29 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30285

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İNTİFA HAKKININ VERİLMESİ VE İŞLETME SÜRESİ SONUNDA TESİSLERİN İDAREYE ŞARTSIZ, BORÇSUZ VE BEDELSİZ DEVREDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Akçakoca Belediye Başkanlığından:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI SINIRLI AYNİ HAK TESİS EDİLMESİ SURETİYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Edirne İli Güney Edirne Katı Atık Birliği Başkanlığından: KEŞAN


DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:


17 KALEM FİLTRE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


132 KALEM YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


3 KALEM KUYRUK KABLOSU EK KUTULARI SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


9 KALEM MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


204 KALEM YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


79 KALEM YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Etimesgut Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İNTİFA HAKKININ VERİLMESİ VE İŞLETME SÜRESİ SONUNDA TESİSLERİN İDAREYE ŞARTSIZ, BORÇSUZ VE BEDELSİZ DEVREDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Akçakoca Belediye Başkanlığından:

1 - Akçakoca Belediyesince Mülkiyeti Akçakoca Belediyesine ait Ayazlı Mahallesi Kayabaşı Caddesinde tapunun 121 ada 36 numaralı parselde 601,13 m2 miktarında kayıtlı Akçakoca Belediyesince verilecek şartlar dâhilinde yüklenici tarafından yapılacak ve Akçakoca Belediye Başkanlığınca yaptırılarak İnşaat ruhsatı verilecek mimari proje ve ekli statik ve tesisat projelerine göre düzenlenerek işletilmek üzere 5 yıl süre ile işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devredilmesi işi 2886 Sayılı. D.İ.K. nun 35/a maddesine göre kapalı teklif artırma usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Akçakoca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görebilir veya Belediyemiz Tahsilat servisine ihale dosya bedeli olan 500,00 TL (Beş yüz Türk Lirası) yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alabilir.

3 - İhale 11 Ocak 2018 Perşembe günü saat 14.30’da Akçakoca Belediye Başkanlığı Encümen salonunda ve Encümen Huzurunda açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

4 - İhaleye konu işin tahmini inşaat maliyet bedeli 3.689.981,01 TL (Üçmilyonaltıyüzseksendokuzbindokuzyüz-seksenbirtürklirasıbirkuruş)’dır. Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

İstekliler turistik lokantanın intifa hakkı bedeli olarak işletme süresinin başladığı yılın ilk altı ayı için intifa hakkı ödemeyecek yedinci aydan itibaren de işletmeye açılsın veya açılmasın aylık intifa hakkı bedeli 500,00 TL (Beş yüz Türk Lirası) olarak belirlenmiş olup istekliler bu bedel üzerinden yüzde (%) olarak artış yapacaklardır.

2. yıldan itibaren aylık intifa hakkı bedeline Devlet İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Yi-Üfe fiyatlarının ortalaması alınarak artış yapılacaktır. Bu uygulama 5 yıla kadar her yıl artışlı olarak aylık intifa hakkı bedeline her yıla ait tefe tüfe fiyatlarının ortalaması kadar artış uygulanarak belirlenecektir.

Geçici teminat işin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 3.689.981,01 TL (Üç milyon altı yüz seksen dokuz bin dokuz yüz seksen bir Türk lirası bir kuruş) ile yıllık ortalama tahmini intifa hakkı bedeli 6.000,00 TL (Altı bin Türk Lirası) toplam 3.695.981,01 TL (Üç milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüzsek sen bir Türk lirası bir kuruş) %3 olan 110.879,43 TL (Yüz on bin sekiz yüz yetmiş dokuz Türk lirası kırk üç kuruş) dir.

Kesin teminat işin tahmini inşaat maliyet bedeli 3.689.981,01 TL (Üçmilyonaltıyüzseksendokuzbindokuz- yüzseksenbirtürklirasıbirkuruş) ile ihale sonucu oluşacak ortalama yıllık intifa hakkı bedelinin %6 oranında alınacaktır.

İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 14:30’a kadar Belediyemiz veznelerine yatırmalarını veya milli bankaların birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır.

