5 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30261

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

ATOM ENERJİSİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz Merkez teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen branşlarda Genel İdare Hizmetler sınıfından 9 uncu derece kadroya yarışma sınavı ile 9 (dokuz) Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

Grup

Branş

Kadro Adedi

Puan Türü

Puanı

1. Grup

Nükleer Enerji Mühendisliği

2

KPSS P1

70

2. Grup

Makine Mühendisliği

1

KPSS P1

70

3. Grup

İnşaat Mühendisliği

2

KPSS P1

70

4. Grup

Endüstri Mühendisliği

2

KPSS P1

70

5. Grup

Hukuk

2

KPSS P4

70

TOPLAM

9

 

 

 

1 - YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) (Lisans); 5 inci grup için KPSS P4, diğer gruplar için KPSS P1 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c) İngilizce veya Rusça veya Japonca dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da KPSS yabancı dil bölümü İngilizce sorularının %70’ine doğru cevap vermiş olmak,

ç) Yukarıdaki tabloda belirtilen 5 inci grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültesi, diğer gruplar için en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik programları ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) 01.01.2018 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

2 - BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir:

(1) Elektronik ortamda doldurulacak Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (Kurumun http://www.taek.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir),

(2) Sınava hangi gruptan gireceklerine ilişkin dilekçe,

(3) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

(4) Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

(5) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği,

(6) İki adet vesikalık fotoğraf,

(7) Özgeçmişi.

b) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 8 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar;

1) “Türkiye Atom Enerjisi, Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri veya,

2) Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.

c) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d) Her aday ancak bir grup için sınava başvurabilir.

e) Adaylar sınava mezun oldukları branş itibarıyla başvurabileceklerdir.

f) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her branş için belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak tüm gruplar için ilan edilen kadro sayısının en çok 4 (dört) katı kadar sözlü sınava girmeye hak kazanan aday Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava alınacaktır.

3 - SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:

a) Alan bilgisi sözlü sınav konularının alt başlıkları branşlar itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Alan bilgisi konularının puan değeri 50 (elli)’dir.

 

Grup

Branş

Alan Bilgisi Konuları Alt Başlıkları

1. Grup

Nükleer Enerji Mühendisliği

Matematik, Fizik, Kimya, Nükleer Fizik, Nükleer Reaktör Mühendisliği, (Termal-Hidrolik; Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi) Nükleer Yakıt Çevrimi, Nükleer Yakıt ve Malzemeler, Nükleer Reaktör Teorisi (Fiziği), Modern Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Mühendislikte Ölçme Teknikleri, Radyasyondan Korunma

2. Grup

Makine Mühendisliği

Matematik, Fizik, Kimya, Mukavemet, Dinamik, Statik, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Isı Transferi, Makine Elemanları

3. Grup

İnşaat Mühendisliği

Matematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Malzeme, Statik, Mukavemet, İnşaat Jeolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Yapı Statiği, Zemin Mekaniği, Betonarme

4. Grup

Endüstri Mühendisliği

Matematik, Fizik, Kimya, Yöneylem Araştırması, Sistem Simülasyonu, Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrol, Yönetim Bilişim Sistemleri, İş Etüdü

5. Grup

Hukuk

Genel Kamu Hukuku, Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Şirketler, Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku (Genel Hükümler, İdari Yargı)

 

b) Genel yetenek ve genel kültür sözlü sınav konularının alt başlıkları aşağıdadır:

(1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,

(2) Türkçe dilbilgisi,

(3) Matematik,

(4) Türkiye coğrafyası,

(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

(6) Tarih,

Genel yetenek ve genel kültür konularının puan değeri 10 (on)’dur.

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Puan değeri 10 (on)’dur.

ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Puan değeri 10 (on)’dur.

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

Puan değeri 10 (on)’dur.

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Puan değeri 10 (on)’dur.

4 - SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI VE SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, Kurum internet sitesinden ilan edilecektir.

2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.

3) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

4) Sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik alet ve aygıtlar alınmayacaktır.

5) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

6) Yarışma sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler ve tebligatlar Kurumun internet sitesinden yayınlanmak suretiyle adaylara duyurulacaktır.

7) Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

5 - SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

a) Sözlü sınav

(1) Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı 22 - 26 Ocak 2018 tarihleri arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

b) Yarışma sınavı sonucu;

(1) Adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanı, KPSS puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

6 - KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

(1) Sınavı asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların ilanda belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle birlikte Kuruma şahsen başvurmaları gerekmektedir.

