28 Aralık 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30284

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:


PERSONEL SERVİS HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ALTYAPI, ISITMA VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden:


YAP İŞLET DEVRET MODELİ İŞLETMECİLİK HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


HASSAS DİKİŞLİ ÇELİK BORU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

NO

İHALE KONUSU VARLIKLAR

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI (TL)

1

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2305 ada, 3 parseldeki 403.617,23 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte,

1.000.000

2

Batman ili, Sason ilçesi, Aşağı Mahallesi, 165 ada, 16 parseldeki 7.919,72 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

100.000

3

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yukarıgüneşli Mahallesi, 212 ada, 1 parseldeki 8.577,32 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte,

100.000

4

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı köyündeki;

- 324 parseldeki 7.340,33 m2,

- 325 parseldeki 17.797,22 m2,

- 326 parseldeki 16.803,22 m2

yüzölçümlü taşınmazlar üzerindeki binalarla birlikte bir bütün halinde,

100.000

5

Batman ili, Merkez ilçesi, İluh köyü, 16369 parseldeki 60.804,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

1.000.000

6

Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Kıcıman Mahallesi,158 ada, 2 parseldeki 58.826,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte.

250.000

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde yatırım, üretim ve istihdam taahhütlerini de kapsayacak şekilde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle, 4046 sayılı Kanun’un 18/C-c maddesinde belirtilen “Belirli İstekliler Arasında İhale” usulü ile gerçekleştirilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Verilen teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir. Özel yatırım fonları ise OGG’de üye olarak yer alabilirler.

4 - Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

5 - İhalelere katılabilmek için her bir sıradaki ihale için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi olan 25.01.2018 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İhale Şartnamesi bedelleri her bir sıradaki ihale için 1.000.- (bin) TL olup bu bedel İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş.deki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.deki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O.daki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

numaralı hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının OGG olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

7 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8 - İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

9 - İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

10 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

                                                                           T.C.

                                                                     Başbakanlık

                                                      Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

                                 Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

                                                            Ayrıntılı bilgi için irtibat

                                         Tel: (312) 585 82 70       Faks: (312) 585 83 54

                                                     İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

11425/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu                                                :  Arsa Satışı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 38 parsel sayılı taşınmazın satışı)

İhale Tarih ve Saati                                       :  11/01/2018 - 10:00

İlgili Müdürlük/Birim                                   :  Plan ve Proje Müdürlüğü

İlgili Adres                                                   :  Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: 1 Bağcılar/ İSTANBUL

İhalenin Yapılacağı Yer                                :  Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Türü                                                     :  Arsa Satışı

İhale Usulü                                                   :  Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36.Maddesi)

Hizmetin Yapılacağı Yer/Teslim Yeri           :  Bağcılar/Mahmutbey Mahallesi

Taşınmaza Dair Bilgiler:

- İli                                                                :  İstanbul

- İlçesi                                                           :  Bağcılar

- Mahallesi                                                    :  Mahmutbey

- Cinsi                                                           :  Arsa

- Pafta                                                           :  245DS2A (F21C22A2B)

- Ada                                                            :  1771

- Parsel                                                         :  38

- Yüzölçümü                                                 :  2.752,03 m²

- Satılacak Hisse Oranı                                 :  Tamamı

- Halihazır                                                     :  Boş

- İmar Durumu                                             :  Akaryakıt Alanı

- Adres                                                         :  Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Peyami Safa Caddesi, No: 92

1) Muhammen Bedeli                                   :  27.520.300,00 TL

2) Geçici Teminat                                         :       825.609,00 TL

3) Harçlar ve Vergiler                                   :  Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.

4) İhale Şartnamesi                                       :  Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.

