31 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30287

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/143 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11504/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Antalya Barosu Başkanlığı'ndan alınan 24.11.2017 günlü yazıda; Adil ve Fikriye Oğlu, 20555488344 TC Kimlik Nolu, 1949 doğumlu, Sakarya İli, Hendek İlçesi; Kalayık Köyü, Cilt No: 0039, Aile Sıra No: 00054, Sıra No: 0015'de kayıtlı Servet Tarcan'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 12.09.2017 gün ve 2017/55-27 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

11505/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun, Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/3255 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Beşikli-35 lokasyonu enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 1. ve 2. Asliye Hukuk Mahkemelerinin acele el koyma kararları bulunan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Geldibuldu köyündeki 1931 no’lu parselin 1079,81 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 1932 no’lu parselin 805,33 m2’lik kısmının (irtifak hakkı) olmak üzere toplam 1885,14 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 19.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

11488/1-1

—————

Traoil Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. E18-d1, d2 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 22.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

11489/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1117262, 730595 ve 867675 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 07.11.2016 tarihli ve 26032 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” verilen, 16884 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 1645 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Muhammet Zeki AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 895, Oda Sicil No: 19805) tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2016/5080 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 06.10.2017 tarihli ve E.2016/5080-K.2017/3029 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Muhammet Zeki AKTAŞ hakkında tesis edilmiş olan idari işlemler 27.12.2017 tarihli ve 32061 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11522/1-1

—————

Kars İli, Merkez İlçesi, 47 ada, 3 parsel üzerindeki 998861 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 7058 Ticaret Sicil No ile Kars Ticaret Odasına kayıtlı 1395 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Temel Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2017/1078 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 20.10.2017 tarihli ve E.2017/1078-K.2017/2735 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Temel Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı Hatice AKPINAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19620, Oda Sicil No: 49488) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemler 27.12.2017 tarihli ve 31925 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11493/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1627 dosya no’lu MYD Yapı Denetim Ltd. Şti.

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 868 dosya no’lu ÇİM Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 26.12.2017 tarih ve 31928 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

11494/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 26.12.2017 tarih ve 31930 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 770 dosya no’lu ZEUGMA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 771 dosya no’lu KRİSTAL Yapı Denetim Ltd. Şti.

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 687 dosya no’lu ESER TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 985 dosya no’lu HUNAT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Konya ilinde faaliyet gösteren 1256 dosya no’lu KON-FEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1281 dosya no’lu ARC Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2333 dosya no’lu SRK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Edirne ilinde faaliyet gösteren 2338 dosya no’lu BALKAN TRAKYA Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11494/2/1-1

—————

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2342 belge no’lu İDİLKENT Yapı Denetim Ltd. Şti. ile İstanbul ilinde faaliyet gösteren 742 dosya nolu AY Yapı Denetim Ltd. Şti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 26.12.2017 tarih ve 31931 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11494/3/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 983815, 983215 ve 1065134 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 06.11.2017 tarihli ve 27090 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” verilen 7139-10099 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1872 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nisan Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2017/3312 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 01.12.2017 tarihli ve E.2017/3312 sayılı karar ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.11.2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Nisan Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Bayram VİRLAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17829, Oda Sicil No: 3920) hakkında tesis edilmiş olan idari işlemlerin yürütülmesi 22.12.2017 tarihli ve 31495 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

11495/1-1

—————

Alfa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 214 pafta,727 ada, 10 parsel üzerindeki 1026007 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan;;453838 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 199 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alfa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alfa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Sevim ÖZYİĞİT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9671, Oda Sicil No: 4478), Selahattin KARA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13405, Oda Sicil No: 15584), Ali Suavi TUZCU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5028, Oda Sicil No: 29985), Adem VARLI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89189) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Alfa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Erhan ÇİLOĞLU’nun (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60192) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31943 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/1/1-1

—————

Öz Akasya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, 503 pafta,2951 ada,7 parsel üzerindeki 1160395 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 661861 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 940 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Akasya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Öz Akasya Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Halit Ömer YAPICIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25617, Oda Sicil No: 14921), Lütfi ALAMEHMET (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5724, Oda Sicil No: 18910), İsmail Volkan DEMİREL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:50641) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Öz Akasya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları İsmail Volkan DEMİREL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:50641) ve Lütfi ALAMEHMET’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5724, Oda Sicil No: 18910) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31944 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/2/1-1

—————

Opsiyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 7 pafta, 7094 parsel üzerindeki 999736 (B Blok) YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 848565 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Opsiyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Opsiyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Nurhan DÖNMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11097, Oda Sicil No: 12949), Hakan AKYILDIZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23992, Oda Sicil No: 59908), Murat ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:98090), Rukiye BOSTAN GÜLER (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49164), Edhem SERBES’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58670) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Opsiyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Muhammed İkbal EMİNOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88878) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31945 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/3/1-1

—————

Opsiyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 7 pafta, 7094 parsel üzerindeki 999735 (A Blok) YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 848565 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Opsiyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Opsiyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Nurhan DÖNMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11097, Oda Sicil No: 12949), Hakan AKYILDIZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23992, Oda Sicil No: 59908),Enver Necmi AYDINOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35593), Fatih AYDIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85445), Muhammed İkbal EMİNOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88878) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Opsiyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Muhammed İkbal EMİNOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88878) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31947 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/4/1-1

—————

Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 178/1 pafta, 1062 ada, 35 parsel üzerindeki 1021120 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 589469 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 581 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti. aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Adnan AKINCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14070, Oda Sicil No: 11850), Mesut ALTUNOK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20041, Oda Sicil No: 18976), Yasemin KUL’un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37945), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortakları ortağı Bayram AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76628) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31948 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/5/1-1

—————

Al Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Silivri İlçesi, F20C18B3A pafta, 69 ada, 1 parsel üzerindeki 1054424 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 661376 Ticaret Sicil No İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 925 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Al Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Al Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Sami TURNA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15959, Oda Sicil No: 13431), Muammer ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10048, Oda Sicil No: 18063), Mehmet Şerif İNCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64298), Al Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Umut Rıza ERGEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73447) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31949 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/6/1-1

—————

Ahenk Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Terme İlçesi, 26.27.D pafta, 81 ada, 248 parsel üzerindeki 896815 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 24282 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1021 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti. aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; İsmail TANRISEVER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 13887), Mustafa KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15055, Oda Sicil No: 17741), Yüksel AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:3889),Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortakları ortakları İsmail TANRISEVER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 13887) ve Bülent AKBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14594, Oda Sicil No: 73935) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31951 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/7/1-1

—————

Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kastamonu İli, Tosya İlçesi, 1534 ada, 3 parsel üzerindeki 1348925 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesi 4. Fıkrasının (l) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 1650-Sinop Ticaret Sicil No ile Sinop Ticaret Odasına kayıtlı 1655 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Yılmaz BALCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21768, Oda Sicil No: 18763), Meral KARANINOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25440, Oda Sicil No: 98149), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Ahmet ÖZARSLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99168), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31953 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/8/1-1

—————

BCF Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu İli, Gölköy İlçesi, 46-48-N pafta, 247 ada, 7 parsel üzerindeki 958649 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 3269 Ticaret Sicil No ile Fatsa Ticaret Odasına kayıtlı 1325 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BCF Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BCF Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Kenan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17801, Oda Sicil No: 28903), Ali PAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24105, Oda Sicil No: 7481), Muhammet IRIZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:110914), Doğa ERENEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89810), Emine GÜNEY’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:104990), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, BCF Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Kenan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17801, Oda Sicil No: 28903) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31954 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/9/1-1

—————

Türkoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Keçiören İlçesi, 30200 ada, 1 parsel üzerindeki 1235963 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 179297 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 345 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Türkoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Türkoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Mehmet UÇAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4980, Oda Sicil No: 13028), Adnan TÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:54004), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Türkoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortakları Adnan TÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:54004) ve Salih ŞENTÜRK’ün (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4943, Oda Sicil No:17621) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31955 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/10/1-1

—————

Türkoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 61272 ada, 3 parsel üzerindeki 737097 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 179297 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 345 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Türkoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Türkoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Muharrem ÖNCEL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5146, Oda Sicil No: 12428), Adnan TÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:54004), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Türkoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortakları Adnan TÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:54004) ve Salih ŞENTÜRK’ün (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4943, Oda Sicil No:17621) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31956 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/11/1-1

—————

Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, 444 ada, 79 parsel üzerindeki 939640 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi ve 3. Maddesinin 3. Fıkrası hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 31264 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1796 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Aydın IŞIKSAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21809, Oda Sicil No: 14356), Ahmet AKÇAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8748, Oda Sicil No: 30219), Gürçağ GERELİ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97403), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortağı Ertan SARI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49800) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31958 Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/12/1-1

