20 Kasım 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30246

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIŞMA SINAVI İLE 5431 SAYILI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 25. MADDESİ GEREĞİNCE İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİNE TABİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 8 ADET “HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI” ALINACAKTIR.

I. GENEL BİLGİLER

Havacılık Uzmanları, 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği”nin 23. maddesindeki yetkilere sahip ve anılan yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle mükellef olan, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi İdari Hizmet Sözleşmeli personeldir.

 

ALAN

ADET

Uluslararası İlişkiler

2

Hukuk

1

İşletme

1

Havacılık Mühendisi

1

Çevre Mühendisi

1

Harita Mühendisi

2

TOPLAM

8

 

Genel Müdürlük, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı olan aday sayısı kadar eleman alabilir.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

2) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1983 tarihinde ve daha sonra doğanlar)

3) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

4) Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmaya engel hali bulunmamak,

5) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS),

- Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-34 türünden en az 75 puan almış olmak,

- Hukuk alanı için KPSSP-4 türünden en az 75 puan almış olmak,

- İşletme alanı için KPSSP-24 türünden enaz 75 puan almış olmak,

- Mühendislik alanı için KPSSP-3 türünden en az 75 puan almış olmak.

(Yapılacak olan yazılı sınava katılacak olan aday sayısı, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 20 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.)

6) Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az C seviyesi puana (70) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan denk puana sahip olmak.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİH:

Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır.

YAZILI SINAV KONULARI

 

ALAN

KONULAR

Uluslararası İlişkiler

- Uluslararası İlişkiler Teorisi

- Uluslararası Hukuk

- Siyasi Tarih

- Uluslararası Güncel Sorunlar

- Uluslararası Örgütler

- Türk Dış Politikası

Hukuk

- Anayasa Hukuku

- İdare Hukuku ve İdari Yargı

- Ceza Hukuku

- Medeni Hukuk

- Borçlar Hukuku

- Ticaret Hukuku

- İcra İflas Hukuku

Mühendislik

- Matematik 1

- Matematik 2

- Fizik 1

- Fizik 2

- Diferansiyel Denklemler

- Lineer Cebir

- Mühendislik Etiği

İşletme

- Temel Kavramlar

- İşletme Yönetimi

- Üretim Yönetimi

- Pazarlama Yönetimi

- Finansal Yönetim

 

Yazılı sınavda, 40 adet alan bilgisi ile 10 adet Sivil Havacılık mevzuatına ilişkin olmak üzere toplam 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 puan üzerinden 70 puan ve üzeri almaları gerekmektedir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 13 Ocak 2018 Cumartesi günü Gazi Üniversitesi/ANKARA’da yapılacaktır. Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşıyan adaylar yazılı sınava girecekleri yer ve zaman bilgilerinin yer aldığı “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri” ne https://gazisem.edu.tr adresinden ulaşabilecektir.

Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının en fazla üç katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.

Sözlü sınav, Ankara’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü binasında yapılacak olup, yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınavda aday aşağıdaki yönlerden değerlendirilir:

a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek, genel kültür,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Sözlü sınav sonuç değerlendirmesinde Genel Müdürlüğümüzce belirlenen Komisyon üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için ortalama en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz. Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, sırası ile yazılı sınavı, İngilizce dil seviyesi puanı ve sözlü sınav notu yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilir.

Yarışma sınav komisyonu yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yaparken ilan edilen pozisyon sayısı kadarını asil, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere, diğerleri yedek olacak şekilde kazananların listesini belirler.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

1. BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar, Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.shgm.gov.tr) yer alan Havacılık Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru ekranından elektronik ortamda 20.11.2017- 01.12.2017 tarihleri arasında başvuracaklardır

2. GEREKLİ BELGELER

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) Diploma veya mezuniyet belgesi (öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış ise denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)

b) KPSS ve YDS sonuç belgesi

c) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

ç) Adli sicil beyanı,

d) Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan,

Sınava girme hakkını kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihini bildiren duyuru Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.shgm.gov.tr) ilan edilecektir.

Sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 05.02.2018 - 12.02.2018 tarihleri arasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA adresine şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

a) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da Genel Müdürlüğümüzce onaylı sureti (öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış ise denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.),

b) KPSS ve YDS sonuç belgelerinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Genel Müdürlüğümüzce onaylı sureti

c) 4 adet biometrik fotoğraf

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların, eksikliklerini gidermeleri için 5 (beş) iş günü süre verilecek olup bu süre içinde eksiklikleri gideremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından onaylanabilecektir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SONUÇ

Nihai sınav sonucu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde (www.shgm.gov.tr) ilan edilecektir.

IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRAACAT EDİLEBİLECEK YER:

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 5. Kat 510 No’lu oda.

Tel: (0 312) 203 60 97, 203 61 43, 203 62 25, 203 62 00

Maltepe/ANKARA

İlan olunur.

10023/1-1


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

8

1

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. Son Başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 60 (atmış) puan almış olmak,

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

e. En az 7 (yedi) yıl mesleği ile ilgili fiilen çalışmış olmak ve belgelendirmek.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu  (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sayfasından temin edilebilir)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı

5. Özgeçmiş

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

7. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8. Adli sicil belgesi

9. Mesleği ile ilgili fiilen çalıştığına dair onaylı deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü.

* Başvuru için gerekli belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

** Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru Yeri                          :  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi No: 201/5    01250 Sarıçam/ADANA

                                                  0.322.455 00 13

Başvuru Tarihi                        :  20/11/2017-02/12/2017

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi     :  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü

                                                  20/12/2017 Çarşamba Saat: 10.00

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 20/11/2017 - 02/12/2017 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak sözlü sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır) Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (www.adanabtu.edu.tr) duyurulacaktır.

IV - SÖZLÜ SINAV KONULARI

a. “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği”nin 10. maddesinde yer alan sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e. Genel yetenek ve genel kültürü

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sözlü sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

V - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir.

2. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4. Duyuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VI - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VII - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1. Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3. Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

10083/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince yapılan görüşmelerde, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesinde kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 09.11.2017 tarih ve 1180 ve 1181 sayılı kararları ile onaylanmıştır. 20.11.2017 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Metruk Yapılar:

 

NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

  1

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 3 Altındağ/ANKARA

  2

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 5 Altındağ/ANKARA

  3

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 9 Altındağ/ANKARA

  4

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 10 Altındağ/ANKARA

  5

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 11 Altındağ/ANKARA

  6

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 12 Altındağ/ANKARA

  7

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 13 Altındağ/ANKARA

  8

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 14 Altındağ/ANKARA

  9

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 594. Sokak NO: 19 Altındağ/ ANKARA

10

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 594. Sokak NO: 24 Altındağ/ ANKARA

11

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 594. Sokak NO: 27 Altındağ/ ANKARA

12

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 595. Sokak NO: 22 Altındağ/ ANKARA

13

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 595. Sokak NO: 23 Altındağ/ ANKARA

14

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 595. Sokak NO: 24 Altındağ/ ANKARA

15

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 595. Sokak NO: 25 Altındağ/ ANKARA

16

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 595. Sokak NO: 31 Altındağ/ ANKARA

17

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 595. Sokak NO: 39 Altındağ/ ANKARA

18

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 595. Sokak NO: 40 Altındağ/ ANKARA

19

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 596. Sokak NO: 24 Altındağ/ ANKARA

20

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 596. Sokak NO: 26 Altındağ/ ANKARA

21

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 596. Sokak NO: 30 Altındağ/ ANKARA

