4 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30291

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


VAGON, LOKO VE FURGON TEMİZLİĞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


4.000+200 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİSLERİ YAPIM İŞİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Trakya Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:


UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kaynaşlı Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VAGON, LOKO VE FURGON TEMİZLİĞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/705693

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Rasimpaşa Mah. Tren Yolu Sok. No: 1 Haydarpaşa Garı 2. Kat Oda No: 230 Kadıköy/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 348 80 20 - 0216 336 23 08

c) Elektronik Posta Adresi         :  istanbularacbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Halkalı Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü, Alpullu Depo Şefliği ve Kapıkule Vagon Bakım Şefliğinde bulunan loko, vagon ve furgon temizlik hizmetlerinin malzemesiz olarak, 12 kişi ile 01.03.2018 tarihinden, 31.12.2018 tarihine kadar yürütülmesi işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğünde, 24.01.2018 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin, TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğü Teknik Bürosuna, Gar Binası 2. Kat Oda No: 230 Haydarpaşa-Kadıköy/İSTANBUL’a 24.01.2018 tarih ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğü Teknik bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mali İşler Birimi veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

64/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU VE MUHAMMEN BEDELİ:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Şehitkâmil İlçesi, Umut Mahallesi, 2794, 4990, 6162, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, 6174, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6185, 6186, 6188 ve 6189 adalarda bulunan, Küsget Sanayi Alanı İle Ticaret Alanında Kalan Toplam 80.964,02 m²’lik 517 adet taşınmazın, 105.421.049,75.-TL muhammen bedel üzerinden satışı işidir.

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminat Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkâmil Şubesi IBAN NO: TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu ihale, 17.01.2018 Çarşamba günü, saat 15.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

11517/1-1


4.000+200 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİSLERİ YAPIM İŞİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Trakya Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

MADDE 1 - İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri miktarı

İli                               :  Edirne

İlçesi                          :  Merkez

Mahalle/Köyü            :  Demirkapı

Ada No                      :  1494

Pafta No                     :  E17D13b4b

Parsel No                   :  69

Alanı                          :  35.693,85 m2

Mülkiyet Durumu      :  Tamamı idareye aittir.

Cinsi                          :  Arsa

Tapudaki Şerhler        :  Yok

Sınırları                      :  Planındadır

Niteliği                       :  Taşınmaz üzerinde herhangi bir bina, tesis bulunmamaktadır.

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde 4.000+200 Kişilik Öğrenci Yurtları ve Sosyal Tesisleri Yapım İşi amacıyla Trakya Üniversitesi Rektörlüğü idare binası toplantı odasında, 16.01.2018 tarihinde Salı günü saat 14.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2 - Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya görülebileceği,

İhale dokümanı Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Edirne Merkez Şubesinde bulunan TR 48 0001 0000 9732 0801 135002 no’lu hesaba 1.000,00- TL yatırılması, karşılığından satın alması zorunludur.

MADDE 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

a) İhalenin yapılacağı adres              :  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kocasinan Mah. E5 Karayolu Cad. No: 76 Balkan Yerleşkesi/Edirne

                                                            Tel: 0 284 235 20 07    Faks: 0 284 223 42 17

b) Tekliflerin sunulacağı adres         :  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Balkan Yerleşkesi/ Edirne

c) İhale (son teklif verme) tarihi       :  16.01.2018

d) İhale (son teklif verme) saati        :  14.00

e) İhale komisyonunu toplantı yeri   :  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

MADDE 4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. İrtifak hakkı süresi 30 (otuz) yıldır. Süre hakkı tapuya tescili tarihinde başlayacaktır. En yüksek yıllık irtifak hakkı bedel teklifini veren istekli ile sözleşme imzalanacaktır.