(2) Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

İletişim Bilgileri

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.

Telefon Numaraları    :  (0 312) 295 87 81

                                      (0 312) 295 87 83

                                      (0 312) 295 87 77

İnternet Sayfası          :  http://www.taek.gov.tr

Adres                         :  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 192,

                                      06510 Çankaya/ANKARA

10548/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Elazığ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yusuf GÜLNAR’a iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 19.10.2017 tarihinde başlanmış olup, 20.10.2018 tarihinde son bulacaktır.

2 - Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Savaş ALPARSLAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 25.08.2017 gün, 059/02 sayılı kararı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 31.10.2017 tarihinde başlanmış olup, 31.10.2018 tarihinde son bulacaktır.

3 - Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kenan ÇETİNKAYA’ya “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 14.09.2017 tarihinde başlanmış olup, 14.03.2018 tarihinde son bulacaktır.

4 - Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ergül AĞRA’ya “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 26.09.2017 tarihinde başlanmıştır.

5 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan GÖZÜBÜYÜK’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 08.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 08.11.2018 tarihinde son bulacaktır.

6 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Refik CAYMAZ’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 09.05.2018 tarihinde son bulacaktır.

10537/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

21.11.2017 gün ve 2017/181 ceza kararı

Atilla KUMANOVA - Özel Dosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eski Müdürü

Okulda Mevcut yönetmenliklere göre eğitim öğretim verilmediği, eğitim öğretim mevcut yönetmenliğine uygun yürütülmediği, iddiaları sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

10519/1-1

—————

21.11.2017 gün ve 2017/180 ceza kararı

Arzu KAYA - Yasemin Karakaya Ortaokulu Öğretmeni (Emekli)

29/12/2015 tarihinde mazeretsiz olarak 1 (bir) gün göreve gelmediğiniz.

İddiaları sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK'nın 125/C-b maddesi gereğince "1/30 ORANINDA AYLIKTAN KESME" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

10520/1-1

—————

21.11.2017 gün ve 2017/179 ceza kararı

Zemzem YAŞAR - Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi Öğretmeni (Emekli)

29/12/2015 tarihinde mazeretsiz olarak 1 (bir) gün göreve gelmediğiniz.

İddiaları sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK'nın 125/C-b maddesi gereğince "1/30 ORANINDA AYLIKTAN KESME" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

10521/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 28.11.2017       Karar No: 7088

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.

• MERKEZ ADRESİ          :  20 Howard St. Perth Australia 6000

• TEBLİGAT ADRESİ       :  İran Caddesi Karum İş Merkezi No:21 F Blok Kat:5  No:427 06680 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  14.08.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  13.330 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Kırklareli, Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI      :  F19-a4

KARAR:

Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltdnin Kırklareli, Tekirdağ illerinde 13.330 hektarlık F19-a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10544/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 28.11.2017        Karar No:7086

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE

TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86, 06100 Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  13.10.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• KAPSADIĞI İL               :  Kırklareli

• KAPSADIĞI İLÇE          :  Lüleburgaz

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  3.741 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :  ARİ/TPO/2690

• BAŞLANGIÇ TARİHİ    :  22.01.1998

• VERİLİŞ TARİHİ            :  14.04.1988

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda ili, ilçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 22.01.2018 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 22.01.2028 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/2690 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin sahanın mevcut rezerv durumu ve yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 22.01.2022 tarihine kadar 4 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

10545/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Konya İli, Meram İlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 942446 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 37888 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1474 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 26.07.2017 tarihli ve E.2017/835 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 13.09.2017 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2017/612 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Mehmet Fatih KAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26130, Oda Sicil No: 63057) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemlerin yürütülmesi 24.11.2017 tarihli ve 28722 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

10559/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Bilim Eğitim Kültür Sanat ve Sağlık Vakfı (BİLVAK)

VAKFEDENLER: Davut Yavuz

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/11/2017 tarihinde kesinleşen 14/09/2017 tarih ve E: 2017/284, K: 2017/114 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Her düzeyde eğitim, öğretim, din, bilim, teknoloji, kültür, sanat, turizm, spor ve sağlık konularında kamu yararına ve kamu hizmeti niteliğinde faaliyetler ve sosyal yardımlar yaparak, üstün yetenekli genç nesillerin yaratılış gayesini bilen ve bu gaye doğrultusunda, adalet, sevgi ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde bireyler yetiştirmek ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU: Davut Yavuz, Fütuhat Yavuz, Muhammed Abdurrahman Yavuz

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın feshi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10560/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI FORMU BİLGİSİNİN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesine göre Volmeks Otomotiv İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında verilen yasaklama kararı ile ilgili olarak, 01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’nin 175’inci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı formunda; Yasaklama Süresi 2 (iki) yıl olduğu halde, sehven 1 (bir) olarak yayımlanmıştır.

