30 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30286

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KENT MOBİLYALARININ 10 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ÇAY OCAĞI KİRALAMA İŞİ YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KURUMUMUZ ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİNDE ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN ARMUTÇUK MÜESSESESİ - ÇATES ARASI KÖMÜR NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


T.T.K. İHTİYACI OLARAK (40 BOY) 320 METRE KALIN ETLİ DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KAROTLU KIRINTILI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


DERİ, SAKATAT VE BAĞIRSAK İHALESİ YAPILACAKTIR

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Germencik Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KENT MOBİLYALARININ 10 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

- Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Mevcut ve yapılacak Kent Mobilyalarının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi

- Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemizin yetki ve sorumluluğu altında bulunan 29 adreste yüklenici tarafından kurulacak çoklu ATM kabin yerlerinin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi

1 - A - İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı Tahmini bedeli, geçici ve kesin teminatı

Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Belediyeye ait aşağıda belirtilen Mevcut Kent Mobilyaları reklam amaçlı kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanun'unun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 Yıl süreyle kiraya verilecektir.

Mevcut Kent Mobilyaları;

1.1. 111 (yüzonbir) adet CLP (Raket)

1.2. 60 (altmış) adet Megalight,

1.3. 400 (dörtyüz) adet Işıklı Billboard,

1.4. 14 (ondört) adet Megaboard (10 tanesinin üzerinde ışıklı pano sistemi mevcut)

1.5. 408 (dörtyüzsekiz) adet otobüs durağı

Adresleri Şartnameye ekli listede (EK-1) gösterilmiştir.

Yapılacak Kent Mobilyaları

90 adet Billboard

Adresleri Şartnameye ekli listede (EK-2) gösterilmiştir

1.6. İşin 1 (bir) yıllık tahmini bedeli 7.996.600,00 TL (KDV hariç) olup, geçici teminat tahmini bedelin %3'ü olan 239.898,00 TL'dir. Kat-i Teminat ise ihale bedelinin %6'sıdır.

1 - B - İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı Tahmini bedeli, geçici ve kesin teminatı

Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Yetki ve Sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehrin muhtelif yerlerinde ekli listede detay bilgileri verilen (adresleri şartnameye ekli listede gösterilmiştir.) 29 noktaya toplam 172 adet Kiracı tarafından çoklu ATM platformu kurarak buraları alt kiracılarına kullandırma işi. 2886 sayılı Devlet İhale Kanun'unun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 Yıl süreyle kiraya verilecektir.

İşin 1 (bir) yıllık tahmini bedeli 2.000.000,00 TL (KDV hariç) olup, geçici teminat tahmini bedelin %3'ü olan 60.000,00 TL'dir. Kat-i Teminat ise ihale bedelinin %6'sıdır.

2 - İhale Usulü, İhale Tarihi ve Saati, İhalenin Yapılacağı Adres:

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35'inci maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile 10/01/2018 Çarşamba günü saat 14.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan Encümen salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

3 - İşin Süresi:

İdarece yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 10 yıldır. (Şartnamede belirtildiği gibi)

4 - Tekliflerin verileceği yer ve saat:

İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif zarflarını Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının 2. Katında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına alındı belgesi karşılığında ihale günü saat 12:00’ye kadar vermeleri gerekmektedir.

5 - Şartname ve ekleri: İhaleye teklif verecek istekliler ve postayla teklif verecek istekliler İdarece onaylı ihale dokümanını (Kent mobilyaları ile ilgili İdari Şartname ve kent mobilyaları adres listesi, teknik şartname, çoklu ATM kabin yerleri ile ilgili idari şartname, teknik şartname, adres listesi, ATM görseli) Adana Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı (Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü 5. Kat)’nda görebilir veya 2.000,00 TL (İkibinTürkLirası) karşılığında alabilirler.