5) Şartname Bedeli                                       :  1.000,00 TL

6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

- Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat

- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

- Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

- Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı

- Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

- Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)

- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

- İkinci İhale           :  Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 30.01.2018 tarihinde,

                               :  Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 20.02.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

10822/1-1


PERSONEL SERVİS HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere “Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü Personel Servis Hizmeti/İSTANBUL” Teknik ve İdari Şartnameye göre ‘’ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık’’ yapılmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 15.000,00 TL (on beş bin) geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmaların tekliflerini en geç 23.01.2018 günü saat 12:00’a kadar Akfırat Mah. Süleymaniye Bulvarı No: 69 Akfırat/Tuzla/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

4 - İhale Zarfları 24.01.2018 saat 10:30’da açılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

11373/1-1


ALTYAPI, ISITMA VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Altyapı, Isıtma ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                              :  Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü,

                                                            Atatürk Mahallesi İnönü Cad. YİBO Bahçesi No: 211 Diyadin/AĞRI

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Altyapı, Isıtma ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi inşaatlarından müteşekkil Altyapı Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                              :  Ağrı Diyadin TDİOSB Alanı

c) İşe başlama tarihi                         :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                    :  720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F.)              :  57.919.306.43 TL

f) Geçici Teminatı                            :    4.054.351.45 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

                                                            Eskişehir Yolu 9. Km. 8. Kat İhale Salonu    Lodumlu/ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  17/01/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %60’ı oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği Listesinde bulunan AIV, AV, AIX grubu yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

4) İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Banka dekontu veya doküman alındı belgesi)

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasını, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 9. Km. 8. Kat İhale Salonu Lodumlu/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3’üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu büro) Lodumlu/ANKARA veya Atatürk Mahallesi İnönü Cad. YİBO Bahçesi No:211 Diyadin/AĞRI adreslerinde görülebilir veya 1000,00 TL ihale dokümanı bedelini Diyadin (AĞRI) Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Ziraat Bankası Diyadin Şubesi TR230001000479770596035001 IBAN numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu büro) Lodumlu/ ANKARA adresinden temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

11406/2-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                       :  006, 007, 008, 009, 010, 011, 012 ve 013

İDARENİN ADI                :  TCDD MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE TARİHLERİ

VE SAATLERİ                  :  006 Karar No.lu                                    25.10.2017 Çarşamba günü saat:14.00

                                               010, 011, 012 ve 013 Karar No.lular                  27.10.2017 Cuma Saat: 14.00

                                               007 Karar No.lu                                              31.10.2017 Salı günü saat:14.00

                                               008 ve 009 Karar No.lular                   01.10.2017 Çarşamba günü Saat: 14.00

İHALE USULÜ                 :  4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü

5. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında Malatya, Siirt ve Bingöl İl sınırları içerisinde yer alan ve 8 Adet Taşınmaz üzerinde bulunan Teşekkülümüze ait hisselerin satışı.

TCDD Yönetim Kurulunun 22.05.2017 tarihli ve 15/87 sayılı kararı ile satışı uygun görülen;

* Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 418,44 m2 miktarlı 158 ada 188 no.lu parsele kayıtlı Taşınmaz,

* Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 401,87 m² miktarlı 1701 ada 36 no.lu parselde 830/40187 hissesine düşen 8,30 m2 Taşınmaz,

* Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 847,93 m² miktarlı 1701 ada 53 no.lu parselde 829/84793 hissesine düşen 8,29 m2 Taşınmaz,

* Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 425,25 m² miktarlı 1701 ada 44 no.lu parselde 674/42525 hissesine düşen 6,74 m2 Taşınmaz,

* Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi, 182,00 m² miktarlı 111 ada 4 no.lu parsele kayıtlı Taşınmaz,

* Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi, 14,00 m² miktarlı 119 ada 12 no.lu parsele kayıtlı Taşınmaz,

* Bingöl İli, Genç İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 304,00 m² miktarlı 291 ada 27 no.lu parsele kayıtlı Taşınmaz,

* Bingöl İli, Genç İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 150,00 m² miktarlı 291 ada 35 no.lu parsele kayıtlı Taşınmaz,

TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı İhale Komisyonunca taşınmazların satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan İhaleler sonucunda;

• Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 418,44 m2 miktarlı 158 ada 188 no.lu parsele kayıtlı taşınmaz 160.000,00 (Yüzatmışbin) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren HÜSEYİN NAS’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, HÜSEYİN NAS’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi,

• Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 401,87 m2 miktarlı 1701 ada 36 no.lu parselde 830/40187 hissesine düşen 8,30 mlik taşınmaz 6.100,00 (Altıbinyüz) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren OSMAN ASLAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, OSMAN ASLAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi,

• Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 847,93 m2 miktarlı 1701 ada 53 no.lu parselde 829/84793 hissesine düşen 8,29 mlik taşınmaz 6.200,00 (Altıbinikiyüz) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren MEHMET AKİF YAŞAR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MEHMET AKİF YAŞAR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi,

• Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 425,25 m2 miktarlı 1701 ada 44 no.lu parselde 674/42525 hissesine düşen 6,74 mlik taşınmaz 4.900,00 (Dörtbindokuzyüz) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren VAHAP YILDIRIM’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, VAHAP YILDIRIM’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi,

• Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi, 182,00 m2 miktarlı 111 ada 4 no.lu parsele kayıtlı taşınmaz 50.200,00 (Ellibinikiyüz) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren HÜSEYİN ZOROĞLAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, HİDAYET ZOROĞLAN ‘ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi,

• Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi, 14,00 m2 miktarlı 119 ada 12 no.lu parsele kayıtlı taşınmaz 1.800,00 (Binsekizyüz) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren HÜSEYİN İŞGÖR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, HÜSEYİN İŞGÖR’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi,

• Bingöl İli, Genç İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 304,00 m2 miktarlı 291 ada 27 no.lu parsele kayıtlı taşınmaz 80.200,00 (Seksenbinikiyüz) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren KADER TEMİZSOY’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, KADER TEMİZSOY’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi,

• Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi, 150,00 m2 miktarlı 291 ada 35 no.lu parsele kayıtlı taşınmaz 18.500,00 (Onsekizbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren NASRETTİN DAĞDELEN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, NASRETTİN DAĞDELEN ‘in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi hususların Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 21.12.2017 Tarih ve 30/260 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

11388/1-1


YAP İŞLET DEVRET MODELİ İŞLETMECİLİK HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Karacoğlu Mahallesi 7849 ada 1 parsel üzerine yap işlet devret modeli ile yapılması planlanan macera parkı, go-kart, ATV pisti, halı saha, cafe ve kır düğün bahçeleri (Ekli avan projede görüldüğü gibi) işletmecilik hakkı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 16/01/2018 Salı günü saat 14.30'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

c - Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç - Noter tasdikli imza sirküleri.

d - Şartname bedeli 250,00 -TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e - 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü İhale Kalemliğinden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 16/01/2018 Salı günü saat 12.00'e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü İhale Evrak Kalem’ine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mevkii

Cinsi

10 Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Karacaoğlu Mahallesi 7849 ada, 1 parsel

Belediye Hizmet alanı (Arsa)

900.000,00 TL + KDV

27.000,00-TL

11188/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Pınarbaşı Mahallesi 7887 ada 1 nolu parselde kayıtlı 3934,60 m2'lik tam taşınmaz 21/09/2017 tarihli ve 2017/809 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2 - İhale 16 OCAK 2018 SALI günü saat 14:00'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad.  No: 18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 2.164.030,00-TL (İkimilyonyüzaltmışdörtbinotuz TL) Geçici Teminat Bedeli 65.000,00-TL (Altmışbeşbin TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (ikiyüzelli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 16 OCAK 2018 Salı günü saat 12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

• 2017 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

11187/1-1


HASSAS DİKİŞLİ ÇELİK BORU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

“Hassas Dikişli Çelik Boru” alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İKN                                        :  2017/701416

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0 312 458 55 00   Faks: 0 312 458 58 00

d) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Hassas Dikişli Çelik Boru

                                                  - 6 kalemde toplam 31.200 Adet (99.546,50 metre) Tephir ve Isıtıcı Borusu ile

                                                  - 1 kalemde 6.150 Adet (7.687,50 metre) Vakum Borusu olmak üzere

                                                  Toplam: 37.350 Adet (107.234,00 metre) Boru

b) Teslim Yeri                        :  Muhtelif Şeker Fabrikaları.

