20 Kasım 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30246

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


170.000 KG DÖKME SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOPİSİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


170.000 KG DÖKME SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/593951

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürlüğü GAR/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/71589 - Faks: 309 13 65

c) Web Adresi                           :  siparissubesi@tasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  170.000 Kg dökme SAE 40 dizel motor yağı.

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 gar-ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Türkiye’de üretim yapan tüm yerli ve yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD TAŞIMACILIK A.Ş Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 20/12/2017 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD TAŞIMACILIK A.Ş Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD TAŞIMACILIK A.Ş Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 100.-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10044/1-1


TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOPİSİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

İhale konusu alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2017/585776

İşin Adı                                  :  TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOPİSİ SİSTEMİ ALIMI İŞİ

1 - İdarenin:

a) Adı                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Adres                                 :  Gençlik Caddesi No: 12   35040 Bornova/İZMİR

c) Telefon                               :  (232) 311 4274 - 3114270

ç) Belgegeçer                          :  (232) 311 4322

d) E - posta                             :  bap@mail.ege.edu.tr

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                     :  TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOPİSİ SİSTEMİ ALIMI İŞİ

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Laboratuvar Cihazı Alımı - 1 Adet

c) Teslim Yeri                         :  Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Bornova/İZMİR

ç) Teslim Tarihi                      :  240 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu Gençlik Cad. No: 12   35040 Bornova/İZMİR

b) Tarihi ve Saati                    :  01/12/2017 Cuma günü - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “… marka… model … cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.

4.3.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine “EVET-HAYIR” şeklinde değil ayrıntılı olarak cevap verilmelidir, teknik şartnamede belirtilen tüm maddeler orijinal katalog belge veya resimler üzerinde gösterilmelidir.

4.3.3. Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Her türlü Laboratuvar Cihazı satışı yapmış olanlar benzer iş olarak kabul edilecektir

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye %1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Gençlik Caddesi No: 12 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Gençlik Cad. No: 12 Bornova/İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

10088/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:

1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 05.12.2017 Salı günü saat 09:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No: 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binası Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada/ Parsel

Niteliği/İmar Durumu

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Saat

1

Hisar Mah./Gemlik

455/1

3149,96 m²

Arsa/Otel Alanı

4.000.000 TL

120.000 TL

09:00

 

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Taşınmaz mal satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter  tasdikli vekaletname ve imza örneği

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge

m) Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur

n) Şartname alındı makbuzu

o) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

p) Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın ihale bedeli peşin ödenecektir.

4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 05.12.2017 Salı günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.  

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

9897/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 05.12.2017 Salı günü Saat: 14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S. No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

……

…..

2245

Tepeören

3374,42m²

Tepeören Mahallesi Öztürk Caddesi

Konut

2.024.652,00 ¨

60.739,56 ¨

05.12.2017

14:00

Kapalı Teklif

2

……

…..

7824

Cami

645,87m²

Cami Mahallesi Kınalı Kuzu Sokak

Konut

2.099.077,50 ¨

62.972,33 ¨

05.12.2017

14:00

Kapalı Teklif

 

2 - 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 8. maddesine istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.

3 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                                                 Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                                                 a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,                                                       b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,                                             c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.                                                      d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10042/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 14.12.2017 Perşembe günü Saat: 14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S. No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

…

136

12

Aydıntepe

4770,51 m²

Aydıntepe Mahallesi Pelit Sokak

Konut

8.825.443,50 ¨

264.763,31 ¨

14.12.2017

14:00

Kapalı Teklif

 

2 - 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 8. maddesine istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.

3 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                                                 Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                                                 a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,                                                       b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,                                             c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.                                                      d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10043/1-1