29 Kasım 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30255

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAŞAR PEYNİRİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞܒNÜN TINAZTEPE YERLEŞKESİNDE BULUNAN YEMEKHANENİN YENİLENMESİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


SİSTEM ODASI KAPASİTE ARTIRIMI VE GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM VE DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


TOZ MASKESİ VE VENTİLLİ TOZ MASKESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Provision for Approved Laboratory Test Result


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAŞAR PEYNİRİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 kg Kaşar Peynir, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 06.12.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 06.12.2017 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                  Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                  Tel : (0312) 397 33 65-66   Faks : (0312) 397 33 74-71

10395/1-1


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞܒNÜN TINAZTEPE YERLEŞKESİNDE BULUNAN YEMEKHANENİN YENİLENMESİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün Tınaztepe yerleşkesinde bulunan yemekhanenin yenilenmesi işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Pazarlama Satış Ofisinden veya “Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR” adresindeki Koordinatörlüğümüzden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 21 ARALIK 2017 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 21 ARALIK 2017 günü saat 16:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

10390/1-1


SİSTEM ODASI KAPASİTE ARTIRIMI VE GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı Sistem Odası Kapasite Artırımı ve Güncellemesi, Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10393/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM VE DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar yazılım ve donanım kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04/12/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10394/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

Kütahya Gar’a gelen ve geçen yolcu trenleri ile Kütahya Gar’dan teşkil edilen yolcu trenlerinin temizlik hizmetlerinin 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında aylık (2) işçi ile (1) yıl süreyle yürütülmesi hizmet alım işi (Teknik Şartnameye göre) satın alınacaktır.

İhale Kayıt No                                     :  2017/615646

İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44

c) Elektronik Posta Adresi                  :  afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Kütahya Gar’a gelen ve geçen yolcu trenleri ile Kütahya Gar’dan teşkil edilen yolcu trenlerinde bulunan yolcu vagonları, rail-bus, mototren yük treni furgonlarının temizlik hizmetlerinin 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında aylık (2) işçi ile (Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 12/12/2017 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması gereklidir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10318/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda mahalle, ada, parsel, yüz ölçümü, imar durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü artırma suretiyle 13/12/2017 Çarşamba günü Saat:14:30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır.

 

Sıra

No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

m²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli

m²/TL

Muhammen

Bedel (TL)

G. Teminat

(%3) (TL)

Ödeme

1

Güvenevler

5245

2

3.071,22

Arsa

Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu

4.000,00

12.284.880,00

368.546,40

Peşin

 

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 13/12/2017 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

10320/1-1


TOZ MASKESİ VE VENTİLLİ TOZ MASKESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: TOZ MASKESİ ve VENTİLLİ TOZ MASKESİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2017/601439

Dosya no                                            :  1722076

1 - İdarenin:

a) Adres                                              :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel    : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                               Faks  : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                    : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  150.000 adet toz maskesi ve 550.000 adet ventilli toz maskesi

b) Teslim yeri                                      :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                    :  İşe başlanmasını müteakip;

                                                           

(150.000 ADET TOZ MASKESİ)

2018 YILI TERMİN PLANI

ŞUBAT

MAYIS

AĞUSTOS

50.000 Ad.

50.000 Ad.

50.000 Ad.

 

(550.000 ADET VENTİLLİ TOZ MASKESİ)

2018 YILI TERMİN PLANI

MART

HAZİRAN

AĞUSTOS

EKİM

225.000 Ad.

100.000 Ad

125.000 Ad.

100.000 Ad.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  19/12/2017 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

- İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. AT Tipi İnceleme Sertifikası ve TURKAK Onaylı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası, verilecek raporlardaki yüksek toz verimliliği ve düşük nefes alma direnci değerlerinin teknik şartnameye uygunluğu ile imalatlarıyla ilgili 2 takım tanıtıcı katalog ve/veya broşürleri.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Laboratuvarında yapılacak olan deneyler sonucu uygun olanlardan yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 75.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 19/12/2017 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

10265/1-1


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Provision for Approved Laboratory Test Result

Location - Ankara / Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2017/SUP/INT/03

2. Procedure

Open

3. Programme title

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities

4. Financing

IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union IPA/2016/378-641.