 İhale günü saat 14:30’dan sonra teminat kabul edilemez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

5 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi ve kişilerle aşağıdaki şartlar aranır.

a. Kanuni ikametgâhı olması.

b. Türkiye de tebligat için adres göstermesi.

c. Bu şartnamenin 7. maddesinde yazılı geçici teminatı vermesi.

d. Bu şartnamenin 10. maddesinde yazılı esaslar dâhilinde yeterlilik belgesi alması şarttır.

e. Bu iş ile ilgili iştigal edildiğine dair en az 3 yıllık Ticaret ve Sanayi Odasından ticaret sicil belgesi alması şarttır. (2017 yılı için tasdikli)

f. İhaleye katılacak istekli Belediyeden alacağı mimari, statik, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, havalandırma tesisatı projelerinin her bir sayfasını imzalayarak taahhüt edeceklerdir.

İlan olunur.

11398/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremizce 30.11.2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan ve son teklif verme tarihi 29.12.2017 Cuma günü saat 17.00 olan Maliye Hazinesine ait taşınmazlardan;

1) Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62161 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.467,00 m²,

2) Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62173 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.782,00 m²,

3) Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, 63394 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 5.857,00 m²,

4) Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca-İmar Mahallesi, 118 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.699,00 m²,

5) Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca-İmar Mahallesi, 118 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.564,00 m²,

6) Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca-İmar Mahallesi, 393 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 690,00 m²,

yüzölçümlü taşınmazların özelleştirme ihalelerinin son teklif verme tarihi görülen lüzum üzerine 16.02.2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 16.02.2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek belge ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11485/1-1


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karşılamak üzere aşağıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen hizmet idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

SIRA

HİZMET CİNSİ

HİZMET SÜRESİ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAYILI

1

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ

11 AY

4 KİŞİ

 

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari Şartname ve Teknik Şartnameler www.kizilay.org.tr adresinden, Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü’nden veya İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi’nden temin edilebilecektir.

4 - İdari Şartname ve belirlenen Teknik Özellikler 100,00-TL karşılığında Türk Kızılayı İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi Fatih Mah. Petrol Yolu Cad. No: 255 Sultanbeyli/İSTANBUL adresindeki Lojistik Biriminden temin edilebilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 23.01.2018 günü saat 15:00’a kadar Türk Kızılayı İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi Fatih Mah. Petrol Yolu Cad. No: 255 Sultanbeyli/ İSTANBUL adresindeki Evrak Servisi’ne teslim etmiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale Zarfı 24.01.2018 günü saat 15:00’da Türk Kızılayı İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi Fatih Mah. Petrol Yolu Cad. No: 255 Sultanbeyli/İSTANBUL adresinde açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

11454/1-1


YAPIM KARŞILIĞI SINIRLI AYNİ HAK TESİS EDİLMESİ SURETİYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Edirne İli Güney Edirne Katı Atık Birliği Başkanlığından:

KEŞAN

Madde 1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Birliğimize ait Paşayiğit Mahallesi 1578 nolu parselde bulunan mevcut Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Sahası, Kompost Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesine ilave olarak Mekanik Ayırma Tesisinin Yönetmeliğe uygun olarak yüklenici tarafından hazırlanacak projeye göre yapılması,

Aynı parselde Katı Atık Düzenli Depolama alanından çıkan metan gazından elektrik enerjisi üretilmesini sağlayacak Elektrik Üretim Sisteminin yönetmeliğe uygun olarak yüklenici tarafından hazırlanacak projeye göre yapılması,

Yapılan bu ilave tesisler ve sistemin mevcut olan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Sahası, Kompost Tesisi ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesi ile birlikte 25 yıllığına sınırlı ayni hak tesis edilmesi suretiyle işletilmesi, müteakiben sürenin bitiminde Güney Edirne Katı Atık Birliğine devredilmesi İşi.

Madde 2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, Güney Edirne Katı Atık Birliği Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad.Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi A Blok Kat: 1 No: 17 Keşan/Edirne adresindeki görevli Çevre Mühendisi Gürkan ÇOLAK’tan satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

Madde 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Keşan Belediyesinin Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Cad. No: 23/E Blok Keşan/EDİRNE adresindeki Encümen Toplantı Salonunda 17/01/2018 tarih ve Saat: 14.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

Madde 4 - Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

İşin geçici teminatı, bu iş için belirlenen aylık intifa hakkı kullanım bedeli olan KDV hariç 1.500,00.-TL’sının, toplam intifa hakkı süresi olan 25 yıl ile çarpılması suretiyle belirlenen 450.000,00.-TL’sının % 3’ü olan 13.500.00.-TL (OnüçbinbeşyüzTürklirasıdırdır.

