29 Kasım 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30255

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Iğdır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1975/34 Esas, 1977/263 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10319/1-1


Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Dr. Ahmet AKINCI

Hakkınızda;

Müdürlüğümüzce yapılan Disiplin Soruşturma sonucunda; 11.10.2017 tarih ve E. 3518 sayılı yazı ile 657 DMK’nun 125. maddesinin B/a bendi gereğince “Kınama” cezası ile tecziye edilmenize karar verilmiştir. Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde İl Disiplin Kuruluna itiraz hakkınız olduğunun ve/veya 60 gün içerisinde İdari Yargı yoluna başvurabileceğiniz hususu;

İlanen duyurulur.

10210/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, 293 ada, 22 parsel üzerindeki 914242 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 11093 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1230 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşilay Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2017/1250 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 29.09.2017 tarihli ve E.2017/1250 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 15.06.2016 tarihli ve 29743 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşilay Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Mustafa YEŞİLAY (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39537) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemlerin yürütülmesi 23.11.2017 tarihli ve 28584 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

10391/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Blacksea Petrol Arama Araştırma Sondaj Madencilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin F37-c no’lu paftaya petrol arama ruhsatı almak için yapmış bulunduğu müracaatından 20.11.2017 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

10312/1-1


Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

Sayı: 2017/3112 CBS

Mala Zarar Verme Suçundan hükümlü Muhammed ve Fatıma'dan olma 01/01/1988 Suriye doğumlu Halep/Suriye adresinde ikamet ettiği bildirilen İBRAHİM MAZI hakkında Aksaray 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/413 esas ve 2017/956 karar sayılı dosyasından 2000 TL adli para cezası verildiği, ilamın kesinleşerek infaz için Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca para cezası ödeme emri düzenlendiği, hükümlüye hakkındaki ilamın infazı için (30 gün) zarfında Cumhuriyet Başsavcılığımıza veya herhangi bir başka Cumhuriyet Başsavcılığına gelmesi ve gelmediği taktirde hapse çevrileceği ve kamuya yararlı bir işte çalışma tedbirine dönüştürüleceği hususları tebligat ve yazışmalara rağmen hükümlü İBRAHİM MAZI'ya tebliğ edilmediği anlaşılmakla;

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29 maddesi gereğince davetnamenin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Para cezası ödeme emri ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağına,

3 - İlanın bir suretinin Cumhuriyet Başsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan edilmesine dair verilen karar ilan olunur.

10290/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

"Ankara-İstanbul Yolu 79. Km (266 ada, 3 parsel) Kızılcahamam / ANKARA" adresinde 13/04/2009 tarihinde, 07/07/2008 tarih ve BAY/939-82/24730 numaralı bayilik lisansı (26/03/2012 tarihli ve 927 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisans sona erdirilmiştir) kapsamında faaliyet gösteren Ziya Akaryakıt Ürünleri Petrol Turizm Taşımacılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 13/04/2009 tarihinde yapılan denetimde lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir dağıtım şirketinin tescilli markası altında piyasa faaliyeti gerçekleştirdiğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 29.05.2017 tarih ve E.2015/3964, K.2017/2327 sayılı Kararı çerçevesinde, ilgili hakkında 01/11/2017 tarihli ve 46024 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 06/11/2017 tarihli ve 1378 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Ragıptüzün Mah./Semt Taşkın Sok. Kapı Daire No: 17 No: 1 Yenimahalle Ankara adresine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10315/1/1-1

—————

Ankara Asfaltı 14. Km. (Ada: - , Pafta: 07A, Parsel: 2495) ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 25.01.2010 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09946 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi AFACAN AKARYAKIT VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait tesiste 16.09.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 20.07.2017 tarih ve 31777 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 26.07.2017 tarihli ve 877 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10315/2/1-1