5. Contracting authority

Republic of Turkey Ministry of Health, Directorate General of Public Health, Ankara/Turkey

 


CONTRACT SPECIFICATIONS

6. Description of the contract

“Provision for Approved Laboratory Test Result” with the laboratory(ies) to be established/contracted on the provincial and/or regional level by transporting samples from the MHC (Migrant Health Center)/EMHC (Extended Migrant Health Center) established within the scope of migrant health services.

The purpose of this contract is to offer quality, efficient, fast and comprehensive laboratory services for migrant health care in the provinces in the attached list (Annex-1) through fulfilment by the contractor of all requirements including structure/facility, personnel (medical microbiologist, medical biochemist, laborant, etc. incl. employee personal rights), tools, equipment, materials, devices, kits, hardware, software, LOS etc. required for all analytical processes from sample collection and preparation at MHC/EMHCs until sample transportation, analysis and reporting for defined work.

7. Number and titles of lots

This Tender dossier is not divided lots.

TERMS OF PARTICIPATION

8. Eligibility and rules of origin

Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons (participating either individually or in a grouping – consortium - of tenderers) which are effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for external action (CIR) for the applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below). Participation is also open to international organisations.

9. Grounds for exclusion

Tenderers must submit a signed declaration, included in the Tender Form for a Supply Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical Guide.

10. Number of tenders

Tenderers may submit only one tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender is accepted for more than one lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.

11. Tender guarantee

Tenderers must provide a tender guarantee of 150,000 EUR when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer[s] upon signature of the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender.

12. Performance guarantee

The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 6 % of the amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer which has submitted the next cheapest compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit

Information meeting is planned on 18.12.2017 at 02:00 pm, venue will be the same with application address.

14. Tender validity

Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see para 8.2 of the instructions to tenderers).

15. Period of implementation of tasks

The implementation period will be completed till the end of the project (30.11.2019), starting from the date of signature of the contract by both parties. Detailed information is provided in Article 19 of special conditions.

SELECTION AND AWARD CRITERIA

16. Selection criteria

The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-member companies when they are sub-contractors:

1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the Tender Form for a Supply Contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years for which accounts have been closed.

The selection criteria for each tenderer are as follows:

• The average annual turnover of the tenderer who submitted an offer must exceed 3,000,000 EUR.

2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last 5 years from submission deadline.

The selection criteria for each tenderer are as follows:

• at least 3 staff currently work for the tenderer in fields related to this contract.

• tenderer’s laboratory license(s) and /or potential sub-contractor’s laboratory license(s)

• tenderer’s laboratory’s personnel expertise and /or potential sub-contractor’s personnel expertise.

3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last 5 years from submission deadline.

The selection criteria for each tenderer are as follows:

• The tenderer has delivered supplies under at most 3 contracts with a total budget of at least 3,000,000 EUR in the fields relating to the provision of laboratory test result which were implemented last 5 years from the submission deadline.

This means that the contract the tenderer refers to could have been started or completed at any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are allowed to refer either to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet completed. In the first case the project will be considered in its whole if proper evidence of performance is provided (statement or certificate from the entity which awarded the contract, final acceptance). In case of projects still on-going only the portion satisfactorily completed during the reference period will be taken into consideration. This portion will have to be supported by documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value.

Capacity-providing entities:

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links, which it has with them. Some examples of when it may not be considered appropriate by the Contracting Authority are when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key criteria. If the tender rely on other entities it must prove to the Contracting Authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator. Furthermore, the data for this third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the Contracting Authority.

With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are required.

With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract.

Critical tasks

The Contracting Authority requires that the following critical tasks be performed directly by the tenderer itself, or where the tender is submitted by a joint venture/consortium, by one of its participating members:

• provision of laboratory tests

17. Award criteria

Price

TENDERING

18. How to obtain the tender dossier

The tender dossier is available from the following Internet address:

www.dgmarket.com

The tender dossier is also available from the Contracting Authority;

www.saglik.gov.tr and www.sihhatproject.org

Tenders must be submitted using the standard Tender Form for a Supply Contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to

e-mail                   :  procurement@sihhatproject.org

Postal addresses  :  Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No: 3/5 Demirtepe/Kızılay/Ankara,Turkey

(mentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before the submission deadline on the www.dgmarket.com and Beneficiary’s website; www.saglik.gov.tr and www.sihhatproject.org.

