25 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30281

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk.jpg


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 02/09/2016 tarih ve 485 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27/11/2017 tarih ve 2268 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 47310 nolu adanın batısında kalan park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'' 25/12/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11246/1-1


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında çalıştırılmak üzere (70) yasama uzman yardımcısı alınacaktır.

I - SINAVIN ŞEKLİ VE PUAN TÜRLERİ

Yasama uzman yardımcılığı giriş sınavı için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (A) grubu kadrolar için 2017 yılında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

2017 KPSS sonuçlarına göre yüz üzerinden yetmiş ve daha yüksek puan alan adaylar aşağıda yer alan KPSS puan türlerinden yalnızca biriyle ilgili kadroya başvuruda bulunabileceklerdir. 

 

PUAN TÜRÜ

KADRO SAYISI

YABANCI DİL DÜZEYİ

KPSS P4

33

YDS’den en az  (C) düzeyi (İngilizce, Fransızca veya Arapça)

KPSS P16

4

YDS’den en az  (C) düzeyi (İngilizce, Fransızca veya Arapça)

KPSS P21

4

YDS’den en az  (C) düzeyi (İngilizce, Fransızca veya Arapça)

KPSS P33

13

YDS’den en az  (C) düzeyi (İngilizce, Fransızca veya Arapça)

KPSS P34

16

YDS’den en az  (B) düzeyi (İngilizce, Fransızca veya Arapça)

 

Adaylar arasından, puan türleri itibarıyla en yüksek puan alan adaydan başlayarak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

II - BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2. KPSS P4 puan türü için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden, KPSS P16, P21, P33 ve P34 puan türleri için siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3. Birinci bölümde belirtilen KPSS puan türlerinden en az yetmiş ve üzerinde puan almış olmak,

4. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinin herhangi birinden) birinden birinci bölümde belirtilen düzeylere ilişkin asgari puanı almış olmak,

5. 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

III - BAŞVURU

Başvurular 25.12.2017 tarihinde başlayıp 08.01.2018 tarihinde sona erecektir.

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

IV - SÖZLÜ SINAV

Yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi  TBMM Başkanlığı https://www.tbmm.gov.tr/duyurular/sinav_duyurusu.htm internet adresinden duyurulacaktır.

Adaylar sözlü sınav tarihinden on beş gün önce yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar sözlü sınavda, https://www.tbmm.gov.tr/genser/yasama_uzmanligi_yonetmeligi.pdf adresindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde yer alan konulardan sorumlu olacaklardır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

V - DİĞER HUSUSLAR

Söz konusu sınava başvuru için gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik https://www.tbmm.gov.tr/duyurular/sinav_ duyurusu.htm internet adresinden ilan edilecektir.

İlanen duyurulur.

11251/1-1


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönergede belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla, ilgili alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Adayların, başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, Profesörlük, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için beş (5), Doçent kadroları için dört (4) nüsha dijital (pdf) dosya halinde başvurularını teslim etmeleri gerekmektedir.

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 08 Ocak 2018’dir. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Adedi

Uzmanlık Alanı

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Doktora ve Doçentlik derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Çizelgeleme, Araç Rotalama, Kesikli ve Kombinatoryel Optimizasyon, Üretim Sistemleri Tasarımı ve Analizi alanlarında proje, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışı akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Doktora derecesini Telsiz Haberleşme Ağları alanında almış olmak. Telsiz Mobil Geçici Ağlar, Telsiz Protokol Tasarımı alanlarında uzmanlaşmış, bu alanlarda proje, eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, yurtdışı akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doç. Dr.

1

Doçentlik derecesini Mimarlık bilim alanında almış olmak. Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Mimari Tasarım alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, akademik iş tecrübesine sahip olmak.