—————

10.08.2007 tarihli ve LPG-BAY/941-54/06862 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Hitit Akaryakıt Madeni Yağ Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 12.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, lisans sahibi hakkında 10/05/2017 tarih ve 21653 sayılı Makam Olur’u uyarınca yapılan soruşturma neticesinde, 7301-63 sayılı Karar ile, Toplam; 83.839.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararı lisans sahibinin mevcut adresine (Hacettepe Mahallesi Ankara-Samsun Asfaltı Üzeri NO:62 Sungurlu ÇORUM- Ticaret sicil ve vergi sicil adresleri aynı) tebligat için gönderilmesine rağmen adresinde bulunamadığından iade edilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10315/3/1-1

—————

38547-14/09/2017 tarihli Başkanlık Onayı ile;

Karahisar Beldesi Hürriyet Mah. Tavas Cad. No. 74 Tavas/Denizli adresinde faaliyette bulunmak üzere 29.06.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11786 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi (21.04.2014 tarihinde sonlandırılmıştır) İBRAHİM HIDIŞ’a ait tesiste 20.03.2014 tarihinde yapılan denetimde (20.03.2014 tarihinde tespit edilen eksikler ile ilgili olarak mevzuatta meydana gelen değişiklik sebebiyle söz konusu aykırılığın giderilip giderilmediğinin tespiti amaçlı 16.12.2016 tarihli denetim yapılmıştır.) mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca İBRAHİM HIDIŞ nezdinde 38547-14/09/2017 tarihli Başkanlık Onayı ile soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

İstasyonunuzda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılması gerekmekte olup aksi halde, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın onbeş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…..” Hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 38547-14/09/2017 tarihli Başkanlık Onayı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince düzenlenen 06/10/2017-1109 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Ayrıca savunmanız ile birlikte mevzuatta meydana gelen değişiklik nedeniyle konunun detaylı incelenmesi sağlanması amacıyla geçerliliği olan sorumlu müdür belgesi ve denetim tarihinden önce istihdam edilen sorumlu müdüre ilişkin (ücret ödeme belgesi, sözleşme, varsa sorumlu müdür belgesi v.b.) gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geçerliliği olan sorumlu müdür yetki belgesi ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10315/4/1-1

—————

Kurul 12/10/2017 tarihli ve 7347-10 sayılı Kararı ile Esentepe Mahallesi Cevizli E-5 Güney Yan Yol No: 25/94 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde mukim 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi)’nin bayisi Adapark Akaryakıt LPG Gıda İnşaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemine müdahale etmesi, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli tedbirlerin alınmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 30/06/2017 tarihli ve 28857 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 05.07.2017 tarihli ve 776 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 26.12.2014 tarihli denetim için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 883.405,-TL, 03.03.2015 tarihli denetim için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 972.717,-TL olmak üzere toplamda 1.856.122,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.856.122,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10315/5/1-1

—————

İstasyon otomasyon sistemi sağlıklı ve doğru veya hiç çalışmadığı halde Simra Petrol Gıda ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin faaliyette bulunduğunun 27/11/2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği dolayısıyla adı geçen bayinin denetim tarihinde dağıtım şirketi olan (24.03.2016 tarihinde iptal edilen) 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketinin otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını sağlayacak gerekli tedbirleri almaması, bu kapsamda oluşan aykırılıkları Kuruma bildirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b), (c) bentlerine, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında 19/10/2017 tarihli ve 44140 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 5015 sayılı Kanun kapsamına giren mevzuata aykırı durumların 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin aynı kanunun 20 nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi amacıyla hazırlanan yazı ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24.10.2017 tarihli ve 1264 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere (resmi kayıtlara göre tespit edilen Soğanlık Esentepe Mah. Cevizli E5 Güney Yanyol No: 25/84 Kartal/İSTANBUL ve Merdivenköy Mah. Tekkealtı Sk. No: 6/1 D.2 Kadıköy/İSTANBUL adreslerindeki) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10315/6/1-1

—————

Kurul, 21/09/2017 tarihli ve 7301-54 sayılı Kararıyla; “D-100 Karayolu Üzeri Avşar Köyü Körpen Mevkii/BOLU adresinde, 28/11/2008 tarih ve BAY/939-82/25284 (lisansı 29/04/2011 tarihli ve 1508 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisans iptal edilmiştir.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 13/07/2010 ve 19/07/2010 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 19/09/2011 tarih ve 3431-25 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, Danıştay 13. Dairesinin E: 2011/4638, K: 2015/3440 sayılı kararı ile “savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 02/06/2017 tarihli ve 25015 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 16/06/2017 tarihli ve 756 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para cezasının fiil tarihleri olan 13/07/2010 ve 19/07/2010 tarihleri için ayrı ayrı uygulanmak suretiyle toplamda 140.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 140.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10315/7/1-1

