6 Ocak 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30293

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ISI MERKEZLERİNİN (410 GÜN) SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TESİS/YAPIM VE DEVREYE ALMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KÜSPE PRESE SACI İLE MUHTELİF EBATLARDA HATVELİ ZİNCİR ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF MALZEME SAC ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


RULE MİLİ İMALATI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISI MERKEZLERİNİN (410 GÜN) SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait Isı Merkezlerinin (410 gün) süre ile İşletilmesi Hizmet Alımı İşi Açık İhale (Kapalı Zarf) Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2018/821

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206

                                                  ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286 416 2001   Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  ÇLİ Müdürlüğünün lojman, kriblaj tesisi, toplanma yeri, atölyeler ve Saray Kontrol Müdürlüğünde bulunan ısı merkezlerinin (410 takvim günü) süre ile 15 personel işletilmesi hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                          :  15.02.2018 - 31.03.2019 (410 takvim günü)

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                    :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati                     :  31 OCAK 2018 - 15.00

d) Dosya no                            :  2017-19/KÇLİ-ISI MERKEZLERİ

4 - İhaleye ait dokümanlar: Çan’da; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta yolu ile 160,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 31/01/2018, saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

108/1-1


TAŞINMAZ SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati

Kütahya ili, Merkez ilçe, Enne mahallesinde bulunan Maliye Hazinesine ait 261 ada 322 parsel no.lu taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan binalar

(50.000)

(Ellibin)

(250)

(İkiyüzelli)

19/02/2018

17:00

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Kütahya ili, Merkez ilçe, Enne mahallesinde bulunan Maliye Hazinesine ait 261 ada 322 parsel no.lu taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan binalar (TAŞINMAZ) “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - İhaleye gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Yatırım fonları ise sadece bir ORTAK GİRİŞİM GRUBU içinde yer alabilirler. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir.

4 - İhale konusu TAŞINMAZ hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

- İhale konusu TAŞINMAZ’a ait yukarıdaki tabloda yer alan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelinin İdare’nin;

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “KÜTAHYA İLİ, MERKEZ İLÇE, ENNE MAHALLESİNDE BULUNAN MALİYE HAZİNESİNE AİT 261 ADA 322 PARSEL NO.LU TAŞINMAZ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesi ile ihaleye katılacak olan gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları veya Ortak Girişim Grubu’nun üyelerinden birinin isminin bulunduğu) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Katılımcılar tarafından ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

6 - Katılımcıların ihaleye katılabilmeleri için, istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “KÜTAHYA İLİ, MERKEZ İLÇE, ENNE MAHALLESİNDE BULUNAN MALİYE HAZİNESİNE AİT 261 ADA 322 PARSEL NO.LU TAŞINMAZIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10 - İhale konusu TAŞINMAZ’ın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

11 - İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale konusu TAŞINMAZ’a ait İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

12 - Ayrıca 0 312 585 82 90 numaralı telefondan, 0312 585 83 07 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş/ANKARA

205/1-1


TESİS/YAPIM VE DEVREYE ALMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tarih                                 :

Dünya Bankası Kredi No :  IBRD 83710-TR

İhale Referansı                 :  DB.KAB.14

1 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi kapsamında değişik para birimlerinde bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV Atışalanı S/S - Aksaray GIS S/S Yeraltı XLPE Güç Kablo Bağlantısı işi (DB.KAB.14) sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

2 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Malların Temini (154 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve aksesuarları, fiber optik kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 154 kV Yeraltı Kablo Bağlantısı İşinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.

3 - İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15, Oda No: 15030

Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE

Tel.       :  +90 312 203 89 11

Faks     :  +90 312 203 82 88

e-posta :  bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 1000 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir.

Banka İsmi ve Banka Hesap No:

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No     :  00158048000941781

                                                            IBAN No:  TR350001500158048000941781

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No    :  00158007281639948

                                                            IBAN No:  TR880001500158007281639948

5 - Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.