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu,

ç) İş bu Şartnamenin 4.8. maddesinde belirlenen geçici teminat miktarına uygun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya teminatları Güney Edirne Katı Atık Birliğinin Keşan Halk Bankasındaki TR04 0001 2009 3370 0016 0000 52 no’lu hesabına yatırıldığını gösteren makbuz,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) SGK’ya ve Vergi Dairesine Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce temin edecekleri belge,

g) İhale dokümanı alındığına dair makbuz,

h) Yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiş ve 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait ortalama cirosunun en az 7.500.000,00-TL (YedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu,

İlgili ciro şartını sağlayamayan istekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı sağlaması gerekir.

ı) İş bu Şartnamenin 2.1.2. maddesinde yazılı olan İş tanımına uygun olarak

- Mekanik Ayırma Tesisi,

- Metan Gazından Elektrik Üretim Tesisi,

- Aktarma İstasyonu Tesisi,

- Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Sahası

- Kompost Tesisi,

- Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesi

Yapmış olması veya bu tesislerden herhangi birini işletmiş olması bu konuda iş yapmış olduğu manasına gelecektir.

Bu durumu belgelemek için de, istekliler kamu kuruluşu ya da belediyelerle yapmış oldukları en az 4.000.000,00,-TL (DörtmilyonTürkLirası) tutarlı sözleşmelerini (tek sözleşme) ve tıbbi atık bertaraf tesis işletme lisansı ibraz edeceklerdir.

İlgili şartı sağlayamayan istekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı sağlaması gerekir.

i) İstekliler en az 500.000,00,-TL (BeşyüzbinTürkLirası) ödenmiş sermayeye sahip olmalıdır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmaların tamamı bu şartı sağlamalıdır.

Madde 6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, 16/01/2018 tarihi, mesai saati bitimine kadar Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi A Blok Kat: 1 No: 17 Keşan/Edirne adresindeki Güney Edirne Katı Atık Birliğinde görevli Çevre Mühendisi Gürkan ÇOLAK’a verilecektir.

İlan olunur.

11156/1-1


DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ-Malkara Linyit Havzası Sondajlı Etüt Projesinin JORC veya N1 43-101 vb. Standartlarda Yönetilmesi-Değerlendirilmesi ve Ön Fizibilite Raporunun Hazırlanması İşine Ait Danışmanlık Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                  :  2017/688177

Dosya No                                                  :  2017/54-HİZ-688177

1 - İdarenin

a) Adı                                                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

b) Adresi                                                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

                                                                     Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                                   :  0 312 212 69 00 - (İsmail ERGÜN: 2682)

d) Faks numarası                                       :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                          :  -

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

     türü ve miktarı                                      :  Tekirdağ-Malkara Linyit Havzası Sondajlı Etüt Projesinin JORC veya N1 43-101 vb. Standartlarda Yönetilmesi-Değerlendirilmesi ve Ön Fizibilite Raporunun Hazırlanması İşine Ait Danışmanlık Hizmet Alımı işi

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer               :  Tekirdağ - Malkara Linyit Havzası

b) Teslim tarihi/işin süresi                         :  İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren toplam 540 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                          :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

    satın alınabileceği yer                            :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Dış Satın Alma Müdürlüğü

                                                                     Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda  No: 23 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                                            :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                                 :  17.01.2018, saat 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer                        :  Teklifler 17.01.2018 saat 11:00’e kadar;

                                                                     EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya/ ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                                        :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

11261/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

1 - a) Adı                                                      :  Kadıköy Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                                      :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) Telefon No                                               :  226 8338570-1-2-3

d) Faks No                                                   :  226 8338574

e) e-mail adresi                                             :  kadıköybel@hotmail.com

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı            :  İsmet KARAYAVRU-Başkâtip

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhale konusu satılacak yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan;

 

Sıra No

Ada No

Parsel No

Satılacak Miktar (Metrekare)

1

2386

11

4.515,99

 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. Maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile satılacaktır.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü                                             :  Kapalı teklif usulü

b) İhalenin yapılacağı adres                       :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) İhale tarihi                                             :  18.01.2018

d) İhale saati                                              :  14.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri                :  Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonu- Kadıköy/YALOVA

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

c) İhale Şartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 1.000,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilir.

d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir.