—————

38548-14/09/2017 tarihli Başkanlık Onayı ile;

Yatağan Beldesi Remzi Şenel Mah. Atatürk Caddesi No: 29 Serinhisar/Denizli adresinde faaliyette bulunmak üzere 29.09.2010 tarihli ve LPG-BAY/941-54/10738 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi (10.04.2014 tarihinde sonlandırılmıştır) MYZEN PETROL TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 20.03.2014 tarihinde yapılan denetimde (20.03.2014 tarihinde tespit edilen eksikler ile ilgili olarak mevzuatta meydana gelen değişiklik sebebiyle söz konusu aykırılığın giderilip giderilmediğinin tespiti amaçlı 24.11.2016 tarihli denetim yapılmıştır.) mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca MYZEN PETROL TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nezdinde 38548-14/09/2017 tarihli Başkanlık Onayı ile soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

İstasyonunuzda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılması gerekmekte olup aksi halde, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın onbeş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…..” Hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 38548-14/09/2017 tarihli Başkanlık Onayı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince düzenlenen 06/10/2017-1106 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Ayrıca savunmanız ile birlikte mevzuatta meydana gelen değişiklik nedeniyle konunun detaylı incelenmesi sağlanması amacıyla geçerliliği olan sorumlu müdür belgesi ve denetim tarihinden önce istihdam edilen sorumlu müdüre ilişkin (ücret ödeme belgesi, sözleşme, varsa sorumlu müdür belgesi v.b.) gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geçerliliği olan sorumlu müdür yetki belgesi ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10315/8/1-1

—————

13/10/2017-42901 sayılı Başkanlık Olur'u ile Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Başkanlık Olur’u kapsamında 24/10/2017-1272 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi isimli firmanın 30.09.2015 tarihli ve 49769 nolu irsaliyeli fatura ile Hegem Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne lisanssız olarak akaryakıt satışı faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi ile 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği, netice ve kanaatine varıldığı kayıt altına alınmıştır. Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 24/10/2017-1272 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10315/9/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/13904 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Osmanlılar Akaryakıt ve Ürünleri İnşaat Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketine ait tesiste 13.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, Osmanlılar Akaryakıt Ve Ürünleri İnşaat Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında, 10/05/2017 tarih ve 21650 sayılı Makam Olur’u uyarınca yapılan soruşturma neticesinde, 7312-34 sayılı Karar ile, Toplam; 83.839.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararı lisans sahibinin mevcut adreslerine (Lisans, vergi sicil ve Ticaret sicil adresleri: İst. Yolu Üzeri 10. Km Kataçay Yavşanlık Mevkii 0/0 Osmancık ÇORUM- Şenyurt Mah. Ömer Derindere Blv. İstanbul Seyahat 143 C-1 Osmancık ÇORUM) tebligat için gönderilmesine rağmen adreslerinde bulunamadığından iade edilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10315/10/1-1

—————

39579-22/09/2017 tarihli Başkanlık Onayı ile;

Kutlubey Kasabası Cennetcik Mevkii Atatürk Cad. No: 2 Bekili/Denizli adresinde faaliyette bulunmak üzere 28.08.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09458 sayılı otogaz bayilik lisansı (20.06.2016 tarihinde sonlandırılmıştır) sahibi PAZARYOLU GIDA TIBBİ MALZEME VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 18.03.2014 tarihinde yapılan denetimde (18.03.2014 tarihinde tespit edilen eksikler ile ilgili olarak mevzuatta meydana gelen değişiklik sebebiyle söz konusu aykırılığın giderilip giderilmediğinin tespiti amaçlı 22.11.2016 tarihli denetim yapılmıştır.), mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca PAZARYOLU GIDA TIBBİ MALZEME VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nezdinde 39579 22/09/2017 tarihli Başkanlık Onayı ile soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

