27 Aralık 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30283

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇED RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE ÇED OLUMLU KARARININ ALINMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


2.000 GR. T.T.Y.Y. TİRYAKİ ÇAYI BASKILI BOBİN VE 5.000 GR. T.T.Y.Y. TİRYAKİ ÇAYI BASKILI BOBİN AMBALAJI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


YÜKSEK SAFLIKTA GAZ SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


HAVA KALİTESİ İZLEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU EMZET AKARYAKIT TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SIRA CETVELİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu II. Tahsilat Dairesi Başkanlığından:


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:


AFYONKARAHİSAR MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNE DEPO İNŞAAT YAPIMI İÇİN PROJELERİN VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK ÇAMUR POMPASI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


INVITATION FOR BIDS (IFB)

Republic of Turkey Istanbul Governorship Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sakarya İli Akyazı Malmüdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇED RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE ÇED OLUMLU KARARININ ALINMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

“18 Mart Çan Termik Santralı’nın "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi" için ÇED Raporunun Hazırlanması ve ÇED Olumlu Kararının Alınması İşi” açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :  2017/682429

Dosya No                                               :  2017/57-HİZ-682429

1 - İdarenin

a) Adı                                                     :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

b) Adresi                                                :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/13 Çankaya /ANKARA

c) Telefon numarası                                :  0 312 212 69 00 - 2681

d) Faks numarası                                    :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                       : -

2 - İhale konusu işin adı,

     niteliği, türü ve miktarı                      :  18 Mart Çan Termik Santralı’nın "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi" için ÇED Raporunun Hazırlanması ve ÇED Olumlu Kararının Alınması İşi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer            :  18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ ÇANAKALE

b) Teslim tarihi/işin süresi                      :  Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıldır.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                       :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

    satın alınabileceği yer                         :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

                                                                  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/13 Oda No:22 Çankaya / ANKARA

c) İhale Usulü                                         :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                              :  15.01.2018, Saat 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer                     :  Teklifler 15.01.2018 saat 11:00 ’a kadar;

                                                                  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No:C-1 Çankaya/ ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No:C-3 Çankaya /ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

     internet adresi                                    :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

11335/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince aşağıda adı ve koordinatları verilen 1 (bir) adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

2014/01 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Bolatlı mahallesi, Alanı: 1650 Ha, Pafta: O33b1 - O33b2

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 34.484,62 TL, Geçici Teminatı: 1.034,53 TL, İhale Saati: 13:30

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

Sağa (Y)

0670500

0666000

0666000

0669000

0670500

Sola (X)

4089000

4089000

4092000

4093000

4093000

 

2 - İhale, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 Mersin Valiliği Kat: 3 Yenişehir / MERSİN adresindeki Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda 09.01.2018 Salı günü saat 13:30’da İhale Komisyonunca yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecekler, aşağıda istenilen belgeleri en geç 09.01.2018 Salı günü, ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. İhale başladıktan sonra hiçbir şekilde müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

3.1 - Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

3.2 - İhale için belirtilen geçici teminatlar İdaremiz adına açılmış olan Mersin T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının TR91 0001 0002 0768 0093 2650 02 nolu hesabına yatırılmış geçici teminat dekontu ihale saatine kadar getirilecektir.

3.3 - Gerçek kişi olması halinde,

3.3.1 - Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi,

3.3.2 - T.C. Kimlik Numarası ile onaylı Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği (fotokopisi),

3.3.3 - Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi süresiz teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi,

3.3.4 - Başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin Noterlikçe onaylı vekâletnamesi,

3.4 - Tüzel kişi olması halinde;

1) Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti

3) Yönetimin onaylı imza sirküleri,

4) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletname

5) Gerçek ve Tüzel kişilere ait İdareye borcu olmadığına dair yazının ihale komisyonuna teslim edilmesi.

3.4.1 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin Ticaret ve Sanayi Odasından 2018 yılında alınmış Ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3.4.2 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4.3 - Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesi ve imza sirküsü,

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 Kat: 2 Yenişehir/MERSİN adresinde görülebilir ve ücretsiz alınabilir.

5 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girilmiş ve girenin üzerine ihale kalmış ise ihale bozularak sözleşme yapılmış ise sözleşme bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

6 - İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

7 - İlgili sahalarla ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçlar ile sözleşmeden dolayı doğacak olan masraflar ruhsatı alan kişi veya şirkete aittir.