5 - a) Tekliflerin sunulacağı yer                    : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi)          : 18.01.2018

c) Son teklif verme saati (ihale saati)            : 14.00

6 - İşin tahmin edilen bedeli:

2386 ada 11 nolu parsel için 3.800.000,00.-TL. dir. (Üç Milyon Sekizyüzbin Türk Lirası) dır.

7 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

A) İsteklinin tebligat adres beyanı,

B) Kanuni ikametgâh belgesi.

C) 2018 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanınca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri.

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

F) Geçici Teminat: Her bir arsa için ihale bedelinin %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır. İhaleye katılmadan önce yatırılacaktır.

G) Bu Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve Dış Zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir.

8 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin (9)’uncu maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5’nci maddesi doğrultusunda 18.01.2018 günü saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

9 - Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç Zarf,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

f) Kadıköy Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu,

10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

11453/1-1


17 KALEM FİLTRE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Komatsu marka İş makinalarında kullanılmak üzere 17 kalem Filtre Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                              :  2017/690480

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası                  :  Tel: 0 286 416 20 01     Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi                     :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                                    :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Komatsu marka İş makinalarında kullanılmak üzere 17 kalem Filtre Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim yeri                                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                         :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                                    :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                                     :  10/01/2018 Çarşamba günü saat 14.00

d) Dosya no                                           :  390-KÇLİ/2017-0813

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL (posta yoluyla 60,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 10/01/2018 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11337/1-1


132 KALEM YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Hitachi ve Kawazaki marka iş makinalarında kullanılmak üzere 132 kalem yedek parça Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                              :  2017/690703

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası                  :  Tel: 0 286 416 20 01    Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi                     :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                                    :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Hitachi ve Kawazaki marka iş makinalarında kullanılmak üzere 132 kalem yedek parça Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim yeri                                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                         :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                                    :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                                     :  25/01/2018 Perşembe günü saat 15.00

d) Dosya no                                           :  244-KÇLİ/2017-0820

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta yoluyla 160,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 25/01/2018 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11338/1-1


3 KALEM KUYRUK KABLOSU EK KUTULARI SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Marionlarda kullanılmak üzere 3 kalem Kuyruk kablosu ek kutuları Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                              :  2017/690388

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası                  :  Tel: 0 286 416 20 01     Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi                     :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                                    :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Marionlarda kullanılmak üzere 3 kalem Kuyruk kablosu ek kutuları Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim yeri                                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                         :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                                    :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                                     :  10/01/2018 Çarşamba günü saat 15.00

d) Dosya no                                           :  242-KÇLİ/2017-0810

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL (posta yoluyla 60,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 10/01/2018 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11339/1-1


9 KALEM MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören İş makinalarında kullanılmak üzere 9 kalem Madeni yağ Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                              :  2017/690849

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası                  :  Tel: 0 286 416 20 01    Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi                     :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                                    :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören İş makinalarında kullanılmak üzere 9 kalem Madeni yağ Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim yeri                                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                         :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                                    :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                                     :  16/02/2018 Cuma günü saat 15.00

d) Dosya no                                           :  024-KÇLİ/2017-0811

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 250,00 TL (posta yoluyla 260,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 16/02/2018 Cuma günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11340/1-1


204 KALEM YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Komatsu marka Kamyon ve Dozerlerde kullanılmak üzere 204 kalem yedek parça Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                              :  2017/690767

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası                  :  Tel: 0 286 416 20 01    Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi                     :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                                    :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Komatsu marka Kamyon ve Dozerlerde kullanılmak üzere 204 kalem yedek parça Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim yeri                                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                         :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                                    :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                                     :  15/02/2018 Perşembe günü saat 15.00

d) Dosya no                                           :  243-KÇLİ/2017-0812

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 200,00 TL (posta yoluyla 210,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 15/02/2018 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11341/1-1


79 KALEM YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Cat 16 H Greyderlerde kullanılmak üzere 79 kalem yedek parça Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                          :  2017/690642

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel: 0 286 416 20 01     Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi                  :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                                 :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Cat 16 H Greyderlerde kullanılmak üzere 79 kalem yedek parça Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim yeri                                      :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                     :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                                 :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                                  :  19/01/2018 Cuma günü saat 14.00

d) Dosya no                                        :  244-KÇLİ/2017-0821

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta yoluyla 160,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 19/01/2018 Cuma günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11342/1-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli belirtilen 21 (Yirmibir) adet ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2) İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda 10/01/2018 Çarşamba günü TRT saati ile saat 10:00’da yapılacaktır.

