23 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30279

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Adapazarı Belediye Başkanlığından:


KENT MOBİLYALARI 10 (ON) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Giresun Belediye Başkanlığından:


KAFETERYA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kadıköy Belediye Başkanlığından: İSTANBUL


TTK İHTİYACI OLARAK ÇİMENTO ENJEKSİYON POMPASI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Adapazarı Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazın ihale suretiyle satılması işidir.

İHALE USULÜ: Satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: Şartname ve ekleri Adapazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 114 Nolu İhale Biriminden istekliler tarafından temin edilebilir.

İHALENİN NEREDE VE HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: Satış ihalesi 05/01/2018 Cuma günü saat 14:00’de Adapazarı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

ŞARTNAME BEDELİ: Satış ihalesi için şartname bedeli 100,00 TL’dir.

MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

 

İl/İlçe

Mevkii

Ada/Parsel No

m2

Nitelik

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Sakarya/Adapazarı

Korucuk

3343/3

12.676,89

Arsa

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

3.803.067,00 TL

114.092,01 TL

 

Not: İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatı 05/01/2018 Cuma günü saat 14:00’a kadar banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Vakıfbankası TR97 0001 5001 5800 7293 6096 83 Nolu Hesap Numarasına da yatırılabilir.

Şartname bedeli de nakit olarak Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Vakıfbankası TR97 0001 5001 5800 7293 6096 83 Nolu Hesap Numarasına yatırılabilir.

Kapalı Teklif usulüne göre ihale edilecek taşınmaz için istenilen teklif zarfı ve belgeleri 05/01/2018 Cuma günü saat 14:00’a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Ödemeler dosyasında mevcut şartnamede yazılı hükümler dahilinde yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: Satış İhalesi için istenilen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanıp, 05/01/2018 Cuma günü saat 14:00’a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek veya aynı tarih ve saatte Yazı İşleri Müdürlüğü’nde olacak şekilde iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilecektir.

İSTENİLEN BELGELER:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - Teklif Mektubu (İmzalı)

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - İkametgâh belgesi,

4 - Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz ya da geçici teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir)

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6 - Şartname aldığına dair belge,

7 - Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Teklif Mektubu (İmzalı)

2 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

5 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

6 - Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz ya da geçici teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir)

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

8 - Şartname aldığına dair belge,

9 - Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Not: İhale dosyasına www.adapazari.bel.tr adresinde bulunan İhale Rehberi linkinden ulaşılabilir.

İlan olunur.

11191/1-1


KENT MOBİLYALARI 10 (ON) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Giresun Belediye Başkanlığından:

1 - Giresun Belediyesi sınırları dahilinde yol, tretuar, meydan, yeşil alan, bahçe gibi belediyemizce tespit edilen yerlere Belediye malı 50 adet otobüs durağı, 40 adet raket, 115 adet billboard 5 adet megalight, yeni yapılacak 10 adet normal otobüs durağı, 26 adet dar otobüs durağı, 45 adet billboard, 1 adet led ekran ve 1 adet kent bilgi sistemi adı verilen kent mobilyaları yüklenici tarafından yapılarak kira karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-37 maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - 40 adet raket, 160 adet billboard, 5 adet megalight, 60 normal adet otobüs durağı, 26 adet dar otobüs durağı, 1 adet led ekran ve 1 adet kent bilgi sisteminin tahmin edilen kira bedeli   1 (bir) yıllık 480.000,00 TL, 10 (on) yıllık 4.800.000,00 TL’dir.

3 - Geçici teminat 10 (on) yıllık tahmin edilen bedel üzerinden 144.000,00 TL olup, ihale öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Kesin teminat olarak limit içi ve süresiz teminat mektubu, hazine bonosu ve nakit kabul edilecektir.

4 - Sözleşmeden önce 10 (on) yıllık kira bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır.

5 - İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 200,00 TL karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur.

6 - İhale 09 Ocak 2018 Salı günü saat 14:00’da Giresun Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

7 - İhaleye katılabilme Şartları:

I) Gerçek Kişiler İçin;

a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi

b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

c) Noter onaylı imza sirküleri

d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname

II) Tüzel Kişiler İçin;

a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2016-2017 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası

b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

d) İmza sirküleri

e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler;

a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf

c) Geçici teminatın yatırıldığına ve ihale şartnamesini satın aldığına ilişkin belge

d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname

e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname

g) Belediyemize vadesi gelmiş bir borcunun bulunmadığına dair belgeyi ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

h) İhaleye katılacakların en az bir İl Belediyesinde en az bir yıl süreli kent mobilyaları işletmeciliği yaptığına dair belge,

8 - 27 Kasım 2017 Pazartesi ve 01 Aralık 2017 Cuma günkü ihale ilanlarımız geçersizdir.

9 - Teklif mektupları ve istenilen belgeler ihale günü saat 12:00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

11147/1-1


KAFETERYA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

İSTANBUL

Kadıköy Belediyesine ait Selamiçeşme Özgürlük Parkı içinde bulunan 2 adet kafeterya 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 04.01.2018 Perşembe günü saat 14.00’de ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 04.01.2018 tarihinden bir gün öncesi 03.01.2018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

 

İŞİN TÜRÜ

AYLIK MUH. BED.

GEÇİCİ TEMİNAT

ŞARTNAME BEDELİ

İHALE GÜN VE SAATİ

2 Adet Kafeterya

43.000,00TL+KDV

77.400,00TL

1.000,00TL

04.01.2018 Saat 14.00’de

 

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Kanuni ikametgah, (onaylı)

b) Nüfus sureti, (onaylı)

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,

d) Muhammen bedelin %3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kafe, kafeterya, büfe v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.

i) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11223/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK ÇİMENTO ENJEKSİYON POMPASI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel:0 372 252 40 00 (70 hat)   Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  Satinalma@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

Çimento Enjeksiyon Pompası

1 Kalem (1 Adet)

 

b) Teslim yeri                                         :  Yerli yükleniciler için: Armutçuk TİM İş Sahası

                                                                  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                       :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim günüdür.

                                                                  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  24.01.2018 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                            :  946 - TTK/1558

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

- Teçhizatta kullanılan malzemeler Grup-1 Metan gazlı ortamlarda grizu patlamalarına neden olmayacak düzeyde (2014/34/AT direktifine uygun) seçilmiş ve akredite kuruluştan alınmış belgeli olacaktır. Firmalar bu belgelerini teklif ya da teslimatla verebileceklerdir.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 24.01.2018 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

11184/1-1