25 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30281

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET 4 BOYUTLU RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA RUHSATLI SAHALARIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET 4 BOYUTLU RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

1 Adet 4 Boyutlu Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                      :  2017/678201

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkail/Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası                         :  (342)360 11 85 - (342)360 17 01

c) Elektronik posta adresi                             :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                               :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  1 Adet

b) Teslim [yeri/yerleri]                                  :  Gaziantep Üniversitesi proje yürütücüsünün göstereceği yere

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                              :  Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati                                           :  18/01/2018 Perşembe günü saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’dan görülebilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100 TL Türk Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler..

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11215/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA RUHSATLI SAHALARIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Arama ruhsatlı sahaların 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 17. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Ağrı İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1 - İhale Konusu İşler;

 

Ruhsat

No

İli, İlçesi,

Mevkii

Cinsi

Alan

(hektar)

Pafta No

Koordinatları

Muh. Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

ve Saati

AR:19

Ağrı

Doğubeyazıt

Jeotermal Kaynak

4900,00

I51c2,I51c3

407000-414000-414000-407000

4390000-4390000-4383000-4383000

96.579,00

2.897,37

05/01/2018

10:00

AR:20

Ağrı

Diyadin

Jeotermal Kaynak

1200,00

I51d4,I51d3

380000-384000-384000-384000

4379000-4383000-4381000-4379000

29.565,00

886,95

05/01/2018

10:00

AR:21

Ağrı

Diyadin

Jeotermal Kaynak

2199,80

J51a2,I51d3

388000-388000386001-390000-390000

4370000-4377000-4377000-4381000-4370000

43.358,60

1300,74

05/01/2018

10:00

 

2 - Konu Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahasının ihalesine;

Medeni hakları kullanmaya ehil T.C vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe ait şirketler, iş ortaklıkları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları katılabilir.

2.1. İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanını satın almak zorundadır. Şartname ve Eklerini İl Özel İdaresi Encümen binası Erzurum Caddesi Batıkent karşısı Merkez/AĞRI adresinden 200 TL karşılığı temin edebilirler.

3 - İhaleye Katılma Belgeleri.

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

3.1. Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge).

3.2. İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.

3.3. Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.

3.5.Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge.

3.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

3.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

3.7.1. İsteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3.7.2. Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

3.8. Gerçek Kişiler İçin;

3.8.1. Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

3.8.2. Noter tasdikli imza beyannamesi.

3.8.3. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

3.9. Tüzel kişi olması halinde;

3.9.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı;

4 - İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - İhale Şartnamesi, İl Özel İdaresi Encümen binası Erzurum caddesi Batıkent karşısı Merkez/AĞRI adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

11239/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 16/01/2018 günü yapılacaktır.)

 

SIRA

NO

DOSYA

NO

İLÇESİ

MAHALLE/

KÖY

SOKAK/

MEVKİİ

PAFTA

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜM

(m²)

HAZİNE HİSSESİ (m²)

CİNSİ

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İMAR

DURUMU

İHALE

SAATİ

1

34180104245

Kartal

Soğanlık

Mercan Sokak

10510

78

527,49

Tam

Arsa

1.980.000,00

594.000,00

Konut

15.15

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa ve kiraya çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

11224/1-1