3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1 Nolu Saha

İli                                      :  Manisa

İlçesi                                 :  Sarıgöl

Beldesi                             :  -

Mahallesi-Mevkii             :  Tırazlar

Pafta No                           :  L21d2,L21a3,L21c1

Erişim No                         : 

Alanı                                :  4.412,72 hektar

Muhammen Bedeli           :  130.432,28 TL

Geçici Teminat Bedeli      :  3.912,97 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5. NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Y (SAĞA)

647823

649850

649860

650900

650985

651000

652759

X (YUKARI)

4241642

4243170

4240000

4235425

4235420

4235350

4235320

 

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

 

Y (SAĞA)

654000

653280

645294

645790

646801

647860

 

X (YUKARI)

4235250

4230450

4235996

4237080

4239288

4241605

 

 

2 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Alaşehir

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Gürpınar

Pafta No                        :  K20c3,L20b1,L20b2

Erişim No                     :  3191197

Alanı                             :  4.775,00 hektar

Muhammen Bedeli        :  235.234,40 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  7.057,03 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

629500

630000

625500

619500

X (YUKARI)

4271000

4265000

4260000

4260000

 

3 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Salihli

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Durasallı

Pafta No                        :  K20c4,K20d3,L20a2,L20b1

Erişim No                     :  3191196

Alanı                             :  3.628,58 hektar

Muhammen Bedeli        :  286.011,92 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  8.580,36 TL

 

Belirlenmiş Kaynak       : 

Kuyu Adedi                  :  1 ad.

Kuyu Derinliği              :  1764 metre

Kuyu Taban Sıcaklığı    :  78 °C

Akışkan Debisi             :  10 lt/sn

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

608500

608500

605084

604890

X (YUKARI)

4260998

4262000

4261999

4262680

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

 

Y (SAĞA)

615390

617210

611613

 

X (YUKARI)

4266740

4263240

4260998

 

 

4 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Salihli

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Acıdere

Pafta No                        :  L20a2,L20b1

Erişim No                     :  3191206

Alanı                             :  851.13 hektar

Muhammen Bedel         :  73.895,78 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  2.216,87 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y (SAĞA)

603000

608500

608500

610000

610000

X (YUKARI)

4255999

4256000

4257000

4257000

4254996

 

6.NOKTA

 

Y (SAĞA)

603000

 

X (YUKARI)

4255000

 

 

5 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Alaşehir

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Kestanederesi

Pafta No                        :  L20b3,L20b4

Erişim No                     :  3299890

Alanı                             :  4.922,57 hektar

Muhammen Bedeli        :  145.502,55 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  4.365,08 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

620000

621163

621000

627900

X (YUKARI)

4243000

4243000

4242300

4240900

 

 

 

 

 

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

628128

630000

630000

622600

X (YUKARI)

4242801

4242000

4239700

4239700

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y (SAĞA)

622600

617400

618400

620000

X (YUKARI)

4235000

4235000

4242250

4241960

 

6 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Salihli

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  İğdecik

Pafta No                        :  K20c3,K20c4,L20b1,L20b2

Erişim No                     :  3305915

Alanı                             :  3.636,89 hektar

Muhammen Bedeli        :  107.500,11 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  3.225,00 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

619000

620000

620000

620473

X (YUKARI)

4267000

4267000

4267800

4268660

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

620000

620000

619000

619000

X (YUKARI)

4268920

4270000

4270000

4272600

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y (SAĞA)

623000

623000

619936

619000

X (YUKARI)

4272640

4263845

4262000

4262042

 

7 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Kula

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Körez

Pafta No                        :  K21d3

Erişim No                     :  3305916

Alanı                             :  4.999,99 hektar

Muhammen Bedeli        :  98.527,30 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  2.955,82 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

648000

648000

652375

652375

X (YUKARI)

4272000

4275000

4275000

4267000

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

652000

652000

646000

646000

X (YUKARI)

4267000

4266000

4266000

4271000

 

9.NOKTA

10.NOKTA

 

Y (SAĞA)

647000

647000

 

X (YUKARI)

4271000

4272000

 

 

8 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Saruhanlı

Beldesi                          :  -

Mahalle - Mevkii          :  -

Pafta No                        :  K19a3,K19d2

Erişim No                     :  3191243

Alanı                             :  1.453,85 hektar

Muhammen Bedeli        :  44.337,47 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  1.330,12-TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