8 - İhaleye katılım şartları, ilan metni ve iştirakçilerden aranılan belgeleri de ihtiva eden şartname Mersin Valiliği resmi internet sitesi olan www.mersin.gov.tr’den görülebilir.

İlan olunur.

11053/1-1


2.000 GR. T.T.Y.Y. TİRYAKİ ÇAYI BASKILI BOBİN VE 5.000 GR. T.T.Y.Y. TİRYAKİ ÇAYI BASKILI BOBİN AMBALAJI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.000 Gr. T.T.Y.Y. Tiryaki Çayı Baskılı Bobin ve 5.000 Gr. T.T.Y.Y. Tiryaki Çayı Baskılı Bobin Ambalajı, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 70,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.01.2018 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11052/1-1


YÜKSEK SAFLIKTA GAZ SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 9 Kalem Yüksek Saflıkta Gaz Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                          :  2017/688203

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No:1 06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  312-210 35 86 – Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  9 Kalem Yüksek Saflıkta Gaz Alımı

                                                            :  1- Y.S Hidrojen 5.5 (%99,9995) 50 L. Hacim 200 bar basınç, 8,35 m3 içerik 5 Adet

                                                            :  2- Ulsi Oksijen 5.0 (%99,999) 50 L. 200 Bar Basınç 10.60 m3 içerik 5 Adet

                                                            :  3- Silane 5.0 (%99,999 safiyet) (ithal) 50 ltr. çelik tüpte 100 bar 14 kg içerik valf DISS 632 Pneumatic valf 3 Adet

                                                            :  4- Ammonia 5.0 (%99,999 safiyet) (ithal) 50 ltr. çelik tüpte 8,59 bar 26,5 kg içerik valf DIN 477 no.6 3 Adet

                                                            :  5- Nitrousoxide 5.0 (%99,999 safiyet) (ithal) 50 lt. çelik tüpte 50,8 bar 37 kg içerik valf DIN 477 no.11   3 Adet

                                                            :  6- Y.S Azot 5.0 (%99.999) 50 lt Hacim 230 Bar Basınç, 1071 m3 İçerik 3 Adet

                                                            :  7- Nitrogentrifluoride 4.5 (99,995 safiyet) (ithal) 50 lt. çelik tüpte 97 bar 22,7 kg içerik valf DIN 477 no.8     2 Adet

                                                            :  8- Phosphine 2% Balance H2 (ithal) 10 lt. alu. tüpte 150 bar, 1,5 m3 içerik 12 ay raf ömrü %2 Analitik tolerans DIN 1 W 21.8 x 1/14” LH Pneumtic valve     1 Adet

                                                            :  9- B2H6 2% Balance Hydrogen (ithal) 10 ltr. alu. Tüpte 150 bar 1.5 m3 içerik 12 ay raf ömrü 2% analitik imalat 2% tolerans DIN 1 W 21.8 x 1/14” LH. Pneumatıc valve 1 Adet

b) Teslim yeri                                      :  GÜNAM Merkezi

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 126 gün

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                                 :  30 Ocak 2018 Salı günü Saat 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamsı halinde, bu bilgilerinin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.5. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 100,00 TL (YüzTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 30 Ocak 2018 Salı günü, saat 11:00´e kadar ihale dokümanının alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) elden verilebilecek.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

11236/1-1


HAVA KALİTESİ İZLEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Hava Kalitesi İzleme Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                             :  2017/688028

1 - İdarenin                                            

a) Adresi                                                :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                   :  312-210 35 86 – Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :

2 - İhale konusu malın                           

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  1 Kalem Hava Kalitesi İzleme Cihazı Alımı

b) Teslim yeri                                         :  ODTÜ-MEMS Merkezi

c) Teslim tarihi                                       :  Sözleşme tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                            

a) Yapılacağı yer                                    :  BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                                     :  29 Ocak 2018 Pazartesi günü Saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.3. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO 9001 kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, FDA, TSEK vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 100,00 TL (YüzTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 29/01/2018 Pazartesi günü, saat 11:00´a kadar ihale dokümanının alındığı yere (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

11237/1-1


TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU EMZET AKARYAKIT TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SIRA CETVELİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu II. Tahsilat Dairesi Başkanlığından:

                                                                                    DOSYA NO: 2005/123

1. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK ADI         :  Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

2. BORÇLU                                                              :  1 - Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv Sanayi ve Ticaret. A.Ş.

