6 Kasım 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30232

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\333.jpg


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 07/06/2017 tarih ve 381 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/10/2017 tarih ve 1959 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi imarın 46978/1,2 ve 46979/1 sayılı ada/parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 06/11/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9598/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 07/07/2017 tarih ve 432 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/10/2017 tarih ve 1957 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut İlçesi Elvan Mahallesi imarın 46014 ada 1 ve 2 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 06/11/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9599/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Nöroşirürji

Profesör

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent*

1

 

* Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığı yapmış olmak.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

9354/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 11 - 22 Aralık 2017 tarihleri arasında Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

I) SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (01.01.2017 tarihi) itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış, (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (2017 yılında yapılan KPSS) V inci maddede belirtilen puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dalları itibariye yapılacak sıralamada, öğrenim dallarına ayrılan kontenjanın 4 (dört) katı aday içerisine girmek (öğrenim dalları itibariyle giriş sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır),

d) En az dört yıl süreli eğitim veren ve V. maddede belirtilen fakülte veya ilgili bölümlerden mezun olmak. Bu fakülte ya da ilgili bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış fakülte veya okullardan mezun olanlar da denklik belgesi sunarak başvurabilirler. Denklik belgesi olmayanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

II) BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş sınavı başvuru tarihleri: 13 - 20 Kasım 2017

III) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavına başvuru;

20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

EPDK http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

IV) SINAVA GİRİŞTE KİMLİK İBRAZI

Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi http://www.epdk.org.tr Kurum internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurulması gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

V) ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Giriş sınavı yapılacak 33 adet enerji uzman yardımcısı kadrosunun öğrenim dalları itibariyle dağılımı, kontenjanlar, sınava çağrılacak aday sayıları ile KPSS puan türleri aşağıdaki şekildedir:

 

Öğrenim Dalları

Kontenjan

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

2017 KPSS Puan Türü

Elektrik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği

8

32

KPSSP2

Kimya Mühendisliği/Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

3

12

KPSSP2

Harita Mühendisliği/Geomatik Mühendisliği/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

1

4

KPSSP2

İşletme Mühendisliği/Endüstri Mühendisliği

2

8

KPSSP2

Makine Mühendisliği

2

8

KPSSP2

Bilgisayar Mühendisliği

2

8

KPSSP2

İnşaat Mühendisliği

1

4

KPSSP2

Hukuk Fakültesi

2

8

KPSSP4

İstatistik

3

12

KPSSP12

İşletme/İktisat/Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi/ Maliye/Uluslararası İlişkiler/ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

9

36

KPSSP32

Toplam

33

132

 

 

VI) GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ

Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C Yüzüncüyıl-ANKARA) adresinde yapılacaktır.

Giriş Sınavına çağrılan adaylar, 03/09/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde SÖZLÜ sınava alınacaklardır.

VII) GİRİŞ SINAVI KONULARI

Sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak belirtilen mesleki alan bilgisi konularından yapılır.

V inci maddede yer alan mühendislik bölümleri haricindeki fakülte veya ilgili bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları:

a) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),

b) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para ve Banka, Uluslararası İktisat, İstatistik, Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi,

c) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama, Mikro İktisat, Makro İktisat,

ç) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Genel Muhasebe,

d) Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Yönetim bilimi, Siyaset bilimi, Siyasi tarih, Türk dış politikası, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası kuruluşlar.

e) İstatistik Grubu: Olasılık ve Stokastik Süreçler, Matematiksel İstatistik, Yöneylem Araştırması, Çok Değişkenli Analizler, Parametrik Olmayan Testler, Uygulamalı İstatistik, Zaman Serileri, Deney Tasarımı ve Varyans Analizi, Örnekleme, Regresyon Analizi

V inci maddede belirtilen mühendislik fakültesi veya ilgili bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları fakülte veya ilgili bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenecektir.

Kurumun görev alanına ilişkin konular; Kurumun görev ve yetkileri, Kurum teşkilat kanunu, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin temel kanunlar, veri ve politikalar, Türkiye’de enerji yönetimi, Türkiye’nin enerji politikaları, uluslararası enerji politikaları, uluslararası enerji örgütlenmesi.

VIII) ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARI SIRASININ BELİRLENMESİ

Giriş Sınavında adaylar;

a) VII nci maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

IX) SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ

VIII inci maddede yer verilen usulle belirlenen sözlü sınav notu adayların giriş sınavı başarı puanı olacaktır.

Giriş sınavında başarılı olabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır.

Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, ilanda belirtilen öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenecektir. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilecektir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar geçerlidir. Belirlenen asıl ve yedek liste Kurumun internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonucu sınavda başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Sınav sonuçları açıklanırken, başarılı adayların notlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması halinde sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Sınav sonuçlarının Kurum internet adresinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

İlan olunur.

9541/1-1


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7 nci derecede boş bulunan 15 (Onbeş) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır.

A - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP48 puan türünden asgari 80 (Seksen) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 300 (Üçyüz) aday arasına girmek (son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır).

ç) 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak (5525 Sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır),

d) Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ikiden fazla katılmamış olmak,

e) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak,

f) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

g) Başvuru formunun imzalı çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığına süresi içinde teslim etmek ya da ulaştırmak.

B - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 06/11/2017-14/11/2017 tarihleri arasında saat 24:00'e kadar Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr, Kurumun www.sgm.gov.tr internet adreslerinden veya doğrudan e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/gsb-uygulamalari?goURL adresinden giriş yaparak başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları, fotoğraflarını, yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgeleri ile 2017 KPSS sonuç belgelerini tarayarak eklemeleri ve başvuru formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri en geç 20/11/2017 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar "Süleyman Sırrı Sokak No: 3 Kat: 4 Yenişehir/ANKARA" adresinde bulunan Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikme nedeniyle 20/11/2017 tarihinde saat 18.00'den sonra Başkanlığa ulaşan veya gerekli belgeleri ihtiva etmeyen başvurular işleme alınmayacaktır.

5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adaylar, durumlarını belgelendirmek kaydıyla yukarıdaki adrese bizzat başvuruda bulunacaklardır.

Başvurusu kabul edilerek sınava katılanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş Sınavına başvuruda bulunan ancak yazılı sınava kabul edilmeyenler, kendilerine ilişkin belgeleri istemeleri halinde, Teftiş Kurulu Başkanlığından yazılı sınav tarihinden sonraki bir tarihte bizzat teslim alabileceklerdir. (Teftiş Kurulu Başkanlığınca 'Aslı Gibidir' şeklinde onaylanan belgeler iade edilmeyecektir.)

C - SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş Sınavı önce çoktan seçmeli test usulünde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır.

Sınavın yazılı bölümü 16/12/2017 tarihinde Cumartesi günü Ankara'da tek oturumda yapılacak olup, yazılı bölüme katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saat 04/12/2017 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ve Kurumun www.sgm.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınava girecek adaylar; 04/12/2017 tarihinden itibaren Bakanlık ve Kurumun söz konusu internet adreslerinden kendileri için düzenlenmiş olan, kimlik bilgileri, sınav yeri ve sınav saati ile sınav kurallarının yer alacağı fotoğraflı Adaylık Belgelerinin renkli bir çıktısını alacaklar, ayrıca sınav günü T.C. Kimlik numaralı nüfus belgesi veya sürücü belgesi ya da pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.

Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile bu adayların gireceği sözlü sınav yeri ve sınav tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ve Kurumun www.sgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak, ayrıca adayların başvuru esnasında verecekleri elektronik adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

D - SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav adaylara aşağıdaki her bir sınav grubundan (a, b, c, ç, d, e) 20’şer soru olmak üzere test usulü toplam 120 sorudan oluşacaktır.

a) HUKUK

Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),

İdare Hukukunun Genel Esasları,

Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),

Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar),

Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak).

b) İKTİSAT

İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi),

Para-Banka, Kredi ve Konjonktür,

Milli Gelir,

Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller.

c) MALİYE

Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,

Türk Vergi Kanunlarının Esasları,

Kamu Giderleri,

Bütçe ve Bütçe Çeşitleri.

ç) MUHASEBE

Genel Muhasebe,

Bilanço Analizleri ve Teknikleri,

Ticari Hesap.

d) SPOR

Spor Genel Müdürlüğü hakkında genel bilgi,

Genel spor kültürü.

e) YABANCI DİL (İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri).

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Spor bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve davranışları gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulacaktır.

E - DEĞERLENDİRME:

1- Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavı kazanmış sayılabilmek için, yabancı dil dışındaki sınav gruplarının (a, b, c, ç, d) her birinden alınan notların 60'tan, bu sınav gruplarından alınan notların ortalamasının da 65'ten aşağı olmaması gerekir.

Yabancı dil notu ortalamaya dahil edilmeyecek, tercih nedeni sayılacaktır.

2- Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağrılırlar. Değerlendirme ve not vermede yazılı sınavdaki usuller uygulanır.

