20 Aralık 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30276

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Yusuf Has Hacip Vakfı.

VAKFEDENLER: Mahmud Emin.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.11.2017 tarihli tashih kararlı 12.09.2017 tarihli ve E: 2016/499, K: 2017/420 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İyiliğin egemen olması için eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, iktisat, sanat çevre ve kültürel alanlarda faaliyete bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (YüzbinTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Mahmud Emin, Muhammed Sultan, Hatip Sultan, Zöhre Sultan, Mukaddes Emin.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Kutadgu Bilig İlmi Araştırma ve Dayanışma Derneği'ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11096/1-1


Adalet Bakanlığından:

Diyarbakır 1. İş Mahkemesinin 2015/258 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11045/1-1

—————

Diyarbakır 1. İş Mahkemesinin 2016/719 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11406/1-1

—————

Diyarbakır 1. İş Mahkemesinin 2016/718 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11047/1-1

—————

Diyarbakır 6. İş Mahkemesinin 2017/806 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11048/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_15.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_16.jpg


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1 - Genel Bilgiler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanacak toplam 71 (yetmişbir) Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:

 

ALAN/BÖLÜM

ADET

Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksekokulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlardan

18

Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunlarından

18

Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, endüstri, bilgisayar mühendisliği fakülteleri veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlardan

35

 

2 - Sınava Katılma Şartları

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 ve sonraki tarihlerde doğanlar).

ç) 2017 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) , alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda yapanlar arasında alanlar itibariyle yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama sonucunda;

• Sosyal bilimler alanında, KPSSP3 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile ilk 360,

• Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile ilk 360,

• Mühendislik alanında, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile ilk 700 aday arasına girmiş olmak

gerekmektedir.

Adayların başvurdukları alanda belirtilen iki KPSS puan türünden yüksek olana göre sıralama yapılacaktır.

Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.

3 - Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Adayların;

a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı

ile başvurularını 5 - 17 Ocak 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.

Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir.

Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.

4 - Sınav ve Değerlendirme

Yazılı sınavına katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. İlanda yer alan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 10 - 11 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’da (Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır) yapılacaktır.

Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Fotoğraflı özgeçmiş,

b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan

İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.

Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başvuru alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da yedek aday belirlenir.

Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, sözlü sınavın bitimini takip eden beş gün içinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.

5 - Sınav Konuları

Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;

• Sosyal bilimler alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,

• Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından

• Mühendislik alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme ve Mikro İşlemciler, Yöneylem Araştırması konularından,

oluşacaktır.

6 - Diğer Hususlar

Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir.

Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir.

Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

11092/1-1


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Unvan

Adet

Açıklamalar

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAK.

Halkbilim ABD

YARD. DOÇ.

1

Halkbilim ve Somut Olmayan Kültürel Miras alanında çalışmaları olmak.

Paleoantropoloji ABD

DOÇENT

1

Antropolojik açıdan Antik DNA çalışmaları olmak.

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ABD

YARD. DOÇ.

1

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Arap Dili ve Edebiyatı ABD

PROFESÖR

1

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapmış ve Endülüs şiiri üzerine çalışmaları olmak.

Fiziki Coğrafya ABD

PROFESÖR

1

 

Türkiye Coğrafyası ABD

YARD. DOÇ

1

 

Kuzey Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatı ABD

PROFESÖR

1

Hakas Türklerinin Dili ve Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

Eski Türk Edebiyatı ABD

DOÇENT

1

 

Tarih Öncesi Arkeolojisi ABD

YARD. DOÇ

1

Tarih Öncesi Arkeolojisi alanında yontmataş tekno-tipolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Dramatik Yazarlık ASD

YARD. DOÇ

1

Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı lisans mezunu olmak, Tiyatro Kuramları Eleştiri ve Dramaturgi alanında doktora yapmış olmak.

Urdu Dili ve Edebiyatı ABD

YARD. DOÇ

1

Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri ABD

PROFESÖR

1

Bakteriyel Virülans PCR çalışmaları olmak, Ağız Mikrobiyolojisi dersleri vermiş olmak.

Periodontoloji ABD

DOÇENT

1

“Periodontopatojen bakterilerin nötrofil fonksiyonları üzerine etkisi” konusunda çalışmaları olmak.