556300

556262

557045

563740

X (YUKARI)

4291300

4291269

4292255

4288675

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

 

Y (SAĞA)

562738

562239

557026

 

X (YUKARI)

4287322

4287147

4290086

 

 

9 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Saruhanlı

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Azimli

Pafta No                        :  K19a3,K19a4

Erişim No                     :  3318595

Alanı                             :  1.595,58 hektar

Muhammen Bedeli        :  31.441,70 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  943,25 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y (SAĞA)

554753

556262

554307

553432

552960

552958

X (YUKARI)

4295534

4291269

4289663

4289616

4293285

4293286

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

 

Y (SAĞA)

552957

551072

551505

554901

 

X (YUKARI)

4293292

4293930

4294860

4295649

 

 

10 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Saruhanlı

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Lütfiye

Pafta No                        :  K19a3,K19b4,K19d2

Erişim No                     :  3307569

Alanı                             :  3.390,42 hektar

Muhammen Bedeli        :  66.809,92 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  2.004,30 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y (SAĞA)

565407

569177

564980

565062

565000

565063

X (YUKARI)

4295978

4293587

4290800

4288833

4288800

4288800

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y (SAĞA)

565166

563790

562739

563740

561441

561441

X (YUKARI)

4286313

4287690

4287322

4288675

4293628

4293630

 

13.NOKTA

14.NOKTA

 

Y (SAĞA)

561440

565000

 

X (YUKARI)

4293629

4297855

 

 

11 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Akhisar

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Pınarcık

Pafta No                        :  K19b3,K19b4

Erişim No                     :  3318594

Alanı                             :  3.706,64 hektar

Muhammen Bedeli        :  73.041,19 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  2.191,24 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y (SAĞA)

565681

568760

568000

575750

575750

576389

X (YUKARI)

4298652

4302266

4301000

4299000

4299505

4298244

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

 

Y (SAĞA)

574515

575500

574800

574800

 

X (YUKARI)

4297490

4294330

4293837

4294000

 

 

12 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Demirci

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Karaca İbrahim

Pafta No                        :  K21a4

Erişim No                     :  3330810

Alanı                             :  3.211,97 hektar

Muhammen Bedeli        :  63.293,47 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  1.898,80 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y (SAĞA)

638000

634226

634722

633500

633500

631000

X (YUKARI)

4291000

4290999

4292367

4293268

4297000

4297000

 

7.NOKTA

8.NOKTA

 

Y (SAĞA)

631000

638000

 

X (YUKARI)

4298000

4298000

 

 

13 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Akhisar

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  -

Pafta No                        :  K19b3,K19a3, K19b4

Erişim No                     :  3330772

Alanı                             :  3.263,5 hektar

Muhammen Bedeli        :  64.308,90 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  1.929,27 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y (SAĞA)

572707

572789

572301

570515

569440

569177

X (YUKARI)

4292888

4292827

4292302

4293950

4293202

4293587

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y (SAĞA)

565407

565000

564789

564581

565761

565681

X (YUKARI)

4295978

4297855

4297604

4297364

4298748

4298652

 

13.NOKTA

14.NOKTA

15.NOKTA

 

Y (SAĞA)

573714

574122

574138

 

X (YUKARI)

4294553

4293790

4293648

 

 

 

 

 

 

POLİGON 2

16.NOKTA

17.NOKTA

18.NOKTA

19.NOKTA

20.NOKTA

21.NOKTA

Y (SAĞA)

575567

574800

574800

574911

578285

579111

X (YUKARI)

4289491

4289998

4291356

4291739

4293213

4293304

 

22.NOKTA

23.NOKTA

24.NOKTA

25.NOKTA

 

Y (SAĞA)

579336

579346

579461

579581

 

X (YUKARI)

4292792

4292703

4292556

4292328

 

 

14 Nolu Saha.

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Gölmarmara

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Ozanca

Pafta No                        :  K19c1,K19c2

Erişim No                     :  3315105

Alanı                             :  4.290,62 hektar

Muhammen Bedeli        :  84.548,81 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  2.536,46 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y (SAĞA)

568731

568994

569633

574580

571150

570643

X (YUKARI)

4288799

4288486

4288799

4288800

4286390

4285959

 

7.NOKTA

8.NOKTA

 