22

Malik Tespiti Yapılamadı

Anafartalar Mahallesi Yeni Sanayi Tunç Caddesi NO: 11 Altındağ/ ANKARA

23

Malik Tespiti Yapılamadı

Anafartalar Mahallesi Yeni Sanayi Tunç Caddesi NO: 15 Altındağ/ ANKARA

24

Malik Tespiti Yapılamadı

Anafartalar Mahallesi Yeni Sanayi Tunç Caddesi NO: 17 Altındağ/ ANKARA

25

Malik Tespiti Yapılamadı

Anafartalar Mahallesi Yeni Sanayi Demir Caddesi NO: 4 Altındağ/ ANKARA

26

Malik Tespiti Yapılamadı

Anafartalar Mahallesi Yeni Sanayi Demir Caddesi NO: 10 Altındağ/ ANKARA

27

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO: 39 Altındağ/ ANKARA

28

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Antalya Caddesi NO: 27 Altındağ/ ANKARA

29

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Antalya Caddesi NO: 27/A Altındağ/ ANKARA

30

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Antalya Caddesi NO: 27/B Altındağ/ ANKARA

31

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 27. Cadde NO: 21 Altındağ/ANKARA

32

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 27. Cadde NO: 23 Altındağ/ANKARA

33

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 27. Cadde NO: 26 Altındağ/ANKARA

34

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 27. Cadde NO: 28 Altındağ/ANKARA

35

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 594. Sokak NO: 39 Altındağ/ANKARA

36

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. Sokak NO: 46 Altındağ/ANKARA

37

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. Sokak NO: 47 Altındağ/ANKARA

38

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. Sokak NO: 48 Altındağ/ANKARA

39

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. Sokak NO: 50 Altındağ/ANKARA

40

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. Sokak NO: 27 Altındağ/ANKARA

10093/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul, 28/09/2017 tarihli ve 7312-25 sayılı Kararıyla; “Çakaldere Köyü No.131 (Pafta:- Ada:- Parsel:522) Ceyhan/Adana” adresinde, 21.12.2012 tarih ve BAY/939-82/31918 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren (lisansı 30/04/2014 tarih ve 15320 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) Egeberk İnşaat Madencilik Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 20.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili bayinin sözleşmeli dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sistemi dışında akaryakıt satışı gerçekleştirmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Egeberk İnşaat Madencilik Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 22/05/2017 tarih ve 23170 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 23/05/2017 tarihli ve 655 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Egeberk İnşaat Madencilik Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000,-TL tutarında, istasyon otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sistemi dışında akaryakıt satışı gerçekleştirmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000,-TL tutarında olmak üzere toplam 140.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 140.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10063/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurul’unun 12.10.2017 tarih ve 7348-5 sayılı Kararı ile, DAĞ/5729-3/35880 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Tripet Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin uzaktan erişim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğunun tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7’nci maddesinin altıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırı olması sebebiyle lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" uyarınca belirlenen 1.026.994, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını; bunun yanı sıra, lisans sahibine tanınan 15 günlük süre içerisinde söz konusu sistemi Kuruma açmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca piyasa faaliyetinin 30 gün süreyle geçici olarak durdurulmasını kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.026.994, -TL. tutarındaki idari para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10063/2/1-1

—————

10.10.2017 tarih ve 42424 sayılı Makam oluru; 29/09/2015 tarihinde 26.07.2011 tarih ve LPG-BAY/941-54/11905 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi ÖZ-AYDINLAR PETROL İNŞAAT NAKLİYE TEMİZLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin " Sivas Yolu Üzeri Gökçeköy Mevkii - TOKAT " adresinde yapılan denetimlerde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri, ve 10.10.2017 tarih ve 42424 sayılı Makam oluru uyarınca Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17’nci maddesi uyarınca yazımız ekindedir (EK:1).

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca 10.10.2017 tarih ve 42424 sayılı Makam oluru kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 17/10/2017-1209 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın Ticaret Sicilinde Kayıtlı adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22’inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,(Varsa denetim tarihinden önceki tarihli Sorumlu Müdür Belgesi ile birlikte) hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10063/3/1-1


 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/04/2017 tarih ve 192 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/08/2017 tarih ve 1570 sayılı kararı ile tadilen onanan Etimesgut İlçesi, Oğuzlar Mahallesi imarın 47934 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20/11/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10101/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 20 Kasım - 4 Aralık 2017

 

Birim

Bölüm/Prog./Anabilim Dalı

Unvan

Kadro

Özel Şartlar

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Prof. Dr.