19. Deadline for submission of tenders

All tenders must be received at the address of the Contracting Authority:

12.00 noon (Local Time - Turkey) on 30.01.2018 in the premises of Contracting Authority,

Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No: 3/5 Demirtepe / Kızılay / Ankara, Turkey

Any tender received by the Contracting Authority after this deadline will not be considered.

20. Tender opening session

02.00 p.m. (Local Time - Turkey) on 30.01.2018 in the premises of Contracting Authority,

Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No: 3/5 Demirtepe / Kızılay / Ankara, Turkey

21. Language of the procedure

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.

22. Legal basis 1

Regulation (EU) N°236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action and IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union. See Annex A2 of the Practical Guide.

23. Additional information

This project should be performed directly by the tenderer itself and/or a joint venture/consortium.

Provided that all liability is on the contractor which could be offer this service through subcontractors.

 


1 Please state any specificity that might have an impact on rules on participation (such as geographic or thematic or long/short term).

10411/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Karaman İl Özel İdaresine ait tabloda ada parsel numarası belirtilen 237 ada 3 nolu parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Madde 2 - İhale edilecek taşınmaz malın nitelikleri:

 

Sıra No

Köy/Mahalle

Ada /Parsel

Yüzölçümü

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kazımkarabekir

Taşlık Mevkii

237/3

11.364,00 m²

Arsa

T2  E: 0,40

Hmax : 9.50

4.119.450,00 TL

123.583,50 TL

12/12/2017

14:00

 

Madde 3 - İhale 12/ARALIK/2017 Salı günü Kazımkarabekir İlçesi, Taşlık Mevkiinde bulunan 237 ada 3 nolu parsel 14.00’de Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır. (1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No: 19/d Karaman)

Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

d) Noter tasdikli imza sirküsü veya beyannamesi

e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

B- Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Noter tasdikli vekâletname

c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

C- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içersinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)

c) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

Madde 5 - İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. İhalesi yapılan 237 ada 3 parsel için şartname bedeli 1.000,00 TL’dir. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025 nolu hesabına yatırılacaktır. (Iban:TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25)

Madde 6 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre, Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacak olan 237 ada 3 nolu parselin parselin ihalesine katılmak isteyenlerin 4. maddede istenilen belgeleri ihale günü saat 12:00’a kadar hazırlayarak İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Madde 7 - İl Encümeninin 21/11/2017 tarihli 310 sayılı kararına istinaden 237 ada 3 nolu parselin İhale bedelinin %30’u peşin geri kalan kısmı ise 24 eşit taksitle yapılacak olup tapu devri ihale bedeli yatırıldıktan sonra yapılacaktır.

Madde 8 - Taşınmazın tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir.

Madde 9 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır.

Madde 10 - İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

İlan olunur.

10396/1-1


MÜBADELE İLANI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden:

1 - İdarenin;

Adı                                               :  Mersin İl Emniyet Müdürlüğü

Adresi                                           :  Limonluk Mah. 2457 Sokak No:5 Yenişehir/ Mersin

Telefon numarası                          :  0 324 327 1285 (64-21)

Faks numarası                              :  0 324 326 6127

Elektronik posta adresi                 :  mersinikmal@egm.gov.tr

2 - Mübadelenin;

Adı                                               :  Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Mübadelesi

Niteliği, türü, miktarı                    :  Emniyet hizmetlerinde kullanıma elverişli olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış 113 (yüzonüç) adet değişik cins ve model HEK taşıt, 4645 sayılı Kanunun 4. Maddesine istinaden çıkartılan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. Maddesi uyarınca; 14 (ondört) Adet 2017 Model Dacia Dokker Ambiance marka/model 1.5 DCİ, 90 bg, Dizel, Beyaz Renkli sıfır Km. Taşıt (Klima, Sağ-Sol Sürgülü Yan Kapı, Yana Açılan Çift Bagaj kapağı ve Tavan Barları) ve 174 (yüzyetmişdört) adet Lassa Marka 195/65R15 Greenways 91 H ölçü ve serilerinde 2017 yılı üretimi Araç Dış Lastiği’ ile açık arttırma usulü ile mübadele edilecektir.

3 - Mübadelesi yapılacak taşıtların;

Cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadığı:

 

S.N.

