3 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30259

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


7.000 TON KIRMATAŞ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


UZAKTAN TAKİP VE ERKEN UYARI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


KAZICI EKSENEL ANA BİLYA YATAĞI İMALİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden İşletmeleri Daire Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Milas Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.000 TON KIRMATAŞ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz ocak içi nakliye yollarında kullanılmak üzere 15-25 mm. 7.000 ton Kırmataş alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                              :  2017/622161

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                                  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  Tel: 0 286 416 20 01     Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi                     :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet Adresi                                   :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  İşletme Müdürlüğümüz ocak içi nakliye yollarında kullanılmak üzere 15-25 mm. 7.000 ton Kırmataş alımı işi.

b) Teslim Yeri                                        :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                         :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı Yer                                   :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati                                    :  27/12/2017 Çarşamba günü saat 15:00

d) Dosya No                                          :  123-KÇLİ/2017 - 0721

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 27/12/2017 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10462/1-1


UZAKTAN TAKİP VE ERKEN UYARI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere (1 Kalem) uzaktan takip ve erken uyarı sistemi alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                          :  2017/622131

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                               Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 286 416 20 01 Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi                  :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet Adresi                                :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  İşletme Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere (1 Kalem) uzaktan takip ve erken uyarı sistemi alımı işi.

b) Teslim Yeri                                     :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                     :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı Yer                                :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati                                 :  13/12/2017 Çarşamba günü saat 15:00

d) Dosya No                                       :  612-KÇLİ/2017 - 0720

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 13/12/2017 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10463/1-1


KAZICI EKSENEL ANA BİLYA YATAĞI İMALİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden İşletmeleri Daire Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

 

a)

Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

KAZICI EKSENEL ANA BİLYA YATAĞI İMALİ

3 TAKIM

2017-617849

TER-AEL-2017-0216

250,00-TL

28/12/2017

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  28/12/2017 Saat: 14:00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini          :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4.1. İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344 524 22 80) Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri, İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, Kapasite Raporu, İş Deneyim belgesi (teklif tutarının %20'inden az olmamak üzere) Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanları gösterir belge, İsteklinin ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olması gereken tezgah listesi: 4,5 m uzunluğunda tablası olan dik işleme CNC tezgahı (Bed Freze) veya 12 m. çapında dik torna tezgahı. Benzer iş olarak kabul edilecek işler; bilye yatağı (en az 5000 mm çaplı) imalatı, dişli imalatı (en az 5000 mm çaplı), makine imalatı yapmış olmak.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

10481/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Milas Milli Emlak Müdürlüğünden:

2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

 

Taşınmaz No

Mahalle

Mevki

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

48090107235

Türkevleri

Yalnızkavak

Arsa

1054

4.988,96

Tam

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Su Ürünleri Üretim alanında kalmaktadır.

2.750.000.00

275.000,00

20.12.2017

10:00

 

Muğla ili, Milas İlçesinde yukarıda bilgileri ve özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazın 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - Taşınmazın satış ihalesi ilan metninin karşısında belirtilen tarih ve saatte Milas Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.

2 - İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milas Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.

4 - İhalelere iştirak etmek isteyenler, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz ya da 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun hazırlanmış banka teminat mektubunu (süresiz, limit içi), Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneği ile Yerleşim Yeri belgesini, vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi, Tüzel kişiler ise belirtilen belgelere ek olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde (cari yıl) alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, noter tasdikli Yetki Belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar ihale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin ibrazı gerekmektedir.) Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.

5 - 4706 sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal satışlarında ihale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle ödenebilecektir. Taksitlendirme halinde satış bedelinin 1/4 ü (dörtte biri) peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 1 inci bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.

6 - 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) muaftır.

7 - Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Milas Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinin (0252) 512 11 70 nolu telefonundan ayrıntılı bilgi alınabilir.

10 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr" internet adresinden, Muğla ili genelindeki ihale bilgileri "www.mugla-def.gov.tr" internet adresinden takip edilebilir.

10321/1-1