6 - Teklifler 21/02/2018 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde yukarıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya-ANKARA/TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 21/02/2018 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya-ANKARA / TURKEY

185/1/1-1

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC of TURKEY

Date        :  [date of issuance of IFB]

Loan No  :  IBRD 83710-TR

IFB No   :  DB.KAB.14

1 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), under the Renewable Energy Integration Project (REIP), in various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Atışalanı S/S-Aksaray GIS S/S Underground XLPE Power Cable Connection (DB.KAB.14).

2 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) now invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods (154 kV cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic cables and accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 154 kV Underground Cable Connection Work. International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure.

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

TRADE DEPARTMENT,

Bilal ÇIRAK, Assistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30

Çankaya-ANKARA/TURKEY

Phone   :  +90 312 203 89 11

Fax       :  +90 312 203 82 88

e-mail   :  bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 1000.- or US$ 250.- (V.A.T included).

Name of bank and account No is:

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No      :  00158048000941781

                                                      IBAN No: TR350001500158048000941781

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No               :  00158007281639948

                                                      IBAN No  : TR880001500158007281639948

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, Supply and Installation.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 21 February 2018 at 2:00 p.m. (Turkey Local Time) and must be accompanied by a security of 250.000,- Euros equivalent (twohundredfiftythousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 21 February 2018 at 2:00 p.m. (Turkey Local Time) at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya-ANKARA/TURKEY

185/2/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2  ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat)     Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa):    satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i            :     Malzemenin Cinsi                   Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Çift Zincirli Konveyör               1 Kalem

                                                                                                           (6Adet)

b) Teslim yeri                               :  Yerli yükleniciler için: Karadon TİM İş Sahası

                                                     :  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                              :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür.

                                                     :  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  07.02.2018 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                  :  917-TTK/1560

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

a) Teçhizatta kullanılan tüm elektrikli ekipmanların (elektrik motorları, butonlar, kablo başlıkları, uyarı sistemleri, vb.) Grup-1 gazlı (metan) ortama uygunluğunu gösteren akredite kuruluştan alınmış ATEX belgeleri (sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihi bulunmuyorsa belgenin ihale tarihinde geçerli olduğu akredite kuruluşça teyit edilen belge ile birlikte)

b) Elektrik kablolarının yeraltı maden koşullarına uygun olduklarına dair alınmış belgeleri, teklifle ya da teslimatla birlikte vereceklerdir.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090 - Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 07.02.2018 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090 - Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

134/1-1


KÜSPE PRESE SACI İLE MUHTELİF EBATLARDA HATVELİ ZİNCİR ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2018/196

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 272 248 34 80    Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  300 Adet Küspe Prese Sacı Muhtelif Ebatlarda 56.000 Adet Hatveli Zincir fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.(detayı teknik şartnamemizde yer almaktadır.)

 

NO

ADI

EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

1

Küspe Prese Süzgec Sacı - 2,5x580x1390

1 ŞT 111 No'lu Teknik Şartname ve 05.085 - Poz 1-2 No'lu resme göre

Adet

60

2

Küspe Prese Süzgec Sacı - 2,5x500x1390

Adet

240

3

250 Hatveli Zincir Yuvarlama Rulesi

1 ŞT 2b No'lu Şartname ve
05.015 A-1 No'lu resme göre

Adet

12.000

4

250 mm Hatveli Zincir Burcu

1 ŞT 1 No'lu Şartname ve
05.015 A-3 No'lu resme göre

Adet

12.000

5

250 mm Hatveli Zincir Pernosu

81 ŞT 1 No'lu Şartname ve
05.091 -2 No'lu resme göre

Adet

12.000

6

100 mm Hatveli Zincir Burcu

1 ŞT 150 No'lu Şartname ve
04.04.02/5A No'lu resme göre

Adet

10.000

7

100 mm Hatveli Zincir Pernosu

1 ŞT 150 No'lu Şartname ve
04.04.02/5A No'lu resme göre

Adet

10.000

 

b) Teslim Yeri                        :  Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  19.01.2018 Cuma günü saat 14.30

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 19.01.2018 Cuma günü saat 14.30’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

135/1-1


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2018/175

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  104.875 Kg 468 Mt. - 60 Adet Muhtelif Malzeme fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır. (detayı teknik şartnamemizde yer almaktadır.)

