8 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30264

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI: Hasan Cem ŞEREFOĞLU

Yetki ve sorumluluğu Belediyemize ait olan ve İşçi Blokları Mahallesi 27570 ada güneyi 15259 ada batısında yer alan, Berfo Ana Parkında bulunan 669 m2 lik kapalı tenis kortu ve müştemilatları ile 88 m2 si kapalı 136 m2 si açık (teras) olmak üzere 224 m2 lik çay ocağı (kafeterya-restaurant) 13.03.2014 tarihinde yapılan ihale sonucunda 3 (üç) yıllığına tarafınıza kiraya verilmiş ancak şartname ve kira sözleşmesinde belirtilen hükümlere uymamanız nedeniyle 14.04.2014 tarih ve 04774 yevmiye nolu kira sözleşmesi Başkanlık Makamının 14.11.2014 tarih 4231 Ref 669332 sayılı olurları ile fesh edilmiştir.

Bahse konu tesislerin bulunduğu toplam 893 m2 lik alan için Belediyemiz Encümeninin 26.09.2017 tarih ve 3520.21 sayılı kararı ile; sözleşmenin fesih tarihi olan 14.11.2014 tarihinden, tesislerin Çankaya Kaymakamlığı tarafından tahliye edilerek Belediyemize teslim edildiği 07.06.2017 tarihine kadar 350.500,85-TL ecrimisil bedeli tahakkuk ettirilmiştir.

Söz konusu 14.11.2014-07.06.2017 dönemlerine ait tahakkuk ettirilen toplam 350.500,85 TL tutarındaki ecrimisil bedelinin ödemesine ilişkin olarak tarafınıza yapılacak tebligata esas olmak üzere; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adresinizin tespit edilerek İdaremize bildirilmesi 20.10.2017 tarih ve 61989 sayılı yazımızla Çankaya Nüfus Müdürlüğünden istenmiş, alınan 27.10.2017 tarih ve 104790 sayılı cevabi yazıda; Ulusal Adres Veri Tabanında yapılan sorgulamada adınıza ait adres kaydınıza ulaşılamadığı bildirildiğinden anılan Encümen kararının tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

Bu nedenle, Belediyemiz Encümenin 26.09.2017 tarih ve 3520.21 sayılı kararı ile 14.11.2014-07.06.2017 tarihleri için tahakkuk ettirilen toplam 350.500,85-TL tutarındaki ecrimisil bedelinin ödenmesi hususunun 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. maddesine göre ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ile tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Belediyemiz veznesine ödenmesi hususu adı geçen yasanın ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

10425/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2016-2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanının yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu sayısının 10 (on) katı aday uygulamalı/sözlü sınava çağırılacaktır.

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3. 2. Maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

6. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B - ÖZEL ŞARTLAR

1. VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

a) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) OCA sertifikasına sahip olmak,

c) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yönetmiş olmak,

ç) Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

f) Linux düzeyinde Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export ve RMAN scriptleri yazmış ve Linux Crontab'a eklemiş olmak,

g) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, Oracle veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hâkim olmak,

h) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

ı) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,

i) Web servisleri, SOAP, RESTFUL, WCF gibi teknolojilerde bilgi sahibi olmak.

2. KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

a) .NET C# ve ASP.NET MVC konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b) CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML, Jquery, Leaflet, Ajax gibi Web teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,

c) OGC Web servisleri RESTFUL, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak,

ç) Uygulama sunucuları yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

d) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

e) Oracle Spatial ve/veya PostgreSQL/PostGIS veritabanı sistemlerini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konularında deneyimli olmak,

f) ARCGIS ve/veya GEOSERVER kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.

g) GML ve GeoJSON konularında deneyimli olmak,

ğ) OGC Standartlarında bilgi sahibi olmak,

h) Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi olmak,

ı) Dağıtık coğrafi veri tabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında deneyimi olmak,

3. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

a) .NET, C#, ASP.NET MVC konusunda en az üç (3) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b) .NET Framework 4.5 ve üstü versiyonlarda deneyim sahibi olmak,

c) CSS, XML, Javascript, HTML5, XHTML, Jquery, Ajax gibi Web teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,

d) Entity Framework, Linq konusunda tecrübeli olmak,

e) Web servisleri, SOAP, RESTFUL, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak.