Duyurulur.

10553/16/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini, ayrıca; Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Adayların Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde müracaatlarını yapmalıdır.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Profesör

Açıklama

Doçent

Açıklama

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

Mikrobiyal Enzim Teknolojisi alanında çalışmaları olmak.

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilim Felsefesi ve Mantık

 

 

1

 

10477/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Unvanı

ABD

Drc.

Adet

Aranan Nitelikler

TIP FAK.

Profesör

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Profesör

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Doçent

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Doçent

Halk Sağlığı

1

1

Kronik Hastalıkların Risk Faktörleri üzerine çalışmaları olmak.

Doçent

Nöroloji

1

1

Multiple Sklerozda Olfaktör Sistem ile ilgili çalışmaları olmak.

Doçent

Tıbbi Genetik

2

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

FEN-EDB. FAK.

Profesör

Botanik

1

1

Bitki Sistematiği ile ilgili çalışmaları olmak.

Profesör

Organik Kimya

1

1

Domino Sentezleri konusunda çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.

Profesör

Yapı

1

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, İnşaat Mühendisliği bilim alanında Doçentlik unvanına sahip ve Genleştirilmiş Vermikülit İçeren Harç ve Betonlar üzerinde çalışmaları olmak.

Doçent

Jeoloji Müh.

2

1

Mühendislik Jeolojisinde Esnek Hesaplama Yöntemleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Doçent

Jeoloji Müh.

2

1

Mangan ve Demir Yataklarının Jeokimyası ve NTE Verilerinin Değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAK.

Profesör

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

1

1

Yem Bitkileri konusunda çalışmaları olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 1085

10604/1-1


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES: Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

                No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon    :  0.332.221 06 21-22

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/ Program

K. Unvanı

Derece

Adeti

Özel Şartlar

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Müzik Teorisi Alanında Cd Destekli Eğitim Kitabı Yazarlığı Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Doktorasını ve Doçentliğini Müzik Eğitimi Alanında Yapmış Olmak, Ses Eğitimi ile İlgili Yayınları Bulunmak ve İlkokul Müzik Öğretim Programları Üzerine Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

Bileşiklerin Yapısal ve Paramanyetik Özelliklerinin Hesapsal ve Spektroskopik Metotlarla Belirlenmesi ve Fizik Kavramları ile İlgili Bilişsel Yapıların İncelenmesi Konularında Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Coğrafya Eğitimi Alanından Almak. Coğrafya Bilgi Sistemleri (Cbs) ve Coğrafya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Grafen İçerikli Elektrokimyasal Kiral Sensörler ve Çevre Kirliliği Eğitimi Üzerine Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Optik ve Elektrokimyasal Yöntemlerle Enantiyo Seçicilik, Membranlar ve Kavram Yanılgısı ile İlgili Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Sanatları Tarihi

Profesör

1

1

Türk - İslam Sanatları ve İslam Sanatı ve Estetiği Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi Mezunu Olup Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Olmak, Viroloji Yan Dal Uzmanlığı veya Doktora Yapmış Olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Solid Organ Transplantasyonu Yapıyor Olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Bilişsel Davranışcı Terapi Eğiticisi Olmak, Bu Konuda Çalışmaları Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

1

Non-Farmakolojik Anksiyete Giderme Teknikleri Üzerine Çalışmaları Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Profesör

1

1

Lisans, Yüksek Lisans, Doktorası İnşaat Mühendisliği Alanından Olmak. Su Kirliliği, Mikrokirleticiler Alanlarında Yayınları Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Robotik ve Endüstriyel Otomasyon Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Profesör

1

1

Nano Kompozitler, Nano Yapıştırıcılar, Nano Kompozitlerin Mekanik Davranışları, Bitki Ekstraktı ile Enkapsule Edilmiş Nanopartiküller Konularında Çalışmaları Olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Ar-Ge, İnovasyon ve Kümelenme Konularında Çalışmaları Olmak ve Proje Yürütücülüğü Tecrübesine Sahip Olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