6 - İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler;

6.1. Kanuni ikametgâh belgesi

6.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı

6.3. İhaleye katılacak kişilerin Nüfus Cüzdan Sureti, ve Adli Sicil sabıkasızlık kaydı

6.4. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir (2018 yılı içinde alınmış) belge,

6.5. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair (2018 yılı içinde alınmış) belge

6.6. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (6.4.) ve (6.5.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge

6.7. Geçici teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.)

6.8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

6.8.1. Gerçek kişilerin vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname,

6.8.2. Tüzel kişilerin vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname ile imza sirküleri

6.8.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (6.8.1) ve (6.8.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge

6.9. Ticaret ve Sanayi Odası’ndan İhale konusu işi yaptıklarına dair belge (2018 yılı içinde alınmış olacak)

6.10. Kent Mobilyası kiralama işi ile ilgili İhale konusu işi en az bir şehir sınırları içerisinde aralıksız en az son İki (2) yıl yaptığına dair iş bitirme durum belgesi

6.11. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

6.12. İştirakçilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve SGK’den alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu ve SGK borcu olmadığına daire belge, Ayrıca Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi (borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belgelerin 08.01.2018 - 10.01.2018 tarihleri arasında alınması )

6.13. İhaleye teklif verenler, 2886 sayılı Yasaya göre cezalı (yasaklı) olmadıklarına daire yazılı beyanı,

6.14. Kent Mobilyalarının kiralama işi ile ilgili İhaleye katılacak olan isteklinin en az 4.000.000,00 TL kullanılmamış nakit kredisi ile en az 4.000.000,00 TL Kullanılmamış gayri nakit (teminat) kredisi bulunduğuna dair banka referans mektubu ibraz etmesi zorunludur.

6.15. Kent Mobilyalarının kiralama işi ile ilgili (CLP-(Raket-çift yüzlü reklam vitrini, Afiş değiştiricili Megalight Işıklı billboard, Megaboard, otobüs durakları gibi) Açıkhava reklamcılığı işleriyle ilgili ihale tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıl içerisinde (her hangi bir yılda) yıllık en az 5.000.000,00 TL lik kiralama veya işletme işleriyle ilgili iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz edecektir. (İş bitirme, iş deneyim, iş durum vb.). Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az birisinin son beş yıl içerisinde (her hangi bir yılda) yıllık en az 5.000.000,00 Türk Lirasına kadar, diğer ortak/ortakların ise en az 2.500.000,00 Türk Lirasına kadar kiralama veya işletme işleriyle ilgili iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekir.

6.16. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.17. Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve iş bu ilanın 5. Maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir.

6.18. Kiralama işi ile ilgili istekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna (Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına bağlı Encümen Müdürlüğüne) ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları Teklif Mektuplarını aynı kanunun 46. Maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.

6.19. İstenen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır.

6.20. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

11258/1-1


ÇAY OCAĞI KİRALAMA İŞİ YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın Çay Ocağı (2 Adet) kapalı zarf ile teklif alma yoluyla kiraya verilecektir.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Nihai teklifler en geç 05.01.2018 Cuma günü saat 15.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 – 74

11513/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen asra niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 9 Ocak 2018 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.’den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

 

5 ADET ARSA SATIŞ LİSTESİ

 

No

Mahalle

Ada

Parsel

Alan m2

Cinsi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Saati

1

Körpeşler

 

534

430.21

Arsa

172,084.00

5,162.52

14:30

2

Kiremitocağı

342

7

1,061.64

Arsa

796,230.00

23,886.90

14:45

3

Aziziye

 

2396

813.9

Arsa

569,730.00

17,091.90

15:00

4

Uzunmustafa

 

2057

931.53

Arsa

931,530.00

27,945,90

15:15

5

Uzunmustafa

 

2060

1656.93

Arsa

1,656,930.00

49,707.90

15:30

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler.

İlan olunur.