—————

Yeni Elmas Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 1086 ada, 14 parsel üzerindeki 1135210 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 222053 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 1764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni Elmas Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Elmas Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Mehmet Ali YEŞİLYURT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24825, Oda Sicil No: 85095), Münir Ramazan YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23246, Oda Sicil No:10379), Abdülaziz HALICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:17950), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeni Elmas Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Derya ÇAKIR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65934)yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31959 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/13/1-1

—————

Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, 52 ada, 67 parsel üzerindeki 982621 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendi ve 3. Maddesinin 2. Fıkrası hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 16549-EFELER Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 2175 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Muharrem ÇELİKKALELİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24689, Oda Sicil No: 14119), Gönenç KESER ACAR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17049, Oda Sicil No: 59943), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı ortakları Volkan UYGURALP (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97085), Kadir Saim BİRCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:99436) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 32001 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/14/1-1

—————

Altınkum Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Milas İlçesi, S.D. pafta, 635 ada, 9 parsel üzerindeki 1262267 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesi 4. Fıkrasının (ç) ve (l) bendi, 6. Maddesinin 4. Fıkrası, 16. Maddesinin 10. fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; ;10898 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 2159 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Altınkum Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Altınkum Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Refik TANRISEVER’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12713), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Altınkum Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı ortağı Ömer BAŞBUĞ’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24398, Oda Sicil No:64655) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31999 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/15/1-1

—————

Balkara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Karaman İli, Ermenek İlçesi, 585 ada, 15 parsel üzerindeki 858474 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 8189 Ticaret Sicil No ile Karaman Ticaret Odasına kayıtlı 1294 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balkara Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Balkara Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Vedia DUMANSIZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12067, Oda Sicil No: 6016), Fatih Mehmet KORAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:434, Oda Sicil No: 15975), Halil YILDIZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62784), Yasin YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67831), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Balkara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Osman Akil DEVRANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17906, Oda Sicil No: 10297), Hacı Remzi KARAMANOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20039, Oda Sicil No: 50136) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31988 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/16/1-1

—————

MRC Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 231 pafta, 1210 ada, 86 parsel üzerindeki 1163909 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 808145 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2231 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MRC Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, MRC Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdülnasır FERHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26052, Oda Sicil No: 22176), Şeyda AKYILDIZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26001, Oda Sicil No: 69940), Şule DEDE (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50400), Necati Emre DİKMEOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 102421), Emre Can TÜRKKAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53074), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, MRC Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Abdülnasır FERHAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26052, Oda Sicil No: 22176) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31989 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/17/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1044364, 1071716 ve 1041513 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti. tarafından Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, Kırklareli İdare Mahkemesinin 18.07.2017 tarihli ve E.2017/623-K.2017/1200 sayılı, 19.09.2017 tarihli ve E.2017/734-K.2017/1319 sayılı ve 18.07.2017 tarihli ve E.2017/733-K.2017/1201 sayılı kararları ile yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para cezasından 1044364, 1071716 ve 1041513 YİBF nolu yapılara ilişkin idari işlemlerin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Lüleburgaz, Ticaret Sicil No: 4878, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:970) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl yeni iş almaktan men cezasının iptal edilmesi ve Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Orhan TÜVAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15098, Oda Sicil No:6504) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça uygulanan kayıtlarının tutulması işlemlerinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31990 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/18/1-1

—————

Beyazkent Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 928705, 952419 ve 932440 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Denizli, Ticaret Sicil No: 31264, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1796) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ertan SARI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49800) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31992 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/19/1-1

—————

Aryen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Diyabakır İli, Çınar İlçesi, 193 ada, 3 parsel üzerindeki 1038215 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23140 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1223 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aryen Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aryen Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ömer ŞEŞEOĞULLARI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17506, Oda Sicil No: 8240), Mehmet Can HOZAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17671, Oda Sicil No: 57109), Mehmet Osman ÖZBUDAK’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25865, Oda Sicil No: 74367) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Aryen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:91499) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31993 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/20/1-1

—————

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 148 ada, 7 parsel üzerindeki 670804 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (e) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Gündüz BAŞEĞMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4880, Oda Sicil No: 10820), Ayhan DOLMA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13124, Oda Sicil No: 40208), Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14417, Oda Sicil No: 7389), Kemal GÜL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7981, Oda Sicil No: 15928), Yaşar GÜNEŞ’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19420, Oda Sicil No: 13156), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63586), Ali BUCAK’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:798, Oda Sicil No:25419) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31997 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/21/1-1

—————

Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 2679 ada, 1 parsel üzerindeki 191188 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (e) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5016 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 457 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Akif GÖKPINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8668, Oda Sicil No: 7595), Mehmet KAYTANLIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8227, Oda Sicil No: 6383), Mustafa Hilmi İNAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8152, Oda Sicil No: 10129), Haydar ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5713, Oda Sicil No: 17440), Murat ÖLMEZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39560),         Sevilay ONAT TOKBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 54985), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Tuncay TUNCEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17737, Oda Sicil No: 55038), Mehmet ÜNAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18340, Oda Sicil No:59154), Ekrem BAYRAKTAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59577), İlknur DAĞISTANLIOĞLU (KUMAŞ) (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6172, Oda Sicil No: 38060), Serkan ÇOLAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56320) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31996 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/22/1-1

—————

Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, 12-13-15 pafta, 8516 parsel üzerindeki 555892 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 8638 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şenyıl SAKALLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12072, Oda Sicil No: 32053), Mustafa DOĞANIŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9491, Oda Sicil No: 8195), Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13388, Oda Sicil No: 36066), Mazhar VARDARLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12984, Oda Sicil No: 28095), Tamer AKBAŞ (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 23455708352), Özkan KÖK ’ün (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 58573315748) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mazhar VARDARLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12984, Oda Sicil No: 28095) ve Ertuğrul CAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31501) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31985 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/23/1-1

—————

Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 571443, 550305 ve 555892 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Çorlu, Ticaret Sicil No: 8638, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 559), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mazhar VARDARLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12984, Oda Sicil No: 28095) ve Ertuğrul CAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31501) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31969 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/24/1-1

—————

Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, 36 pafta, 134 ada, 26 parsel üzerindeki 1128105 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5309 Ticaret Sicil No ile Lüleburgaz Ticaret Odasına kayıtlı 1634 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hilmi BALABAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21883, Oda Sicil No: 11858), Hüsnü Semih VAROĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24709, Oda Sicil No: 65629), Ayşegül KUZUCU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:92201) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Zübeyir DENİZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78156) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31983 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/25/1-1

—————

Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 940008, 695163 ve 695166 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 18318-Efeler, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1921), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sim MORAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35354) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31971 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/26/1-1

—————

Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 771962, 771964 ve 771967 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Karaman, Ticaret Sicil No: 8179, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1292), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mevlüt COŞKUN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19508, Oda Sicil No:28515) ve Zekeriya YILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24336) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31980 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/27/1-1

—————

Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 887846, 695163 ve 695166 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 12581, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 781), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet ATAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28536), Erkan ÜNLÜSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14037, Oda Sicil No: 7020) ve Beytullah AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24213, Oda Sicil No: 37209) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017tarihli ve 31973 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/28/1-1

—————

Sarıkız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa İli, Salihli İlçesi, 2735 ada, 12 parsel üzerindeki 1218791 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 4. Fıkrasının (ç) ve (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2710 Ticaret Sicil No ile Alaşehir Ticaret Odasına kayıtlı 995 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sarıkız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sarıkız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Etem SOYGÜR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20854, Oda Sicil No: 9760), Okan KAVANİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17756, Oda Sicil No: 21151), Yılmaz Ali ALTINTAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36894), Hakan TURHAN’ın (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 55741279178) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sarıkız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Adem ASLAN (İnşaat Mühendisi, Proje Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17787, Oda Sicil No: 38137) ve Okan KAVANİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17756, Oda Sicil No: 21151) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31975 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/29/1-1

—————

Sarıkız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa İli, Kırkağaç İlçesi, 646 ada, 36 parsel üzerindeki 1267285 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 4. fıkrasının (ç) ve (e) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2710 Ticaret Sicil No ile Alaşehir Ticaret Odasına kayıtlı 995 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sarıkız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sarıkız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Adem ASLAN (İnşaat Mühendisi, Proje Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17787, Oda Sicil No: 38137), Okan KAVANİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17756, Oda Sicil No: 21151), Mehmet EREN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:5659), Galip ŞAHYAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:16270), Süleyman KARAKAYA’nın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 58495482252), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sarıkız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Adem ASLAN (İnşaat Mühendisi, Proje Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17787, Oda Sicil No: 38137) ve Okan KAVANİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17756, Oda Sicil No: 21151) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31978 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/30/1-1

