2 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30258

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOSU TEMİN EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


VİDEO KONFERANS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KURUMSAL ANTİVİRÜS YAZILIM LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


500 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 SET GÜNEŞ TAKİPLİ HİBRİD OFFGRİD SOLAR ŞEBEKE YEDEKLEME SİSTEMİ ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


4 ADET ETİKETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sincan Et Kombinası Müdürlüğünden:


KAMU TAŞINIR MALLARI MÜBADELESİ İLANI

Kırklareli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


TAHMİL TAHLİYE İSTİF YÜKLEME VE TAŞIMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAHMİL TAHLİYE İSTİF YÜKLEME VE TAŞIMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAHMİL TAHLİYE İSTİF YÜKLEME VE TAŞIMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAHMİL TAHLİYE İSTİF YÜKLEME VE TAŞIMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOSU TEMİN EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan alçak gerilim enerji kablosu temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/622778

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Malın             

a) Adı                                        :  700 Metre alçak gerilim enerji kablosu temini

b) Niteliği ve miktarı                  :  Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

 

MAL KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI

BİRİMİ

MİKTARI

1

3X150+70 mm2 XLPE GÜÇ KABLOSU (KUVVETLİ AKIM TESİSATI İÇİN)

METRE

500

2

3X35+2X16 mm2 (KAUÇUK GÜÇ KABLOSU)

METRE

200

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri      :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme ambarı

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer   :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

   (KDV dahil)                                     :  TL 60,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres            :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                 :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi          :  14/12/2017

d) İhale (son teklif verme) saati           :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10475/1-1


VİDEO KONFERANS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ihtiyacı video konferans sistemi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 08.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10503/1-1


KURUMSAL ANTİVİRÜS YAZILIM LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Kurumsal Antivirüs Yazılım Lisansı, Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10504/1-1


500 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 500 adet dizüstü bilgisayar Teknik şartnamesine ve Dell Latitude 7480, Fujitsu Lifebook U747, HP EliteBook 1040 veya Lenovo Thinkpad T470s serisi ürünlerden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka/model, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/12/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Teknik şartnamesine ve Dell Latitude 7480, Fujitsu Lifebook U747, HP EliteBook 1040 veya Lenovo Thinkpad T470s serisi ürünlerden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10485/1-1


1 SET GÜNEŞ TAKİPLİ HİBRİD OFFGRİD SOLAR ŞEBEKE YEDEKLEME SİSTEMİ ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20’inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                                     :  2017/623188

1 - İdarenin:

a) Adı                                                  :  Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

b) Adres                                              :  Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  35100 Bornova/İZMİR

c) Telefon                                            :  232 311 4202

ç) Belgegeçer                                      :  232 311 4322

d) E- posta                                          :  bap@mail.ege.edu.tr; bapege@gmail.com

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                                  :  1 SET GÜNEŞ TAKİPLİ HİBRİD OFFGRİD SOLAR ŞEBEKE YEDEKLEME SİSTEMİ

b) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Makine Teçhizat Alımları – Güneş Takipli Hibrid Offgrid Solar Şebeke Yedekleme Sistemi-1 Set

c) Teslim Yeri                                     :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER) 35100 Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                                  :  En geç 26.01.2018 Cuma günüdür.

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer                                 :  Ege Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                                 :  06/12/2017 Çarşamba Günü saat: 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu  cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

10522/1-1


4 ADET ETİKETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sincan Et Kombinası Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

İdarenin adı                                         :  Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası Müdürlüğü

a) Adresi                                             :  İstasyon Mahallesi Ayaş Caddesi No: 78 06930

b) Telefon ve faks numarası                :  0 3122701932 - 0 3122704214

c) Elektronik posta adresi                    :  sincanmalzeme@esk.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  4 Adet Teknik Şartname Esaslarına Göre Etiketleme Makinesi Alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası Müdürlüğü İstasyon Mah. Ayaş Cad. No: 78 Sincan/ANKARA

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde teslim yapılacaktır.