3- Yazılı sınav konularından alınan notların ortalaması ile yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasının 65'ten aşağı olmaması gerekir.

F - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI ve İTİRAZ:

Sınav soruları, cevap anahtarı ve adayların optik cevap kağıtları Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr, Kurumun www.sgm.gov.tr ve https://www.turkiye.gov.tr/ internet adreslerinden 20/12/2017 tarihinde yayımlanacak olup, bu tarihten itibaren adaylar sınavın soru ve cevapları ile uygulanmasına ilişkin itirazlarını ve gerekçelerini içeren dilekçelerini Teftiş Kurulu Başkanlığının yukarıdaki adresine en geç 27/12/2017 tarihi saat 18:00’e kadar ulaştıracaklardır.

İtirazlar incelenerek sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

İlan olunur.

9597/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan        4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Matematik Eğitiminde doktora yapmış olmak, Matematiksel ispatın öğretimi üzerine çalışmış olmak.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Bitki Koruma

Bitki Koruma

Yrd. Doç.

3

1

Bitki Koruma alanında doktora yapmış olmak, pamuk ve tütün zararlıları hakkında çalışmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Madencilik ve Maden Çıkarma Teknolojisi

Sondaj Teknolojisi

Yrd. Doç.

3

1

Uranyum aramaları ve uranyum mineralizasyonu ile ilgili çalışmış olmak.

9601/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine” göre düzenleyecekleri Profesör kadroları için 6 takım dosyayı, Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı iki adet fotoğraf ve imzalı dilekçe ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı iki adet fotoğraf ve imzalı dilekçe ile birlikte ilgili Dekanlık/Yüksekokullara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PRG.

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD.

Prof.

1

Kültür ve düşünce tarihi ile tarih anlayışı ve yöntemi konularında çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Veterinerlik Anatomisi ABD.

Prof.

1

Evcil hayvanlar ve atmaca anatomisi üzerine çaşmaları olmak.

Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji

Yrd. Doç.

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Nörohistoloji ve Harder Bezi konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Prof.

1

Sularda biyotoksinlerin tespiti, alternatif ve biyogiderim konularında çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

Yenilenebilir enerji ve verimlilik ile finansal krizler ve imalat sektörü konularında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Beden Eğitimi Spor Eğitimi

Doç.

1

Spor genetiği ve ace gen ilişkileri konularında çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Doç.

1

Kristallerin mekanik ve titreşimsel özellikleri konusunda çalışmaları olmak.

Sosyoloji

Kurmlar Sosyoloji ABD.

Yrd. Doç.

1

Din Sosyolojisi alanında doktora ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

rk Dili ve Edebiyat

Eski Türk EdebiyaABD.

Yrd. Doç.

1

Eski rk Edebiya alanında doktora yapmış olup divanlardaki mefhumlar üzerine çalışmaları olmak.

Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

Yrd. Doç.

1

Uygulama sonuçlarını öngörme ısından veri analitiklerini kullanma konusunda çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

Yönetsel ve örgütsel etkinlikler ile yönetici liderlik davranışları konusunda çalışmaları olmak.

zelyurt Meslek Yüksekokulu

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği PR:

Yrd. Doç.

1

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik lisans mezunu olup lisansüstü çalışmalarını da ay alanda yapmış olmak. Turizm işletmeciliği ve kişilik ile turizm pazarlamaalanlarında çalışmaları olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

YaBilgisi ABD.

Yrd. Doç.

1

Lisansüstü çalışmalarını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olup, tarihi yapılarla ilgili çalışmaları olmak. ksek öğretimde mimarlıkla ilgili bölümlerde en az (10) on yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi ABD.

Yrd. Doç.

1

Akut mezenterik iskeminin erken tanısı ve alfa lipoic acid ile ilgili deneysel ve klinik çalışmalar yapmış olmak. (*)

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD.

Yrd. Doç.

1

Çocuklardaki arteriyovenöz malformasyonlarda Gama Knife cerrahisi üzerine çalışmaları olmak (*)

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları ABD.

Yrd. Doç.

1

Parsiyel ve total tonsillektominin adenoid yeniden büyümesi üzerine etkisi ile ilgili çalışmaları olmak. (*)

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD.

Yrd. Doç.

1

Hemiplejik hastalarda transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu uygulamasının spastisite üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak. (*)

Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Alternatif Enerji Kaynakları Teknoloji PR:

Yrd. Doç. Dr.