                                                                                     2 - Zeytinoğlu Ticaret ve Sanayi A.Ş.

                                                                                     3 - Murtaza Yavuz Zeytinoğlu

3. İHALE TARİHİ                                                   :  28.07.2015

4. İHALE BEDELİ                                                   :  6.600.000.-ABD Doları

5. İHALENİN ONAY TARİHİ                               :  22.10.2015

                                                                                     (mülkiyetin geçiş tarihi:23.11.2015)

6. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLARIN AYNINDAN DOĞAN VERGİ BORÇLARI (TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ GAYRİMENKULLERİN EMLAK VERGİ BORCU)

 

ALACAKLI

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı

BORÇLU

1 - Zeytinoğlu Ticaret ve Sanayi A.Ş.

 

2 - Murtaza Yavuz Zeytinoğlu

BORÇ TUTARI

18.210,03-TL (*)

 

(*) 23.12.2015 itibarıyla bildirilen borç

(**) Zeytinoğlu Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Murtaza Yavuz Zeytinoğlu’nun emlak vergi borçları 25.11.2016 tarihinde 18.611,5-TL olarak ödenmiş ve emlak vergi borcu kalmamıştır.

 

7. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLAR ÜZERİNDE TESİS EDİLEN REHİN BİLGİLERİ (İPOTEK)

A. Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan gayrimenkullerden; Murtaza Yavuz Zeytinoğlu’na ait, Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yeni Mahalle, 1192 ada, 36 parselde kain 1.248,04 m2 gayrimenkulün kaydında;

 

Sıra No

Tarih

Yevmiye No

Derece/Sıra

Miktar

Alacaklı

1

27.04.2001

2250

1

   500.000- TL

OMV Petrol Ofisi A.Ş.(*)

2

26.03.2002

1874

2

   500.000- TL

OMV Petrol Ofisi A.Ş.(*)

3

20.09.2004

9056

3

1.015.000- TL

OMV Petrol Ofisi A.Ş.(*)

 

(*) OMV Petrol Ofisi A.Ş.nin 26.07.2016 tarihli yazılarında söz konusu gayrimenkul üzerine tesis edilmiş ipoteğe ilişkin alacaklarının bulunmadığı bildirildiğinden işbu ipotek paylaştırmada dikkate alınmamıştır.

B. Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan gayrimenkullerden; Zeytinoğlu Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye ait, Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yakakayı Mahalle, Sulular Mevkiinde, 428 parselde kain 4.530,00 m2 gayrimenkulün kaydında;

 

Sıra No

Tarih

Yevmiye No

Derece/Sıra

Miktar

Alacaklı

1

13.04.1999

1701

1

100.000.-TL

Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2

03.11.2006

16813

2

663.059.175-USD

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

 

(*) Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 11.09.2017 tarihli yazılarında söz konusu gayrimenkul üzerine tesis edilmiş ipoteğe ilişkin alacaklarının bulunmadığı bildirildiğinden işbu ipotek paylaştırmada dikkate alınmamıştır.

 

C. Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan gayrimenkullerden; Murtaza Yavuz Zeytinoğlu’na ait, Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, Mezarlık Mevkii, 15207 ada, 3 parselde kain 3.114,24 m2 gayrimenkulün 8/32 hissesinin kaydında;

 

Sıra No

Tarih

Yevmiye No

Derece/Sıra

Miktar

Alacaklı

1

02.05.2007

7467

1

663.059.175- USD

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

 

D. Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan gayrimenkullerden; Murtaza Yavuz Zeytinoğlu’na ait, Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Kümbet Mahallesi, Köyiçi-Handere Mevkii, 159 parselde kayıtlı 1.148.00 m2 gayrimenkulün 8/32 hissesinin kaydında;

 

Sıra No

Tarih

Yevmiye No

Derece/Sıra

Miktar

Alacaklı

1

13.07.2005

382

1

663.059.175-USD

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

 

E. Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan gayrimenkullerden; Murtaza Yavuz Zeytinoğlu’na ait, Eskişehir İli, Beylikova İlçesi, Beylikova Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 3401 parselde kain 1.140,00 m2 gayrimenkulün 8/32 hissesinin kaydında;

 

Sıra No

Tarih

Yevmiye No

Derece/Sıra

Miktar

Alacaklı

1

01.05.2007

367

1

663,059,175- USD

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

 

F. Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan gayrimenkullerden; Murtaza Yavuz Zeytinoğlu’na ait, Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Alpu Mahallesi, Alpu Merkez Mahallesi, 7126 parselde kain 1.419,10 m2 gayrimenkulün 1/4 kaydında;

 

Sıra No

Tarih

Yevmiye No

Derece/Sıra

Miktar

Alacaklı

1

01.05.2006

432

1

663.059.175-USD

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

 

8. BORÇLULARIN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN, DEVLETE VE SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA OLAN 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BORÇ BİLGİSİ

 

(A)

 

Alacaklı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

Borçlu

Murtaza Yavuz Zeytinoğlu

Borç Miktarı

198,45-TL (*)

 

(*) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 11.01.2016 tarih ve 1261 sayılı yazısı ile bildirilen tutar olup, bilahare 17.10.2016 tarih ve E.68658 sayılı yazı ile Murtaza Yavuz Zeytinoğlu’nun borcunun bulunmadığı bildirilmiştir.

 

(B)

 

Alacaklı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Borçlu

Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Borç Miktarı

74,02 -TL(*)

 

(*) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 05.01.2016 tarih ve 47757447/20299/59646 sayılı yazısı ile bildirilen tutar olup, bilahare 14.10.2016 tarih ve E.5484416 yazı ile Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.nin 13.10.2016 tarihi itibarıyla borcunun bulunmadığı bildirilmiştir.

 

9. BORÇLULARIN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÜST KURULLARA OLAN BORÇ BİLGİLERİ

 

Alacaklı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Borçlu

1 - Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv Sanayi ve Ticaret. A.Ş.

2 - Zeytinoğlu Ticaret ve Sanayi A.Ş.

3 - Murtaza Yavuz Zeytinoğlu

Borç Miktarı

27.885.689.290-TL (23.11.2015 tarihi itibarıyla)

 

10. İLGİLİ MEVZUAT

• 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesinin 8. fıkrası,

“Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışlarından elde edilen bedelden; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.”

• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 26. maddesi;

“(1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli, ihale bedelinin alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satış Komisyonu tarafından 5411 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenir. Ancak 5411 sayılı Kanunda öncelikli paya sahip olduğu belirtilen alacaklılara önceden ödeme yapılabilir.

(2) İhale bedelinden satış masrafları çıkarıldıktan sonra; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Kurul tarafından ihale bedelinden ödenmesine karar verilmesi halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamındaki geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.

(3)…

(4) Sıra cetvelinin bir sureti Satış Komisyonu tarafından masrafını veren ilgililere tebliğe çıkarılır ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

(5) Sıra cetveline itiraz süresi 15 gündür. İtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren başlar, tebliğ masrafı veren ilgililer hakkında ise itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.

(6) Satış Komisyonu, hak sahiplerine ödeme yapılana kadar nakit ihale bedelini uygun göreceği şekilde nemalandırır.”

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21.2. maddesi;

“Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Ancak, gümrük resmi, bina ve arazı vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan âmme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan evvel gelir.”

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 874.1 maddesi;

“Rehinli taşınmazın satış bedeli, alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır.”

• Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri

11. DEĞERLENDİRME

Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 28.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen açık artırma ihalesi sonucunda 6.600.000-ABD Doları bedelle Fon Kurulunun onayına sunulmak üzere Seyhan Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ye ihale edilmiş ve ihale Fon Kurulunun 22/10/2015 tarih ve 2015/260 sayılı kararı ile onaylanmış ve ihale bedeli 23.11.2015 tarihinde TMSF’nin ilgili hesabına yatırılmış ve bu tarihte Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün mülkiyeti Seyhan Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ye geçmiştir.

Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış gideri olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 86.009,55-TL masraf yapılmıştır.

