10 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30297

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAŞAR PEYNİRİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


600 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 600 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MIK-HZM-364 TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL TAŞIMA HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


MTA SONDAJ İŞİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:


RC SOLUNUM ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


BİYOREAKTÖR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


DÜZELTME İLANI

TRANSFORMATÖR İZOLASYON YAĞI TEMİNİ VE DEĞİŞİMİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali (A) İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR (ARSA) SATILACAKTIR

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:


ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY ETİKET KÂĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAŞAR PEYNİRİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 kg Kaşar Peynir, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 18.01.2018 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 18.01.2018 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13/1 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65-66    Faks: (0312) 397 33 74-71

276/1-1


SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 Çuval Simitlik Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 23.01.2018 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 23.01.2018 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65-66    Faks: (0312) 397 33 71-74

277/1-1


600 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 600 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 600 adet masaüstü bilgisayar ve 600 adet monitör teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/01/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

270/1-1


MIK-HZM-364 TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL TAŞIMA HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2018/6443

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10/06530

                                                         Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası        :  0 312 207 27 06

                                                         Faks: 0 312 286 73 74 - 0 312 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ihale@tp.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  12 (Oniki) AY süreli Batman Bölgesi boru hatları ile taşıma olmayan muhtelif sahalardan üretilen petrolün, dolum tesislerinden Batman’da Batı Raman İstasyonlarına (AP1, AP2, 2TP1, 2TP3, 3TP1 ve 3TP2), Batı Raman kuyularına ve Dodan’a tankerlerle nakil ve teslimi.

b) Teslim yeri                               :  TP Batman Bölge Müdürlüğü

c) İşin süresi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) Aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                         Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA

                                                         Makine İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  22.01.2018 / Saat 14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

c) Bu Şartnamenin 10 uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1)

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h) TP’den alınmış İşyeri Görme Belgesi,

ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

j) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İstekli, kooperatif ise;

a) Kendi üyeleri adına kayıtlı, dörtyüzaltmış (460) ton kapasitede tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi,

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 belgeleri,

4.3.2. İstekli, kooperatif değilse;

a) Trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı, dörtyüzaltmış (460) ton kapasitede tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi,

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 belgeleri,

4.3.3. İstekli, 460 Ton kapasiteli Tankerlerin kendi özmalı olduğunu gösteren Ruhsat belgelerini teklif ekinde İdare’ye sunacaktır.

4.3.4. İstekli, tanker ve çekicilerin imal yılının 2008 ve üzerinde olduğunu gösteren belgeleri (Ruhsat vb.) teklif ekinde sunacaktır.

4.3.5. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İstekli, ham petrol taşımacılığında deneyimli olduğunu ve ihale tarihi itibariyle son üç yıllık sürede, yurt içinde (yurt dışı bağlantılı olanlar hariç) bir yıl içerisinde en az 160.000 (yüz altmış bin) ton petrol ya da petrol ürünlerinin nakliyesi işini hiçbir ceza almadan bihakkın yaptığını belgeleyecektir. Bunun için; İş Bitirme Belgelerini ve taşıma miktarını gösterir faturaların kopyasını teklif dokümanları içine koyacaktır. Alt yüklenici olarak alınmış İş Bitirme Belgeleri “Kamu İhale Genel Tebliği” 72.5 ve 72.6 maddelerine uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır. Bu maddelere uygun olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

4.3.6. İş, bu İhale Şartnamesinin 7.3.5 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, Şartname kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son üç ay içinde alınmış olmalıdır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir başka şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İhale sonrası, aslı istenen belgelerin TP tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine “aslı TP tarafından görülmüştür” ibaresi konularak, belgelerin aslı istekliye geri verilir.

4.3.7. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş yada paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır.

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Makina İkmal Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 601 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 300,00-TL (Üçyüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 22.01.2018 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Altmış (60) takvim günü olmalıdır.