 

 

 

Y (SAĞA)

568840

565951

 

 

 

 

X (YUKARI)

4286750

4288800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLİGON 2

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

14.NOKTA

Y (SAĞA)

577275

578640

579050

579762

579550

581252

X (YUKARI)

4283180

4284807

4285280

4284202

4283960

4281632

 

15.NOKTA

16.NOKTA

17.NOKTA

18.NOKTA

19.NOKTA

20.NOKTA

Y (SAĞA)

582440

582712

583405

583717

580028

579940

X (YUKARI)

4279480

4279638

4278691

4278220

4278179

4278345

 

21.NOKTA

 

 

 

 

 

Y (SAĞA)

577059

 

 

 

 

 

X (YUKARI)

4282991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLİGON 3

22.NOKTA

23.NOKTA

24.NOKTA

25.NOKTA

26.NOKTA

27.NOKTA

Y (SAĞA)

573005

568294

570380

570352

570440

568771

X (YUKARI)

4278100

4280697

4281000

4281027

4281040

4282708

 

28.NOKTA

29.NOKTA

 

 

 

 

Y (SAĞA)

572640

573130

 

 

 

 

X (YUKARI)

4281750

4278370

 

 

 

 

 

15 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Gölmarmara

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Hacıbaştanlar

Pafta No                        :  K19b3, K19c1, K19c2

Erişim No                     :  3305918

Alanı                             :  4.737,37 hektar

Muhammen Bedeli        :  93.352,24 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  2.800,57 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y (SAĞA)

579710

582065

577275

571145

574588

X (YUKARI)

4292420

4288890

4283180

4286370

4288800

 

16 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Gölmarmara

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Beyler, Hiroğlu

Pafta No                        :  K19c2

Erişim No                     :  3299126

Alanı                             :  893 hektar

Muhammen Bedeli        :  29,558,31 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  886,75 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y (SAĞA)

582065

581990

582282

585737

582490

579807

X (YUKARI)

4288890

4289003

4289175

4284412

4287320

4284254

 

7.NOKTA

8.NOKTA

 

Y (SAĞA)

579175

579116

 

X (YUKARI)

4285373

4285373

 

 

POLİGON 2

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

Y (SAĞA)

582712

582440

581252

X (YUKARI)

4279638

4279480

4281632

 

17 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Şehzadeler

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Karaağaçlı

Pafta No                        :  K18c2,K19a4,K19d1

Erişim No                     :  3318540

Alanı                             :  3.153,51 hektar

Muhammen Bedeli        :  93.212,24 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  2.796,37 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y (SAĞA)

541007

540679

547632

548793

547638

543000

X (YUKARI)

4278999

4279703

4289745

4286642

4283975

4279000

 

18 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Saruhanlı

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Tepecik

Pafta No                        :  K18c2, K19a4

Erişim No                     :  3318596

Alanı                             :  4.480,99 hektar

Muhammen Bedeli        :  88.300,15 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  2.649,00 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Y (SAĞA)

541542

542571

542242

544577

551504

551072

546673

X (YUKARI)

4286961

4287979

4288494

4293610

 4294859

4293930

4292355

 

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

 

Y (SAĞA)

546664

546665

546660

 547357

540687

540478

 

X (YUKARI)

4292353

4292352

4292350

4290485

4279726

4284634

 

 

19 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Sarıgöl

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  -

Pafta No                        :  L21d2,L21d3

Erişim No                     :  3318597

Alanı                             :  1.671,49 hektar

Muhammen Bedeli        :  32.937,55 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  988,13 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Y (SAĞA)

649990

649844

645046

646242

646303

647128

648214

X (YUKARI)

4225000

4218854

4221237

4221242

4221202

4222455

4223819

 

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

 

Y (SAĞA)

650175

649540

651049

651424

650220

 

X (YUKARI)

4225711

4226153

4229616

4229351

4225697

 

 

20 Nolu Saha.

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Salihli

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Gölbaşı

Pafta No                        :  K20d1, K20d2, K20d3, K20d4

Erişim No                     :  3299125

Alanı                             :  4.214,76 hektar

Muhammen Bedeli        :  83.053,95 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  2.491,62 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Y (SAĞA)

598568

600000

600000

601698

601530

601505

599013

X (YUKARI)

4280000

4278217

4278510

4276361

4276295

4276344

4276013

 