—————

Atlantis Grup Yapı Denetim Ticaret Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 916532, 1094303 ve 1146080 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Atlantis Grup Yapı Denetim Ticaret Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Yalova, Ticaret Sicil No: 6618, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1928), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atlantis Grup Yapı Denetim Ticaret Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Bülent KANTARCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16431, Oda Sicil No: 22207) ve Cemal GENÇER’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9884) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31961 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/31/1-1

—————

CK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 18L-I pafta, 520 ada, 10 parsel üzerindeki 1090066 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile aynı kanunun 3. maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16441-Merkez Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 2167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, CK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hüsrev BAYINDIR ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3801, Oda Sicil No: 22496) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, CK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Cenk KOǒun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63501) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31987 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/32/1-1

—————

Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Körfez İlçesi, G23B21C4C pafta, 65 ada, 19 parsel üzerindeki 762748 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14189/21924 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 179 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ülke Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ülke Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ekrem GÜMÜŞSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13606, Oda Sicil No: 21475), Yaver TEKER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17475) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Sadettin GİRİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1756, Oda Sicil No: 10030), Ercan MİSKET (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1755, Oda Sicil No: 3953), Bülent ARĞA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3480, Oda Sicil No: 12578), Halit EYİSOY (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10791, Oda Sicil No: 10185) ve Mehmet AKKAYA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8454, Oda Sicil No: 7843) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31962 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/33/1-1

—————

Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Tekay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, 16 pafta, 9 ada, 50 parsel üzerindeki 251442 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1911 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti. ile, 4438 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 2014 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tekay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Halil GÜVENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10721, Oda Sicil No: 23370), Yüksel ÇETİNKALE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4495, Oda Sicil No: 4952), Şaban Haluk UZEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3580, Oda Sicil No: 5673), Aydın MİDAS (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11225, Oda Sicil No: 18035), Yücel DEĞER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68437), Nurettin BEDİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:38044) ile Tekay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şahin BAYSAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1800, Oda Sicil No: 26640), Recep ÇETİN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3294, Oda Sicil No: 4673) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Teknik El Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Sait YAZI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3409, Oda Sicil No: 36111) ve Rıdvan Fatih VAPUR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:969, Oda Sicil No: 11052) ve Tekay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Niyazi ŞAHİN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24377, Oda Sicil No: 70802) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31979 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/34/1-1

—————

Sembol Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 767159, 769603 ve 769624 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sembol Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet Cenkut KIRANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20447, Oda Sicil No: 8286),

Kon-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 959086, 1058422 ve 1114680 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kon-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ali AKIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17030, Oda Sicil No: 55202),

Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1005726, 958478 ve 932440 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Aydın IŞIKSAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21809, Oda Sicil No: 14356),

Megaron Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 822216, 958568 ve 809803 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Megaron Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Cihan KIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15114, Oda Sicil No: 38458), Dıldar ATLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18900, Oda Sicil No: 28783), Mustafa YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20851, Oda Sicil No: 66057),

Liderkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1147654, 1205606 ve 1255694 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Liderkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Günay SEZER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3885, Oda Sicil No: 32847),

Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 695166, 695163 ve 940008 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Haluk TURGAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23969, Oda Sicil No: 4227),

Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 922778, 695166 ve 695163 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa ERDOĞAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21655, Oda Sicil No: 30439),

Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 851649, 876015 ve 695166 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, İbrahim VURANEL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7616, Oda Sicil No: 9770),

Karabağlar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1042034 ve 932440 YİBF nolu yapılar ile Yelken Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 884268 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Karabağlar Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Yelken Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa GÜNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1414, Oda Sicil No: 6814),

Hane Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 845066, 877129 ve 687694 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hane Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa KALAYCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil No: 61320),

Sembol Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 640863 ve 769603 YİBF nolu yapılar ile Menderes Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 769624 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sembol Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Menderes Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Naci MEMİŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8373, Oda Sicil No: 15716),

Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 819829 ve 769102 YİBF nolu yapılar ile Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1009093 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Necati ASLANKARA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8426, Oda Sicil No: 38937),

CK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1100621, 982275 ve 984930 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan CK Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Öztekin ÇÖKELEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24223, Oda Sicil No: 31027),

Mikes Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 965525, 965500 ve 965506 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mikes Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sabri KURTKAPAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13565, Oda Sicil No: 26784),

CME Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 791540, 791536 ve 791545 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan CME Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Veysel SELVİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16685, Oda Sicil No: 14872),

Matay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 730257, 534281 ve 645022 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Matay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Yakup Metin DOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12076, Oda Sicil No: 12012),

Efe Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 925942, 628557 ve 846234 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Efe Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Zafer ÇAKICI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12852, Oda Sicil No: 12554),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 695166 ve 695163 YİBF nolu yapılar ile Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 876015 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Hüseyin Argun SÖĞÜTLÜ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15676),

Sembol Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 640863, 769603 ve 769624 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sembol Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa ÇAĞLAYAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 10630),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 269033 ve 189238 YİBF nolu yapılar ile Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 154689 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Onur SEZGİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62960),

Mikes Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 965525, 965500 ve 965506 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mikes Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sırma DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76214),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 27.12.2017 tarihli ve 31942 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11520/35/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Konya Yolu 58.Km Çimşit Köyü Gölbaşı ANKARA" adresinde bulunan ve 16/07/2007 tarih ve BAY/939-82/22568 numaralı bayilik lisansı (07/07/2010 tarihli ve 2254 Başkanlık Olur'u ile lisans iptal edilmiştir) kapsamında faaliyet gösteren As Baksan Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 02/10/2009 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlara ilişkin; As Baksan Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin "Konya Yolu 58.Km Çimşit Köyü Gölbaşı ANKARA" adresindeki akaryakıt istasyonu içerisinde ve/veya bitişiğinde gizli yer altı düzenek ve tertibatı bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar" başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından As Baksan Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümlerince belirlenen 56.000-TL tutarındaki idari para cezasının Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 11.200-TL olarak uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 09/11/2017 tarihli ve 7431-26 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Konya Yolu 58.Km Çimşit Köyü Gölbaşı ANKARA ve Merkez Mah. Marmara Cad. Bekir Aşçı İş Merkezi Kapı No: 10 Daire:43 Avcılar İstanbul adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 11.200-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11507/1/1-1

—————

Samsun Yolu 22.km (Ada:- , Pafta:- , Parsel:520-521) Mamak Ankara adresinde 04/11/2011 tarih BAY/939-82/30213 sayılı bayilik lisansı (22.01.2016 tarihli 2926 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 03/12/2015 tarihinde yapılan denetimde; ilgili dağıtıcı 20/09/2012 tarih DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi açısından bayisinde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ve (a) bendine, 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (d) bendine, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bendine, 1240 sayılı Kurul Kararının 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48212 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1449 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı Sokak N0:6/1 D.2 Kadıköy İstanbul ve Soğanlık Esentepe Mah. Cevizli E5 Güney Yanyol No:25/94 Kartal İstanbul adreslerine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11507/2/1-1

—————

İvedik Organize Sanayi Bölgesi 88 Oto Sanayi Sitesi 24. Cadde No: 147 Ostim Yenimahalle Ankara adresinde 08/12/2010 tarih MYĞ/2907-1/28689 sayılı madeni yağ lisansı (27.04.2016 tarih ve 6240-10 sayılı karar ile sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Aras Kim Madeni Yağlar Petrol Kimyevi Maddeler Üretim Depolama Gıda İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tesisinde 27/02/2015 tarihinde yapılan denetimde İNÖNÜ-PAL’in 11/03/2015 tarih 2015-0220 sayılı Analiz Raporu çerçevesinde lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilerek teknik düzenlemelere aykırı karışım akaryakıt üretilmekte olduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına ve 23 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48261 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1444 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere (İvedikosb Mahallesi 1468 Cadde No:147 Yenimahalle / Ankara ve Doğanlık Mah. Cumhuriyet Cad. Kapı No:153 Daire No:B Yahşihan Kırıkkale adreslerine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11507/3/1-1

—————

Samsun Yolu 22.km (Ada:- , Pafta:- , Parsel:520-521) Mamak Ankara adresinde 04.11.2011 tarih BAY/939-82/30213 sayılı bayilik lisansı (22.01.2016 tarihli 2926 sayılı kararla sonlandırılmıştır) kapsamında faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 12/10/2015 tarihinde yapılan denetimde; 20/09/2012 tarih DAĞ/4030-1/31527 numaralı dağıtıcı lisansı (24.03.2016 Tarih ve 6172-18 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi açısından bayisinde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ve (a) bendine, 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (d) bendine, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bendine, 1240 sayılı Kurul Kararının 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48211 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 21/11/2017 tarihli ve 1450 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı Sokak N0:6/1 D.2 Kadıköy İstanbul ve Soğanlık Esentepe Mah. Cevizli E5 Güney Yanyol No:25/94 Kartal İstanbul adreslerine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11507/4/1-1