İstihdam, Kümelenme, Hane Halkı Tüketim Harcamaları ve Bölgesel Ekonomik Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Mecmua, Mesnevi ve Nazire Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Anadil Öğretim Programları ve Konuşma Eğitimi Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Ereğli Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Almış Olmak ve Siber Zorbalık, Öğretmen Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Konularında Çalışmaları Olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Kalp Cerrahisi Hastalarında Videolaringoskop ile Endotrakeal Entübasyona Hemodinamik Yanıtları Çalışmış Olmak. En Az 5 Yıl Erişkin ve Pediatrik Kalp Cerrahisi Anestezi Uygulamalarında Tecrübe Sahibi Olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

Beyin Tümörleri Konusunda Moleküler Çalışmalar Yapmış Olmak. Nöroonkoloji Alanında Bilgi ve Deneyim Sahibi Olmak

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi ve Nöroendoskopi Konusunda Eğitim Almış Olmak ve Bu Konuda Deneyim Sahibi Olmak. Pediatrik Nöroşirurji Kurslarını Tamamlamış Olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Yüksek Tibial Osteotomi Hakkında Biyomekanik ve Klinik Çalışmalar Yapmış Olmak. Polimerik Biyomateryallerin Biyouyumluluğu Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Glanzman Trombastenisi Konusunda Çalışması Olmak. En Az 4 Yıl Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümünde Çalışmış Olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

1

Migren Hastalarında Sabahlılık, Akşamlılık Uyku Kalitesi, Mizaç Profilleri ve Melatonin İlişkisi ile İlgili Çalışması Olmak ve Vasküler Nöroloji Hekimliği Sertifikasına Sahip Olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

Lisans, Yüksek Lisans, Doktorası Çevre Mühendisliği Alanından Olmak. İleri Oksidasyon ve Mikrokirletici Analizleri ile İlgili Yayınları Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Doçent

1

1

Gıda Bilimleri, Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi Konularında Çalışmaları Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

1

1

Sac Şekillendirme ve Hidro Şekillendirme Konularında Yayınları Olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Doçent

1

1

Türk Dilinde İkilemeler ve Okçulukla İlgili Metinler Üzerine Çalışmaları Olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Yakın Çağ Tarihi

Doçent

1

1

Osmanlı’da Gündelik Hayat ve Para Vakıfları Konularında Çalışmaları Olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Müzik

Piyano ve Gitar

Doçent

1

1

Piyano ve Caz Eğitimi Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Müzik

Piyano ve Gitar

Doçent

1

1

Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Güçlüklerle İlgili Çalışmaları Olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Turistik Tüketim ve Bilgi Arama Davranışı Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Keman Öğretiminde Mikro Öğretim ve Öğretmen Adaylarının Eğitimi Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Eylem Araştırması, Dil Öğretiminde Mesleki Gelişim ve İngilizce Öğretiminde Materyal Kullanımı Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi Ve Spor

Beden Eğitimi Ve Spor

Yardımcı Doçent

5

1

Sporcular Ve Değer Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi Ve Spor

Beden Eğitimi Ve Spor

Yardımcı Doçent

1

1

Anatomi Alanında Doktora Yapmış Olmak. En Az 10 Yıllık Beden Eğitimi Öğretmenliği Tecrübesine Sahip Olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Yardımcı Doçent

5

1

Mutezile Kelamı Alanında Çalışması Olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında Ders Verme Tecrübesine Sahip Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yardımcı Doçent

5

1

Hızlı Üst Çene Genişletmesi Yapılan Hastalardaki Kök Rezorpsiyonu ile İlgili Çalışması Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk Diş Hekimliğinde Kullanılan Lazer Sistemleriyle İlgili Çalışmaları Olmak.

Ereğli Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Çok Kültürlülük, Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlıkları, Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı Öğretim Yaklaşımı Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Fen Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bilimleri

Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi

Yardımcı Doçent

5

1

Banach Uzaylarında P-Kompakt Operatörler Üzerine Çalışmış Olmak.