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren en geç 90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

                                                  Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  16.01.2018 Salı günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve dökümanlar (KDV Dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 16.01.2018 Salı günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

11378/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İhaleye Konu İş’in;

Adı                                                                                               :  İzmir İli, Konak İlçesi, Ege Mahallesi (Kuruçay Mahallesi) I. Etap 14500 Ada 1 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi

Niteliği                                                                                         :  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Konak İlçesi, Ege Mahallesi (Kuruçay Mahallesi) I. Etap 14500 Ada 1 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi

İhale Yöntemi                                                                              :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi                                                                                    :  990 gün (33 ay)

 

Yeri ve Miktarı

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Katlar Alanı Toplamı (m2)

İzmir

Konak

Ege (Kuruçay)

14500

1

9.319,46

74.000,00

 

Tahmin Edilen Bedel                                                                    :  332.729.856,79 TL (KDV dahil)

                                                                                                        (üçyüzotuzikimilyonyediyüzyirmidokuzbinsekizyüzellialtılirayetmişdokuzkuruş)

Geçici Teminat Miktarı                                                                :  9.981.895,71 TL.

                                                                                                        (Dokuzmilyondokuzyüzseksenbirbinsekizyüzdoksanbeşlirayetmişbirkuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli                                                           :  500,00- TL (Beşyüzlira)

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres/Yer       :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Saat                 :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri arası

İhale İçin Son Evrak Verme Tarihi ve Saati                                 :  Tarih: 25.01.2018 - Saat: 12:00

İhale İçin Evrak Teslim Adresi                                                    :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale Tarihi (Dış Zarfların Açılması) ve Saati                              :  Tarih: 25.01.2018 - Saat: 14:00

İhale Salonu (Dış Zarfların Açılacağı Yer) Adresi                       :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması) Tarih ve saati        :  Tarih: 01.02.2018 - Saat: 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri                                                    :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler,

a) İsteklinin muhammen bedelin % 20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu.

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu konacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

11329/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan ve aşağıda tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı ile ihale tarih ve saati belirtilen taşınmaz mallar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle ayrı ayrı satılacaktır.

2 - İhaleler, İl Encümenince, aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.

4 - İSTEKLİLERİN: Her ihale için ayrı olmak üzere, aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarflarını (Dış Zarf) ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) İç Zarf (Teklif Zarfı)

b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)

c) Tebliğe esas ikamet belgesi,

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,

e) İstekli tüzel kişilik ise yılı içinde alınan bağlı olduğu oda kaydı ile Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,

f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

g) Sivas İl Özel İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işin hizasında belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 nolu Sivas İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.

h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)

5 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

6 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

SATILACAK TAŞINMAZLAR

Taşınmazın bulunduğu yer ve Tapu kaydı

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarih ve Saati

Sivas Merkez Kadıburhanettin Mah. 6138 ada 2, 3, 4, 5 nolu parsellerde kayıtlı toplam 13.007,93 m2 yüzölçümlü taşınmaz mal

Arsa

Kentsel Servis Alanı

9.755.948,00 TL

292.679,00 TL

09.01.2018

10.00

Sivas Merkez Çarşıbaşı Mah. 3986 ada 1 nolu parselde kayıtlı Katlı Otopark A Blok 1 ve 2 bağımsız bölüm nolu toplam 2.255 m2 yüzölçümlü taşınmaz mal

Otopark

-

2.853.000,00 TL

85.590,00 TL

09.01.2018

10.10

11260/1-1