23 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30279

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Diyanet İşleri Başkanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kaşgâri Külliyesi Eğitim ve Kültür ve Sosyal Hizmetler Vakfı

VAKFEDENLER: Metin Özer, İsmet Anaç, Selahattin Gönen, Metin Türk, Hüseyin Yamankaradeniz

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.07.2017 tarih ve E: 2017/68, K: 2017/276 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Başta bu kutlu mekanda hizmet vermiş bulunan ve “Divanü Lügati-t Türk” eserini yazan Kaşgarlı Mahmut gibi Türk dünyasına ve Müslümanlığa sayısız eser kazandıran pek çok alim mütefekkir ve evliyayı yetiştiren Türkistan beldesi Kaşgar vilayetinin büyükleri ve mutasavvıflarının eserlerine sahip çıkmak, ortaya koydukları kültürü yaşatmak ve sosyal hizmetlerini ikmal ve devam ettirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-TL. (AltmışbinTürkLirası)dır.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11176/1-1

—————

VAKFIN ADI: İstanbul Kültürler Arası Dayanışma Eğitim ve Araştırma Vakfı (İKADAV)

VAKFEDENLER: Abdurrahim Tavlı, Ömer Korkmaz

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.11.2017 tarihinde kesinleşen, 21.09.2017 tarihli ve E: 2016/455, K: 2017/368 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İyiliğin egemen olması için eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, iktisat, sanat, çevre ve kültürel alanlarda çalışmalar yapmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 125.000,00 TL (Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Mehmet Hatip Tavlı, Murat Yaşa, Hamza Kuru, M. Yasir ESMERER, Abdurrahim Tavlı,

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

İlim Yayma Cemiyetine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11177/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 2 pafta, 8 ada, 17 parsel üzerindeki 892424 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 30.10.2017 tarihli ve E.2016/5411-K.2017/3230 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti ile kuruluş ortağı Deniz ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73439) hakkında tesis edilmiş olan işlemler 15.12.2017 tarihli ve 30443 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.

11222/1/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 45 pafta, 330 ada, 59 parsel üzerindeki 695168 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 18.08.2017 tarihli ve E.2016/5483 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazının Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 27.09.2017 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2017/636 sayılı kararı ile kabul edilerek “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti ile kuruluş ortakları Deniz ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73439) ve Berna OZAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52088) hakkında tesis edilmiş olan işlemlerin yürütmesi 15.12.2017 tarihli ve 30481 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

11222/2/1-1

—————

İzmir İli, Menemen İlçesi, 448 ada, 5 parsel üzerindeki 122007 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 146 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başaran Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 06.10.2017 tarihli ve E.2017/1435 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Başaran Yapı Denetim Ltd. Şti ile kuruluş ortakları Osman MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1942, Oda Sicil No: 14265) ve Ali ÖZEN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3827, Oda Sicil No: 6531) hakkında tesis edilmiş olan işlemlerin yürütmesi 15.12.2017 tarihli ve 30503 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.  

İlgililere duyurulur.

11222/3/1-1

—————

21.03.2017 tarihli ve 6657 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Reyyan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali KÖYLÜ (Denetçi No: 17079, Oda Sicil No: 8972) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 01.11.2017 tarihli ve E.2017/1125 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Ali KÖYLÜ hakkında, 25.03.2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptali işleminin yürütmesi 15.12.2017 tarihli ve 30460 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

11222/4/1-1

—————

13.03.2017 tarihli ve 5905 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Erginer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Uğur GÜNGÖRDܒ nün (Denetçi No:19318, Oda Sicil No:50503) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 27.09.2017 tarihli ve E.2017/1382 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Uğur GÜNGÖRDÜ hakkında, 18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptali işleminin yürütmesi 15.12.2017 tarihli ve 30543 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

11222/5/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 18.12.2017 Karar No: 7092

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                    :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE

TEBLİGAT ADRESİ                  :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86, 06100 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ             :  23.11.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                                  :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• KAPSADIĞI İL                        :  Şırnak

• KAPSADIĞI İLÇE                   :  Merkez

• YÜZÖLÇÜMÜ                         :  13.730 hektar

• HAK SIRA NUMARASI         :  ARİ/TPO/2691

• BAŞLANGIÇ TARİHİ             :  22.01.1988

• VERİLİŞ TARİHİ                     :  27.08.1988

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda ili, ilçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 22.01.2018 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 22.01.2028 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/2691 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresi, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 22.01.2028 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

11174/1-1

—————

Traoil Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim San. Tic. A.Ş.’nin F19-b2 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 11.12.2017 ve bunu tamamlayan 14.12.2017 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

11175/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_30.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_31.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_32.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_33.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_34.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_35.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_36.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_37.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_38.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_39.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_40.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_41.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_42.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_43.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_44.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_45.jpg