f) Uygulama sunucuları yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

g) PL/SQL (Oracle) bilgisine sahip olmak,

h) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,

i) Tasarım desenlerine (design patterns) hâkim olmak, çok katmanlı mimariyi kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

j) TFS, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,

k) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Tercihen; Telerik Kendo UI, DevExpress gibi kütüphaneler kullanmış olmak.

m) Tercihen; Angular JS, Node JS gibi platformları kullanmış olmak.

n) Tercihen; ARCGIS ve/veya GEOSERVER kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.

o) Tercihen; GML ve GeoJSON konularında deneyimli olmak,

p) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

4. MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

a) Hizmet süresinin en az 2 yılında mobil yazılım geliştirme konusunda çalışmış olmak,

b) Yazılım geliştirme ortamları, süreçleri ve metodolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak,

c) XCode, Eclipse ve Android Studio geliştirme ortamlarında tecrübesi olmak,

d) Java, Objective-C, Swift ve Web tabanlı programlama dilleri ile IOS ve Android platformlarına native yazılım geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

e) Mobil uygulama geliştirme projelerinin hem backend hem client tarafında görev alabilecek bilgiye sahip olmak,

f) Konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

g) Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Web Servislerini (RESTful , SOAP, JSON,WCF, XML) kullanabiliyor olmak,

i) AppStrore ve GooglePlay üzerinde yayınlanmış uygulaması bulunuyor olmak,

j) Hibrit (cross platform) uygulama geliştirmek için web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, JavaScript, JQuery, AngularJS, Json) konularında tecrübeli olmak,

k) Mobil aygıt memory ve multi-threading konuları

l) Veri tabanı (Oracle, MS-SQL ve My-SQL) konularında tecrübeli olmak,

m) Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Mobile Design Patterns hakkında bilgi sahibi olmak.

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile nitelikler aranır.

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ

A - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular; 04/12/2017-25/12/2017 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/orman-ve-su-isleri-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların e-devlet üzerinden yukarıda belirtilen adresteki başvurularını tamamladıktan sonra, başvuru formunun çıktısını aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 25/12/2017 tarihi saat 18:00’e kadar (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Yenimahalle/ANKARA) adresine şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla iletmeleri gerekecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

B - İSTENİLEN BELGELER

1. Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

2. https://www.turkiye.gov.tr/orman-ve-su-isleri-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresinden alınacak başvuru çıktısı

3. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

4. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

(3. ve 4. madde de belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde(alındığı tarih-kurs süresi-alınan yer-içeriği vb.) hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümünden online olarak eklenecektir. Başvuru esnasında adayların bu belgeleri elden veya posta yolu ile getirmelerine gerek bulunmamaktadır. Aday sınava katılmaya hak kazanır ise belge asılları istenecektir.)

5. Çalışma sürelerini gösteren belgeler,

a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet döküm belgesi,

6. Özgeçmiş (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümünden online olarak eklenecektir.)

C - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru sahipleri birden fazla pozisyona başvuruda bulunamaz.

Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

D - BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde www.ormansu.gov.tr adresinde 02/01/2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

E - SINAV

1. Sınav Şekli

Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

2. Sınav Yeri ve Tarihi

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve adayların sınava giriş tarih ve saatleri Kurumun internet sitesinden 02/01/2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav 05/01/2018 ile 12/01/2018 tarihleri arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacaktır.

3. Sınav Konuları

Sınavda, adayın başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır. Ayrıca ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

F - SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

1. Kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

2. Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

3. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

G - SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

1. Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

2. Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (30.06.2017-31.12.2017) tarihleri arası belirlenen brüt ücret 5.011,63 TL)’nin belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

10693/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasındaki “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2499 dosya no’lu AVRUPA ÜLKE Yapı Denetim A.Ş., 2285 dosya no’lu EA Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 932 dosya no’lu BAHAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Erzurum ilinde faaliyet gösteren 2191 dosya no’lu BİLGECAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1411 dosya no’lu CİHAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 05.12.2017 tarih ve 29710 sayılı Makam Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