—————

Samsun Yolu 22.km (Ada:- , Pafta:- , Parsel: 520-521) Mamak Ankara adresinde 04.11.2011 tarih BAY/939-82/30213 sayılı bayilik lisansı (22.01.2016 tarihli 2926 sayılı kararla sonlandırılmıştır) kapsamında faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 12/10/2015 tarihinde yapılan denetimde; 4630532279 vergi numaralı Hızpet Enerji İnş. Nak. Petrol Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. açısından lisanssız piyasa faaliyeti yapıldığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Hızpet Enerji İnş. Nak. Petrol Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48211 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 21/11/2017 tarihli ve 1450 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Cumhuriyet Mah/Semt Atatürk Blv. Kapı No: 3 B Daire No: 2 Beylikdüzü İstanbul adresine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11507/5/1-1

—————

Ankara-adana E 90 Karayolu 130. Km. Kırşehir Yol Ayrımı (Ada: - , Pafta:16 , Parsel: 1072) Şereflikoçhisar Ankara adresinde 14/08/2014 tarih BAY/939-82/34552 sayılı bayilik lisansı (22.01.2016 tarih ve 2977 sayılı karar ile sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Grup Azg Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 22/04/2015 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının ve dağıtıcı dışı ikmal yapıldığının tespit edilmesinin Grup Azg Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi açısından 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 2 nci fıkrasının (a) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Grup Azg Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48258 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1441 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Ankara-Adana E 90 Karayolu 130. Km. Kırşehir Yol Ayrımı Şereflikoçhisar Ankara adresine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11507/6/1-1

—————

Dağyaka Mahallesi Kartal Caddesi No:1 (Ada: 25, Pafta:- , Parsel: 1) Kahramankazan Ankara adresinde 23.11.2011 tarih BAY/939-82/30272 sayılı bayilik lisansı (31.08.2015 tarihli 32859 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 26/01/2015 tarihinde yapılan denetimde; Kayatur İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Taşımacılık Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin lisans almaksızın faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kayatur İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Taşımacılık Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48260 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1442 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Bey City Rezidans B Blok Kat:3/2 Beylikdüzü İstanbul adresine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11507/7/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16/11/2017 tarih ve 7447-15 sayılı Kararıyla “Batman Yolu Üzeri Şenköy Mevkii Kurtalan-SİİRT" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 05/06/2014 tarihinde yapılan denetimde, tesisin 8870565031 vergi kimlik nolu Abdurrahim Uğurtay-Göksu Petrol tarafından lisanssız olarak işletildiğinin tespit edilmesi neticesinde, bu durumun ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olması nedeniyle adı geçen şahıs hakkında düzenlenen 11/09/2017 tarih ve 996 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş ve Abdurrahim Uğurtay-Göksu Petrol’e 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11507/8/1-1

—————

BAY/939-82/34951 sayılı bayilik lisansı sahibi FGP Petrol Nakliye Otomotiv İnşaat ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketinin; 21.07.2016 tarihli ve 2016/EE-01 nolu İnceleme Raporuna göre 2015 ve 2016 yıllarında, BAY/939-82/31482 sayılı bayilik lisansı ile Raman Mahallesi, Özyaşa İş Merkezi Zemin Kat No: 5-B Batman adresinde faaliyet gösteren RFT Petrol Nakliye Temizlik Turizm Ticaret Limited Şirketine yeniden satış amaçlı akaryakıt ikmal faaliyetinde bulunması nedeniyle;

 konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca, BAY/939-82/34951 sayılı bayilik lisansı sahibi FGP Petrol Nakliye Otomotiv İnşaat ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 26/07/2017 tarih ve 32497 sayılı Başkanlık OLUR’u kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 03/08/2017 tarih ve 927 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2017 tarih ve 7431-13 sayılı Kararı ile “….,BAY/939-82/34951 sayılı bayilik lisansı sahibi FGP Petrol Nakliye Otomotiv İnşaat ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının e bendinin 2 numaralı alt bendi ve aynı fıkranın f bendi ile 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 84.575,-TL idari para cezası uygulanmasına,” karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 04/12/2017 tarih ve 55509 sayılı yazımız ile FGP Petrol Nakliye Otomotiv İnşaat ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketinin ticaret sicilinde kayıtlı Pınarbaşı Mahallesi Turgut Özal Bulv. No:239-12 Merkez-BATMAN adresine yapılan tebligatın ilgilisine tebliğ edilemediği hususu tebliğ mazbatasından görülmüştür.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 84.575,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11507/9/1-1

—————

Meydanlı Mahallesi Meydanlı Sokağı No:240 ( Ada: - , Pafta: 4, Parsel: 1494) Kadınhanı KONYA adresinde LPG-BAY/941-54/15538 sayılı lisans kapsamında Gülson Petrol Otomotiv Orman Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen Otogaz istasyonunda 11.09.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilan panosunda Otogaz satış fiyatının ilan edilmemesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 02/11/2017 tarih ve 46446 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 06/11/2017-1380 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilinin adreslerine gönderilmesine(Meydanlı Mahallesi Meydanlı Sokağı No: 240 (Ada: - , Pafta: 4, Parsel: 1494) Kadınhanı KONYA , Bahçelievler Mah. Ceylanpınar Cad. 86 B Kızıltepe MARDİN)rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerekmekte olup, aksi halde, piyasa faaliyeti 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak (11.09.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilan panosunda Otogaz satış fiyatının ilan edilmemesi) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11507/10/1-1

—————

Kurul 23/11/2017 tarihli ve 7470-17 sayılı Kararı ile “Barbaros Hayrettin Paşa Mah. Nazım Hikmet Blv. Newista Residence C Blok Kat:5 Daire:44 Esenyurt İstanbul” adresinde mukim 04.06.2013 tarihli ve DAĞ/4433-1/32743 (Lisansı iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi İstanbul Gaz Akaryakıt Dağıtım ve Petrol Ürünleri Anonim Şirketi’nin (Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi) bayisi ÜMİT İNAN ile arasındaki bayilik sözleşmesine ilişkin 10.02.2015 tarihli karşılıklı fesih ihbarnamesini Kuruma süresi içinde göndermemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca İstanbul Gaz Akaryakıt Dağıtım ve Petrol Ürünleri Anonim Şirketi (Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 11/08/2017 tarihli ve 35089 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 14/08/2017 tarihli ve 946 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan İstanbul Gaz Akaryakıt Dağıtım ve Petrol Ürünleri Anonim Şirketi (Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11507/11/1-1

—————

Kurul, 28.09.2017 tarihli ve 7312-23 sayılı Kararıyla; “Kazakburun Mah. D-100 Karayolu Uzuntarla Beldesi İzmit/KOCAELİ” adresinde faaliyet gösteren 12.03.2005 tarihli ve BAY/454-1072/04382 (lisansı 30.12.2013 Tarih ve 40702 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı sahibi Uzuntarla Petrol Nakliyat Turizm ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 14.10.2009 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 10.01.2012 tarih ve 3637-21 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının Danıştay 13. Dairesinin E: 2012/3709, K: 2014/633 sayılı kararı ile “savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi üzerine, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Uzuntarla Petrol Nakliyat Turizm Ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 03.05.2017 tarihli ve 20523 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 18.05.2017 tarihli ve 633 sayılı Soruşturma Raporunu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Uzuntarla Petrol Nakliyat Turizm ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11507/12/1-1

—————

Atatürk Mah. Ağa Sok. No: 80 Tatar Kasabası Sivaslı/UŞAK adresinde 09.09.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12042 sayılı istasyonlu bayilik lisansıyla faaliyet gösteren Emre Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği LPG otogaz istasyonunda 16.05.2016 tarihinde yapılan denetimde, lisans sahibinin istasyonunda ilgili mevzuatlarda belirtilen şekilde sorumlu müdür çalıştırmadığının tespit edilmesi hususunun; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine ve aynı Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri" başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Emre Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 12.11.2017 tarih ve 47757 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında 22.11.2017 tarihli ve 1477 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11507/13/1-1

—————

16.11.2017 tarihli ve 48618 sayılı Başkanlık Onayı ile;

Yenikent Mahallesi Vatan Caddesi No:24 Günyüzü/Eskişehir adresinde faaliyette bulunmak üzere 06.07.2006 tarihli ve LPG-BAY/820-28/05312 sayılı otogaz bayilik lisansı (06.07.2017 tarihinde lisans sonlandırılmıştır) sahibi KA-SA PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 24.08.2016 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca KA-SA PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ nezdinde 16.11.2017 tarihli ve 48618 sayılı Başkanlık Onayı ile soruşturma açılmasına karar verilmiştir