11449/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

“Karapınar-Ayrancı Termik Santralı Kömür Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Düzenli Atık Depolama Alanı Projesi İçin ÇED Raporu Hazırlanması ve ÇED Olumlu Kararının Alınması Hizmet Alımı İşi” açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2017/701569

Dosya No                                           :  2017/59-HİZ-701569

1 - İdarenin

a) Adı                                                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

b) Adresi                                             :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya /ANKARA

c) Telefon numarası                            :  0 312 212 69 00 - 2682

d) Faks numarası                                :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                    :  -

2 - İhale konusu işin adı,

     niteliği, türü ve miktarı                   :  Karapınar-Ayrancı Termik Santralı Kömür Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Düzenli Atık Depolama Alanı Projesi İçin ÇED Raporu Hazırlanması ve ÇED Olumlu Kararının Alınması Hizmet Alımı İşi

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer         :  Konya ili Karapınar ilçesi ve Karaman ili Ayrancı ilçesi

b) Teslim tarihi/işin süresi                   :  Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıldır.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                    :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

    satın alınabileceği yer                      :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No:23 Çankaya / ANKARA

c) İhale Usulü                                     :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                           :  16.01.2018, saat 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer                 :  Teklifler 16.01.2018 saat 11:00’a kadar;

                                                               EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

                                                               Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya/ ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                     :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

                                                               Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya/ ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                                  :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

11437/1-1


KURUMUMUZ ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİNDE ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN ARMUTÇUK MÜESSESESİ - ÇATES ARASI KÖMÜR NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                                            

a) Adresi                                                :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel : 0 372 259 47 78

                                                                  Fax: 0 372 253 12 73/251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

S. No:

2 - İhale konusu işin adı

Birimi:

Miktarı:

1

TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinde üretilen kömürlerin Armutçuk Müessesesi - ÇATES arası kömür nakli.

Ton

24.000

 

İşin Başlama ve bitiş tarihi            :  01.04.2018 tarihinde başlayacak olup 31.03.2019 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  22.01.2018 saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1713835

d) İhale kayıt no                            :  2017/692229

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) ihale şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

8 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

9 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

11 - Teklifler en geç 22.01.2018 Pazartesi Günü–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

11401/1-1


T.T.K. İHTİYACI OLARAK (40 BOY) 320 METRE KALIN ETLİ DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                            :  2017/690265

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel:0-372 259 47 94

                                                               Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi                    :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Kalın Etli Dikdörtgen Kutu Profil

(40 boy) 320 Metre

 

b) Teslim yeri                                      :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır. Malzemelerin boşaltılması firmaya ait olacaktır.

c) Teslim süresi                                   :  Firmalar siparişi takiben (40 boy) 320 Metre Kalın Etli Dikdörtgen Kutu Profili 45 gün içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                                 :  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  17/01/2018 Çarşamba – Saat 15:00

c) Dosya no                                        :  1712055

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

2.1.2- Dikdörtgen Kutu Profil 150 mm x 250 mm ebatlarında, et kalınlığı 10 mm ve boyu 8 metre olacaktır.

2.1.3- Dikdörtgen Kutu Profil, korozyona karşı astar boya ile boyalı ve TS EN 10219 ve TS EN 10210 için CE belgeli olacaktır.

2.1.4- Dikdörtgen Kutu Profil üretim spesifikasyonları, TS EN 10305-5, TS EN 10219, ASTM A 500, ASTM A 510, DIN 59411, TS EN 10210 (BS 4848) Normlarına uygun olarak üretilmiş olacaktır.

3- KONTROL MUAYENE VE KABUL:

3.1- Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1- Dikdörtgen Kutu Profil malzemesi S355 JRH olacaktır.

4.2- Malzemede çapak, çizik, tufal ve katmer gibi kusurlar ve iç çatlaklar bulunmamalıdır. Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak kullanma esnasında tespit edilen imalat hatalı malzemeler uygun olan yenileri ile firmaca ücretsiz olarak değiştirilecektir. İmalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.

4.3- Firmalar şayet var ise teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgelerini ve ISO Kalite Sistem Belgelerini vereceklerdir. Firmalar bu şartnamede belirtilen malzemeden yapılmış ürünlerine ait mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklif ile birlikte vereceklerdir.