6.600.000-ABD Doları ihale bedelinden arz edilen mevzuat hükümleri gereği öncelikle satış ve paylaştırma masrafı olan 86.009,55-TL’nin mahsup edilmesinden sonra kalan ihale bedeli aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır:

11.1. Zeytinoğlu Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 17.01.2017 tarih ve bila sayılı yazılarında Tepebaşı Belediyesine Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamındaki taşınmazlardan kaynaklanan borcunun ödendiği bildirildiğinden, taşınmazların aynından kaynaklanan alacak için satış bedelinden pay ayrılmasına mahal olmadığına,

11.2. Yukarıda 7 (A)’da belirtilen ipoteklere ilişkin Alacaklı OMV Petrol Ofisi A.Ş.nin 26.07.2016 tarihli yazısında söz konusu gayrimenkul üzerinde tesis edilmiş ipotek alacaklarının bulunmadığı bildirildiğinden bu ipoteğe pay ayrılmasına mahal olmadığına,

11.3. Yukarıda 7 (B)’de belirtilen ipoteğe ilişkin Alacaklı Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 11.09.2017 tarihli yazısında söz konusu gayrimenkul üzerinde tesis edilmiş ipotek alacaklarının bulunmadığı bildirildiğinden bu ipoteğe pay ayrılmasına mahal olmadığına,

11.4. 6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi ve 4721 sayılı Kanunun 874/1. maddesi uyarınca yukarıda 7 (B), 7 (C), 7 (D), 7 (E), 7 (F)’de belirtilen Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamındaki taşınmazlar üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu lehine tesis edilen 663.053.175-ABD Doları tutarındaki müşterek ipotek alacağına mahsuben işbu ipotekli gayrimenkullere ihale bedelinden isabet eden 417.438-ABD Dolarının ayrılmasına,

11.5. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yukarıda 8 (A)’da ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın yukarıda 8 (B)’de belirtilen alacaklarının bilahare ödendiği bildirildiğinden satış bedelinden bu kalemler için pay ayrılmasına mahal olmadığına,

11.6. Bakiye ihale bedeli ve nemasının yukarıda 9’da belirtilen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun alacağına ayrılmasına;

11.7. İhale bedelinden kalan tutar olmadığından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun bakiye ipotek alacağı ve yukarıda 9’da belirtilen bakiye alacağı ile diğer alacaklıların (haciz vs.) sıralamaya alınmasına mahal olmadığına,

11.8. Sıra cetvelinin bir suretinin masrafını veren ilgililere tebliğe çıkarılmasına,

11.9. Sıra cetvelinin yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmesine,

11.10. Yönetmelik gereği sıra cetveline itiraz süresi 15 gün olup, sıra cetveline yapılan itirazların aynı süre içerisinde Satış Komisyonuna bildirilmesine,

11.11. İlgili mevzuat hükümlerinde saklı tutulan haller hariç olmak üzere sıra cetveli kesinleştikten sonra paylaştırmaya konu ihale bedelinin mahsup edilmesine/hak sahiplerine ödenmesine, karar verildi.

11319/1-1


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

Karar No                                 :  2017/08

İdarenin Adı                           :  TCDD AFYONKARAHİSAR 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İşin Adı                                  :  Afyonkarahisar ili, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi, 1287 ada,   3 sayılı parselde kayıtlı, 2.701,90 m²’lik taşınmazın pazarlık usulü ihale yöntemi ile satışı.

İhale Tarih ve Saati                 :  11.12.2017 günü, saat: 10:00

İhale Usulü                             :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık ve Açık Artırma Usulü

Yönetim Kurulumuzun 17.05.2013 tarih ve 13/118 sayılı kararı ile satışı uygun görülen mülkiyeti Teşekkülümüze ait Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi, 1287 ada, 3 sayılı parsel üzerinde kayıtlı 2.701.90 m2’lik açık alanlı taşınmazın satışına teminen ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 7. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi, 1287 ada, 3 sayılı parselde bulunan Afyonşehir İstasyon Sahası içindeki toplam 2.701,90 m2 açık alanlı taşınmazın, 11.12.2017 tarihinde saat 10:00’daki pazarlık usulü ihale yöntemiyle yapılan satış ihalesinde; 5.160,000,00 TL (beşmilyonyüzaltmışbin) bedelle en yüksek ve avantajlı teklif sahibi Abdullah ÖZTEKE’ye ihale şartnamesi çerçevesince satılması, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi için Yönetim Kuruluna Sunulmasına karar verilmiştir.

