11 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30267

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Ankara 2. İcra Müdürlüğünün 2014/7974 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10753/1-1

—————

Niğde 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1985/210 Esas, 1985/266 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10754/1-1

—————

İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 1995/8055 Esas sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10755/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 09/09/2017 tarih ve 532 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27/11/2017 tarih ve 2318 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, İstasyon Mahallesi imarın 48817 ada 5 sayılı parselin güneyindeki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 11/12/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10786/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.10.2017 gün ve 196 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2017 gün ve 2289 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95649 Ada 2 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

10785/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine” göre düzenleyecekleri Profesör kadroları için 6 takım dosyayı, Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı iki adet fotoğraf ve imzalı dilekçe ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı iki adet fotoğraf ve imzalı dilekçe ile birlikte ilgili Dekanlık/Yüksekokullara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PRG.

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Prof.

1

Volatil anestetiklerin anestioksidan savunma sistemine etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Göz Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Oftalmoloji alanında psödoexfolyasyon ile ilgili epidemiyolojik çalışmalar yapmış olmak. (*)

Göğüs Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

Toraokotomi sonrası ağrı kontrolü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. (*)

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Akut pulmoner tromboemboli sonrası uzun dönem takipte kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon gelişme sıklığı ile ilişkili çalışmalar yapmış olmak. (*)

Radyoloji

Yrd. Doç.

1

İnternal mamarian arter bypass greftlerinin değerlendirilmesinde doppler US ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. (*)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

Kompleks hastalıklarla ilişkili genetik varyasyonlar, gen-diyet-çevre etkileşimi konularında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk ile diyabet ve fiziksel aktivite ilişkisi konularında çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Prof.

1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak. Sürdürülebilir kalkınma için eğitim alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doç.

1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak. Fen ve teknoloji entegrasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak.

Temel Eğitim

Okul Öncesi

Doç.

2

Doçentliğini Okul Öncesi Eğitimi alanında almış olmak ve sosyal beceri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Okul Öncesi dönemde fen ve çevre eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doç.

1

Doçentliğini Türk halk bilimi alanında almış olmak. Türk destanı ve Türk mitolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Özel Eğitim

Görme Engelliler

Yrd. Doç.

1

Görme engellilerin yabancı dil eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

Prof.

1

Mühendislik yapılarının izlenmesi ve analizi konularında çalışmaları olmak

Endüstri Mühendisliği

Endüstri

Doç.

1

Bulanık mantık ve uygulamaları konusunda çalışmaları olmak

Çevre Mühendisliği

Toprak Kirliliği ve Katı Atık Uzaklaştırma Teknolojileri

Doç.

1

Toprak arıtımı üzerine çalışmaları olmak

Ortaköy Meslek Yüksekokulu

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Yrd. Doç.

1

Türkiye muhasebe standartları ve lojistik köy alanında çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Prof.

1

Moleküler baskılanmış polimerlerlerin biyolojik uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Analitik Kimya

Prof.

1

Sub-süperkritik akışkanlar ve oksidasyon teknikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Biyoloji

Zooloji

Prof.

1

Sucul böcekler konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Prof.

1

Moleküler düzeyde kanser gelişimi ile kimyasalların biyolojik etkinliği ve kanser terapide kullanılabilirliği konularında çalışmaları olmak.

Felsefe

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

Doç.

1

Doçentliğini ilgili anabilim dalında almış olmak. Klasik dönem Türk siyaset düşüncesiyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Prof.

1

Göç, kültür ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalar yapmış olmak

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilişim Yönetimi

Prof.

1

Mobbing ve siber zorbalık ile bilgi yönetimi ve yenilikçilik alanlarında çalışmaları olmak.

Eskil Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.

Yrd. Doç.

1

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Antioksidan ve yağ asidi ilave edilen rasyonların hayvanlardaki antioksidan aktiviteye etkisi üzerinde çalışmaları olmak.

 

(*) Mecburi hizmet yükümlüsü olmamak veya tamamlanmasına en fazla 2 (iki) ay kalmış olmak

10777/1-1