4.4- Kısmi teslimat yapılabilecektir. Firma teslimatla birlikte ürüne ait test sertifikalarını (EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre Mekanik özellikler ve kimyasal bileşim) vereceklerdir.

4.5- Fatura kesimi ekli dağılım tablosuna uygun olarak İdari Şartnamedeki fatura bilgilerine göre yapılacaktır.

4.6- Malzemenin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir.

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 17/01/2018 Çarşamba saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

11400/1-1


KAROTLU KIRINTILI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karotlu Kırıntılı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                  :  2017/709504

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                      :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                            :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                         :  Hizmet Alımı,

1. BÖLGE

22.000 m  Çorum-Samsun’da Karotlu Sondaj,

  3.000 m  Çorum-Samsun’da Kırıntılı Sondaj,

                 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

2. BÖLGE

22.000 m  Elazığ’da Karotlu Sondaj,

  3.000 m  Elazığ’da Kırıntılı Sondaj,

                 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

3. BÖLGE

88.000 m  Muş’da Karotlu Sondaj,

12.000 m  Muş’da Kırıntılı Sondaj,

                 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

4. BÖLGE

34.000 m  Kütahya-Bursa’da Karotlu Sondaj,

  6.000 m  Kütahya-Bursa’da Kırıntılı Sondaj,

                 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

5. BÖLGE

70.000 m  İstanbul-Kırklareli’nde Karotlu Sondaj,

30.000 m  İstanbul-Kırklareli’nde Kırıntılı Sondaj,

                 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

olmak üzere toplam 290.000 m

b) Yapılacağı yer                              :  (a) bendinde belirtilen 5 (beş) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                    :  1, 2, 3, 4 ve 5. Bölgeler;

Sözleşmenin tebliğ tarihten itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İlk sondajın fiili olarak dönmesi ile yüklenici işe başlamış kabul edilir. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren

1. Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü,

2. Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü,

3. Bölge 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü,

4. Bölge 300 (üçyüz) takvim günü,

5. Bölge 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                              :  11/01/2018 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11500/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 21.12.2017 tarih ve 243 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 11.01.2018 tarihinde saat: 14:30 ile 16:15’de Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir

İlgililere ilan olunur.  

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

ADA

PARSEL

m2 YÜZÖLÇÜM

MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

731

8

1499,16

105.00.TL

11 Ocak 2018

14.30

4.722.00 TL

731

9

1490,31

105.00.TL

11 Ocak 2018

14.45

4.694.00 TL

731

10

1534,56

105.00.TL

11 Ocak 2018

15.00

4.834.00 TL

731

11

1445,94

105.00.TL

11 Ocak 2018

15.15

4.555.00 TL

731

12

1438,15

105.00.TL

11 Ocak 2018

15.30

4.530.00 TL

731

13

1357,43

105.00.TL

11 Ocak 2018

15.45

4.276.00 TL

731

14

1350,21

105.00.TL

11 Ocak 2018

16.00

4.253.00 TL

731

15

1493,59

105.00.TL

11 Ocak 2018

16.15

4.705.00 TL

11477/1-1


DERİ, SAKATAT VE BAĞIRSAK İHALESİ YAPILACAKTIR

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünden:

Sakatat, Deri ve Bağırsak İhaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümlerine göre 10/01/2018 tarihinde saat 14:00'da açık artırma usulü teklif alınarak yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Adana Yolu Üzeri 7. Km. 51270 NİĞDE MERKEZ/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası                :  388 232 33 77 – 388 232 62 34

c) Elektronik Posta Adresi                  :  nigdeacik@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği   :  Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Satınalma Birimi

SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER

 