11214/1-1


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince Profesör alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Profesörlerin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları, adayların http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Yonergeler/Ogretim_Uyeligine_Atanma_ve_Yukseltilme_Yonergesi.pdf web adresinde mevcut başvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan müracaat formu, başvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri Profesörler 6 (altı) takım, Doçentler ise 4 (dört) takım dosya.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Derece

Adet

Derece

Adet

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Doçentliğini Ekonometri Alanında almış olmak. Zaman Serileri Analizi, Finansal Ekonometri ve Uygulamalı İstatistik alanlarında çalışmaları olmak.

İstatistik Bölümü

 

 

 

 

İstatistik Ana Bilim Dalı

 

 

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

 

 

Klasik Türk Edebiyatı metinleri üzerine çalışmaları olmak.

Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

 

 

1

1

Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

 

 

1

1

Osmanlı nazmı ve nesri üzerine çalışmaları olmak.

Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı

1

1

 

 

Kuzey-Batı Grubu Türk Lehçeleri üzerine çalışmaları olmak.

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Mera ıslahı konusunda çalışmaları olmak.

Tarla Bitkileri Bölümü

 

 

 

 

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Ana Bilim Dalı

1

1

 

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Finansal Muhasebe ve Muhasebe Eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Muhasebe ve Denetim Bölümü

 

 

 

 

Muhasebe Ana Bilim Dalı

1

1

 

 

11245/1-1


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan adaylardan profesör kadrosuna başvuracakların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adayların ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

PROFESÖR

Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten başvuru dilekçelerine (www.erzurum.edu.tr adresinden alınacaktır) özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora ve onaylı doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (www.erzurum.edu.tr adresinden alınacaktır) özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ABD

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı/ Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Yeni Türk Edebiyatında Azınlıklar, konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı/ Eski Türk Dili

Yrd. Doç.

1

3

Eski Türk Dili alanında çalışmalar yapmış olmak.

Felsefe/Türk İslam Düşüncesi Tarihi

Doçent

1

1

Ahlak alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tarih/Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Yakınçağ Döneminde Ortadoğu Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tarih/Yeniçağ Tarihi

Yrd. Doç.

1

3

Yeniçağ anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Balkan şehirleri tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sosyoloji/Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd. Doç.

1

3

Siyaset Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İİBF

İktisat/İktisat Teorisi

Doçent

2

1

Doçentlik Unvanını Mikro İktisat alanında almış ve Endüstriyel İktisat alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisat/İktisat Teorisi

Yrd. Doç.

1

3

Doktorasını İktisat Teorisi ABD’da yapmış ve Genel Denge Analizi üzerine çalışmış olmak.

İktisat/İktisat Politikası

Doçent

1

1

Doçentlik Unvanını Makro İktisat alanında almış ve Kamu Borçları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi/

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Yrd. Doç.

1

3

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Engellilerde Spor Eğitimi alanında çalışmış olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Yrd. Doç.

1

4

Sonlu elemanlar ve sınır elemanlar yöntemleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yrd. Doç.

1

3

Toksikogenomik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

4

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.

11185/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

S. No

Unvanı

Der.

Birimi

Bölümü

ABD/Prog.

Açıklama

1

Prof.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

İşletme alanında doçent unvanı almış olmak ve uluslararası pazarlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2

Doç.

2

İlahiyat Fak.

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Kelam Anabilim dalında doçent unvanı almış olmak ve Nübüvvet alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Doç.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

İç Hastalıkları (Hematoloji) alanında doçent unvanı almış olmak ve kemik iliği nakli konusunda çalışmaları olmak .

4

Doç.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk endokrinolojisi alanında doçent unvanı almış olmak, geçici konjenital hipotiroidi ve androjen reseptör geni ile ilgili çalışmaları olmak.

5

Doç.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanı almış olmak ve miyokard enfarktüsünün mekanik komplikasyonları konusunda çalışmaları olmak.

6

Doç.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanı almış olmak, yeni nesil oral antikoagülanlar ve iskemik mitral yetmezliği konusuna çalışmaları olmak.