 

NO

ADI

EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

1

NPU 65x6000 mm Profil (100 boy)

1 ŞT 21 No'lu Teknik Şartnameye Göre

kg

4254

2

NPU 80x6000 mm Profil (100 boy)

kg

5184

3

NPU 100x6000 mm Profil (50 boy)

kg

3180

4

NPU 120x6000 mm Profil (100 boy)

kg

8040

5

NPI 160x6000 mm Profil (10 boy)

1 ŞT 20 No'lu Teknik Şartnameye Göre

kg

1074

6

NPI 200x6000 mm Profil (10 boy)

kg

1578

7

Köşebent

L40x40x4x6000 mm (100 boy)

1 ŞT 22 No'lu Teknik Şartnameye Göre

kg

1452

8

Köşebent

L50x50x5x6000 mm (100 boy)

kg

2262

9

Köşebent

L60x60x6x6000 mm (150 boy)

kg

4878

10

Dikişli Boru

Ø108x4x6000 mm (67 boy)

1 ŞT 8 No'lu Teknik Şartnameye Göre

metre

402

11

Kalibreli Çelik Çubuk

Ø22x6000 mm (56 boy)

1 ŞT 49 No'lu Teknik Şartnameye Göre

kg

1003

12

Yuvarlak Çelik Çubuk

Ø60x6000 mm (3 boy)

1 ŞT 16 No'lu Teknik Şartnameye Göre

kg

336

13

Yuvarlak Çelik Çubuk

Ø70x6000 mm (3 boy)

kg

544

14

Yuvarlak Çelik Çubuk

Ø80x6000 mm (3 boy)

kg

710

15

Yuvarlak Çelik Çubuk

Ø90x6000 mm (2 boy)

kg

600

16

Yuvarlak Çelik Çubuk

Ø100x6000 mm (2 boy)

kg

740

17

Yuvarlak Çelik Çubuk

Ø110x6000 mm (2 boy)

kg

895

18

Yuvarlak Çelik Çubuk

Ø120x6000 mm (2 boy)

kg

1065

19

Kare Mil 30x30x6200 mm

(100 boy)

1 ŞT 25B No'lu Teknik Şartnameye Göre

kg

4380

20

Demir Lama 12x70x6000 mm

(1560 boy)

1 ŞT 38 No'lu Teknik Şartnameye Göre

kg

62000

21

Demir Lama 10x25x6000 mm

(60 boy)

1 ŞT 4 No'lu Teknik Şartnameye Göre

kg

700

22

Düz Dikişli Boru

Ø406x12x12000

1 ŞT 8A No'lu Teknik Şartnameye Göre

metre

36

23

Cr Ni Düz Dikişli Boru

Ø609x6x6000 mm

1 ŞT 6B No'lu Teknik Şartnameye Göre

metre

30

24

Pnömatik Silindir

Ø160x3100 mm (FB)

1 ŞT 113 No'lu Teknik Şartnameye ve Ekli Kataloga Göre Piston Yataklama Flanş Çapı Ø70 mm

adet

60

 

b) Teslim Yeri                        :  Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  18.01.2018 Perşembe günü saat 10.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 18.01.2018 Perşembe günü saat 10.00’a kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

136/1-1


MUHTELİF MALZEME SAC ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2018/161

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 272 248 34 80    Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) niteliği, türü ve miktarı        :  40.623 Kg CrNi Sac - 123.519 Kg Sac malzeme fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır. (detayı teknik şartnamemizde yer almaktadır.)