Bu komisyon Kararı Yönetim Kurulunun 21.12.2017 tarih ve 30/261 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

11343/1-1


AFYONKARAHİSAR MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNE DEPO İNŞAAT YAPIMI İÇİN PROJELERİN VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Afyonkarahisar ili, İhsaniye ilçesi, Yaylabağı Belediyesi, 154 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine ~15.000 m² alanlı depo inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL”  adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 22.01.2018 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 23.01.2018 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

11332/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK ÇAMUR POMPASI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2   Zonguldak

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat) Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                    :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i                     

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Çamur Pompası, 1 Kalem (2 ad)

b) Teslim yeri                                      :  Yerli Yükleniciler için: TTK Armutçuk TİM iş sahası.

                                                            :  Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                    :  120 gün.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  24/01/2018 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                        :  936-TTK/1559

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1- Firmalar pompaya ait performans eğrilerini (Q-Hm, verim, güç) teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

2- Teknik şartnamenin her bir maddesi eksiksiz bir şekilde cevaplandırılacaktır. h)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 24/01/2018 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

11293/1-1


INVITATION FOR BIDS (IFB)

Republic of Turkey

Istanbul Governorship

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project

Procurement of NBC Vehicles and Systems

Loan No: 26980

(KFW-GA4.1)

1 - This Invitation for Bids (IFB) follows the General Procurement Notice (GPN) for this project that appeared in UNDB online on July 21, 2017.

2 - In order to prepare Istanbul for a potential earthquake the Republic of Turkey has received a Loan from the KfW Development Bank toward the cost of the Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) and it intends to apply part of the proceeds of this Loan to payments under the Contract resulting from this IFB: ISMEP-KFW-GA4.1.

3 - IPCU serves as the implementing agency for the Project and now invites sealed bids from eligible Bidders for the Supply of items listed below which comprises NBC Vehicles and Systems. The delivery duration of the goods and related services is maximum 270 calendar days.

 

No

Description

Quantity

Item 1.

Decontamination / Evacuation Vehicle

1

Item 2.

Reconnaissance Decontamination and Evacuation Vehicle

1

Item 3.

Decontamination Trailer System

1

Item 4.

Decontamination Tent System

1

 

4 - Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-consulting services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, January 2011, Revised July 2014, and is open to all Bidders eligible as defined in these Guidelines, that meet the following minimum qualification criteria:

If Bidder is Manufacturer:

4.1. The Bidder must show evidence that it will be able to provide continued representation/ legal services in Turkey providing the sufficient technical support for the proposed System. The warranty services, including operational support activities, services must be provided locally within Istanbul.

4.2. During the past five (5) years, the Bidder must have successfully completed at least one (1) similar contracts for providing special purpose vehicles such as NBC vehicles and/or systems or similar vehicles (Ambulances, Fire Trucks, Mobile Hospital Trucks, Search and Rescue Trucks, Survey Vehicles, Communication Vehicles, Broadcast Vehicles, etc.) either equipped or non-equipped to various clients under one or several Contracts having similar functional/technical characteristics given in the Technical Requirements in Section VI of this Bidding Document.

4.3. The annual average turnover of the Bidder must exceed Euro 5 Million (Five million Euro) or an equivalent amount in a freely convertible currency during last three (3) years.

4.4. The bids submitted by the firms who have proven non satisfactory experience and with respect to contractual obligations, completion time, or have practiced substantial defaults and/or disputes resulted from not fulfilling their contractual obligations under Contract(s) signed with the Ministry of Internal Affairs, Turkey or debarred by Public Procurement Agency (Kamu İhale Kurumu), and the KfW Development Bank etc. may be considered non-qualified and rejected.

4.5. Additional documents to be submitted (to be used during the qualification):

(i). The Bidder shall provide reference list of major customers in the last five (5) years with address, fax number, and contact person and reference letters at least from three major customers who IPCU may contact.

