24 Kasım 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30250

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğünden:

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Çerkezköy Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/465 Esas, 2011/958 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10208/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kürüm Kürümoğlu Eğitim Kültür Sanat Sağlık ve Yardım Vakfı, Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/03/2016 Tarih ve E: 2015/773, K: 2016/116 sayılı kararı ile Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 26/04/2017 tarih ve E: 2017/1633, K: 2017/6281 sayılı düzelterek onama ilamına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10248/1-1


Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2017/5 (Değişik İşler)

Yenilikçi Türkiye Partisinin kendiliğinden dağılma hâli ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebiyle açılan E. 2017/5 (Değişik İşler) sayılı davanın 12.7.2017 tarihinde yapılan inceleme toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 8.6.2017 tarihli ve 51047475/1150 sayılı iddianamesinin onaylı bir örneğinin davalı Partiye tebliğ edilerek taleple ilgili görüşlerini bildirmeleri için 30 gün süre verilmesine karar verilmiş ancak Parti bildirdiği adreste bulunmadığı gibi yapılan tüm araştırmalara rağmen de Partiye ulaşılamadığı anlaşılmakla,

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28., 29. ve 31. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de ilanen tebliği,

Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan olunur.

10249/1-1


Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyuru Başlama tarihi     :  24.11.2017

Son Başvuru tarihi           :  08.12.2017

NOT:- Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

NOT:- İlan Metni Üniversitemiz Resmi sitesinde yayınlanmıştır. (www.sirnak.edu.tr)

NOT:- Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Tarla Bitkileri alanında doçentlik unvanını almış olmak ve profesörlük şartlarını yerine getirmiş olmak.

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Doçent

1

3

Tarla Bitkileri alanında doktora yapmış olup, doçent unvanını almış olmak.

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Profesör

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında profesörlük şartlarını yerini getirmiş olmak.

Hidrolik

Profesör

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında profesörlük şartlarını yerini getirmiş olmak.

10241/1-1


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi (www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların 657 Sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve başvurularında, dilekçe, özgeçmiş, onaylanmış mezuniyet belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve (4) adet fotoğraf Hizmet çizelgesi ve son ayrıldığı işyerinden işten ayrılış bildirgesi, yayın listesi ile akademik çalışmalarını içeren dosya (Profesör adayları 6 dosya, Doçent adayları 4 dosya, Yardımcı Doçent adayları ise dil sınavında başarılı olmaları hailinde 4 dosya) teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Fakülte/ MYO

Bölüm/Program/ Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Adedi

Özel Şart

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Profesör

1

Organ Nakli Cerrahisi (Böbrek, Karaciğer) Konusunda deneyimi olan.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

1

Organ Nakli Cerrahisi (Böbrek, Karaciğer) Konusunda deneyimi olan.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Cerrahi Yoğun Bakım deneyimi olan.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Rekratif Cerrahi ve Özellikle Prespiyopi konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Mikroinsizyonel vitreorenital cerrahi konusunda deneyim sahibi olmak.

10267/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

DOÇENT

AÇIKLAMALAR

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Aktüerya Bölümü

 

 

Aktüerya

1

Kesikli zamanlı risk modelinde hasar oluşumlarının homojen olmama durumu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Biyoloji Bölümü

 

 

Zooloji

1

Türkiye yaban tavşanları üzerine sistematik ve biyoekolojik çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bilimleri Bölümü

 

 

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

1

Kedi ve köpeklerde Anti-Müllerian Hormon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Çocuk İmmünolojisi ve Allerjisi alanında Doçent olmak, kronik ürtiker üzerine çalışmalar yapmış olmak

İç Hastalıkları

1

Elastografi ve troid nodülleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

Göz Hastalıkları

1

Kadınlarda obezitenin koroid kalınlığına etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Göğüs Cerrahisi

1

Torakal sempatektomi ve göğüs duvarı tümörleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer.

1

DMSO ve metotreksatın otolog yağ greftlerinin yaşamına etkisi, alt dudak kanserlerinde Fujimori Gate Flep ile ilgili konularda çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Özel Hukuk Bölümü

 

 

Ticaret Hukuku

1

-----

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çocuk Gelişimi Bölümü

 

 

Çocuk Gelişimi

1

Çocuk Gelişimi Anabilim Dalında Doçent unvanı almış olmak ve ebeveyn-çocuk etkileşimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Hemşirelik Bölümü

 

 

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doçent unvanı almış olmak ve doğum eylemi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

 

İslam Felsefesi

1

Mantık felsefesinde diyalektik ve klasik mantık üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TOPLAM

12

 

10223/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_5.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_6.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