1

İşletme Alanında Doçent veya Profesör olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Doç. Dr

1

İşletme Alanında Doçent olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmetler

Prof. Dr.

1

Sosyal Hizmetler Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Prof. Dr.

1*

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doçent

1**

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof. Dr.

1**

Alanında Doçent veya Profesör olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İngilizce Mütercim - Tercümanlık

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Arapça Mütercim- Tercümanlık

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Arapça Mütercim- Tercümanlık

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Çince Mütercim- Tercümanlık

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Çince Mütercim - Tercümanlık

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

 

**Türkçe Tıp

*İngilizce Tıp

10103/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

Fakülte

Bölüm

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

1

Doktora Derecesini, “Üretim Yönetimi ve Pazarlama” veya “Pazarlama” Alanından Almış Olması, Pazarlama Bilim Alanında Akademik Çalışmalarda Bulunmuş Olması.

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

1

Doktora Derecesini, “Muhasebe ve Finansman” veya “Finans” Alanından Almış Olması, Finans Bilim Alanında Akademik Çalışmalarda Bulunmuş Olması.

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

1

Doktora Derecesini “İktisat” Alanından Almış Olması, Tercihen “İktisat” Lisans Derecesine Sahip, İktisat Bilim Alanında Akademik Çalışmalarda Bulunmuş Olması.

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Girişimcilik Bölümü

1

Doktora Derecesini, "Yönetim Organizasyon" Alanından Almış Olması, Kurumsal Yönetim ve Aile İşletmeleri Alanlarında Çalışmalarda Bulunmuş Olması.

Yardımcı Doçent

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   :  İstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu

                Ataköy Yerleşkesi

                E-5 Karayolu üzeri   34156

                Bakırköy/İstanbul

Tel.       :  0212 498 41 41

E-mail  :  ik@iku.edu.tr

10024/1-1


Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Kardiyoloji

Profesör

1

- İnvaziv Kardiyoloji Kompleks Koroner ve periferik damar girişimlerinde deneyimli olmak. Perkütan aortik kapak replasmanı işlemi yapıyor olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

- Omurga tümörleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

- Omuz cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak.

Kardiyoloji

Profesör

1

- İleri Ekokardiyografik Teknikler Doku Deformasyon Görüntüleme Konusunda deneyimli olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

- Jinekolojik onkoloji cerrahisi yandal uzmanı olmak.

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

- Tüberküloz konusunda deneyimli olmak

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Doçent

1

- Biyoloji temel alanında biyoinformatik uzmanı olmak.

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

- Kardiyovasküler ve Pulmoner Farmakoloji Konusunda deneyimli  olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

- Nörogelişimsel bozukluklar ve genetiği üzerine çalışmalar yapmış olmak

Üroloji

Doçent

1

- Tıpta Eğitim Tıpta simülasyon eğitimi konusunda üst ihtisas yapmış olmak.

Üroloji

Doçent

1

- Endoüroloji, robotik üroloji konusunda çalışmalar ve yayın yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

- Endokrinoloji uzmanı olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

- Onkoloji uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

- Primer immün yetmezlikler konusunda çalışma yapmış ve uzman olmak.

Kardiyoloji

Doçent

1

- Radial yoldan kompleks koroner işlemler ve perikardiyosentez işlemi konusunda deneyimli olmak

Kardiyoloji

Doçent

1

- Kardiyak MR görüntüleme alanında deneyimli olmak.

Göz Hastalıkları

Doçent

1

- Ön segment hastalıkları ve tedavisi konusunda deneyimli olmak.

Göz Hastalıkları

Doçent

1

- Kornea biyomekaniği ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

- Pediatrik ortopedi konusunda deneyimli olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

- Pediatrik anestezi konusunda deneyimli olmak.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Doçent

1

- Dermatoloji uzmanı olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

10056/1-1