İstasyonunuzda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılması gerekmekte olup aksi halde, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın onbeş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…..” Hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 16.11.2017 tarihli ve 48618 sayılı Başkanlık Onayı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 29/11/2017-1529 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Ayrıca savunmanız ile birlikte mevzuatta meydana gelen değişiklik nedeniyle konunun detaylı incelenmesi sağlanması amacıyla geçerliliği olan sorumlu müdür belgesi ve denetim tarihinden önce istihdam edilen sorumlu müdüre ilişkin (ücret ödeme belgesi, sözleşme, varsa sorumlu müdür belgesi v.b) gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geçerliliği olan sorumlu müdür yetki belgesi ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11507/14/1-1

—————

Kurul’un 23/11/2017 tarihli ve 7470-6 sayılı kararı ile; “Yukarı Ayrancı Mah. Şair Nazım Sokak Çankaya Konut Kuleleri E Blok Kat:18 No:41 Çankaya/ANKARA " adresinde faaliyet gösteren 31.10.2013 tarih ve DAĞ/4678-1/33382(25.02.2016 tarihli ve 6130-59 sayılı Kurul Kararı ile lisans iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mensal Petrolcülük İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin BAY/939-82/34513 sayılı bayilik lisansı sahibi Rina Petrol Lojistik Kuyumculuk İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile arasındaki bayilik sözleşmesine ilişkin Fesih İhbarnamesini Kuruma süresi içerisinde göndermemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında 06/10/2017 tarihli ve 41781 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında düzenlenen 09/10/2017-1133 sayılı Soruşturma Raporu ile istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11507/15/1-1

—————

16/11/2017 tarihli ve 48593 sayılı Başkanlık Oluru ile Esentepe Mahallesi Cevizli E-5 Güney Yan Yol No:25/94 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde mukim 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi)’nin bayisi Pektaşlar Tarım Nakliyat Petrol Ürünleri Turizm İnşaat ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 15.10.2015 tarihinde yapılan denetimde ve Kurumda bulunan otomasyon verileri sonucunda tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b), (c) bendine, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22/11/2017 tarihli ve 1486 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11508/1/1-1

—————

12.11.2017 tarihli ve 47752 sayılı Başkanlık Oluru ile G.Antep 51. Km Kılıçoğlu Petrol İçi Ezgil Köyü Suruç Şanlıurfa adresinde faaliyet gösteren 31.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/31062 sayılı bayilik lisansı sahibi Sapet İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 21.11.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere BAY/939-82/24872 sayılı bayilik lisansı sahibi Propet Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Nakliyat Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı alması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sapet İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2017 tarihli ve 1435 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11508/2/1-1

—————

Kurul’un 09/11/2017 tarihli ve 7431-18 sayılı kararı ile; 21.11.2007 tarih ve BAY/939-82/23348 (24.07.2014 tarih ve 26710 sayılı Kurul kararı ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında Ilıca Mahallesi Çataltepe Mevkii Süleyman Demirel Caddesi No:35/A Alaşehir / Manisa adresinde faaliyet gösteren Serenler Akaryakıt Sarrafiye Otomobil Tarım Aletleri Nakliye Zirai İlaç İnşaat Malzemeleri İnşaat Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tekstil Turizm Taşımacılık Restaurant Besicilik Dericilik Su Ürünleri Maden Ocakları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 06.04.2011 tarihinde, marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin istasyondan alınan numunelere ilişkin M-11/809 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle uygulanan idari para cezasına ilişkin 20.12.2011 tarihli ve 3565/60 sayılı Kurul kararının Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının E:2012/1139, K:2013/3345 sayılı kararıyla "savunma yazısının usule aykırı tebligatının yapılması nedeniyle" iptal edilmesi sonrasında kararda belirtilen gerekçe çerçevesinde 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında 09/06/2017 tarihli ve 26247 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında düzenlenen 13/06/2017-745 sayılı Soruşturma Raporu ile istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11508/3/1-1

—————

17/11/2017 tarihli ve 48780 sayılı Başkanlık Olur'u ile Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Başkanlık Olur’u kapsamında 21/11/2017-1454 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 08.09.2014 tarihli 31236 sayılı Kurul kararı ile bayilik lisansının sonlanmasına rağmen 30.11.2015 tarihli ve Seri A50002 sayılı irsaliyeli fatura ile Kaya Tur Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Otomotiv Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendine ve Petrol Piyasası Lisans yönetmeliğinin 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği, netice ve kanaatine varıldığı kayıt altına alınmıştır. Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 21/11/2017-1454 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11508/4/1-1

—————

Kurulun 16.11.2017 tarih ve 7448-3 sayılı kararı ile;

07.01.2014 tarih ve LPG-BAY/941-54/14597 sayılı lisans kapsamında Örencik Mahallesi Sahil Bulvarı Caddesi No:1 Gülüç-Ereğli/ Zonguldak adresinde faaliyet yürüten KDZ GAZİ PETROL NAKLİYE İNŞAAT DENİZCİLİK MADENCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait LPG otogaz istasyonunda 12.05.2016 tarihli denetimde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 03.08.2017 tarih ve 7226-5 sayılı Kurul kararı ile idari para cezası uygulanmasına ve piyasa faaliyetinin 30 gün geçici bir süre durdurulmasına karar verildiği ilgilinin faaliyetine devam etmediği gerekçesi ile idari yaptırım uygulanamadığından ve yasaya aykırı durum devam ettiğinden bu durumun 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 17 maddesinin birinci fıkrası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 maddesine aykırı olması sebebiyle, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 ncı maddesi uyarınca 07.01.2014 tarih ve LPG-BAY/941-54/14597 sayılı lisansın iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yapılan tebligatlar iade edildiğinden 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11508/5/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09/11/2017 tarihli ve 7431-19 sayılı Kararı ile 04/06/2013 tarihli ve DAĞ/4433-1/32743 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, “Devlet Karayolu Üzeri Ketenıslah Mevkii (Ada:-, Pafta:-, Parsel:-) Kızılcaköse Köyü Ünye/ORDU” adresinde kurulu olan ve BAY/939-82/21375 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Gopet Petrol Ürünleri Pazarlama Taşıma ve Sanayi Limited Şirketi ile olan bayilik sözleşmesini 22/12/2014 tarihinde feshettiğini Kuruma bildirmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin (o) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 80.106.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11508/6/1-1

—————

17/11/2017 tarihli ve 48780 sayılı Başkanlık Olur'u ile Kaya Tur Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Otomotiv Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Başkanlık Olur’u kapsamında 21/11/2017-1454 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda; 25.11.2013 tarihli ve BAY/939-82/33457 sayılı (24.10.2017 tarih ve 44611 sayılı Kurul karar ile sonlandırılmıştır.) bayilik lisansı sahibi Kaya Tur Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Otomotiv Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda 02.12.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere gazyağı tankından otomasyon sistemine bağlı olmayan seyyar aktarım düzeneği ile satış yapmasının ve 01/08/2015-31/12/2015 tarihleri arasındaki otomasyon verilerinden gaz yağı ve motorin verilerinin tamamına yakınının sağlıklı olmamasına rağmen akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, lisans sahibinin dağıtıcının haricinde Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nden 30.11.2015 tarihli ve Seri A50002 sayılı irsaliyeli fatura ile akaryakıt satın alarak dağıtıcı harici akaryakıt ikmali yaptığı tespit edildiğinden bu durumun 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, netice ve kanaatine varıldığı kayıt altına alınmıştır. Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 21/11/2017-1454 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11508/7/1-1

—————

17/11/2017 tarihli ve 48780 sayılı Başkanlık Olur'u ile Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Başkanlık Olur’u kapsamında 21/11/2017-1454 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda; Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi Kaya Tur Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Otomotiv Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda 02.12.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere gaz yağı tankını otomasyon sistemine bağlamaması, otomasyon sisteminin sıhhatli çalışmasını sağlamaması, kontrol görevini gerektiği gibi yerine getirmemesi, mevcut olumsuzlukları zamanında tespit edip Kuruma bildirmemesi hususlarının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a),(b) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, netice ve kanaatine varıldığı kayıt altına alınmıştır. Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 21/11/2017-1454 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11508/8/1-1

—————

Kurulun 16/11/2017 tarihli ve 7447-21 sayılı Kararı ile; "Özbağ Kasabası Kırşehir - Ankara Karayolu 1. Km / KIRŞEHİR" adresinde 29.11.2004 tarih ve BAY/390-38/00192 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında (22.04.2013 tarihli ve 15388 sayılı Karar ile sona erdirilmiştir.) faaliyet gösteren Hekimoğulları Petrol Ürünleri Nakliye Turizm İşletmecilik Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda 15-19/10/2009 tarihli tespite göre, lisans sahibinin istasyonda gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile istasyonda vaziyet planına aykırı tank bulunması nedeniyle 24/08/2017 tarihli ve 37105 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda Hekimoğulları Petrol Ürünleri Nakliye Turizm İşletmecilik Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında toplam 145.600,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.600,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11508/9/1-1