(ii). The Bidder shall provide complete and accurate information about non-performance of a contract within the last three (3) years prior to the deadline for application submission, based on all information on fully settled disputes or litigation. A fully settled dispute or litigation is one that has been resolved in accordance with the Dispute Resolution Mechanism under the respective contract, and where all appeal instances available to the bidder have been exhausted. A negative determination against the bidder for non-performance of a contract shall be a reason for disqualifying the bidder. If a dispute or litigation is settled before signing the Contract with the successful bidder, further determination will be done against the qualification of the successful bidder before signing the Contract.

(iii). If the bid is submitted by an agent, the bidders shall submit, as part of their bid, Copyright Authorization or Manufacturer Authorization Form accordingly in a format given in Section IV, Bidding Forms.

The Suppliers can only establish Joint Ventures to enhance their capabilities. Consortiums will not be eligible for participating in this tender. Qualification requirements for Joint Ventures (JV) are as follows:

4.6. The Bidder must show evidence that the JV will be able to provide continued representation/ legal services in Turkey providing the sufficient technical support for the proposed System. The warranty services, including operational support activities, services must be provided locally within Istanbul.

4.7. During the past five (5) years, the Bidder must have successfully completed at least one (1) similar contracts for providing special purpose vehicles such as NBC vehicles and/or systems or similar vehicles (Ambulances, Fire Trucks, Mobile Hospital Trucks, Search and Rescue Trucks, Survey Vehicles, Communication Vehicles, Broadcast Vehicles, etc.) either equipped or non-equipped to various clients under one or several Contracts having similar functional/technical characteristics given in the Technical Requirements in Section VI of this Bidding Document.

4.8. The annual average turnover of the JV Partners collectively must exceed Euro 5 Million (Five million Euro) or an equivalent amount in a freely convertible currency during last 3 (three) years, where the average turnover of the Lead Partner must be at least 50% (fifty percent) of this amount and each of the other partners must have at least 25 % (twenty five percent) of this amount during the last 3 years.

4.9. Additional documents to be submitted (to be used during the qualification):

(i). The JV partners shall provide reference list of major customers in the last five (5) years with address, fax number, and contact person and reference letters at least from three major customers who IPCU may contact.

(ii). The JV partners shall provide complete and accurate information about non-performance of a contract within the last three (3) years prior to the deadline for application submission, based on all information on fully settled disputes or litigation. A fully settled dispute or litigation is one that has been resolved in accordance with the Dispute Resolution Mechanism under the respective contract, and where all appeal instances available to the bidder have been exhausted. A negative determination against the bidder for non-performance of a contract shall be a reason for disqualifying the bidder. If a dispute or litigation is settled before signing the Contract with the successful bidder, further determination will be done against the qualification of the successful bidder before signing the Contract.

(iii). If the bid is submitted by an agent, the JV shall submit, as part of their bid, Copyright Authorization or Manufacturer Authorization Form accordingly in a format given in Section IV, Bidding Forms.

If Bidder is not Manufacturer:

If a Bidder is not a manufacturer, but is offering the Goods on behalf of the Manufacturer under Manufacturer's Authorization Form (Section IV, Bidding Forms), the Manufacturer shall demonstrate the above qualifications 4.1 to 4.10 and the Bidder shall demonstrate that it has successfully completed at least one (1) similar contracts for providing special purpose vehicles such as NBC vehicles and/or systems or similar vehicles (Ambulances, Fire Trucks, Mobile Hospital Trucks, Search and Rescue Trucks, Survey Vehicles, Communication Vehicles, Broadcast Vehicles, etc.) either equipped or non-equipped to various clients under one or several Contracts having similar functional/technical characteristics given in the Technical Requirements in Section VI of this Bidding Document in the past five (5) years.

5 - Interested eligible Bidders may obtain further information from IPCU and inspect the bidding documents at the address given below from 9:00 to 17:00 hours (Turkey time).

6 - A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested Bidders on submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 400 TL or in 100 Euros. The method of payment will be direct deposit to bank account numbers are as follows:

TL Account:

Vakıfbank Mercan Branch Istanbul,

IBAN Number: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53

EURO Account:

Vakıfbank Mercan Branch Istanbul,

IBAN Number: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63

The document will be sent by certified mail.