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun F19-a1, a2, a3 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 12.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

11130/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun E19-d3, d4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 12.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

11131/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun F18-b2 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 12.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

11132/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun E18-c1,c2,c3 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 12.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

11133/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Ata Mahallesi, 44751 ada 1 parsel ve yoldan yeşilden ihdas parseli, Belediye Encümenimizin 28.09.2017 gün ve 1020/2238 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.11.2017 gün ve 2607/5629 sayılı kararı ile onaylanan 84184/3 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

11173/1-1


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

20 Aralık 2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmi Gazete'de 11095 ilan no ile yayımlanan Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı 2. derece Doçent ilanında “Lisans ve lisansüstü derecelerini Orman Mühendisliği alanından almış olmak. Orman amenajmanı konusunda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.” Şeklindeki sehven yapılan açıklama aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İlan olunur.

 

BİRİMİ: ORMAN FAKÜLTESİ

Sıra No

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

1

Orman Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Doçent

2

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini orman mühendisliği alanından almış olmak. Orman amenajmanı, ormancılıkta konumsal planlama ve modelleme konularında çalışmaları bulunmak

11198/1-1


Diyanet İşleri Başkanlığından:

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, kadro derecesi ve adedi belirtilen “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı” kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır.

I. KADROLARA AİT BİLGİLER

 

Sınıf

Unvan

Bulunduğu Yer

Tahsil Durumu

Puan Türü

Kadro Derecesi

Adedi

G.İ.H

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Merkez Teşkilatı

En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak.

KPSS P3

9

6

 

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 - En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

3 - Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

4 - Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5 - 2017 yılı A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak,

6 - Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı yarışma sınavında daha önce iki defa başarısız olmamak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1 - Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

• Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

2 - Başvurular 25.12.2017 (saat 08:30)-08.01.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

3 - Başvurular Başkanlığımız DİBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) programı üzerinden alınacaktır.

4 - Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5 - Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2 - En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma, mezuniyet belgesi veya tasdikli suretleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3 - 2017 yılına ait KPSS sonuç belgesi,

4 - Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adlî sicil kaydına bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,

• Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

• Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.

• Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

V. SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

1 - Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2 - Yazılı Sınav, 27.01.2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

3 - 2017 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.

4 - Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.

5 - Sınav Konuları;

Adaylara yazılı sınavda;

a) Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi, (80 puan)

b) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı, (20 puan)

alanlarından sorular yöneltilecektir.

Adaylar sözlü sınavda;

a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (60 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

alanlarından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

6 - Sınava (yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

7 - Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/ Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

8 - Adaylar (yazlı-sözlü) sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

9 - Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

VI. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1 - Sınavın yazılı ve sözlü her aşaması 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2 - Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3 - Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

4 - Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

5 - Yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1 - Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

2 - Sınav (yazılı-sözlü) sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3 - İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir.

4 - Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII. ATAMA İŞLEMLERİ

Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

IX. DİĞER HUSUSLAR

1 - Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2 - Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

3 - Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.

5 - Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

X. İLETİŞİM

Yazışma adresi :  Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

                            Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

                            Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A   06800

                            Çankaya ANKARA

e-mail               :  persis@diyanet.gov.tr

Telefon             :  (0312) 295 70 00

Fax                   :  (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

11196/1/1-1

—————

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, kadro derecesi ve adedi belirtilen “Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı” kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır.

 

I. KADROLARA AİT BİLGİLER

 

Sınıf

Unvan

Bulunduğu Yer

Tahsil Durumu

Puan Türü

Kadro Derecesi

Adedi

G.İ.H.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı

Merkez Teşkilatı

En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak.

KPSS P3

9

4

 

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 - En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

3 - Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak,

4 - Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5 - 2017 yılı A grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak,

6 - Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olmamak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1 - Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

• Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

2 - Başvurular 26.12.2017 (saat 08:30)-08.01.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

3 - Başvurular Başkanlığımız DİBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) programı üzerinden alınacaktır.

4 - Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5 - Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2 - En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma, diplomanın tasdikli sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3 - 2017 yılına ait KPSS sonuç belgesi,

4 - Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adlî sicil kaydına bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,

- Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

- Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.

- Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

V. SINAVIN YERİ, ŞEKLİ, TARİHİ ve KONULARI

1 - Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2 - Yazılı sınav 03. 02. 2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

3 - 2017 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.

4 - Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.