—————

Kurulun 16/11/2017 tarihli ve 7447-16 sayılı Kararı ile; "Özbağ Kasabası Kırşehir - Ankara Karayolu 1. Km /KIRŞEHİR" adresinde 29.11.2004 tarih ve BAY/390-38/00192 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında (22.04.2013 tarihli ve 15388 sayılı Karar ile sona erdirilmiştir.) faaliyet gösteren Hekimoğulları Petrol Ürünleri Nakliye Turizm İşletmecilik Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda 24/01/2012 tarihli tespite göre, lisans sahibinin istasyonda ulusal marker seviyesi geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş edilmiş akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 25/08/2017 tarihli ve 37241 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda Hekimoğulları Petrol Ürünleri Nakliye Turizm İşletmecilik Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 163.111,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11508/10/1-1

—————

16/11/2017 tarihli ve 48440 sayılı Başkanlık Oluru ile Orta Mahalle Çeşme Meydanı Cad. No:95 ( Ada:58, Parsel:94 ) Adapazarı SAKARYA adresinde faaliyet gösteren 26.09.2013 tarihli ve BAY/939-82/33255 sayılı bayilik lisansı sahibi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda,

a) 19.11.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 30.12.2014 tarihli ve BAY/939-82/35023 sayılı bayilik lisansı sahibi Bektaş Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı alması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) 19.11.2015 ve 01.12.2015 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması ve otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapılması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22/11/2017 tarihli ve 1484 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11508/11/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinin 6’ncı ve 8’inci maddeleri gereğince Seçici Kurul tarafından Onikinci Dönemde (31.12.2017 - 30.12.2020) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Görev Alanı ve Görev Alanının kapsadığı iller itibarıyla seçilen Arabulucuların isim listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

Görev Alanı

ADANA

Kapsadığı İller

Adana, Mersin, Osmaniye

1

Doç. Dr. Hasan Ejder TEMİZ

2

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURUEL

3

Av. Osman ÖNAL

4

Emin GÖKÇEN

5

Av. Zeki ÖZDEMİR

6

Cafer ATAŞ

 

 

Görev Alanı

ANKARA

Kapsadığı İller

Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu

1

Prof. Dr. Eyüp BEDİR

2

Prof. Dr. Kadir ARICI

3

Prof. Dr. Levent AKIN

4

Prof. Dr. Muhammed Fatih UŞAN

5

Doç. Dr. Gaye BAYCIK

6

Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ

7

Doç. Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN

8

Doç. Dr. Muhittin ASTARLI

9

Doç. Dr. Türker TOPALHAN

10

Doç. Dr. Yücel UYANIK

11

Yrd. Doç. Dr. Göksun Çağlar ÇOPUROĞLU

12

Av. Murat Temel ÇİÇEK

13

Av. İsmail ÖZGÜVEN

14

Av. Sibel KAYA

15

Av. Hülya SARSICIOĞLU

16

Ümran SAYIŞ

17

Ziya AKBAŞ

18

Mevlüt Sadi SU

 

 

Görev Alanı

ANTALYA

Kapsadığı İller

Antalya, Isparta, Burdur

1

Prof. Dr. Orhan ÇOBAN

2

Av. Saliha KIZILOĞLU

3

Yrd. Doç. Dr. Mete Kaan NAMAL

4

Kadir HAMİKLİ

 

 

Görev Alanı

AYDIN

Kapsadığı İller

Aydın, Denizli, Muğla

1

Sadi KAYA

2

Ekrem TÜZEN

3

Ferudun GİRESUN

 

 

Görev Alanı

BURSA

Kapsadığı İller

Bursa, Çanakkale, Balıkesir

1

Prof. Dr. Pir Ali KAYA

2

Prof. Dr. İlknur KILKIŞ

3

Prof. Dr. Aşkın KESER

4

Prof. Dr. Serap PALAZ

5

Prof. Dr. Yusuf ALPER

6

Doç. Dr. Recep MAKAS

7

Doç. Dr. Celalettin YANIK

8

Yrd. Doç. Dr. Kamil Ahmet SEVİMLİ

 

 

Görev Alanı

DİYARBAKIR

Kapsadığı İller

Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak

1

Halis KERİMOĞLU

2

Av. İnci YAVUZ

3

Av. Leyla YALINKILIÇ

 

 

Görev Alanı

EDİRNE

Kapsadığı İller

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli

1

Prof. Dr. Adem ESEN

2

Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ

3

Yrd. Doç. Dr. Bora YENİHAN

4

Yrd. Doç. Dr. Ulaş BAYSAL

5

Tayfun TELCİ

 

 

Görev Alanı:

ELAZIĞ

Kapsadığı İller

Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş

1

Av. Behiç CANTÜRK

2

Av. Doğan KAHRAMAN

 

 

Görev Alanı

ERZURUM

Kapsadığı İller

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır

1

Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ

2

Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ

3

Nejdet AKSU

 

 

Görev Alanı

ESKİŞEHİR

Kapsadığı İller

Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik

1

Prof. Dr. Ufuk AYDIN

2

Prof. Dr. Nuray KARACA

3

Doç. Dr. Abdurrahman İlhan ORAL

4

Doç. Dr. Dilek BAYBORA

5

Yrd. Doç. Dr. Özgür OĞUZ

 

 

Görev Alanı

GAZİANTEP

Kapsadığı İller

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis

1

Doç. Dr. Şenol YAPRAK

2

Mevlüt SARI

3

Okan Güray BÜLBÜL

4

Yrd. Doç. Dr. Kemal YILDIZ

 

 

Görev Alanı

İSTANBUL

Kapsadığı İller

İstanbul

1

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU

2

Prof. Dr. Arif YAVUZ

3

Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL

4

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

5

Prof. Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU

6

Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ

7

Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA

8

Prof. Dr. Sedat MURAT

9

Prof. Dr. Talat CANBOLAT

10

Prof. Dr. Zeki PARLAK

11

Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA

12

Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI

13

Doç. Dr. Mahmut KABAKCI

14

Doç. Dr. Mehmet Nusret BEDÜK

15

Doç. Dr. Muzaffer KOÇ

16

Av. Hakan YILDIRIMOĞLU

17

Av. Tansu AKIN

18

Av. Yakup ERİKEL

19

Mehmet Nadi AKIN

20

Nurullah ÇALIŞIR

 

 

Görev Alanı:

İZMİR

Kapsadığı İller

İzmir, Manisa, Uşak

1

Prof. Dr. Faruk SAPANCALI

2

Prof. Dr. Mustafa ALP

3

Prof. Dr. Serkan ODAMAN

4

Prof. Dr. Tijen ERDUT

5

Prof. Dr. Zeki ERDUT

6

Doç. Dr. Ayşe Gül KÖKKILINÇ

7

Dr. Ali ARSLAN

8

Ali SALĞAR

9

Hüseyin EROL

10

Mehmet KURT

11

Mehmet Rifat YÜCE

12

Mustafa ENGİN

 

 

Görev Alanı

KAYSERİ

Kapsadığı İller

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir

1

Yrd. Doç. Dr. Oktay AKTÜRK

2

Av. Özkan DOĞAN

3

İsmail KARADUMAN

 

 

Görev Alanı

KOCAELİ

Kapsadığı İller

Kocaeli, Yalova

1

Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN

2

Yrd. Doç. Dr. Abdülhalim ÇELİK

3

Yrd. Doç. Dr. Doğa Başar SARIİPEK

4

Dr. Gülsüm ÖKSÜZÖMER YILMAZ

5

Av. Fikriye Gonca ÖCALAN

6

Av. Kerem TOGAY

7

Av. Murat Ekim GEZEK

8

Av. Müge ÖZKAN ÖZTÜRK

9

Serap KUZU

 

 

Görev Alanı

KONYA

Kapsadığı İller

Konya, Aksaray, Karaman, Niğde

1

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER

2

Doç. Dr. Nezihe Binnur TULUKCU

3

Yrd. Doç. Dr. Baki Oğuz MÜLAYİM

4

Yrd. Doç. Dr. Yalçın BOSTANCI

5

Av. Münire Mine GÜNEŞOL

6

Av. Zafer ŞAKA

 

 

Görev Alanı

MALATYA

Kapsadığı İller

Malatya, Adıyaman

1

Doç. Dr. Kadir KARTALCI

2

Abdullah CEYLAN

 