1

Metalik alaşımların doğrusal katılaştırılması ve katı sıvı arayüzey enerjileri konusunda çalışmaları olmak.

 

(*) Mecburi hizmet yükümlüsü olmamak veya tamamlanmasına en fazla 2 (iki) ay kalmış olmak.

9600/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 -Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9 - Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (06/11/2017 - 21/11/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Edebiyatı

Profesör

1

1

Köy seyirlik oyunları ve naatlar üzerine çalışma yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Hemodiyaliz çözeltilerinde alüminyum tayini konusunda çalışmaları olmak, ilaç-metal etkileşimlerinin incelenmesi konularında deneyimli olmak.

Fen Fakültesi

Zooloji

Profesör

1

1

Tatlı su balıklarında yağ asidi içeriği, ağır metal birikimi, insektisitler ve histoloji üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Profesör

1

1

Elektromanyetik alan ölçümleri, GPR algoritmaları ve dizi antenler konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Profesör

1

1

Bilgisayar kontrollü yüksek hassasiyetli santrifüj pompa deney ünitelerinin gerçekleştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Toplum Beslenmesi

Profesör

1

1

Beslenme Eğitimi, Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı konularında çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Profesör

1

1

Avrupa Yükseköğretim Alanı kapsamında moda tasarımı eğitimine yönelik çalışmaları olmak.

Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı

Türk Sanat Müziği

Doçent

1

1

Mevlevi ayin formunda analiz metodu bulmak.

Fen Fakültesi

Katıhal Fiziği

Doçent

1

1

Organik ve inorganik malzemeler üzerine EPR çalışması ve ince flimlerin optiksel ve yapısal karakterizasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Zooloji

Doçent

1

1

Antioksidan kapasite, enzim inhibisyonları ve yağ asitleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent

1

1

İç Mimarlık alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent

1

1

Öğrencilerin farklı mimari sitilleri değerlendirmeleri üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Doçent

1

1

Hidrojen depolayıcı metalik ince filmler konusunda ve p-tipi yarı iletken delafosit malzemelerin üretimi ve uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Birey ve Toplum Sorunları

Doçent

1

1

Sosyal hizmet alanında yaşlı istismarı konusunda çalışma yapmış olmak.

Silifke-Taşucu MYO

Bahçe Tarımı

Doçent

1

1

Bitki hastalıkları, toprak kökenli patojenler, solarizasyon ve organik tarım konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Biyoloji alanında doçent unvanı almış olmak. Diyabet genetiği, diyabetik hayvan modeli ve hücre kültürü alanlarında deneyimli olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

1

1

-

Eczacılık Fakültesi

Farmakognozi

Yrd. Doç.

2

1

Türkiye'de yetişen bazı Asteraceae türlerinin antikanser aktiviteleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmakognozi

Yrd. Doç.

2

1

Türkiye'de doğal olarak yetişen bazı Echium türlerinin yara iyileştirme aktiviteleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doç.

1

1

Avrupa Birliğinin yardım politikaları konusunda çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

Yrd. Doç.

3

1

İslam tarihi alanında Doktora yapmış olmak. Merv şehrinin tarihi ve medeni gelişimi ile ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Proses ve Reaktör Tasarımı

Yrd. Doç.

1

1

Başlatıcılı kimyasal buhar biriktirme yöntemi ile polimerik mebranların sentezi alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Birey ve Toplum Sorunları

Yrd. Doç.

1

1

Sosyal Hizmet Bölümü lisanslı olmak, Sosyal hizmet alanında çocuk istismarı konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

1

Diyabetli hastalarda model temelli motivasyonel görüşme konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

1

Onkoloji hemşireliği ve kemoterapinin yan etkilerinin önlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Kuruluşunda Üretim Yönetimi ve Performans Değerlendirme

Yrd. Doç.

1

1

Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricisi Sertifikasına sahip olmak ve Türkiye’de sağlık yönetiminin mevcut durumu ve geleceği üzerine çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Toplum Beslenmesi

Yrd. Doç.

1

1

Beslenme Bilimleri alanında doktora yapmak, Adölesan gebelerde beslenme durumunun ve yenidoğan ağırlığına etkisinin izlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Yrd. Doç.

2

1

Kornea lentikül cerrahisi konusunda sertifikası olmak ve oftalmik görüntüleme cihazları konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Yrd. Doç.

1

1

Estrojen ve progesteron tedavisi yapılan ovariektomili sıçanlarda Ritodrin ve Nikardipinin Tokolitik etkilerinin belirlenmesi alanında çalışmaları olmak.

9514/1-1