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

293/1-1


MTA SONDAJ İŞİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:

21 Kişi ile Sondaj ve kaynak İşi İşçilik Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2018/11119

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 Kızılcahamam/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 736 1250 - 0 312 736 1251

c) Elektronik posta adresi          :  k.hamam@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)           :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  21 Kişi ile Jeotermal Sondaj ve kaynak İşi İşçilik Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                       :  Ankara İli Sincan İlçesi Anayurt Mah. ve Civarı

c) İşin süresi                              :  İşin süresi 01.02.2018-30.04.2018 tarihleri arası 3 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  22/01/2018 Pazartesi Günü saat: 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- (Elli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

278/1-1


RC SOLUNUM ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

RC Solunum Ölçüm Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/11311

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi          :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  RC Solunum Ölçüm Cihazı Alımı 1 adet

b) Teslim yeri                            :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                           :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                        :  16.01.2018 Salı günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 16.01.2018 Salı günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

279/1-1


BİYOREAKTÖR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Biyoreaktör Sistemi alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/11330

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi          :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Biyoreaktör Sistemi Alımı 1 set

b) Teslim yeri                            :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                           :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 150 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                        :  16.01.2018 Salı günü saat 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 16.01.2018 Salı günü saat 14.30’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

280/1-1


DÜZELTME İLANI

TRANSFORMATÖR İZOLASYON YAĞI TEMİNİ VE DEĞİŞİMİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali (A) İşletme Müdürlüğünden:

18/12/2017 tarihli ve 30274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TRANSFORMATÖR İZOLASYON YAĞI TEMİNİ VE DEĞİŞİMİ işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (g) bendi doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/654567

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  AMBARLI MAH. DOLUM TESİSLERİ YOLU MEVKİİ 34315 AMBARLI AVCILAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası   :  212 875 91 00 - 2128759113

c) Elektronik Posta Adresi      :  ambarli.ticaret@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                     :  http://www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  3 Adet Transformatörün İzolasyon Yağı Temini ve Değişimi İşi

b) Yapılacağı yer                    :  EÜAŞ İstanbul Doğal Gaz K.Ç. Santrali (A) İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                           :  Sözleşmeyi müteakip yağların temini, santral sahasına nakledilmesi ve yağ değişimi için gerekli malzemelerin tedariki için 45 gündür. Yağ değişimi, tretman, değişim sonrası testler ve devreye alma hazırlıkları için her bir trafoya ayrı olmak üzere 7 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                     :  25.01.2018 - 15.00

Transformatörün İzolasyon Yağı Temini ve Değişimi İşi Teknik Şartnamesinde yer alan;

X. GARANTİ MADDE ESKİ HALİ

Geçici kabul protokolünün imza tarihini müteakiben 24 ay boyunca yeni konulan yağ ve yağ değişimi işi kapsamında yapılan işlemler yüklenicinin garantisi altında olacaktır. Garanti süresi içerisinde yağ değişimden kaynaklanan herhangi bir kusur, hasar, uyumsuzluk tespit edilirse, İdare Yükleniciyi yazılı olarak uyararak, problemin bedel ödenmeksizin giderilmesini talep edecektir. Yüklenici idarenin bu talebini 5 (beş) iş günü içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde ilgili sorun, masrafları yükleniciden karşılanmak üzere idare tarafından giderilecektir.

X. GARANTİ YENİ HALİ

Geçici kabul protokolünün imza tarihini müteakiben 24 ay boyunca yeni konulan yağ ve yağ değişimi işi kapsamında yapılan işlemler yüklenicinin garantisi altında olacaktır. Garanti süresi içerisinde yağ değişimden kaynaklanan herhangi bir kusur, hasar, uyumsuzluk tespit edilirse, İdare Yükleniciyi yazılı olarak uyararak, problemin bedel ödenmeksizin giderilmesini talep edecektir. Yüklenici, idarenin bu talebine 24 saat içinde müdahale ederek 5 (beş) iş günü içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Arıza onarımı için malzeme temini ve olası atölye tamir işlemleri gerekmesi durumunda, yüklenicinin de katılımı ile oluşturulacak teknik komisyonun kararı ile onarım süreci belirlenecektir. Aksi takdirde ilgili sorun, masrafları yükleniciden karşılanmak üzere idare tarafından giderilecektir.