 

Görev Alanı:

ORDU

Kapsadığı İller:

Ordu, Giresun

1

Doç. Dr. Salih DURSUN

2

Ertan ÖZDEMİR

 

 

Görev Alanı

SAKARYA

Kapsadığı İller

Sakarya, Bolu, Düzce

1

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

2

Av. İlker ARABACIOĞLU

3

Av. Bekir KARAGÜLLE

4

Av. Burcu ZENGİN

5

Av. Mahmut Cemalettin SARAÇER

 

 

Görev Alanı

SAMSUN

Kapsadığı İller

Samsun, Sinop, Amasya, Çorum

1

Prof. Dr. Faruk ALPASLAN

2

Mehmet ALKAN

 

 

Görev Alanı

SİVAS

Kapsadığı İller

Sivas, Tokat, Yozgat

1

Prof. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI

2

Halis BAŞEL

 

 

Görev Alanı

TRABZON

Kapsadığı İller

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt

1

Yrd. Doç. Dr. Mustafa CİN

2

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞEN

3

Av. Bihter ÇALIŞKAN

 

 

Görev Alanı

VAN

Kapsadığı İller

Van, Bitlis, Hakkari

1

Turgay KARALİNÇ

2

İbrahim AKSU

 

 

Görev Alanı

ZONGULDAK

Kapsadığı İller

Zonguldak, Karabük, Bartın

1

Av. İlknur SEZGİN TEMEL

2

Hüseyin Hami ÖZALAN

11529/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 04 Ocak 2018 - 19 Ocak 2018 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmî belgeleri sunarlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8. Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi  (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

FAKÜLTE/ENSTİTÜ ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

Pedodonti

Yrd. Doçent (2)

1

Pedodonti

Yrd. Doçent (2)

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

Analitik Kimya

Doçent (4)

1

Farmakoloji

Doçent (5)

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Doçent (1)(6)

1

Bilgi ve Belge Yönetimi

Yrd. Doçent

1

Yeni Türk Dili

Yrd. Doçent (7)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör (8)

1

Eğitim Yönetimi

Profesör (9)

1

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Profesör (10)

1

Zihin Engelliler Eğitimi

Profesör (11)

1

Biyoloji Eğitimi

Doçent (12)

1

Biyoloji Eğitimi

Doçent (13)

1

Türkçe Eğitimi

Doçent (14)

1

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Biyokimya

Doçent (15)

2

Botanik

Doçent (16)

1

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent (17)

1

Aktüerya

Yrd. Doçent (18)

1

Uygulamalı İstatistik

Yrd. Doçent (19)

1

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri

Yrd. Doçent (20)

1

Polimer Kimyası

Yrd. Doçent (21)

2

GÜZEL SANATLER FAKÜLTESİ

 

 

Resim

Yrd. Doçent (22)

1

Resim

Yrd. Doçent (23)

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doçent (1)(24)

1

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

Roma Hukuku

Doçent (25)

1

Ticaret Hukuku

Yrd. Doçent (26)

1

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

Sağlık Yönetimi

Profesör (27)

1

Sosyal Hizmetler

Profesör (28)

1

Uluslararası İlişkiler

Profesör(1)(29)

1

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent (1)(30

1

Siyasi Tarih

Doçent (1)(31)

1

Uluslararası İlişkiler

Doçent (1)(32)

1

Aile ve Tüketici Bilimleri

Yrd. Doçent (33)

1

Örgütsel Davranış

Yrd. Doçent (1)(34)

 

Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doçent (1)(35)

1

Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doçent (1)(36)

1

Üretim Yönetimi

Yrd. Doçent (1)(37)

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

Toplum ve İletişim

Profesör (38)

1

Kültürlerarası İletişim

Yrd. Doçent (39)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Katı Hal Fiziği

Profesör (1)(40)

1

Maden İşletmesi

Profesör (1)(41)

1

Yapı

Profesör (1)(42)

1

Çevre Teknolojisi

Doçent (1)(43)

1

Fotogrametri

Doçent (1)(44)

1

Cevher Hazırlama

Yrd. Doçent (1)(45)

1

Maden İşletmesi

Yrd. Doçent (1)(46)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Diyetetik

Yrd. Doçent (47)

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent (48)

3

Odyoloji

Yrd. Doçent (49)

2

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Biyoistatistik

Profesör (İngilizce) (1)(50)

1

Fizyoloji

Profesör (Türkçe) (1)(51)

1

İç Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1)(52)

1

Radyoloji

Profesör (Türkçe) (1)(53)

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör (Türkçe) (1)(54)

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent (İngilizce) (1)(55)

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1)(55)

1

Radyoloji

Doçent (Türkçe) (1)(56)

1

Nöroloji

Doçent (Türkçe) (1)(57)

1

Tıbbi Biyokimya

Doçent (Türkçe) (1)(58)

1

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(59)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(60)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(61)

1

Göz Hastalıkları

Yrd. Doçent (İngilizce) (1)(62)

1

Nöroloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(63)

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (İngilizce) (1)(64)

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(65)

1

Tıbbi Biyoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(66)

1

KANSER ENSTİTÜSÜ

 

 

Temel Onkoloji

Profesör (1)(67)

1

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Profesör (68)

1

 

Yrd. Doçent (69)

1

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

Bale

Doçent (70)

1

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Doçent (71)

1

Müzik Teorileri

Doçent (72)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 - Rejeneratif endodonti ve travma konularında çalışmalar yapmış olmak.

3 - Rejeneratif endodonti ve çocuklarda periodontal hastalıklar konularında çalışmalar yapmış olmak.

4 - Proteomik veya metabolomik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

5 - Eczacı olmak, Doçent unvanını Farmakoloji alanında almış olmak.

6 - Çeviri Bilimi ve Dil Bilimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

7 - Türkiye Türkçesi söz dizimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

8 - Doçent unvanını Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim alanında almış olmak, Fen Bilimleri Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

9 - Doçent unvanını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak, çağdaş denetim modelleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

10 - Doçent unvanını Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak, hayat boyu öğrenme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

11 - Doçent unvanını Özel Eğitim alanında almış olmak.

12 - Doçent unvanını Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak, çevre eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

13 - Doçent unvanını Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak, evrim öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

14 - Doçent unvanını Türkçe Eğitimi alanında almış olmak, konuşma ve kelime hazinesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

15 - Lisans derecesini Kimya alanında almış olmak, Doçent unvanını Kimya/Biyokimya alanında almış olmak, Protein saflaştırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

16 - Bitki sistematiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

17 - Artin-Injektif Modüllerin Genellemeleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

18 - Aktüerya Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak.

19 - Regresyon analizi alanında çalışmalar yapmış olmak.

20 - Markov Modelleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

21 - Radyasyonla baskılanmış polimerlerin sentezi veya anhidrit içeren kopolimerler alanında çalışmalar yapmış olmak.

22 - Resim anasanat dalında yüksek lisans ve sanatta yeterlik derecesine sahip olmak.

23 - Resim anasanat dalında yüksek lisans ve sanatta yeterlik derecesine sahip olmak. Özgün baskı alanında çalışmalar yapmış olmak.

24 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak.

25 - Roma Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Roma Hukuku alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

26 - Uluslararası ticaret hukuku ve sözleşmeleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

27 - Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Sağlık Kurumları Yönetimi alanından almış olmak, Sağlık Kurumları Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

28 - Sosyal Hizmet alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Sosyal Hizmet alanından almış olmak, Sosyal Hizmet alanında çalışmalar yapmış olmak.

29 - Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak, kamu diplomasisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

30 - Siyaset Bilimi alanında doktora derecesine sahip olmak.

31 - Türk Dış Politikası alanında çalışmalar yapmış olmak.

32 - Doçentlik unvanını Uluslararası İktisat alanından almış olmak.

33 - Aile ve Tüketici Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak.

34 - İşletme lisans ve doktora derecelerine sahip olmak, Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış yüksek lisans derecesine sahip olmak.

35 - Türkiye-AB İlişkileri ve Avrupa Güvenliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

36 - Türk Dış Politikası ve Güvenlik konularında çalışmalar yapmış olmak.

37 - İşletme lisans derecesine sahip olmak, Yöneylem Araştırması ve Lojistik doktora derecesine sahip olmak.

38 - Siyasal iletişim alanında çalışmalar yapmış olmak.

39 -Kültürlerarası iletişim ve maddi kültür alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

40 - Manyetik nano malzemeler ve fotovoltaik ince filmlerin üretimi ve karakterizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

41 - Patlatma kaynaklı çevresel etkiler ve madenlerde jeofizik uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

42 - Yapısal kontrol ayarlı kütle sönümleyicileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

43 - Doçentliğini Kimya (Biyokimya) alanında almış olmak, kriyojeller ve ağır metal kirliliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

44 - Fotogrametri alanında doktora derecesine sahip olmak, uydu ve hava kameralarının geometrik kalibrasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

45 - Hidrometalurjide yüksek basınç liçi uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

46 - Maden kaynak kestirimi ve jeoistatistik konularında çalışmalar yapmış olmak.