Periodontoloji ABD

DOÇENT

1

“Gestasyonel diabetes mellitus ve periodontal sağlık ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi ABD

PROFESÖR

1

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Genel Biyoloji ABD

PROFESÖR

1

Bitki Embriyolojisi, Sitolojisi ve Anatomisi alanında çalışmaları olmak.

Zooloji ABD

PROFESÖR

1

Kas ve Enzim Histokimyası alanında çalışmaları olmak.

Katıhal Fiziği ABD

PROFESÖR

1

Nanoyapılı malzemeler ve nanomekanik karakterizasyon konusunda çalışmaları olmak.

Risk Analizi ABD

PROFESÖR

1

Risk Analizi ile ilgili çalışmaları olmak.

Uygulamalı Matematik ABD

PROFESÖR

1

Fonksiyonel, Fark Denklemleri, İmpulsive Diferensiyel Denklemler konusunda çalışmaları olmak.

Yöneylem Araştırması ABD

DOÇENT

1

Yöneylem Araştırması alanı ile ilgili çalışmaları olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Milletlerarası Özel Hukuk ABD

YARD. DOÇ

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Basın Yayın Tekniği ABD

DOÇENT

1

Haberde temsil ve kültürel çalışmalar alanında çalışmaları bulunmak.

Reklamcılık ve Tanıtım ABD

DOÇENT

1

Sağlık iletişimi alanında çalışmaları bulunmak.

Kişilerarası İletişim ABD

PROFESÖR

1

Siyasal iletişim alanında çalışmaları bulunmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Din Sosyolojisi ABD

PROFESÖR

1

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları ABD

YARD. DOÇ

1

Kent ve Çevre Bilimleri alanında kentsel politikalar konusunda doktora yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler ABD

DOÇENT

1

 

Karşılaştırmalı Siyaset ABD

PROFESÖR

1

Sosyoloji alanında doçent unvanı almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini sağlıyor olmak.

Karşılaştırmalı Siyaset ABD

PROFESÖR

1

Siyasi tarih alanında doçent unvanı almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini sağlıyor olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Histoloji ve Embriyoloji ABD

DOÇENT

1

Histoloji-Embriyoloji uzmanı olmak. Üreme biyolojisi alanında çalışmaları ve deneyimi olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi ABD

DOÇENT

1

Veteriner Farmakoloji ve Toksikolojisi alanında doktora yapmış olmak; Farmakogenetik ve Endokrin Bozucular konusunda çalışmaları olmak.

Veterinerlik Mikrobiyolojisi ABD

DOÇENT

1

Veteriner Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak ve Kanatlı Salmonellalar ile Mikrobiyom Analizi konularında çalışmaları olmak.

Veterinerlik Anatomisi ABD

PROFESÖR

1

Veteriner Anatomi alanında doktora yapmış olmak ve hayvanlarda manyetik rezonans görüntüleme teknikleri üzerinde çalışmaları olmak.

Veterinerlik Anatomisi ABD

DOÇENT

1

Veteriner Anatomi alanında doktora yapmış olmak ve hayvanlarda plastinasyon teknikleri üzerine çalışmaları olmak.

Veterinerlik Biyokimyası ABD

DOÇENT

1

Veteriner Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Elektromanyetik alanlar ve kolorektal kanserler konularında çalışmaları olmak.

Veterinerlik Fizyolojisi ABD

PROFESÖR

1

Veteriner Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak. Rumen sindiriminin geliştirilmesi alanında çalışmaları olmak.

Veterinerlik Fizyolojisi ABD

DOÇENT

1

Evcil hayvanlarda davranış fizyolojisi, davranış gelişimi, stres ve öğrenme konularında çalışmaları olmak.

Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji ABD

PROFESÖR

1

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış ve Et kalitesi üzerine ultrastrüktürel çalışmaları olmak.

Hayvan Sağlığı Ekonomisi İşletmeciliği ABD

PROFESÖR

1

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği alanında doktora yapmış ve kırmızı et ve kanatlılar üzerine çalışmaları olmak.

Veterinerlik Biyoistatistik ABD

YARD. DOÇ

1

Veteriner Biyoistatistik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Veterinerlik Genetiği ABD

DOÇENT

1

Veteriner Genetik Anabilim Dalında doktora yapmış ve hayvanlarda genom düzeyinde çalışmaları olmak.