7

Yrd. Doç.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi

İktisat Anabilim dalında doktora yapmış olmak, İşsizlik, Suç ve Göç konularında çalışmaları bulunmak.

8

Yrd. Doç.

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında doktora yapmış olmak, İstihbarat, Enerji ve Güvenlik Politikaları konularında çalışmaları bulunmak.

9

Yrd. Doç.

4

İlahiyat Fak.

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı

Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Doktor unvanı almış olmak, peygamberler ve mesnevi alanında çalışmalar yapmış olmak.

10

Yrd. Doç.

4

İlahiyat Fak.

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda Doktor unvanı almış olmak ve İslam Medeniyetinde tıp ve şehir tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

11

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzman olmak ve kalp kapak cerrahisi ile ilgili çalışmaları olmak

12

Yrd. Doç.

3

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

İlgili Fakültelerin Lisans Bölümü mezunu olmak ve Turizm Rehberliği alanında doktor unvanı almış olmak.

13

Yrd. Doç.

3

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İlgili Fakültelerin Lisans Bölümü mezunu olmak, Turizm alanında doktor unvanı almış olmak ve Gastroni ve Mutfak Sanatları konularında çalışmalar yapmış olmak.

14

Yrd. Doç.

4

Turizm Fakültesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği

İlgili Fakültelerin Lisans Bölümü mezunu olmak, Turizm alanında doktor unvanı almış olmak, Seyahet Acentliği ve/veya Turizm Rehberliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

15

Yrd. Doç.

4

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetciliği alanında doktora yapmış olmak.

16

Yrd. Doç.

4

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Resim

Resim Anasanat Dalı

Sanat tarihi anabilim dalında doktor unvanı almış olmak ve Türk Sanatı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

17

Yrd. Doç.

5

İskilip MYO

El Sanatları

Geleneksel El Sanatları

Ev Ekonomisi (El Sanatları) anabilim dalında doktora yapmış olmak ve bitkisel boya konusunda çalışmaları bulunmak.

11248/1-1


Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                         : 25.12.2017

Son Başvuru Tarihi          : 09.01.2018

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) ve Doçentlik Belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat daha sonra www.munzur.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim

Munzur Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428 213 1794

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı/ Program

Unvan

Adet

Drc

İlan Şartı

Mühendislik Fakültesi/ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Doçent

1

2

Uluslararası İlişkiler alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü

İktisat Politikası Anabilim Dalı

Doçent

1

3

Makro İktisat, Büyüme ve Kalkınma alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

Doçent

1

3

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Yazılımı alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi/ Sosyoloji Bölümü

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Genel Sosyoloji ve Metodoloji alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Fakültelerin Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi /Makine Mühendisliği Bölümü

Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Konstrüksiyon ve İmalat alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi /İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Yapı alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi /Makine Mühendisliği Bölümü

Enerji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Enerji alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Muhasebe – Finansman alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi/ Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Zaza Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi/ Sahne Sanatları Bölümü

Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Dramatik Yazarlık alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi/ Müzik Bölümü

Müzik Bilimleri Anasanat Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Müzikoloji ve Müzik Teorisi alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi/ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mekanik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Mekanik alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Fakültelerin Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Elektrik Tesisleri alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi/ Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Çemişgezek Meslek Yüksekokulu/ Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Çocuk Gelişimi Pr.

Yardımcı Doçent

1

4

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olup, Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Çemişgezek Meslek Yüksekokulu/ Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Çocuk Gelişimi Pr.

Yardımcı Doçent

1

4

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Genel Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Matematik alanında doktora yapmış olmak.

Tunceli Meslek Yüksekokulu/ Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Çocuk Gelişimi Pr.

Yardımcı Doçent

1

5

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Tunceli Meslek Yüksekokulu/ Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Pr.

Yardımcı Doçent

1

5

Moleküler Genetik alanında doktora yapmış olmak.

11186/1-1