Fen Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bilimleri

Geometri

Yardımcı Doçent

5

1

Kesirli Opsiyon Fiyatlama Modelinin Çözümleri ve Geometrik Olarak İncelenmesi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uzay ve Uydu Bilimleri

Uzay ve Uydu Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Superplasite, Aşırı Plastik Deformasyon ve Mikroşekillendirilebilirlik Konularında Çalışmış Olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

3

1

Hiperemezis Gravidarumlu Olgularla Maternal Papp-A Seviyesi Arasındaki İlişki ile İlgili Çalışması Olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

5

1

Hipofiz Adenomlarında Transsfenoidal Mikrocerrahinin Tedavi Üzerine Etkisi ile İlgili Çalışması Olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Pelvis Tümörlerinde Rezeksiyon Sonrası Allogreft ile Rekonstrüksiyonun Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçları Hakkında Çalışması Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

2

1

Paralel Parçacık Sürü ve Paralel Karınca Koloni Algoritmaları Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

Mimarlık Tarihi ve Kuramı Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak, Klasik Osmanlı Mimarisi Üzerine Çalışmış Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Restorasyon

Yardımcı Doçent

5

1

Kültür Mirasının Korunması ve Restorasyon Konularında Mimarlık Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

5

1

Türk Dış Politikası, Türkiye-İran İlişkileri, Türkiye-İsrail İlişkileri ve Radikalleşme ve Terörizm Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Yardımcı Doçent

3

1

OECD Ülkeleri ve Türk Bankacılık Sektörü Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent

3

1

Uluslararası Örgütler, Avrupalılaşma ve Demokratikleşme Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent

3

1

Bankacılık Sistemi, Küreselleşme, Dış Ticaret ve Fon Transferi Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller

-

Yardımcı Doçent

5

1

Karşılaştırmalı Öğretmen Eğitim ve Telaffuz Öğrenme Stratejileri Alanlarında Çalışmaları Olmak.

10554/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Aydın İktisat Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Doçent Dr.

1

1

Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi Konusunda Çalışması Olmak.

Aydın İktisat Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Profesör Dr.

1

1

Türk Dış Politikası Konusunda Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi

Doçent Dr.

1

1

Yönetimde Mükemmeliyetçilik Konusunda Çalışması Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Analitik Kimya

Doçent Dr.

1

1

Moleküler Baskılanmış Polimerler Konusunda Çalışması Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe Tarihi

Doçent Dr.

3

1

Dil Felsefesi veya Bilgi Felsefesi Konusunda Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Çocuk Nefroloji Yan Dal Uzmanı Olmak. Hemodiyaliz Yapan Çocuklarda Beslenmenin Değerlendirilmesiyle İlgili Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Akromegalili Hastalarda Kardiyovasküler Hastalık Riskiyle İlgili Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Nefroloji Uzmanı Olmak. Kronik Böbrek Hastalarında Arteriyel Sertlik Konusunda Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Asetaminofen Toksisitesi İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Baş Boyun Kanseri İle İlgili Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Endeskopik DSR ve Orta Kulak İle İlgili Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent Dr.

1

1

Skolyoz Cerrahisi Üzerine Klinik Çalışmaları Olmak.

Ziraat Fakültesi

Hayvan Yetiştirme

Profesör Dr.

1

1

Hayvanlarda Sıcaklık Stresi Konusunda Çalışmaları Olmak.

Ziraat Fakültesi

Hayvansal Biyoteknoloji

Profesör Dr.

1

1

Yaprak Galerisinekleri İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Enerji Sistemleri

Profesör Dr.

1

1

Tarımsal Ürünlerin Pnömatik İletimi Konusunda Çalışmaları Olmak.

10607/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylı bilgilere Üniversitemizin http://personel.karabuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

AÇIKLAMA

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

1

İlgili alanda çalışma yapmış olmak.

SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK

1

İnsan felsefesi üzerine çalışma yapmış olmak.

BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA

1

Doktorasını enerji coğrafyası alanında yapmış olmak.

FİZİKİ COĞRAFYA

1

Vejetasyon ekolojisi ve sınıflandırılması üzerine çalışma yapmış olmak.

YENİ TÜRK DİLİ

1

Doktorasını Yeni Türk Dili alanında yapmış olmak. Ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri üzerine çalışma yapmış olmak.

HASAN DOĞAN BESYO

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

1

Öğretmen yetiştirme ve öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi üzerine çalışma yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TASAVVUF

1

Mevlana'nın Mesnevisi üzerine çalışma yapmış olmak.

TEFSİR

1

Kuran'da inanç hürriyeti üzerine çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ

1

Taşıtlarda fren ve süspansiyon analizi üzerine çalışma yapmış olmak.

ENERJİ

1

Vakumlu yalıtım malzemeleri üzerine çalışma yapmış olmak.