Veterinerlik Genetiği ABD

YARD. DOÇ

1

Veteriner Genetik Anabilim Dalında doktora yapmış ve hayvanlarda immunogenetik alanında çalışmaları olmak.

ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Kriminalistik ABD

PROFESÖR

1

Adli Tıp Doçenti olmak, Kriminalistik alanında çalışmaları olmak.

Adli Toksikoloji ABD

YARD. DOÇ

1

Doktorasını Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya alanında yapmış olmak. İlaç analizleri ve ilaçların enantiyomerik ayırımları konusunda çalışmaları olmak.

TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

DOÇENT

1

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini sağlıyor olmak.

11028/1-1


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentlerin başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

 

BİRİMİ: DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Sıra No

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

1

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Profesör

1

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Kimya Mühendisliği Bölümünden, Doktora ve Doçent unvanlarını Kimya Mühendisliği alanından almış olmak. Kuantum kimyasal yöntemlerle kataliz ve katalitik tepkimeler ile ilgili çalışmaları olmak.

2

Lif ve Polimer Mühendisliği

Lif ve Polimer Mühendisliği

Profesör

1

1

Lisans ve lisansüstü derecesini Tekstil Mühendisliği Bölümünden, Doktora unvanını Tekstil Mühendisliği ve Doçentlik unvanını Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanlarından almış olmak. Polietilen teraftalat lifleri konusunda çalışmaları olmak.

BİRİMİ: ORMAN FAKÜLTESİ

3

Orman Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Doçent

2

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Orman Mühendisliği alanından almış olmak. Orman amenajmanı konusunda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

 

Not: Doçent kadrolarına atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaklardır.

11095/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 326 221 33 17 - 18

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADET

NİTELİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Okuma yazma eğitimi alanında çalışmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

GENEL BİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Farklı kimyasalların genotoksik etkileri üzerine çalışmış olmak

KİMYA BÖLÜMÜ

ANALATİK KİMYA

PROFESÖR

1

1

Kromatografik yöntemler, ekstrasyon teknikleri ve elektroanalitik kimya alanlarında çalışmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

PROFESÖR

1

1

Yönetim ve stratejik işbirlikleri konusunda çalışma yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

Serebrovasküler ve kafa kaidesi cerrahisi konusunda yurtdışı eğitim almış olmak

TIBBİ PATOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Uterus leiomiyomlarında kromozom analizi konusunda çalışma yapmış olmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Klinik mikrobiyoloji doçenti olmak, PCR yöntemiyle tüberküloz ilaç direnci konusunda deneyimli olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

ENTOMOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Lepidoptera takımına giren bitki zararlısı türler üzerinde sistematik çalışmalar yapmış olmak

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAZİ VE SU KAYNAKLARI

PROFESÖR

1

1

Damla sulama sistemleri alanında çalışmış olmak

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

HAYVAN YETİŞTİRME

PROFESÖR

1

1

Yemler ve hayvan besleme alanında çalışmış olmak

11015/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ARANAN NITELIKLER

ARANILAN BELGELER

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

1 (Yardımcı

Doçent)

1. Matematik veya Uygulamalı Matematik alanında Doktorasını tamamlamış olmak.

2. Uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

1 (Yardımcı

Doçent)

1. Matematik alanında Doktorasını tamamlamış olmak.

2. Analitik sayılar teorisi konularında araştırma ve nitelikli yayın yapmış, İstatistik ve Olasılık Teorisi derslerini de verebiliyor olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

2 Öğretim Üyesi

(Yrd. Doçent veya Doçent)

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

2. Cloud Computing, Big Data, Information Security, Mobile App. Programming, E-Commerce, ERP, Internet of Things konularında, bilgi sahibi olmak, çalışma, araştırma ve yayın yapmış olmak ve ders verebilmek

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Fizik Grubu

1 (Yardımcı Doçent)

1. Fizik bilim dalında doktora yapmış olmak.

2. Uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapıyor ve Sience Citation Index Expanded dergilerde çok sayıda yayınlar yapmış olmak.

3. Doktora tez çalışmasını deneysel katıhal fiziği alanında tamamlamış ve yarıiletken ince filmler veya kristaller üzerine Hall Etkisi ölçümlerinde, fotovoltaik uygulamalarda birikim sahibi olmak. Deneysel araştırmalar kapsamında projelerde çalışmış ve deneyim kazanmış bulunmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

11129/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