Plaka

No

Model

Markası

Cinsi

Yakıt

Tipi

Motor No

Şasi No

Hasar

Oranı

Muhammen

Bedeli

KDV Oranı (%)

KDV

Tutarı

Geçici

Teminat

Tutarı

Bulunduğu Yer

1

33 A 0297

1996

Otokar-Landrover

Arazi Binek

Motorin

16l43170a

Salldhmf8tf818332

Hasarsız

5.000,00 TL

1

50,00 TL

150,00 TL

Yenişehir/ Mersin

2

33 A 0408

1995

Otokar-Landrover

Arazi Binek

K.Benzin

17h27157c

Salldhmd8lf808269

Hasarsız

5.500,00 TL

1

55,00 TL

165,00 TL

Yenişehir/ Mersin

3

33 A 0009

2008

Fıat - Linea

Binek Otomobil

K.Benzin

198a40001223057

Nm432300003066982

Hasarsız

12.000,00 TL

1

120,00 TL

360,00 TL

Yenişehir/ Mersin

4

33 A 0033

2009

Renault Megane

Binek Otomobil

K.Benzin

K4m-D8/R061953

Vf1lm1b0h40143794

Hasarsız

12.000,00 TL

1

120,00 TL

360,00 TL

Yenişehir /Mersin

5

33 A 0036

2002

Fıat Palio

Binek Otomobil

K.Benzin

567816

6304713

Hasarsız

6.000,00 TL

1

60,00 TL

180,00 TL

Yenişehir/ Mersin

6

33 A 0055

2000

Hyundai - Accent

Binek Otomobil

K.Benzin

528189

32980

Hasarsız

6.000,00 TL

1

60,00 TL

180,00 TL

Yenişehir/ Mersin

7

33 A 0126

2000

Toyota Coralla

Binek Otomobil

K.Benzin

U588058

R010417

Hasarsız

9.000,00 TL

1

90,00 TL

270,00 TL

Yenişehir/ Mersin

8

33 A 0252

2009

Renault Megane

Binek Otomobil

K.Benzin

K4md8r072708

Vf1lm1roh41333322

Hasarsız

12.000,00 TL

1

120,00 TL

360,00 TL

Yenişehir/ Mersin

9

33 A 0256

2009

Renault Megane

Binek Otomobil

K.Benzin

K4md8r072721

Vf1lm1roh41333323

Hasarsız

12.000,00 TL

1

120,00 TL

360,00 TL

Yenişehir/ Mersin

10

33 A 0257

2009

Renault Megane

Binek Otomobil

K.Benzin

K4md8r072787

Vf1lm1roh41333324

Hasarsız

12.000,00 TL

1

120,00 TL

360,00 TL

Yenişehir/ Mersin

11

33 A 0264

2009

Renault Megane

Binek Otomobil

K.Benzin

K4md8r072752

Vf1lm1roh41333327

Hasarsız

12.000,00 TL

1

120,00 TL

360,00 TL

Yenişehir/ Mersin

12

33 A 0349

2009

Renault Megane

Binek Otomobil

K.Benzin

K4md8r072807

Vf1lm1roh41333330

Hasarsız

12.000,00 TL

1

120,00 TL

360,00 TL

Yenişehir/ Mersin

13

33 A 0355

2002

Fıat Palio

Binek Otomobil

K.Benzin

563733

6304874

Hasarsız

6.000,00 TL

1

60,00 TL

180,00 TL

Yenişehir/ Mersin

14

33 A 0368

2009

Renault Megane

Binek Otomobil

K.Benzin

K4md8r073444

Vf1lm1roh41432016

Hasarsız

12.000,00 TL

1

120,00 TL

360,00 TL

Yenişehir/ Mersin

15

33 A 0410

1998

Toyota Coralla

Binek Otomobil

K.Benzin

U349241

51312

Hasarsız

9.000,00 TL

1

90,00 TL

270,00 TL

Yenişehir/ Mersin

16

33 A 0460

2002

Renault Clio

Binek Otomobil

K.Benzin

R106363

95741

Hasarsız

6.000,00 TL

1

60,00 TL

180,00 TL

Yenişehir/ Mersin

17

33 A 0519

2003

Toyota Corolla

Binek Otomobil

K.Benzin

34736

16276

Hasarsız

10.000,00 TL

1

100,00 TL

300,00 TL

Yenişehir/ Mersin

18

33 A 0524

2004

Toyota Corolla

Binek Otomobil

K.Benzin

3zz-E149808

R059034

Hasarsız

12.500,00 TL

1

125,00 TL

375,00 TL

Yenişehir/ Mersin

19

33 A 0537

2004

Renault Megane

Binek Otomobil

K.Benzin

R036370

589930

Hasarsız

10.500,00 TL

1

105,00 TL

315,00 TL

Yenişehir/ Mersin

20

33 A 0539

2004

Renault Megane

Binek Otomobil

K.Benzin

R036303

589932

Hasarsız

10.500,00 TL

1

105,00 TL

315,00 TL

Yenişehir/ Mersin

21

33 A 0541

2004

Renault Megane

Binek Otomobil

K.Benzin

R036202

589934

Hasarsız

10.500,00 TL

1

105,00 TL

315,00 TL

Yenişehir/ Mersin

22

33 A 0576

2004

Renault Megane

Binek Otomobil

K.Benzin

R041048

90465

Hasarsız