Sıra No

Ürün Adı

Miktarı

Yaklaşık Birim Fiyatı

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Büyükbaş Sakatat

5.000.000 Kg

1,21

6.050.000 TL

185.000 TL

2

Küçükbaş Sakatat

4.500 Takım

32,75

147.375 TL

    5.000 TL

3

Büyükbaş Deri

 700.000 Kg

3,88

2.716.000 TL

  85.000 TL

4

Küçükbaş Deri

  5.000 Adet

6,56

32.800 TL

    1.000 TL

5

Büyükbaş Bağırsak

 16.500 Adet

23,50

387.750 TL

  15.000 TL

6

Küçükbaş Bağırsak

  5.000 Adet

7,25

36.250 TL

    1.500 TL

 

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 6 kalem ürün için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü ile 10/01/2018 tarihinde saat 14:00’da Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

1 - İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2 - İhaleye iştirak edeceklerden istenen belgeler (asıl olacaktır);

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Şirketler için ticari gazete ve imza sirküleri, şahıslar için noter tasdikli imza beyannamesi.

3 - Geçici Teminat mektubunu yukarıda belirlenen miktarda ve şartnameye uygun olarak Banka Teyit Yazısı ile birlikte getireceklerdir. Geçici Teminat mektuplarının son geçerlilik tarihleri şartnamede belirtildiği gibi 10/02/2018 tarihli olacaktır. Teminatların yatırılacağı yer Ziraat Bankası Niğde Şubesi nezdindeki TR 9500 0100 0214 3797 4544 5002 numaralı hesabına veya Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Veznesine yatırabilirler.

4 - Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

6 - İstekliler ihale saatine kadar İhale komisyonuna ulaşması kaydıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

11519/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Germencik Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda bilgileri bulunan 1 (bir) adet taşınmaz, ihale şartnamesindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi hükümleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 10/01/2018 tarihinde saat 14:42’de Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda satılacaktır.

Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, ilanda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak, Germencik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 10/01/2018 günü saat:14:00’e kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Germencik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yedi Eylül Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 Germencik/AYDIN) ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin; adı soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta’da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

Adı                                                      :  Germencik Belediye Başkanlığı

Adresi                                                 :  Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No: 16    Germencik/AYDIN

Telefonu                                              :  0 256 563 01 20

Faks Numarası                                    :  0 256 563 14 72

Elektronik Posta Adresi                      :  germencikbelediyesi@hotmail.com

2 - İhalenin

Yapılacağı Yer                                    :  Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No: 16 Germencik/AYDIN

Tarihi ve Saati                                     :  10/01/2018 - 14:42

Usulü                                                  :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif Usulü

İhale Dokümanının Temini                 :  İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No: 16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda 50,00 TL (Elli Türk Lirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

3 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler

a) Gerçek Kişilerden;

- Teklif Mektubu

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)

- Belediyeye borcu olmadığına dair belge

- Geçici teminata ilişkin belge

- Cayma bedeline ilişkin belge

- İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

- Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

b) Tüzel Kişilerden;

- Teklif Mektubu

- İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

- İmza sirküleri

- Tebligat için adres beyanı

- Belediyeye borcu olmadığına dair belge

- Geçici teminata ilişkin belge

- Cayma bedeline ilişkin belge

- İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

- Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

- Ticaret sicil gazetesi ve ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

c) Ortak Girişim Olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesi hükümlerine göre hazırlanarak 10/01/2018 günü saat:14:00’e kadar alındı belgesi karşılığında Germencik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yedi Eylül Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 Germencik/AYDIN adresine teslim edeceklerdir. İstekliler ihalenin yapılacak olduğu Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda hazır bulunulacaktır. İhaleye teklif verip de ihaleye katılmayanların sundukları yazılı teklifler son teklif olarak kabul edilecektir.

Aşağıdaki muhammen bedellerden KDV ALINMAYACAKTIR. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Sıra Nu.

Mahallesi

Mevkii

Ada Nu.

Parsel Nu.

Nitelik

Yüzölçümü (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Cayma Bedeli (TL)

İhale Tarih ve Saati

1

KARAAĞAÇLI

153

3

TARLA

210.191,01

3.200.000,00

96.000,00

96.000,00

10.01.2018 - 14:42

İlan olunur.

11265/1-1