3 - İhalenin/Ön Yeterlik/

     Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                                 :  Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası Müdürlüğü İstasyon Mah. Ayaş Cad. No: 78 Sincan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  14.12.2017 - 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

5 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

6 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

6.1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

6.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.3. İhaleye katılan firmalar, şartnameyi karşılayan, teklif ettikleri makinelerle ilgili et sektöründe contiune (sürekli seri) üretim hatlarında kullanıldığına dair, çalışmış oldukları firmalardan en az 3 adet referans yazısı sunacaklardır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ESK Sincan Et Kombinası Müdürlüğü (Malzeme İkmal Şefliği) adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası Sincan Şubesi IBAN TR54 0001 0007 3136 2613 0764 81 nolu yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası Müdürlüğü İstasyon Mah. Ayaş Cad. No: 78 Sincan/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalar hariç) tabi olmayıp, ihale Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak, Kamu ihale kanunu matbu evrakları kullanılacaktır. Müdürlüğümüz İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakla serbesttir.

10490/1-1


KAMU TAŞINIR MALLARI MÜBADELESİ İLANI

Kırklareli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne ait, ekli listede yazılı bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış, HEK durumda olan hizmette verim alınamayan, miadını doldurmuş (10) on adet binek otomobil tipi taşıt, (5) beş adet motosiklet tipi taşıt, (6) altı adet kamyonet tipi taşıt ile (12.000) on iki bin kg hurda demir (244 kalem hurda metal demirbaş) malzeme, (10) on kg hurda bakır malzeme, (4.000) dört bin kg hurda alüminyum malzeme (kesilmiş taşıt plakası) ve (200) iki yüz kg hurda plastik malzeme 4645 Sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadelesi yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi No: 2   39100 - KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası                :  0 288 212 38 50 faks 0 288 214 30 79

c) Elektronik posta adresi                    :  kirklareli@egm.gov.tr

2 - Mübadele konusu malın

a) İşin Adı                                           :  Kamu Taşınır Malları Mübadelesi

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Yukarıda yazılı bulunan taşıt ve Diğer hurda malzemeler karşılığında; Şartname de özellikleri yazılı bulunan 2017 model (0) kilometre olmak üzere (4) dört adet RENAULT SYMBOL JOY 1.5 DCİ 90 BG BİNEK OTOMOBİL, (1) bir adet RENAULT MEGANE SEDAN JOY 1.6 16V 115 BG BİNEK OTOMOBİL ile (21) yirmi bir adet PETLAS SNOW MASTER W651 MARKA 185/65 R15 88H XL KIŞ LASTİĞİ ile mübadelesi.

c) Teslim Etme ve Teslim

    Alma yeri                                        :  1) Mübadelede teklif edilen Taşıt ve diğer malzemeler İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi No: 2   39100 - KIRKLARELİ adresine teslim edilecektir.

                                                               2) Mübadele karşılığı verilecek taşıtlar Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Edirne Yolu üzerinde bulunan otoparkından, diğer hurda malzemeler ise Babaeski Yolu Kavaklı Mevkiinde bulunan Sınır Dışı İşlemleri ve Geri Gönderme Büro Amirliği Yerleşkesi adresinden teslim alınacaktır.

ç) Teslim Etme Tarihi                          :  Mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ve dış lastikler sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren (15) on beş takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi                         :  Mübadelesi yapılan taşıt ve hurda malzemeler, mübadele karşılığı alınacak taşıt ve artırımlarda verilecek malzemeler, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda malların uygun bulunması halinde yükleniciye tebliğ edildiği tarihi izleyen (15) on beş takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi No: 2   39100 - KIRKLARELİ

b) Yaklaşık Maliyet

- Verilecek Malzemenin                      :  307.140,00 TL. (üç yüz yedi bin yüz kırk Lira)

- Alınacak Malzemenin                       :  307.203,75 TL. (üç yüz yedi bin iki yüz üç Lira yetmiş beş Kuruş)

c) Tarihi ve saati                                  :  14/12/2017 günü saat: 14:30

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kırklareli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde ise yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi; istenir.

5 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Mübadele dokümanı İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi No: 2   39100 - KIRKLARELİ adresinde görülebilir ve Kırklareli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine ödenecek 50,00 TL (elli Türk Lirası) karşılığında idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 14/12/2017 günü saat: 14:30’a kadar Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi No: 2   39100 - KIRKLARELİ adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin Mübadele Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

10 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

11 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taşıtlar ile diğer hurda malzemeler Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Edirne Yolu üzerinde bulunan otoparkında idareden izin almak suretiyle görülebilir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren (60) altmış takvim günüdür.