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

13 NOKTA

14.NOKTA

Y (SAĞA)

599333

596170

596094

590199

590173

590076

590012

X (YUKARI)

4275672

4275700

4275632

4279911

4280000

4280000

4280046

 

 

15.NOKTA

16.NOKTA

17.NOKTA

18.NOKTA

19.NOKTA

Y (SAĞA)

590470

589885

592979

598102

598823

X (YUKARI)

4280180

4280703

4282000

4280913

4280000

 

21 Nolu Saha

İli                                  :  Manisa

İlçesi                             :  Salihli

Beldesi                          :  -

Mahalle-Mevkii            :  Kargın

Pafta No                        :  K19c3,K19c4, K19d3

Erişim No                     :  3191209

Alanı                             :  1.310,34 hektar

Muhammen Bedeli        :  44.337,47 TL

Geçici Teminat Bedeli   :  1.330,12 TL

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

565000

571457

570961

565000

X (YUKARI)

4271000

4270997

4269599

4270000

POLİGON 2

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

575224

578000

578000

574410

X (YUKARI)

4270997

4270998

4269132

4269369

 

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;

a) Gerçek kişiler için;

1 - Müracaat dilekçesi,

2 - T.C. kimlik numarasını içeren yıl içinde alınmış, Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti

3 - Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5 - Noter Tasdikli imza beyannamesi,

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza beyannameleri,

7 - Her sayfası imzalanmış şartname,

8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı.(İnternet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir.)

b) Tüzel kişiler için;

1 - Müracaat dilekçesi,

2 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti(Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer almalı), şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,

3 - Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5 - İhaleye yetkili olarak katılacakların, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri aslı

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

7 - Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri aslı

8 - Her sayfası imzalanmış şartname,

9 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı, (İnternet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir.)

6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) İstekliler, teklif ettikleri jeotermal sahaları için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

İlan olunur.

11289/1-1


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Etimesgut Belediye Başkanlığından:

Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yer 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, kiraya verilecektir.

 

Kiralık Yer

Kullanım Amacı

10 (On) Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Kira Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

1 - İstasyon Mah. imarın 48054 ada 1 sayılı parsel üzeri Mevlana Kültür Merkezi Binası

Eğitim, Kültür veya Sağlık Hizmetleri

3.240.000,00-TL + KDV

(Üçmilyonikiyüzkırkbin TL)

97.200,00-TL

(Doksanyedibinikiyüz TL)

10 (On) Yıl

09.01.2018

14:00

 

1 - İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. maddesinin a bendinde belirtilen kapalı teklif usulü ile 09.01.2018 tarihinde yapılacaktır.

2 - İhale 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No: 5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye çıkarılan yere ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir ve 1.000,00 - (Bin) TL bedelle satın alınabilir.

4 - İhaleye çıkarılan yerin bir aylık tahmini kira bedeli 27.000,00 - (Yirmiyedibin) TL + KDV’dir.

5 - İhalenin muhammen bedeli; 10 (on) yıllık tahmini kira bedeli olup, ihale sonucunda belirlenen kira bedeli takip eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi’nin (Yİ - ÜFE) Yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%) nispetinde artırılır.

6 - İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:

6.1. Gerçek kişiler için;

6.1.1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi

6.1.2. Yerleşim yeri belgesi

6.1.3. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı

6.1.4. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği

6.2. Tüzel kişilere için;

6.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi

6.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği

6.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı

6.2.4. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden yazı aslı

6.2.5. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı

6.2.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi

6.2.7. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

6.2.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

6.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri. Geçici teminat yatırmak isteyen isteklilerin ihale gününden 1 gün önce saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

6.4. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan

6.5. Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge

6.6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı

6.7. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz ile okunduğuna dair yazılı beyan

7 - İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını ihale saatine kadar 35. maddesinin a bendinde belirtilen kapalı teklif usulüne göre hazırlayarak ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.

11417/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 1 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 - Bu husustaki ihale 10/01/2018 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayrimenkuller;

 

S. NO

MAHALLESİ

ADA/PARSEL

TAKTİR EDİLEN m² FİYATI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

GARANTİ TEMİNAT

1.

Muradiye (Tarla)

79/23

183.425,00 m²

80,00 TL

14.674.000,00 TL

440.220,00 TL

3.000.000,00 TL

 

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayrimenkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.

5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

6 - Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.

11286/1-1