İstasyonunuzda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılması gerekmekte olup aksi halde, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın onbeş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…..” Hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 nci maddesi hükümleri uyarınca 39579-22/09/2017 tarihli Başkanlık Onayı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 06/10/2017-1117 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Ayrıca savunmanız ile birlikte mevzuatta meydana gelen değişiklik nedeniyle konunun detaylı incelenmesi sağlanması amacıyla geçerliliği olan sorumlu müdür belgesi ve denetim tarihinden önce istihdam edilen sorumlu müdüre ilişkin (ücret ödeme belgesi, sözleşme, varsa sorumlu müdür belgesi v.b.) gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geçerliliği olan sorumlu müdür yetki belgesi ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10315/11/1-1

—————

28/09/2017 tarihli ve 7312-20 sayılı Kurul Kararı uyarınca 21.02.2013 tarihli ve DAĞ/4286-2/32224 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi hakkında

a) Akaryakıt istasyonu otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 883.405.-TL. tutarında idari para cezası,

b) Kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin beş yüz Türk Lirasından yetmiş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL. tutarında idari para cezası,

olmak üzere toplam 956.156.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 956.156.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10315/12/1-1

—————

Konya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 02.07.2008 tarihinde yapılan denetimde; LPG-BAY/941-54/06953 sayılı lisans kapsamında Sahipoğlu Petrol ve Cihazları Gıda Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen otogaz istasyonunda 02.07.2008 tarihinde tüp dolumuna yarayan aparat bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibi hakkında 01.11.2011 tarih ve 3488/180 sayılı Kurul Kararı ile 250.000,00-TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır, ancak Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından idari para cezasının tahsili amacıyla gönderilen ödeme emri Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 02.04.2014 tarih, 2014/374 E. ve 2014/367 K sayılı kararı ile iptal edildiğinden söz konusu Kurul Kararının yeniden tebliği gereği hasıl olmuştur. Ancak söz konusu Kurul Kararı lisans sahibinin mevcut adreslerine (Fatih Mh. Zülali Sokak, Selçuklu, Konya 42285- Bardakçı Mah. Çanakkale Sok. No: 8 Çumra- KONYA- Motorlu Sabayi Çarşısı Fatih Mah. Kesmetaş Sok. No: 32 Selçuklu KONYA) tebligat için gönderilmesine rağmen adreslerinde bulunamadığından iade edilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 250.000,00-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10315/13/1-1

—————

“Portakal Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi No: 96/A (Ada: 10494, Pafta: 21.K.II, Parsel: 1 ) Toroslar/MERSİN” adresinde, 04.02.2009 tarih ve BAY/939-82/25567 (lisansı 23.06.2016 tarih ve 24648 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Suroil İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (denetim tarihi itibariyle unvanı Hocaoğlu İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olan) 05.05.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyon haricinde akaryakıt ikmal ettiği tespit edilmiş olup buna ilişkin olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Suroil İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 06/10/2017 tarihli ve 41772 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 13/10/2017 tarihli ve 1178 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10315/14/1-1

—————

Başköy Mah. Akdeniz Bulvarı No: 750 (27634 Ada, 1 Parsel) Kepez / ANTALYA adresinde faaliyet gösteren 04/02/2010 tarih ve BAY/939-82/27172 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Sıla Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda 01-02/03/2011 tarihinde yapılan denetimlerde,

istasyonda bulunan tanktan alınan motorin ve benzin numunelerinin, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, akaryakıta yağ ve solvent karıştırarak tağşiş etmesinin de 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, yanısıra, istasyonda proje dışı tank bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırı olduğu ve kuruma sunulmuş herhangi bir yazılı savunmasının olmadığı anlaşıldığından Sıla Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıtı tağşiş etmesi dolayısıyla, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince bayiler belirlenen 147.933 TL, istasyonda proje dışı tank bulundurması dolayısıyla, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ile 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince bayiler belirlenen 12.327 TL, olmak üzere toplam 160.260 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 21.09.2017 tarihli ve 7301-47 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 160.260 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10315/15/1-1