MADDE 5 - Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı:

İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli: 160.000 + KDV TL (YÜZALTMIŞBİNTÜRKLİRASI + KDV)

İlk yıl irtifak hakkı bedeli, istekli tarafından onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına veya idarenin banka hesabına nakden yatırılır.

a) İnşaatın muhammen bedeli: 80.000.000 TL (SEKSENMİI.YON TÜRKLİRASI)

b) Tahmini irtifak hakkı üzerinden alınan geçici teminat miktarı: 48.000,00 TL (KIRKSEKİZBİN TÜRKLİRASI

c) İnşaatın muhammen bedeli üzerinden alınan geçici teminat miktarı: 2.400.000.00 TL (İKİMİLYONDÖRTYÜZBİN TÜRKLİRASI)

İstekliler teminat olarak 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Edirne Merkez Şubesinde bulunan TR 48 0001 0000 9732 0801 135002 no’lu hesaba ihale saatine kadar yatırabilirler.

MADDE 6 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki, aynı Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikteki ve ihale dokümanlarındaki şartlan taşımaları, yukarıda belirtilen geçici teminatları yatırmaları ve aşağıda istenilen belgeleri ihale dosyasında sunmaları zorunludur;

İhaleye katılabilme şartları

MADDE 7 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

A) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

a) Başvuru Dilekçesi Örneği.

b) Kanuni ikametgah belgesi (şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

c) Tebligat için adres beyanı.

d) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

1) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıla ait belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

e) Ticaret Sicil Gazetesi

f) Teklif sahibinin son 5 yıla ait vergi borcu olmadığına dair bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden 2018 yılında alınan belge,

2013 yılından sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren Gelir ve Kurumlar, Stopaj, Katma Değer vergisi borcu olmadığı 2018 yılında ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile belgelendirilecektir.

Kollektif şirketlerde ortaklardan her biri yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını ayrı ayrı belgelendirecektir

Bu belgeler isteklinin bağlı olduğu vergi dairesinden alınacaktır.

g) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak, Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge

h) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ı) Sabıka Kaydı (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde ve Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)

i) İhalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli, ihalenin yapıldığı yıla ait imza sirküleri

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli, ihalenin yapıldığı yıla ait imza sirküleri.

k) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

l) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin b, c, d, e, f, g, h, ı, k bentlerinde belirtilen belgeler,

m) İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

n) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak hazırlanmış geçici teminat mektubu (Süresiz olmalıdır.) veya geçici teminatın idarenin banka hesabına yatırıldığına ilişkin işin adının açıkça belirtilmiş olduğu banka dekontu,

o) İhale Dokümanı satın alındığına dair ödeme dekontu,

p) Teklif mektubu,

r) Geçici Teminat Mektubu,

s) İhale tarihinden önceki 15 yıl içerisinde yapmış/yapmakta olduğu işlerle ilgili, tek sözleşmeye dayalı olarak en az 1.600 kişilik otel, motel, öğrenci yurdu, hastane, yaşlı bakım evi vb. bir tesis yapmış ve/veya işletmiş olmak ve bunu belgelemek.

B) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin toplamda 80.000.000,00- TL olan muhammen bedelin %50’sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

C) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

D) İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

MADDE 8 - İhale 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü irtifak hakkı tesisi şeklinde aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

A) Tekliflerin hazırlanması:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

B) Tekliflerin verilmesi:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

C) Dış zarfların açılması

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarflar açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar İhaleye katılamazlar.

D) İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya D.İ.K.’nun 37’nci maddesinin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Komisyon alınan tekliflerden sonra açılan zarf sırasına göre isteklilerden tekliflerini sözlü olarak almaya başlar. Sözlü tekliflerin alınması işlemi tek istekli kalıncaya kadar devam eder. Sözlü tekliflerin verilmesi sırasında o ana kadar verilmiş en yüksek teklifin altında bir teklif verilemez. Çekilmek isteyen veya teklifini artırmayan istekli bunu açıkça beyan eder. Turlar tek istekli kalıncaya kadar devam eder.

Komisyon, uygun gördüğü aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

İhalede uygun bedel, teklif edilen en yüksek yıllık irtifak hakkı bedelidir.

MADDE 9 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İlan olunur.