MALZEME BİLİMİ

1

Demirçelik ve magnezyum alaşımları üzerine çalışma yapmış olmak.

TIP MÜHENDİSLİĞİ

1

İnce film transistörün (TFT) ve pin diyodun üretimi üzerine çalışma yapmış olmak.

ELEKTRONİK

1

İndüksiyon ısıtma ve rezonans güç dönüştürücüler üzerine çalışma yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA

1

Güneş panelleri ve kollektörleri üzerine çalışma yapmış olmak.

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

1

Magnezyum ve alaşımlarının özellikleri üzerine çalışma yapmış olmak.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

1

İnsansız hava aracı ile güzergah ve nesne takibi üzerine çalışma yapmış olmak.

SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZ. SAN. TAS. FAK

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

1

Müzik aletleri yapımı üzerine çalışma yapmış olmak.

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

1

Geleneksel peynirler ve laktik asit bakterilerinin tanımlanması üzerine çalışma yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

1

Adli olgularda diş hekiminin sorumlulukları üzerine çalışma yapmış olmak.

AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

1

Temporomandibular eklem düzensizlikleri üzerine çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

1

Emeklilik planlaması üzerine çalışma yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

1

Finansal gelişme ve emtia piyasaları üzerine çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

1

Timpanoplasti uygulamaları üzerine çalışma yapmış olmak.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

Skolyoz etyolojisi ile ilgili deneysel araştırma yapmış olmak

TIP BİLİŞİMİ

1

House Keeping gen tespiti ve gen ekspresyonu üzerine çalışma yapmış olmak.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

Uterus myomu üzerine çalışma yapmış olmak.

EFLANİ H.Y.MYO

ATÇILIK VE ANTRÖNÖRLÜK

1

Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları üzerine çalışma yapmış olmak.

10623/1-1


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları - programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

Duyurulur.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

ZİRAAT FAK.

BAHÇE BİTKİLERİ

MEYVE YET. VE ISLAHI

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TARLA BİTKİLERİ

TAHILLAR VE YEM. BAK.

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TARLA BİTKİLERİ

ÇAYIR MERA VE YEM. BİT.

YRD. DOÇ.

3

1

İkinci ürün silajlık mısır konusunda doktora yapmış olmak.

BİTKİ KORUMA

ENTOMOLOJİ

YRD. DOÇ.

5

1

Bağ zararlıları konusunda doktora yapmış olmak.

PEYZAJ MİM.

PEYZAJ. MİM.

YRD. DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

PEYZAJ MİM.

PEYZAJ. MİM.

YRD. DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

FEN EDEB. FAK.

TÜRK DİLİ VE EDEB.

TÜRK HALK EDEB.

YRD. DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEB

YENİ TÜRK EDEB.

YRD. DOÇ.

4

1

Şiirlerde postmodernizm unsurları konusunda doktora yapmış olmak.

TURİZM İŞL. VE OTEL. YO.

KONAKLAMA İŞLET.

KONAKLAMA İŞLET.

YRD. DOÇ.

5

1

Rekreasyon imkanlarının geliştirilmesi konusunda doktora yapmış olmak.

MÜH.MİM. FAK.

MİMARLIK

MİMARLIK

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ELEKT. ELEKT. MÜH.

ELEKTRONİK

YRD. DOÇ.

3

1

Sensör elektroniği konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ELEKT. ELEKT. MÜH.

ELEKTRİK MAKİNELERİ

YRD. DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

YRD. DOÇ.

4

1

Tarihi kentsel çit alanları konusunda doktora yapmış olmak.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

YRD. DOÇ.

4

1

Şehir Planlaması konusunda doktora yapmış olmak.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

YRD. DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İLAHİYAT FAK.

TEMEL İSL. BİLİMLERİ

KELAM VE İSL. MEZ. TAR.

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAK.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİT. ÖLÇ. VE DEĞ.

YRD. DOÇ.

4

1

İ.İ.B.F.

İŞLETME

İŞLETME

YRD. DOÇ.

5

1

Pazarlama konusunda doktora yapmış olmak.

İKTİSAT

İKTİSAT

YRD. DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. ve doğrudan yabancı yatırımları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MALİYE

MALİYE

YRD. DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

MALİYE

MALİYE

YRD. DOÇ.

5

1

Türkiye’de bütçe açıklarının sürdürülebilirliği konusunda doktora yapmış olmak.

10555/1-1