6 Kasım 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30232

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FABRİKA SATIŞ MAĞAZALARINA SARF MALZEME ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


14 ADET ARAÇ KİRALANACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DE 24000 TİPİ TREN SETLERİNİN TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 1000 ADET SOĞUTMA RADYATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Osmangazi Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 30.000 kg Tereyağı alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 21.11.2017 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 21.11.2017 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (312) 397 33 65 - 66         Faks: (312) 397 33 74 - 71

9617/1-1


FABRİKA SATIŞ MAĞAZALARINA SARF MALZEME ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000.000 Adet Karton Bardak (Baskılı) 7oz, 1.000.000 Adet Tepsi Kağıdı (Baskılı), 500.000 Adet Plastik Çatal-Bıçak-Mendil Seti, 500.000 Adet Baskılı Börek Tabağı (Büyük), 500.000 Adet Baskılı Börek Tabağı (Küçük), 300.000 Adet Baskılı Börek Kutusu (Büyük), 350.000 Adet Baskılı Börek Kutusu (Küçük), 2.000 kg Çöp Poşeti, 50.000 adet Sos Kabı, 50.000 Adet Masa Üstü Peçete, 250.000 Adet Sızdırmaz Börek Kutusu (Büyük), 250.000 Adet Sızdırmaz Börek Kutusu (Küçük), 1.000.000 Adet Tahta Karıştırıcı alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 14.11.2017 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 14.11.2017 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy-Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65-66-67       Faks: (0312) 397 33 74-71

9618/1-1


14 ADET ARAÇ KİRALANACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ihtiyacı 14 adet araç, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar, Kuruluşça hazırlanan "14 Adet Aracı Kiralama İşine Ait Teknik Şartnamesi" ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlara uygun olarak, açık teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (100.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler,15.11.2017 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır.

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale. Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği istekliye vermekte serbesttir.

9575/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  3722

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Kağıthane

c) Mahallesi/Mevkii                :  Merkez/Çeliktepe

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  9533

f) Parsel No                            :  2

g) Yüzölçümü                         :  634 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

ı) Hâlihazır                              :  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok

k) İmar Durumu                     :  Ticaret Alanı

l) Cinsi                                    :  Arsa

3 - Muhammen Bedeli            :  10.144.000.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  304.320.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  29 Kasım 2017 – 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy/İSTANBUL

                                                  Tel: 0212 455 33 88    Fax: 0212 449 51 33

9 - Şartname Bedeli                :  100.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (29 Kasım 2017) en geç saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5     34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

15 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

9596/1-1


DE 24000 TİPİ TREN SETLERİNİN TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 1000 ADET SOĞUTMA RADYATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2017/556210

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 309 05 15/71519 - 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                  :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  1000 Adet Soğutma Radyatörü Alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer                   :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3, Gar-ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 08/12/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9519/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Osmangazi Belediye Başkanlığından:

Aşağıda listede belirtilen; Soğanlı Mahallesi, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 5. Kısım 10321 Ada, 1 parsel, (5.042,00 m²) üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi.

Yapı yaklaşık maliyeti muhammen bedeli     :  8.894.088,00.-TL + KDV

Geçici teminat bedeli                                     :      266.823,00.-TL

1 - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 5. Kısım İhalesi 16.11.2017 tarihinde Perşembe günü saat 14:00 da Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10’daki Belediye Hizmet binasının 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle yaptırılacak olan Kat Karşılı İnşaat Yaptırılması işine ait idari şartname her gün çalışma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası 1. kat DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE Satın Alma Servisinde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar her bir ihale Şartnamesi ve ekleri için 5.000,00 (Beş Bin) TL bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar satın alınabilir.

4 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 10.00’a kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No: 10 Osmangazi/BURSA) adresindeki ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına, (Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Servisine) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar (12:00) komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

6 - İhale Komisyon Başkanlığı’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

7 - İstekliler ihale alanı ile ilgili tekliflerinde idare lehine %30’un altında (%30 dahil) teklif veremeyecektir. İdare lehine verilen %30 altındaki (%30 dahil) teklifler kabul edilmeyecektir.

8 - Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

9 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İşin bitirme süresi sözleşme tarihinden itibaren 20 (Yirmi) aydır.