5 - Sınav Konuları;

Adaylara yazılı sınavda;

a) Kur'an-ı Kerim (20 puan)

b) Arapça (20 puan)

c) Fıkıh (10 puan)

ç) Tefsir (10 puan)

d) Hadis (10 puan)

e) Akaid-Kelam (10 puan)

f) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan)

Adaylar sözlü sınavda;

a) Yazılı yarışma sınavında belirtilen sınav konularıyla birlikte Başkanlığın hizmet alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi (50 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)

e) Bilimsel ve teknoloji gelişmelere açıklığı (10 puan)

6 - Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/ Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

7 - Adaylar (yazlı-sözlü) sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

8 - Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

VI. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1 - Sınavın yazılı ve sözlü her aşaması 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2 - Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3 - Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

4 - Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

5 - Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1 - Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

2 - Sınav (yazılı-sözlü) sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3 - İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir.

4 - Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII. ATAMA İŞLEMLERİ

Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

IX. DİĞER HUSUSLAR

1 - Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2 - Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

3 - Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.

5 - Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

X. İLETİŞİM

Yazışma adresi :  Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

                            Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

                            Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A   06800

                            Çankaya ANKARA

e-mail               :  persis@diyanet.gov.tr

Telefon             :  (0312) 295 70 00

Fax                   :  (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

11196/2/1-1


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 7. dereceli beş (5) adet müfettiş yardımcısı kadrosu için aşağıda belirtilen öğrenim dallarının lisans mezunları arasından, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, geçerli puan türüne sahip ve aranılan diğer şartlara haiz olan adaylardan Ankara'da yapılacak olan giriş sınavı ile (yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımaları,

b) 01 Ocak 2018 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmaları, (01 Ocak 1982 ve daha sonra doğanlar), 5525 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin son fıkrası kapsamında lisans öğrenimlerini 02.08.2013 tarihinden önce bitirenlerin durumları ayrıca değerlendirilecektir.

c) En az beş yıllık lisans eğitimi veren Veteriner Fakülteleri, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Ziraat Fakülteleri ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,

ç) Başvuruda bulunacak adayların; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılmış ve halen geçerliliği devam eden 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına katılmış ve bu sınavlarda mezuniyet durumlarına göre belirlenmiş puan türünden en az 70 taban puan almış olmaları,

 

Tablo: Sınava gireceklerde aranan fakülte/bölüm, kadro adedi

 

Sıra No

Fakülte veya Bölüm

Kadro Adedi

Yabancı Dil

Puan Türü

KPSS-P3 Puan Türünden Taban Puan ve Bu Puan Türüne Göre Sınava Başvuranlardan Çağrılacak Aday Sayısı

1

Ziraat Fakültesi

1

İngilizce/ Fransızca/ Almanca

KPSS-P/3

Başvuranlar içerisinde 70 Puan ve üzeri en puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 20 aday

2

Veteriner Fakültesi

2

İngilizce/ Fransızca/ Almanca

KPSS-P/3

Başvuranlar içerisinde 70 Puan ve üzeri en puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 40 aday

3

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki öğretim kurumları

2

İngilizce/ Fransızca/ Almanca

KPSS-P/33

Başvuranlar içerisinde 70 Puan ve üzeri en puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 40 aday

 

d) Başvuru tarihi itibariyle istenilen yabancı dile (İngilizce/Fransızca/Almanca) ilişkin olarak son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almaca dillerinden birinden en az 70 puan veya diğer yabancı dil seviye tespit sınavlarından ÖSYM’nin buna denkliğini kabul ettiği puanı almış olmaları,

e) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmaları (yazılı ve sözlü sınavlar sonunda atanmaya hak kazananlardan, bu durumlarını tam teşekküllü hastaneden alacakları heyet raporu ile belgelendirmeleri istenilecektir),

f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmaları şartlarını taşımaları gerekmektedir.

II - SINAV ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav test usulüyle yapılır. Yazılı sınav soruları, alan bilgisinden (fakültelerde okutulan derslerden) olacaktır. Yazılı sınav 31.01.2018 Çarşamba günü Ankara'da saat 10.00'da yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve yazılı sınava girecekleri yer Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü Sınav 5, 6, 7 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara'da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yapılacaktır.

III - SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına (Fatih Caddesi No: 6 Keçiören/ANKARA) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Başvurular 10.01.2018 Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak ve 19.01.2018 Cuma günü mesai bitimi 18.00'de sona erecektir. Posta yolu ile yapılan müracaatlarda; eksik belge veya postada gecikme olması halinde ilgililer sınava giriş hakkını kaybedeceklerdir.