 

NO

ADI

EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

1

CrNi Sac - 1,5x1000x3000 mm

(30 Plaka)

1 ŞT 6 No'lu Teknik Şartnameye Göre

kg

1059

2

CrNi Sac - 3x2000x6000 mm

(10 Plaka)

kg

2826

3

CrNi Sac - 6x2000x6000 mm

(15 Plaka)

kg

8478

4

CrNi Sac - 8x2000x6000 mm

(15 Plaka)

kg

11304

5

CrNi Sac - 10x2000x6000 mm

(15 Plaka)

kg

14130

6

CrNi Sac - 30x2000x6000 mm

(1 Plaka)

kg

2826

7

St 37 Sac - 4x2000x6000 mm

(20 Plaka)

1 ŞT 5 No'lu Teknik Şartnameye Göre

kg

7536

8

St 37 Sac - 5x2000x6000 mm

(13 Plaka)

kg

6123

9

St 37 Sac - 6x2000x6000 mm

(27 Plaka)

kg

15260

10

St 37 Sac - 8x2000x6000 mm

(47 Plaka)

kg

35419

11

St 37 Sac - 10x2000x6000 mm

(43 Plaka)

kg

40506

12

St 37 Sac - 2x2000x6000 mm

(11 Plaka)

kg

2072

13

St 37 Sac - 25x2000x6000 mm

(3 Plaka)

kg

7065

14

St 37 Sac - 45x1500x6000 mm

(3 Plaka)

kg

9538

 

b) Teslim Yeri                        :  Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  18.01.2018 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 18.01.2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

137/1-1


RULE MİLİ İMALATI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2018/187

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  25.100 Adet Rule Mili İmalatı fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır. (detayı teknik şartnamemizde yer almaktadır.)

 

NO

ADI

EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

1

Rule Yatak Yuvası

1 ŞT 110 No'lu Teknik Şartname ve 05.029-3 No'lu resme göre

Adet

15.000

2

Rule Mili İmalatı

Ø22x345 mm

05.029/1 No'lu Resme Göre

Adet

1.500

3

Rule Mili İmalatı

Ø22x410 mm

05.029/1 No'lu Resme Göre

Adet

3.000

4

Rule Mili İmalatı

Ø22x780 mm

05.029/1 No'lu Resme Göre

Adet

500

5

Rule Mili İmalatı

Ø22x1180 mm

05.029/1 No'lu Resme Göre

Adet

1.000

6

Rule Mili İmalatı

Ø22x1430 mm

05.029/1 No'lu Resme Göre

Adet

500

7

Rule Mili İmalatı

Ø22x495 mm

05.029/1 No'lu Resme Göre

Adet

250

8

Rule Mili İmalatı

Ø22x1490 mm

027.083/3 No'lu Resme Göre

Adet

600

9

Rule Mili İmalatı

Ø22x840 mm

027.087/3 No'lu Resme Göre

Adet

750

10

Rule Mili İmalatı

Ø22x920 mm

027.085/3 No'lu Resme Göre

Adet

250

11

Rule Mili İmalatı

Ø22x865 mm

027.088/3 No'lu Resme Göre

Adet

250

12

Rule Mili İmalatı

Ø22x1570 mm

027.086/3 No'lu Resme Göre

Adet

500

13

Rule Mili İmalatı

Ø22x1310 mm

027.102/3 No'lu Resme Göre

Adet

250

14

Rule Mili İmalatı

Ø22x1270 mm

027.103/3 No'lu Resme Göre

Adet

250

15

Rule Mili İmalatı

Ø22x990 mm

027.104/3 No'lu Resme Göre

Adet

500

Rule Milleri 1 ŞT 192 No'lu Şartname ve karşısındaki resimlere göre imal edilecektir.

 

b) Teslim Yeri                        :  Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     : 19.01.2018 Cuma günü saat 10.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 19.01.2018 Cuma günü saat 10.00’a kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

138/1-1