Transformatörün İzolasyon Yağı Temini ve Değişimi İşi Teknik Şartnamesinin Diğer Hususlar başlığında yer alan;

IV. İŞİN SÜRESİ MADDESİ ESKİ HALİ

4 - Yüklenici, çalışmalarının tamamlandığı, saha testlerinin yapıldığı, laboratuvar analizlerin olumlu sonuçların alındığı ve trafonun devreye alınmasında bir sakınca olmadığını İşletme Müdürlüğüne yazılı olarak bildirecektir. Enerji üretim programına göre ünitenin devreye alma kararı verildikten sonra, trafo Yüklenicinin nezaretinde devreye alınacak ve 10 gün boyunca deneme süresi kapsamında trafo gözlemlenecektir. Deneme süresince yapılan işlem ile ilgili bir sorun yaşanması durumunda yüklenici tarafından bu sorun 24 saat içinde giderilecek ve 10 günlük deneme sürecine yeniden başlanacaktır.

IV. İŞİN SÜRESİ MADDESİ YENİ HALİ

4 - Yüklenici, çalışmalarının tamamlandığı, saha testlerinin yapıldığı, laboratuvar analizlerin olumlu sonuçların alındığı ve trafonun devreye alınmasında bir sakınca olmadığını İşletme Müdürlüğüne yazılı olarak bildirecektir. Enerji üretim programına göre ünitenin devreye alma kararı verildikten sonra, trafo Yüklenicinin nezaretinde devreye alınacak ve 10 gün boyunca deneme süresi kapsamında trafo gözlemlenecektir. Deneme süresince yapılan işlem ile ilgili bir sorun yaşanması durumunda yüklenici tarafından bu soruna 24 saat içinde müdahale edilecektir ve 10 günlük deneme sürecine yeniden başlanacaktır.

Olarak değiştirilmiştir.

İhale tarihi 09.01.2018 - 15.00 tarihinden 25.01.2018 - 15.00 tarihine ertelenmiştir.

264/1-1


TAŞINMAZ MALLAR (ARSA) SATILACAKTIR

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - 03.01.2018 tarih ve 2 nolu sayılı Encümen kararına istinaden Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile ayrı ayrı ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Madde 2 - Satılacak olan taşınmazın nitelikleri:

 

S. No

Mahalle/Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M²)

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

M.A.E. Mah.

1391

5

640,10

   499.278,00

14.978,34

24.01.2018

14.10

2

M.A.E. Mah.

1393

1

1.599,50

1.327.585,00

39.827,55

14.30

3

M.A.E. Mah.

1393

2

975,40

  712.042,00

21.361,26

14.40

4

M.A.E. Mah.

1393

4

500,00

  365.000,00

10.950,00

14.50

5

M.A.E. Mah.

1393

5

470,80

  343.684,00

10.310,52

15.00

6

M.A.E. Mah.

1395

4

515,00

  427.450,00

12.823,50

15.10

7

M.A.E. Mah.

1395

5

797,40

  661.842,00

19.855,26

15.20

8

M.A.E. Mah.

3044

4

647,94

  472.996,20

14.189,89

15.30

9

M.A.E. Mah.

3045

5

740,16

  540.316,80

16.209,50

15.40

10

SİTELER Mah.

358

2

690,02

1.828.553,00

54.856,59

15.50

11

SİTELER Mah.

358

5

608,82

1.613.373,00

48.401,19

16.00

12

SİTELER Mah.

358

7

617,62

1.636.693,00

49.100,79

16.10

 

İhale Yeri: Çiftlik Mah. Yalova - İzmit Karayolu üzeri No: 110 Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu

Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC. Kimlik No olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi,

c) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı ( varsa telefon numarası, e-posta adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2017 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ORTAK şartlar:

a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge ile Belediyemiz Gelir-Emlak Servisinden alınacak Borcu yoktur yazısı,

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir - Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların her taşınmaz için ayrı Şartname almaları zorunludur.

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat:13.50’ a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy

Belediyesi Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - İhalede kesinleşen bedellerin ödemesi ile ilgili olarak; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31 inci maddesine göre onaylanan ihale kararı; ihale üzerinde kalana tebliğden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihalede kesinleşen bedelin tamamını peşin ya da taksitli ödeme halinde; yarısını peşin, kalan yarısı 2 ay sonra ödenecektir.

İlan olunur.

255/1-1


ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY ETİKET KÂĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 30.000 Kg Çaykur Süzen Poşet Çay Etiket Kağıdı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.01.2018 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

12/1-1