47 - Lisans derecesini Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak, Beslenme ve Diyetetik alanında doktora derecesine sahip olmak.

48 - Lisans derecesini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından almış olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Programlarından birinden doktora derecesi almış olmak.

49 - Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora derecesine sahip olmak.

50 - Biyoistatistik alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Biyoistatistik alanında almış olmak, metaanaliz konusunda çalışmalar yapmış olmak.

51 - Tıp Fakültesi mezunu olmak, kardiyovasküler sistem alanında çalışmalar yapmış olmak.

52 - Geriatri yan dal uzmanı olmak, Alzheimer ve demans konularında çalışmalar yapmış olmak.

53 - Nöroradyoloji ve baş-boyun radyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

54 - Tıp doktoru ve Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak, tüberküloz ve seroloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

55 - Kohlear implant ve beyin sapı implantasyon cerrahisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

56 - Pediatrik radyoloji yan dal uzmanı olmak, pediatrik toraks ve abdomen radyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

57 - Nöromusküler hastalıklar alanında çalışmalar yapmış olmak ve nöroimmunoloji alanında tezsiz yüksek lisans eğitimi almış olmak.

58 - Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak ve Biyokimya alanında doktora derecesine sahip olmak.

59 - Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzmanı olmak.

60 - Çocuk Enfeksiyon yan dal uzmanı olmak.

61 - Adölesan alanında çalışmalar yapmış olmak.

62 - Mikroinsizyonel glokom cerrahisi ve OCT-anjiyografisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

63 - Noninvaziv beyin stimulasyonu ve klinik EMG alanında çalışmalar yapmış olmak.

64 - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi tezsiz yüksek lisans programını tamamlamış olmak.

65 - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

66 - Tıbbi Biyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, Nöromusküler hastalıkların moleküler genetiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

67 - Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını İmmünoloji alanında almış olmak.

68 - Doçentlik unvanını Yeni ve Yakınçağ alanından almış ve Osmanlı hukuku üzerine çalışmalar yapmış olmak.

69 - Türk Dili alanında doktora derecesine sahip olmak ve tehlikedeki diller üzerine çalışmalar yapmış olmak

70 - Modern Dans ve koreografi alanlarında çalışmalar ve uygulamalar yapmış olmak.

71 - Kompozisyon alanında Lisans ve Yüksek Lisans derecelerine sahip olmak, kompozisyon ve müzik formları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

72 - Türk Din Musikisi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Türk Müziği Teorisi ve edvar geleneği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

11483/1-1


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 7. dereceli beş (5) adet müfettiş yardımcısı kadrosu için aşağıda belirtilen öğrenim dallarının lisans mezunları arasından, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, geçerli puan türüne sahip ve aranılan diğer şartlara haiz olan adaylardan Ankara'da yapılacak olan giriş sınavı ile (yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımaları,

b) 01 Ocak 2018 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmaları, (01 Ocak 1982 ve daha sonra doğanlar), 5525 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin son fıkrası kapsamında lisans öğrenimlerini 02.08.2013 tarihinden önce bitirenlerin durumları ayrıca değerlendirilecektir.

c) En az beş yıllık lisans eğitimi veren Veteriner Fakülteleri, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Ziraat Fakülteleri ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,

ç) Başvuruda bulunacak adayların; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılmış ve halen geçerliliği devam eden 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına katılmış ve bu sınavlarda mezuniyet durumlarına göre belirlenmiş puan türünden en az 70 taban puan almış olmaları,

 

Tablo: Sınava gireceklerde aranan fakülte/bölüm, kadro adedi

 

Sıra No

Fakülte veya Bölüm

Kadro Adedi

Yabancı Dil

Puan Türü

KPSS-P3 Puan Türünden Taban Puan ve Bu Puan Türüne Göre Sınava Başvuranlardan Çağrılacak Aday Sayısı

1

Ziraat Fakültesi

1

İngilizce/ Fransızca/ Almanca

KPSS-P/3

Başvuranlar içerisinde 70 Puan ve üzeri en puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 20 aday

2

Veteriner Fakültesi

2

İngilizce/ Fransızca/ Almanca

KPSS-P/3

Başvuranlar içerisinde 70 Puan ve üzeri en puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 40 aday

3

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki öğretim kurumları

2

İngilizce/ Fransızca/ Almanca

KPSS-P/33

Başvuranlar içerisinde 70 Puan ve üzeri en puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 40 aday

 

d) Başvuru tarihi itibariyle istenilen yabancı dile (İngilizce/Fransızca/Almanca) ilişkin olarak son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almaca dillerinden birinden en az 70 puan veya diğer yabancı dil seviye tespit sınavlarından ÖSYM’nin buna denkliğini kabul ettiği puanı almış olmaları,

e) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmaları (yazılı ve sözlü sınavlar sonunda atanmaya hak kazananlardan, bu durumlarını tam teşekküllü hastaneden alacakları heyet raporu ile belgelendirmeleri istenilecektir),

f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmaları şartlarını taşımaları gerekmektedir.

II - SINAV ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav test usulüyle yapılır. Yazılı sınav soruları, alan bilgisinden (fakültelerde okutulan derslerden) olacaktır. Yazılı sınav 31.01.2018 Çarşamba günü Ankara'da saat 10.00'da yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve yazılı sınava girecekleri yer Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü Sınav 5, 6, 7 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara'da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yapılacaktır.

III - SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına (Fatih Caddesi No: 6 Keçiören/ANKARA) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Başvurular 10.01.2018 Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak ve 19.01.2018 Cuma günü mesai bitimi 18.00'de sona erecektir. Posta yolu ile yapılan müracaatlarda; eksik belge veya postada gecikme olması halinde ilgililer sınava giriş hakkını kaybedeceklerdir.

VI - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Diploma veya bitirme belgesinin örneği,

c) 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuç belgesinin örneği,

ç) Yabancı dil sınav sonuç belgesinin örneği,

d) 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

e) Sınav kılavuzunda yayımlanan imzalı başvuru formu,

f) Özgeçmiş,

V - YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ:

Başvuran adaylardan; yukarıda 3 grup halinde belirtilen kadrolar itibariyle ilgili puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 20 katı yazılı sınava katılma hakkını kazanacaktır. Ayrıca puanları, sınava çağrılacak son sıradaki adayın puanına eşit olan diğer adayların tamamı da sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava katılma hakkını kazanan aday isimleri 24.01.2018 tarihinde Bakanlık İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecek olup kişilere ayrıca e posta ile bildirim yapılacaktır. Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

VI - SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ:

Yazılı sınavda değerlendirme yüz (100) puan üzerinden yapılacak, yetmiş (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarılı olanlar 12.02.2018 tarihinde Bakanlık Internet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecek olup ayrıca bu kişilere ayrıca e posta ile bildirim yapılacaktır. Başarılı olan adaylar 5, 6, 7 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara'da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yapılacak sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda değerlendirme yüz (100) puan üzerinden yapılacak yetmiş (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

VI - SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA:

Sözlü sınavda da başarılı olan adaylar için gerek sözlü sınav notu, gerekse yazılı sınavdan aldıkları puanların ortalamasından oluşan giriş sınavı puanına göre, her meslek grubu kendi içerisinde ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere başarılı olanlar için nihai bir sıralama yapılır ve bu liste Başkanlıkta ve Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir. Kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak kabul edilir. Adayların giriş sınav puanının eşitliği halinde, sözlü sınav puanı yüksek olan, sözlü sınav puanları da eşitse, yabancı dil puanı yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

Kazanan adaylardan Bakanlık resmi internet sayfasında sonuçların ilanında belirtilen sürede atanmaya esas evraklarla birlikte başvuruda bulunmayanların veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılamayanların yerlerine, yedek adaylar başarı sırasına göre atanır.

Giriş sınavını kazanan ve atamaya hak kazanan asıl adayların, atanabilmek için, sağlam ve yurdun her yerinde görev yapmaya her türlü iklim şartlarında yolculuk etmeye dayanıklı Olduğuna dair tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu aslı, Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi aslı ve askerlik görevini yaptığını, muaf veya tecilli durumunu gösterir belgenin aslı veya noterlikçe onaylı suretini de belge olarak vermeleri gerekmektedir.

Not: Sınav ile ilgili ayrıntılı bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) yayımlanan sınav kılavuzunda açıklanmıştır.

11247/2-2


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