10.500,00 TL

1

105,00 TL

315,00 TL

Yenişehir/ Mersin

23

33 A 0578

2004

Hyundai - Accent

Binek Otomobil

Motorin

D3ea3271608

Nlhcg41wpz042382

Hasarsız

7.000,00 TL

1

70,00 TL

210,00 TL

Yenişehir/ Mersin

24

33 A 0597

2006

Fıat - Albea

Binek Otomobil

Motorin

1384877

6420485

Hasarsız

6.000,00 TL

1

60,00 TL

180,00 TL

Yenişehir/ Mersin

25

33 A 0601

2006

Fıat - Albea

Binek Otomobil

Motorin

1410086

6422351

Hasarsız

5.000,00 TL

1

50,00 TL

150,00 TL

Yenişehir/ Mersin

26

33 A 0619

2006

Renault Clio

Binek Otomobil

Motorin

122562

36060903

Hasarsız

7.500,00 TL

1

75,00 TL

225,00 TL

Yenişehir/ Mersin

27

33 A 0658

2001

Opel- Vectra

Binek Otomobil

K.Benzin

30489

Z002271

Hasarsız

12.500,00 TL

1

125,00 TL

375,00 TL

Yenişehir/ Mersin

28

33 A 0698

2005

Toyota-Corolla

Binek Otomobil

K.Benzin

3zze355309

R109818

Hasarsız

14.000,00 TL

1

140,00 TL

420,00 TL

Yenişehir/ Mersin

29

33 A 0459

2001

Ford Transit

Minibüs

Motorin

54729

L54729

Hasarsız

12.000,00 TL

18

2.160,00 TL

360,00 TL

Yenişehir/ Mersin

30

33 A 0471

2002

Ford Transit

Otomobil

Motorin

73551

K73551

Hasarsız

12.000,00 TL

1

120,00 TL

360,00 TL

Yenişehir/ Mersin

31

33 A 0513

2003

Ford Transit

Minibüs

Motorin

25943

P25943

Hasarsız

12.500,00 TL

18

2.250,00 TL

375,00 TL

Yenişehir/ Mersin

32

33 A 0534

2001

Fıat Ducato

Minibüs

Motorin

3234284

40022999

Hasarsız

9.000,00 TL

18

1.620,00 TL

270,00 TL

Yenişehir/ Mersin

33

33 A 0633

2007

Ford Transit

Minibüs

Motorin

31847

31847

Hasarsız

12.500,00 TL

18

2.250,00 TL

375,00 TL

Yenişehir/ Mersin

34

33 A 0634

2007

Ford Transit

Minibüs

Motorin

25370

25370

Hasarsız

12.500,00 TL

18

2.250,00 TL

375,00 TL

Yenişehir/ Mersin

35

33 A 0635

2007

Ford Transit

Minibüs

Motorin

31848

31848

Hasarsız

12.500,00 TL

18

2.250,00 TL

375,00 TL

Yenişehir/ Mersin

36

33 A 0059

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5430770

5413841

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

37

33 A 0060

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431861

5414875

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

38

33 A 0070

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431725

5414747

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

39

33 A 0071

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431923

5414929

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

40

33 A 0076

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431648

5414674

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

41

33 A 0078

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431797

5414850

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

42

33 A 0087

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431546

5414557

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

43

33 A 0089

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5430779

5413831

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

44

33 A 0091

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431605

5414629

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

45

33 A 0099

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431070

5414092

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

46

33 A 0114

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431471

5414506

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

47

33 A 0127

1999

B.M.W.