13 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MÜBADELE EDİLECEK TAŞITLAR VE HURDA MALZEMELER LİSTESİ

 

S. NO

MODELİ

MARKASI

TİPİ VE CİNSİ

DURUMU

HASAR ORANI %

1

2006

RENAULT SYMBOL

OTOMOBİL

Faal

35

2

2008

RAMZEY RMZ 125

MOTOSİKLET

Faal

35

3

2008

RAMZEY RMZ 125

MOTOSİKLET

Faal

35

4

2008

RAMZEY RMZ 125

MOTOSİKLET

Faal

35

5

2008

RAMZEY RMZ 125

MOTOSİKLET

Faal

35

6

2004

BMW R 1150 RT

MOTOSİKLET

Faal

35

7

2006

DACİA LOGAN

OTOMOBİL

Faal

20

8

2006

DACİA LOGAN

OTOMOBİL

Faal

30

9

2006

DACİA LOGAN

OTOMOBİL

Faal

40

10

2006

FİAT DOBLO

KAMYONET

Faal

35

11

2007

FORD CONNECT

KAMYONET

Faal

25

12

2001

HYUNDAI ACCENT

OTOMOBİL

Faal

30

13

2008

FORD CONNECT

KAMYONET

Faal

40

14

2004

HYUNDAI ACCENT

OTOMOBİL

Faal

25

15

2008

FORD CONNECT

KAMYONET

Faal

30

16

2005

TOYOTA COROLLA

OTOMOBİL

Faal

35

17

2008

HYUNDAI ACCENT ERA

OTOMOBİL

Faal

30

18

2008

HYUNDAI ACCENT ERA

OTOMOBİL

Faal

30

19

2009

FİAT DOBLO

KAMYONET

Faal

35

20

2009

FİAT DOBLO

KAMYONET

Faal

40

21

2007

HYUNDAI ACCENT ERA

OTOMOBİL

Faal

40

22

HURDA DEMİR MALZEME (12.000 kilogram)

HURDA

23

HURDA BAKIR MALZEME (10 kilogram)

HURDA

24

HURDA ALÜMİNYUM (KESİLMİŞ TAŞIT PLAKASI (4.000 Kilogram)

HURDA

25

PLASTİK MALZEME (200 Kilogram)

HURDA

                                                                                                                                                                                                 TOPLAM: 307.140,00 TL.

10471/1-1


TAHMİL TAHLİYE İSTİF YÜKLEME VE TAŞIMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutcuk Taşkömürü İşletme Müessesesi İhtiyacı Olarak, Tahmil Tahliye İstif Yükleme ve Taşıma İşleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Olacaktır.

1 - İdarenin:

İhale Kayıt No                                     :  2017/629919

a) Adresi                                             :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel  : 0 372 252 40 01 (30 Hat)

                                                               Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                    :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  6.000 m3 Ahşap Maden Direği

b) Teslim yeri                                      :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Armutcuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Maden Direği Stok Sahası ve Hızarları

c) Teslim tarihi                                    :  İşin Başlama Tarihi      : 01.01.2018

                                                               İşin Bitiş Tarihi            : 31.12.2018

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  20.12.2017 - 15.00

c) Dosya no                                        :  1734107

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

i) Alt yüklenici çalıştırılmayacaktır.

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü (en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır.

4.2.2. Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.

4.2.3. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur).

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

4.2.4. Benzer iş olarak; ahşap malzeme biçmiş olma şartı aranacaktır.

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir.

Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3+4 kalemlerinin toplamlarına göre yapılacaktır. Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 200,00-TL (iki Yüz) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 20.12.2017, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Birim fiyat teklif cetvelindeki her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır.

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. kalemleri (1+2+3+4) toplamları değerlendirmeye esastır. 5. Kalemde yer alan talaşın satışı için teklif edilen fiyat piyasada talaş satış rayiç bedelinin altına düşmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak şartı ile talaş satış fiyatı verilecek ve 1.+2.+3.+4. Kalemlerin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaşıda teklif edeceği fiyattan satın alacaktır.

Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüz Yirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

10491/1-1


TAHMİL TAHLİYE İSTİF YÜKLEME VE TAŞIMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon İşletme Müessesesi İhtiyacı Olarak, Tahmil Tahliye İstif Yükleme ve Taşıma İşleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Olacaktır.

1 - İdarenin:

İhale Kayıt No                                     :  2017/629874

a) Adresi                                             :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel  : 0 372 252 40 01 (30 Hat)

                                                               Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                    :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  13.000 m3 Ahşap Maden Direği

b) Teslim yeri                                      :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Karadon Müessesesi Maden Direği Stok Sahası ve Hızarları

c) Teslim tarihi                                    :  İşin Başlama Tarihi      : 01.01.2018

                                                               İşin Bitiş Tarihi            : 31.12.2018

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  20.12.2017 - 15.00

c) Dosya no                                        :  1734105

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

i) Alt yüklenici çalıştırılmayacaktır.