7 - Bids must be delivered to the address below at or before February 13, 2018 at 14:00 hrs (Turkey time). Bids need to be secured by a Bid Security. The amount of Bid Security required is: 250.000 TL (twohundredfiftythousand Turkish Liras) or an equivalent amount in a freely convertible currency. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of Bidders’ representatives who choose to attend at the address below on February 13, 2018 at 14:00 hrs (Turkey time)

8 - The addresses referred to above are:

Address for obtaining further information:

Kazım Gökhan ELGİN - Director

Istanbul Project Coordination Unit

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8   34126

Beyazıt-Fatih

İSTANBUL - TURKEY

Tel        :  +90 212 518 5500

Fax       :  +90 212 518 5505

e-mail   :  info@ipkb.gov.tr

Address for bid submission and bid opening:

Istanbul Project Coordination Unit

Satınalma Birimi (Department of Procurement Unit)

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8   34126

Beyazıt-Fatih

İSTANBUL – TURKEY

11267/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, Geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur.

 

Sıra No

Adresi

Ada No

Parsel No

Toplam Alan (m²)

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Dosya Satış Bedeli

Geçici Teminatı

1

Şekerpınar Mah. Işık Sokak

820

5

2.046,72

Arsa

10.01.2018

14:00

2.456.064,00 ¨

500,00 ¨

73.681,92 ¨

2

Şekerpınar Mah. Altınay Sokak

478

2

1.100,90

Arsa

10.01.2018

14:30

1.651.350,00 ¨

500,00 ¨

49.540,50 ¨

3

Şekerpınar Mah. Ramazan Sokak

607

11

1.580,18

Arsa

10.01.2018

15:00

1.422.162,00 ¨

500,00 ¨

42.664,86 ¨

4

Şekerpınar Mah. Sevda Sokak

682

7

567,25

Arsa

10.01.2018

15:30

850.875,00 ¨

500,00 ¨

25.526,25 ¨

5

Şekerpınar Mah. Sarmaşık Sokak

731

7

830,10

Arsa

10.01.2018

16:00

1.411.170,00 ¨

500,00 ¨

42.335,10 ¨

 

2 - Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

3 - Satış ihaleleri 10.01.2018 Çarşamba günü bu ilanın 1. maddesinde belirtilen saatlerde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır. İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4 - İhale isteklileri; ihale dosya bedelini ödeyerek satın almak zorundadırlar.

5 - Geçici teminat miktarı bu ilan metninde yer alan ilgili ihalelere ait maddelerde belirtilmiştir.

6 - İhaleye katılabilmek için; “Devlet İhale Kanunun 35. ve 36. maddeleri ile ihale şartnamesinin 7. 8. 9. maddelerine uygun olarak ilan metninin 1. maddesindeki saatlerde ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri bir dosya içinde vererek katılacaklardır.

7 - Teklif Mektubu (Ek 1),

8 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

a) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

b) Geçici Teminat,

c) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),

d) Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için),

e) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),

f) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği,

g) 2886 sayılı D.İ.K.’ e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri, Gerçek kişi ise imza beyannamesi

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,

l) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dâhilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe ’ye çevirmek zorundadır,

m) Şartname alındı makbuzu,

n) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.

o) Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 10.01.2018 tarihinde Çarşamba günü katılmak istedikleri ihalenin saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı ödenecektir.

10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 - İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.

12 - Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13 - İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

11255/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sakarya İli Akyazı Malmüdürlüğünden:

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

SIRA

NO

BELDE/KÖY

MAHALLE

CİNSİ

PAFTA

NO

ADA

NO

PARSEL

NO

MİKTARI

m2

HAZİNE

HİSSESİ

İMAR

DURUMU

TAHMİNİ SATIŞ

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE TARİHİ

VE SAATİ

1

Salihiye Mahallesi

Bahçe

G25D13a3a

107

19

62.158,64

Tam

Yoktur

3.730.000,00

373.000,00

08.01.2018-10:00

 

Yukarıda niteliği ihale gün ve saati belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Akyazı Malmüdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, geçici teminat makbuzu veya mektubunu (Mevduat veya katılım bankalarından alınacak teyit yazısı ile birlikte süresiz teminat mektupları), ikametgah senedi, tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin TC. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayii Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.

Ayrıca, ortak katılım halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.

Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak Akyazı Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.

İhale saatine kadar komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli-taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.sakaryadefterdarligi.gov.tr; Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Tel: 0 (264) 418 14 85

İlan olunur.

10966/1-1