12 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi idari şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

13 - Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin:

A) İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi

B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2017 yılı vizeli),

1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

C) İmza sirkülerini vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

D) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

E) Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Yabancı iştirakçilerin belgelerinin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması halinde, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

F) Her bir ihaleye ait İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat vermesi,

G) 1. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler

İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin %50’ü kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-A Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme belgesinde tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)

2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

3. Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar, yasaklı olmadıklarını taahhütname şeklinde verecektir.)

6. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdari şartnamenin 8. Maddesi G bendinde belirtilen kriterlere uygun olarak belgelerin hazırlanması ve sunulması.

H) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ‘yukarıda istenilen belgelerin (G/1’’ bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “G/1” bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamını, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin %40’ını sağlaması şarttır.

İ) Yer Görme Belgesi (İdare tarafından verilecektir)

J) Şartname Alındı Makbuzu

Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli tarafından imzalanacaktır.

9590/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 23/11/2017 Perşembe günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

 

Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesinde Bulunan Arsalar

 

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz m²

Pay

Payda

Hisse Oranı m²

m² Birim Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

12531

1

Ticaret+ Konut E=2.50

6.844,12

1

1

6.844,12

1.500,00

10.266.180,00

307.986,00

12532

1

Ticaret+ Konut E=2.50

4.672,27

1

1

4.672,27

1.500,00

7.008.405,00

210.253,00

12533

1

Konut E=2.50

11.578,76

1

1

11.578,76

1.250,00

14.473.450,00

434.204,00

12534

1

Ticaret+ Konut E=2.50

4.678,59

1

1

4.678,59

1.500,00

7.017.885,00

210.537,00

12535

1

Ticaret+ Konut E=2.50

5.869,60

1

1

5.869,60

1.500,00

8.804.400,00

264.133,00

12536

1

Konut E=2.50

7.074,65

1

1

7.074,65

1.250,00

8.843.312,50

265.300,00

12537

1

Konut E=2.50

8.403,55

1

1

8.403,55

1.250,00

10.504.437,50

315.134,00

12538

1

Ticaret+ Konut E=2.50

7.420,26

1

1

7.420,26

1.500,00

11.130.390,00

333.912,00

12539

1

Ticaret+ Konut E=2.50

7.068,45

1

1

7.068,45

1.500,00

10.602.675,00

318.081,00

12544

1

Ticaret+ Konut E=2.50

7.052,21

1

1

7.052,21

1.500,00

10.578.315,00

317.350,00

12545

1

Ticaret+ Konut E=2.50

8.156,83

1

1

8.156,83

1.500,00

12.235.245,00

367.058,00

12546

1

Konut E=2.50

11.250,81

1

1

11.250,81

1.250,00

14.063.512,50

421.906,00

12548

1

Ticaret+ Konut E=2.50

7.725,62

1

1

7.725,62

1.500,00

11.588.430,00

347.653,00

12550

1

Konut E=2.50

5.593,38

1

1

5.593,38

1.200,00

6.712.056,00

201.362,00

12551

1

Konut E=2.50

9.691,72

1

1

9.691,72

1.250,00

12.114.650,00

363.440,00

12552

1

Ticaret+ Konut E=2.50

6.690,14

1

1

6.690,14

1.500,00

10.035.210,00

301.057,00

12553

1

Ticaret+ Konut E=2.50

14.479,23

1

1

14.479,23

1.500,00

21.718.845,00

651.566,00

12554

1

Konut E=2.50

11.094,76

1

1

11.094,76

1.250,00

13.868.450,00

416.054,00

12555

1

Konut E=2.50

3.789,23

1

1

3.789,23

1.250,00

4.736.537,50

142.097,00

 

Arsaların satış bedelinin %50’si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan %50’si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 23/11/2017 Perşembe günü saat 13:30’a kadar teslim edilebilir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi

14 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

15 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

9433/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığından:

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

 

No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

İhale Usulü

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35040100946

İzmir

Çiğli

Harmandalı

2107

2

2.194,00

Tam

Tarla

Ayrık Nizam 7 Kat Konut Alanı

Açık Teklif Usulü

2.194.000,00

548.500,00

16.11.2017

10:20

 

1 - Yukarıda belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre satış ihalesi Hükümet Konağı C Blok Konak/İZMİR adresindeki İzmir Defterdarlığı binasının 1. Katında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2 - Satış ihalesi yapılacak taşınmaza ilişkin şartname ve ekleri Defterdarlığımız ilgili Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

4 - Taşınmazın satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU (232) 489 41 40

İlan olunur.

9434/1-1