VI - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Diploma veya bitirme belgesinin örneği,

c) 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuç belgesinin örneği,

ç) Yabancı dil sınav sonuç belgesinin örneği,

d) 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

e) Sınav kılavuzunda yayımlanan imzalı başvuru formu,

f) Özgeçmiş,

V - YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ:

Başvuran adaylardan; yukarıda 3 grup halinde belirtilen kadrolar itibariyle ilgili puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 20 katı yazılı sınava katılma hakkını kazanacaktır. Ayrıca puanları, sınava çağrılacak son sıradaki adayın puanına eşit olan diğer adayların tamamı da sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava katılma hakkını kazanan aday isimleri 24.01.2018 tarihinde Bakanlık İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecek olup kişilere ayrıca e posta ile bildirim yapılacaktır. Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

VI - SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ:

Yazılı sınavda değerlendirme yüz (100) puan üzerinden yapılacak, yetmiş (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarılı olanlar 12.02.2018 tarihinde Bakanlık Internet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecek olup ayrıca bu kişilere ayrıca e posta ile bildirim yapılacaktır. Başarılı olan adaylar 5, 6, 7 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara'da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yapılacak sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda değerlendirme yüz (100) puan üzerinden yapılacak yetmiş (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

VI - SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA:

Sözlü sınavda da başarılı olan adaylar için gerek sözlü sınav notu, gerekse yazılı sınavdan aldıkları puanların ortalamasından oluşan giriş sınavı puanına göre, her meslek grubu kendi içerisinde ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere başarılı olanlar için nihai bir sıralama yapılır ve bu liste Başkanlıkta ve Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir. Kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak kabul edilir. Adayların giriş sınav puanının eşitliği halinde, sözlü sınav puanı yüksek olan, sözlü sınav puanları da eşitse, yabancı dil puanı yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

Kazanan adaylardan Bakanlık resmi internet sayfasında sonuçların ilanında belirtilen sürede atanmaya esas evraklarla birlikte başvuruda bulunmayanların veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılamayanların yerlerine, yedek adaylar başarı sırasına göre atanır.

Giriş sınavını kazanan ve atamaya hak kazanan asıl adayların, atanabilmek için, sağlam ve yurdun her yerinde görev yapmaya her türlü iklim şartlarında yolculuk etmeye dayanıklı Olduğuna dair tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu aslı, Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi aslı ve askerlik görevini yaptığını, muaf veya tecilli durumunu gösterir belgenin aslı veya noterlikçe onaylı suretini de belge olarak vermeleri gerekmektedir.

Not: Sınav ile ilgili ayrıntılı bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) yayımlanan sınav kılavuzunda açıklanmıştır.

11247/2-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 09.12.2017 - 211                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.12.2017 - 4045                                             SİVAS

Dosya No                     : 60.07.350

Tokat İli, Zile İlçesi, Ayvalı Köyü, özel mülkiyete ait tapunun 124 ada, 76 ve 77 nolu parselinde kayıtlı taşınmazların bir bölümü ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 124 ada, 127 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Kurulumuzun 30.05.2017 tarih 3668 sayılı kararı ile alanın tesciline ilişkin belgelerin hazırlanması isteminde bulunulan Ayvalı Tümülüsü’ ne yönelik hazırlanan tescile esas belgelerin değerlendirilmesi talebini içeren Koruma Bölge Kurulu uzmanının 16.11.2017 tarihli ve 981 sayılı dosya inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Tokat İli, Zile İlçesi, Ayvalı Köyü, özel mülkiyete ait tapunun 124 ada, 76 ve 77 nolu parselinde kayıtlı taşınmazların bir bölümü ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 124 ada, 127 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Ayvalı Tümülüsü’nün 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Ayvalı Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine karar verildi.

 

11149/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 06.12.2017 - 208                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 06.12.2017 - 3987                                             SİVAS

Dosya No                     : 58.06.134

Sivas İli, Kangal İlçesi, Kocakurt Köyünde sit dışında bulunan, tapunun 206 ada, 2 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ham toprak vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 28.07.2017 tarihli ve 3794 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescili prensip olarak uygun bulunan Kapik Tepe Kalesinin nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 05.12.2017 tarihli ve 1039 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Kangal İlçesi, Kocakurt Köyünde bulunan, tapunun 206 ada, 2 parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ham toprak vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde yer alan Kapik Tepe Kalesinin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımı yapılan kültür varlığından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın I. derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin Kapik Tepe Kalesi I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

11150/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 06.12.2017 - 208                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 06.12.2017 - 3986                                             SİVAS

Dosya No                     : 58.12.67

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Yapalı Köyü, Atça Mevkii’nde sit dışında bulunan, tapunun 135 ada, 132 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Hali Arazi vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen Kaya Mezarının arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 16.08.2017 tarihli ve 1511-3693 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 05.12.2017 tarihli ve 1038 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Yapalı Köyü, Atça Mevkii’nde sit dışında bulunan, tapunun 135 ada, 132 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir kısmı üzerinde yer alan Yapalı Kaya Mezarının 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan kültür varlığından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın I. derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin Yapalı Kaya Mezarı I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

11151/1-1

V