Motosiklet

K.Benzin

96176

49371

Hasarsız

5.000,00 TL

18

900,00 TL

150,00 TL

Yenişehir/ Mersin

48

33 A 0128

1999

B.M.W.

Motosiklet

K.Benzin

96386

49385

Hasarsız

5.000,00 TL

18

900,00 TL

150,00 TL

Yenişehir/ Mersin

49

33 A 0131

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431387

5414378

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

50

33 A 0134

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431361

5414357

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

51

33 A 0144

2000

B.M.W.

Motosiklet

K.Benzin

10006455

D27513

Hasarsız

5.000,00 TL

18

900,00 TL

150,00 TL

Yenişehir/ Mersin

52

33 A 0145

2000

B.M.W.

Motosiklet

K.Benzin

9006774

D27346

Hasarsız

5.000,00 TL

18

900,00 TL

150,00 TL

Yenişehir/ Mersin

53

33 A 0153

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431307

5414273

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

54

33 A 0154

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5430648

5413638

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

55

33 A 0167

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431171

5414190

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

56

33 A 0170

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431354

5414355

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

57

33 A 0171

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431105

5414121

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

58

33 A 0182

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5430889

5413890

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

59

33 A 0183

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5430622

5413675

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

60

33 A 0192

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5430747

5413770

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

61

33 A 0193

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5430784

5413800

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

62

33 A 0194

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431941

5414950

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

63

33 A 0197

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431633

5414580

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

64

33 A 0207

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5430634

5413664

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

65

33 A 0247

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5430884

5413889

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

66

33 A 0284

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431865

5414879

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

67

33 A 0320

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5430718

5413726

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

68

33 A 0344

1991

Honda

Motosiklet

K.Benzin

5431935

5414941

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

69

33 A 0443

2000

B.M.W.

Motosiklet

K.Benzin

6132

27443

Hasarsız

5.000,00 TL

18

900,00 TL

150,00 TL

Yenişehir/ Mersin

70

33 A 0473

2001

B.M.W.

Motosiklet

K.Benzin

16642

33287

Hasarsız

5.000,00 TL

18

900,00 TL

150,00 TL

Yenişehir/ Mersin

71

33 A 0521

2001

B.M.W.

Motosiklet

K.Benzin

16036

33245

Hasarsız

5.000,00 TL

18

900,00 TL

150,00 TL

Yenişehir/ Mersin

72

33 A 0581

2005

B.M.W.

Motosiklet

K.Benzin

8046939

80622

Hasarsız

5.000,00 TL

18

900,00 TL

150,00 TL

Yenişehir/ Mersin

73

33 A 0589

2005

B.M.W.

Motosiklet

K.Benzin

Ea08055269

Zn86103

Hasarsız

5.000,00 TL

18

900,00 TL

150,00 TL

Yenişehir/ Mersin

74

33 A 0719

2004

Hyundai

Motosiklet

K.Benzin

Fy156fmt04500383

Le87cjl1541000069

Hasarsız

1.000,00 TL

18

180,00 TL

30,00 TL

Yenişehir/ Mersin

75

33 A 0768

2009

Motoran

Motosiklet

K.Benzin

Lk157qmj0603150303

Ld6tck1046l000037

Hasarsız

350,00 TL

18

63,00 TL

10,50 TL

Yenişehir/ Mersin

76

33 A 0121

1999

Isuzu Md 27

Otobüs (27-40)

Motorin

S17172

1003777

Hasarsız

10.000,00 TL

18

1.800,00 TL

300,00 TL

Yenişehir/ Mersin

77

33 A 0302

1994

Mercedes Benz

Otobüs (27-40)

Motorin

48190450732295

Egm3300sasi000215

Hasarsız

18.000,00 TL

18

3.240,00 TL

540,00 TL

Yenişehir/ Mersin

78

33 A 0303

1990

Mercedes Benz

Otobüs (27-40)