81/1-1


UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İhaleye Konu İş’in;

 

Adı

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi II. Etap 11182 Ada 7 Parsel ve 11184 Ada 10 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi

Niteliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi II. Etap 11182 Ada 7 Parsel ve 11184 Ada 10 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı İşi

İhale Yöntemi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi

720 gün (24 ay)

 

Yeri ve Miktarı

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Proje İnşaat Alanı (m2)

İzmir

Karabağlar

Uzundere

11182

7

  6.558,00

23.822,91

İzmir

Karabağlar

Uzundere

11184

10

13.416,00

43.530,19

İhale kapsamında ada-parsel toplam m2

19.974,00

67.353,10

 

Tahmin Edilen Bedel

107.513.903,44 TL. (KDV dahil)

(Yüzyedimilyonbeşyüzonüçbindokuzyüzüçlirakırkdörtkuruş)

Geçici Teminat Miktarı

3.225.417,10 TL

(Üçmilyonikiyüzyirmibeşbindörtyüzonyediliraonkuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli

350,00- TL

(Üçyüzellilira)

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres/Yer

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Saat

Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 - 11.30/14.00 - 16.30 saatleri arası

İhale için son evrak verme tarihi ve saati

Tarih: 25.01.2018 - Saat: 12.00

İhale için evrak teslim adresi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale tarihi (dış zarfların açılması) ve saati

Tarih: 25.01.2018 - Saat: 14.00

İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer) adresi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması) Tarih ve saati

Tarih: 01.02.2018 - Saat: 14.00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin % 20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun,

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun,

İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu konacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

48/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Zarf Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

2 - İhale 25/01/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Arsa bedelinin ödeme şekli: Satış Bedelinin ilk taksidi ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan taksit ödemeleri aşağıdaki listede belirtildiği şekilde ödenecektir. (K.D.V.den muaftır.)

4 - Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

A) İç Zarf:

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Noter tasdikli imza sirküleri

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2018 yılı-Tüzel kişi )

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) Dış zarfın kapatılması:

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

5 - İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 25/01/2018 günü saat 12.30’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

 

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

M2 si

Geçici Teminat (TL)

Muhammen Bedel (TL)

Niteliği

İmar Durumu

Mevkii

Ödeme Şekli

1

Dikilitaş

27-N-4

16560

24

5009,00

  90.000,00

  3.000.000,00

Arsa

Ticaret Alanı

Yençok=5 Kat

0.50 / 1.50

Veysel Karani Caddesi Üzeri

11 eşit taksit

2

Sille

23-J-2

25-K-1

42324

2

5106,26

  82.500,00

  2.750.000,00

Arsa

Mesken Alanı E=1.25

Max Taks=0.25

5 Kat

Parsana Kelebekler Vadisi Yanı

11 eşit taksit

3

Dikilitaş

25-N-2

25-N-3

21329

4

3463,00

  75.000,00

  2.500.000,00

Arsa

Tercihli Ticaret ve Mesken Alanı E=1.50

Taks=0.30

Zemin=H 5.50

Hmax=27.50

Dr. Ahmet Sadık Caddesi Üzeri

11 eşit taksit

4

Dikilitaş

25-N-2

25-N-3

28562

1

6839,00

150.000,00

  5.000.000,00

Arsa

Tercihli Ticaret ve Mesken Alanı E=1.50

Taks=0.30

Zemin=H 5.50

Hmax=27.50

Dr. Ahmet Sadık Caddesi Üzeri

11 eşit taksit

5

Dikilitaş

25-M-3

13789

27

5496,60

300.000,00

10.000.000,00

Arsa

Ticaret (Otel) Alanı Yençok=13 Kat E=2.80

Taks=0.40

İstanbul Caddesi Üzeri

11 eşit taksit

11227/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kaynaşlı Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen parsel ile üzerindeki taşınmazın, 2886 Devlet İhale Yasası’nın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 16 OCAK 2018 Salı günü aşağıda belirtilen saatte Kaynaşlı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülke ait geçici teminat tutarı %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.’den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedeli ve ihale teminat tutarı aşağıda olduğu gibidir.

 

1 Adet Arsa-Bina Satış listesi

 

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN m2

BİNA m2

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE SAATİ

1

MERKEZ

----

2142

3.142,19

760,00

ARSA

3.196.920,65 TL.

95.907,62 TL.

14.00

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler.

İlan olunur.

11457/1-1