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü (en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır.

4.2.2. Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.

4.2.3. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur).

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

4.2.4. Benzer iş olarak; ahşap malzeme biçmiş olma şartı aranacaktır.

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir.

Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3 kalemlerinin toplamlarına göre yapılacaktır. Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 200,00-TL (iki Yüz )karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 20.12.2017, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Birim fiyat teklif cetvelindeki her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır.

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. kalemleri (1+2+3) toplamları değerlendirmeye esastır. 4. Kalemde yer alan talaşın satışı için teklif edilen fiyat piyasada talaş satış rayiç bedelinin altına düşmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak şartı ile talaş satış fiyatı verilecek ve 1.+2.+3 Kalemlerin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaşıda teklif edeceği fiyattan satın alacaktır.

Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüz Yirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

10492/1-1


TAHMİL TAHLİYE İSTİF YÜKLEME VE TAŞIMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, tahmil tahliye istif yükleme ve taşıma işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale olacaktır.

1 - İdarenin:

İhale Kayıt No                                     :  2017/629902

a) Adresi                                             :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel  : 0 372 252 40 01 (30 Hat)

                                                               Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                    :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  4.000 m3 Ahşap Maden Direği

b) Teslim yeri                                      :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Maden Direği Stok Sahası ve Hızarları

c) Teslim tarihi                                    :  İşin Başlama Tarihi      : 01.01.2018

                                                               İşin Bitiş Tarihi            : 31.12.2018

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  satinalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  20.12.2017 - 15.00

c) Dosya no                                        :  1734106

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

i) Alt yüklenici çalıştırılmayacaktır.

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü (en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır.

4.2.2. Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için    1 adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.

4.2.3. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur).

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

4.2.4. Benzer iş olarak; ahşap malzeme biçmiş olma şartı aranacaktır.

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir.

Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3+4 kalemlerinin toplamlarına göre yapılacaktır. Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 200,00-TL (iki Yüz)karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 20.12.2017, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Birim fiyat teklif cetvelindeki her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır.

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. İş kalemleri (1+2+3+4) toplamları değerlendirmeye esastır. 5. Kalemde yer alan talaşın satışı için teklif edilen fiyat piyasada talaş satış rayiç bedelinin altına düşmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak şartı ile talaş satış fiyatı verilecek ve 1.+2.+3.+4. Kalemlerin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaşıda teklif edeceği fiyattan satın alacaktır.

Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüz Yirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

10493/1-1


 

TAHMİL TAHLİYE İSTİF YÜKLEME VE TAŞIMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, tahmil tahliye istif yükleme ve taşıma işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale olacaktır.

1 - İdarenin:

İhale Kayıt No                                     :  2017/629848

a) Adresi                                             :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                               ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel  : 0 372 252 40 01 (30 Hat)

                                                               Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi                  :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  16.000 m3 Ahşap Maden Direği

b) Teslim Yeri                                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Maden Direği Stok Sahası ve Hızarları

c) Teslim Tarihi                                   :  İşin Başlama Tarihi      : 01.01.2018

                                                               İşin Bitiş Tarihi            : 31.12.2018

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                                :  Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                                 :  20.12.2017 - 15.00

c) Dosya No                                       :  1734104

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

i) Alt yüklenici çalıştırılmayacaktır.

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü (en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır.

4.2.2. Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme - boşaltma için 1 adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.

4.2.3. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur).

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

4.2.4. Benzer iş olarak; ahşap malzeme biçmiş olma şartı aranacaktır.

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir.

Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3+4+5 kalemlerinin toplamlarına göre yapılacaktır. Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 200,00- TL (iki Yüz )karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 20.12.2017, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Birim fiyat teklif cetvelindeki her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır.

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. İş kalemleri (1+2+3+4+5) toplamları değerlendirmeye esastır. 6. Kalemde yer alan talaşın satışı için teklif edilen fiyat piyasada talaş satış rayiç bedelinin altına düşmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak şartı ile talaş satış fiyatı verilecek ve 1.+2.+3.+4.+5. Kalemlerin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaşıda teklif edeceği fiyattan satın alacaktır.

Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüz Yirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

10494/1-1