Motorin

48190450563841

37316310216571

Hasarsız

18.000,00 TL

18

3.240,00 TL

540,00 TL

Yenişehir/ Mersin

79

33 A 0342

1997

Isuzu Md 27

Otobüs (27-40)

Motorin

500848

S00188

Hasarsız

10.000,00 TL

18

1.800,00 TL

300,00 TL

Yenişehir/ Mersin

80

33 A 0505

2002

Isuzu Md 27

Otobüs (27-40)

Motorin

29103

7025

Hasarsız

10.000,00 TL

18

1.800,00 TL

300,00 TL

Yenişehir/ Mersin

81

33 A 0506

2002

Isuzu Md 27

Otobüs (27-40)

Motorin

29143

7021

Hasarsız

10.000,00 TL

18

1.800,00 TL

300,00 TL

Yenişehir/ Mersin

82

33 A 0486

2016

Fıat Doblo

Panel (Combi)

Motorin

198a30007823387

Nm426300006e13128

%.30

18.000,00 TL

1

180,00 TL

540,00 TL

Yenişehir/ Mersin

83

33 A 0490

2002

Fıat Doblo

Panel (K.K.K)

Motorin

2815179

7009322

Hasarsız

6.000,00 TL

1

60,00 TL

180,00 TL

Yenişehir/ Mersin

84

33 A 0500

2009

Fiat - Fiorina

Panel (Combi)

Motorin

199a20003165882

Nm422500000075771

Hasarsız

10.000,00 TL

1

100,00 TL

300,00 TL

Yenişehir/ Mersin

85

33 A 0518

2003

Fıat Doblo

Panel (Combi)

K.Benzin

590537

21701

Hasarsız

8.000,00 TL

1

80,00 TL

240,00 TL

Yenişehir/ Mersin

86

33 A 0545

2004

Ford Connect

Panel (Combi)

Motorin

4k64856

64856

Hasarsız

9.800,00 TL

1

98,00 TL

294,00 TL

Yenişehir/ Mersin

87

33 A 0547

2004

Ford Connect

Panel (Combi)

Motorin

4k64833

64833

Hasarsız

9.800,00 TL

1

98,00 TL

294,00 TL

Yenişehir/ Mersin

88

33 A 0550

2004

Ford Connect

Panel (Combi)

Motorin

4k65209

65209

Hasarsız

9.800,00 TL

1

98,00 TL

294,00 TL

Yenişehir/ Mersin

89

33 A 0568

2004

Ford Connect

Panel (Combi)

Motorin

4d83328

83328

Hasarsız

9.800,00 TL

1

98,00 TL

294,00 TL

Yenişehir/ Mersin

90

33 A 0573

2004

Ford Connect

Panel (Combi)

Motorin

4d86182

86182

Hasarsız

9.800,00 TL

1

98,00 TL

294,00 TL

Yenişehir/ Mersin

91

33 A 0590

2005

Ford Connect

Panel (K.K.K)

Motorin

5r32961

5r32961

Hasarsız

9.800,00 TL

1

98,00 TL

294,00 TL

Yenişehir/ Mersin

92

33 A 0594

2006

Fıat Doblo

Panel (Combi)

K.Benzin

3049413

7110168

Hasarsız

9.000,00 TL

1

90,00 TL

270,00 TL

Yenişehir/ Mersin

93

33 A 0603

2006

Fıat Doblo

Panel (Combi)

Motorin

1413653

7128132

Hasarsız

9.500,00 TL

1

95,00 TL

285,00 TL

Yenişehir/ Mersin

94

33 A 0625

2007

Ford Connect

Panel (Combi)

Motorin

19182

19182

Hasarsız

11.000,00 TL

1

110,00 TL

330,00 TL

Yenişehir/ Mersin

95

33 A 0626

2007

Ford Connect

Panel (Combi)

Motorin

19179

19179

Hasarsız

11.000,00 TL

1

110,00 TL

330,00 TL

Yenişehir/ Mersin

96

33 A 0627

2007

Ford Connect

Panel (Combi)

Motorin

19180

19180

Hasarsız

11.500,00 TL

1

115,00 TL

345,00 TL

Yenişehir/ Mersin

97

33 A 0640

2007

Fıat Doblo

Panel (Combi)

Motorin

5103020

7130324

Hasarsız