—————

Başköy Mah. Akdeniz Bulvarı No: 750 (27634 Ada, 1 Parsel) Kepez / ANTALYA adresinde faaliyet gösteren 04/02/2010 tarih ve BAY/939-82/27172 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Sıla Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda 01.11.2010 tarihinde yapılan denetimlerde, istasyonda bulunan pompalardan alınan motorin numunesinin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğunun tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, motorine ağır ürün karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin ise, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu ve kuruma sunulmuş herhangi bir yazılı savunmasının olmadığı anlaşıldığından Sıla Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile akaryakıtı tağşiş etmesi nedeniyle, hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve dördüncü fıkrası ile 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 137.356 TL karar verilmiş ve bu yöndeki 21.09.2017 tarihli ve 7301-45 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 137.356 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10315/16/1-1

—————

Başköy Mah. Akdeniz Bulvarı No: 750 (27634 Ada, 1 Parsel) Kepez / ANTALYA adresinde faaliyet gösteren 04/02/2010 tarih ve BAY/939-82/27172 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Sıla Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda 10/03/2011 tarihli tespite göre akaryakıt istasyonunda bulunan tanklardan alınan motorin numunesinin, TUBİTAK MAM'da yapılan analizlerine göre yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, akaryakıtı tağşiş etmesinin de 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, yanısıra, istasyonda proje dışı tank bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırı olduğu ve kuruma sunulmuş herhangi bir yazılı savunmasının olmadığı anlaşıldığından Sıla Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıtı tağşiş etmesi dolayısıyla, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince bayiler belirlenen 147.933 TL, istasyonda proje dışı tank bulundurması dolayısıyla, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ile 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince bayiler belirlenen 12.327 TL, olmak üzere toplam 160.260 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 21.09.2017 tarihli ve 7301-46 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 160.260 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10315/17/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_11.jpg


Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine aşağıda belirtilen Bölümün Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Konusunda saygın dergilerde (SSCI) yayınlarının bulunuyor olması.

3 - Doçentliğini Mikro İktisat alanında almış olmak.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 - Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 - Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Doçent

1

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini Ekonomi alanında almış olması,

3. Doçentliğini Mikro İktisat alanında almış olmak,

4. Kalkınma Ekonomisi ve Emek Piyasası alanlarında uzmanlaşmış ve uluslararası yayınlara sahip olmak,

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083 - Cibali /İSTANBUL

10372/1-1


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI (DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adayların ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

DOÇENT

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

Yardımcı doçentlik dil sınavı tarihi, dosyaların incelenmesinden sonra, Üniversitemizin www.erzurum.edu.tr web sitesinde duyurulacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD

UNVANI

ADET

DERECE

BAŞVURU KOŞULU

İİBF

İŞLETME

İşletme

Doçent

1

1

Eğitim maliyetleri ve türev finansal ürünler üzerine çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAK.

İNŞAAT

İnşaat Müh.

Yrd. Doç.

1

3

İnşaat Mühendisliği hidrolik anabilim dalında doktora yapmış olmak ve su darbesi alanında çalışmış olmak.

İnşaat Müh.

Yrd. Doç.

1

4

İnşaat Mühendisliği yapı mekaniği anabilim dalında doktora yapmış olmak ve inşaat halatları üzerine çalışmış olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Elektrik - Elektronik Müh.

Yrd. Doç.

1

3

Lisansını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak, robotların kontrolü üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAK.

TEMEL BİLİMLER

Temel Bilimler

Yrd. Doç.

1

3

Lisansını Fizik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve organik moleküllerin OLED uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAK.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI

Yeni Türk Dili

Yrd. Doç.

1

1

Manzum sözlükler ve şerhler alanında çalışmalar yapmış olmak.

PSİKOLOJİ

Gelişim Psikolojisi

Yrd. Doç.

1

3

Gelişim Psikolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

10314/1-1


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Bahçe Tarımı

Profesör

1

1

Fitopatoloji konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

3

1

Toplumsal tabakalaşma konusunda çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

3

1

Güreş sporu konusunda çalışmaları olmak.

 

Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3 - Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4 - Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ve başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

10366/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