10700/1/1-1

—————

Bakanlık Makamının 05.12.2017 tarih ve 29712 sayılı Makam Olur’una istinaden, ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen;

Sivas ilinde faaliyet gösteren 1320 dosya no’lu TOKGÖZLER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 1905 dosya no’lu ADAYAP Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 1820 dosya no’lu TUNADA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 190 dosya no’lu M.T.M. Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10700/2/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermesi nedeniyle;

Osmaniye ilinde faaliyet gösteren 1614 belge no’lu ÖZ ÇUKUROVA Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 05.12.2017 tarih ve 29713 sayılı Makam Olur’una istinaden iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10700/3/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu*, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini (yayınlardan birisi başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu*, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler)

İlgililere duyurulur.

 

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Ad.

Der.

Açıklama

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

 

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyoloji

Botanik

Profesör

2

1

 

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

 

Biyoloji

Zooloji

Profesör

1

1

 

Coğrafya

Türkiye Coğrafyası

Profesör

1

1

 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Profesör

1

1

 

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Profesör

1

1

 

Fizik

Genel Fizik

Profesör

1

1

 

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

 

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Profesör

1

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

 

Tarih

Eski Çağ Tarihi

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

1

 

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

Profesör

1

1

 

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Profesör

1

1

 

Elektrik-Elektronik Müh.

Elektrik Tesisleri

Doçent

1

1

 

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Bilimleri

Doçent

1

1

 

Makine Mühendisliği

Enerji

Doçent

1

1

 

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Biyomedikal Müh.

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

 

10735/1-1


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Yardımcı Doçent / Doçent / Profesör kadrosuna başvuracak adayların:

Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini (Doçent ve Profesör kadrosu için), fotoğraflı özgeçmişlerini (yayın, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları (Teaching Portfolio) iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Erkek adayların askerliğini yapmış / muaf olmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyası (2 kopya halinde) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadrolar ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/internet adresinden öğrenilebilecektir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent/Doçent/Profesör

1

Adayların;

- Doktora derecelerini İnşaat Mühendisliği veya ilgili bir alandan almış olmaları,

- Hidrolik ve/veya Su Kaynakları Mühendisliği alanlarında uzmanlaşmış ve bu alanlarda araştırma yapıyor olmaları beklenmektedir

10712/1-1


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve yardımcı doçent alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

Yardımcı doçent adaylarının, ilgili fakülte dekanlığına başvuru yapmaları gerekmekte olup, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe

2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve yardımcı doçent başvuruları için 4 takım dosya

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4. Yabancı dil belgesi

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT: 1 - Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

2 - Adaylar, eser listelerini (yayın listesi) yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

3 - Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4 - Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

5 - İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus - ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 - 596 44 53

 

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

Dini İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Dinler Tarihi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Yahudi Tarihi ve Mezhepleri konularında akademik çalışmaları olmak.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam Tarihi ABD

Doçent

1

1

Abbasi Tarihi ve Endülüs Tarihi konularında akademik çalışmaları olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Felsefesi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Karşılaştırılmalı Din Felsefesi ve Varoluşçu Dini Düşünce konularında akademik çalışmaları olmak.

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Hadis Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Hadis Yorumu ve Metodolojisi, Batı’da Hadis Araştırmaları konularında akademik çalışmaları olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

İslam Felsefesi ve Yeni Eflatunculuk konularında akademik çalışmaları olmak.

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Kur’an Tarihi, Hint Alt-Kıtasında Tefsir Çalışmaları konularında akademik çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Klinik ve Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Gelişim ve Otizm konularında akademik çalışmaları olmak.

İstatistik Bölümü

İstatistik Teorisi ABD

Yardımcı Doçent

1

4

Dayanıklı İstatistik, Hızlandırılmış Başarısızlık Süresi Modelleri ve Çarpık Dağlımlar konularında akademik çalışmaları olmak

10694/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Fen - Edebiyat Fakültesi ve İletişim Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 3 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

1

İşletme Yönetimi

Yardımcı Doçent

Fen - Edebiyat Fakültesi

Mütercim - Tercümanlık (İngilizce)

1

Filoloji, Dünya Dilleri Edebiyatı

Doçent

İletişim Fakültesi

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

1

İletişim Bilimleri

Doçent

10663/1-1


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