8 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30295

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


ALTYAPI, ISITMA VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


MÜDÜRLÜK ÜRÜNLERİNİN TÜKETİCİLERE ULAŞMASININ SAĞLANMASI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


YOLCU VAGONLARININ VE JENERATÖR VAGONLARININ TEMİZLİĞİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170

34408 - Kağıthane/İSTANBUL

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmazlara ait artırma dosyası ve şartname Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

Bu taşınmazlara, teklif vermek isteyenlerin Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.”

Taşınmaz malın satış ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden alınacaktır.

 

İşin Adı

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Gün ve Saati

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan 3.050,98 m² Yüzölçümlü 123 Ada, 107 sayılı parsel taşınmazın satışı

2.842.636,00 TRY

284.263,60 TRY

22.01.2018

Pazartesi

Saat: 14:00

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan toplam 30.00 m² Yüzölçümlü 8932 sayılı parsel taşınmazın satışı

142.500,00 TRY

14.250,00 TRY

22.01.2018

Pazartesi

Saat: 14:15

 

1 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere;

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden),

c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

d-Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

j- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)

2 - İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170   34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3 - Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

186/1-1


ALTYAPI, ISITMA VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Altyapı, Isıtma ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                     :  Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü,

                                                  Atatürk Mahallesi İnönü Cad. YİBO Bahçesi No: 211 Diyadin/AĞRI

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Altyapı, Isıtma ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi inşaatlarından müteşekkil Altyapı Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                    :  Ağrı Diyadin TDİOSB Alanı

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                           :  720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F.)    :  57.919.306.43 TL

f) Geçici Teminatı                   :  4.054.351.45 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

                                                  Eskişehir Yolu 9. Km. 8. Kat İhale Salonu Lodumlu/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  17/01/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %60’ı oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği Listesinde bulunan AIV, AV, AIX grubu yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

4) İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Banka dekontu veya doküman alındı belgesi)

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasını, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 9. Km. 8. Kat İhale Salonu Lodumlu/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu büro) Lodumlu/ANKARA veya Atatürk Mahallesi İnönü Cad. YİBO Bahçesi No:211 Diyadin/AĞRI adreslerinde görülebilir veya 1000,00 TL ihale dokümanı bedelini Diyadin (AĞRI) Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Ziraat Bankası Diyadin Şubesi TR230001000479770596035001 IBAN numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu büro) Lodumlu/ ANKARA adresinden temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

11406/2-2


MÜDÜRLÜK ÜRÜNLERİNİN TÜKETİCİLERE ULAŞMASININ SAĞLANMASI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Müdürlük ürünlerinin İzmir İli, Antalya İli, Bursa İli, Eskişehir İli, Konya İli, Mersin İli, Samsun İli ve Adana İli sınırları içerisinde tüketicilere ulaşmasının sağlanması işi ihalesi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre açık eksiltme usulü ile yapılacaktır.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık eksiltmeye gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adres                                     :  Yeni Çiftlik Cad. No:6/3   06560 Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 211 01 70 - 0 312 211 01 79

c) Elektronik Posta Adresi         :  aoc@aoc.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi                        :  www.aoc.gov.tr

e) İhale Şartnamesinin temin

    edileceği yer ve ücreti            :  A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL

                                                     Posta Yoluyla 150,00-TL

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  İzmir İli: %12 Iskonto, Antalya İli: %11 Iskonto, Bursa İli: %9 Iskonto, Eskişehir İli: %6 Iskonto, Konya İli: %6 Iskonto, Mersin İli: %11 Iskonto, Samsun İli: %9 Iskonto, Adana İli: %12

b) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır.

c) Tahmini Bedel                       : 

İZMİR ili için;                           :  6.000.000,00 TL.

ANTALYA ili için;                   :  4.250.000,00 TL.

BURSA ili için;                         :  2.000.000,00 TL.

ESKİŞEHİR ili için;                  :  2.500.000,00 TL.

KONYA ili için;                        :  1.500.000,00 TL.

MERSİN ili için;                       :  2.500.000,00 TL.

SAMSUN ili için;                     :  1.000.000,00 TL.

ADANA ili için;                        :  2.000.000,00 TL.

d) Geçici Teminat                      : 

İZMİR ili için;                           :  180.000,00 TL.

ANTALYA ili için;                   :  127.500,00 TL.

BURSA ili için;                            60.000,00 TL.

ESKİŞEHİR ili için;                  :  75.000,00 TL.

KONYA ili için;                        :  45.000,00 TL.

MERSİN ili için;                       :  75.000,00 TL.

SAMSUN ili için;                     :  30.000,00 TL.

ADANA ili için;                        :  60.000,00 TL.

e) Kati Teminat                          :

İZMİR ili için;                           :  360.000,00 TL.

ANTALYA ili için;                   :  255.000,00 TL.

BURSA ili için;                         :  120.000,00 TL.

ESKİŞEHİR ili için;                  :  150.000,00 TL.

KONYA ili için;                        :  90.000,00 TL.

MERSİN ili için;                       :  150.000,00 TL.

SAMSUN ili için;                     :  60.000,00 TL.

ADANA ili için;                        :  120.000,00 TL.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve Saati                       :  19/01/2018 - 15:00

c) Teklif Mektuplarının en son teslim

    tarihi, saati, teslim yeri           :  19/01/2018 - 15:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

144/1-1


İPTAL İLANI

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/661523

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD TAŞIMACILIK A.Ş Genel Müdürlüğü GAR/ ANKARA

 b) Telefon ve Faks Numarası   :  0 312 309 05 15 / 71589 - Faks: 309 13 65

 c) WEB Adresi                         :  siparissubesi@tasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Şirketimizce 2018 yılı içerisinde ihtiyaç duyulacak mutad baskı işleri (BB, CLP, Afiş ve Föy) ile mesh branda baskı işleri mal alımı temini

09/01/2018 günü yerel saatle 10:30’da teklifleri alınacağı ilan edilen, Şirketimizce 2018 yılı içerisinde ihtiyaç duyulacak mutad baskı işleri (BB, CLP, Afiş ve Föy) ile mesh branda baskı işleri mal alımı temini ihalesi İdari Şartnamenin 15.Maddesine “İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği” İstinaden ihale iptal edilmiştir.

146/1-1


YOLCU VAGONLARININ VE JENERATÖR VAGONLARININ TEMİZLİĞİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/702059

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Kurtuluş Mah. Uğur Mumcu Meydanı Tren Garı içi Seyhan/ ADANA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0322 453 69 14 - 71523 ve 0322 457 63 22

c) Elektronik Posta Adresi      :

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve Miktarı                   :  Bölgemize tahsisli yolcu vagonlarının ve jeneratör vagonlarının Adana-Mersin-Konya-İskenderun-Karaman-Fevzipaşa Garlarında temizliği işi toplam 39 İşçi ile işin süresi 01.03.2018 - 31.12.2018

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme Bürosuna 24.01.2018 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Türkiye Vakıfbank Adana Merkez Şubesi TR10 0001 5001 5800 7305 3990 77 IBAN nolu hesaba yatırılarak KDV Dahil 250-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11/1-1