4 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30230

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltdnin Tekirdağ ve Kırklareli illerinde müştereken sahip bulundukları AR/AOI-TPO/4288 hak sıra no’lu petrol arama ruhsatının müddeti, söz konusu arama ruhsatından ARİ/AOI-TPO/K/F19-a1-1, ARİ/AOI-TPO/K/E19-d4-1 ve ARİ/AOI-TPO/K/E18-c3-2 paftalarının müşterek petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 01.08.2017 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9516/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 27.10.2017       Karar No: 7057

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANI        :  İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.

• MERKEZİ VE

TEBLİGAT ADRESİ      :  Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 10. km No: 310 Yenimahalle ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  03.08.2017, 16.08.2017, 24.08.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL            :  Batman

• KAPSADIĞI İLÇE       :  Kozluk

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  217 hektar

• PAFTA NUMARASI   :  ARİ/İPK/K/L47-d1-3

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

38º08’15’’00’’’

41º34’15’’00’’’

b

38º07’30’’00’’’

41º34’15’’00’’’

c

38º07’30’’00’’’

41º33’10’’80’’’

d

38º08’15’’00’’’

41º33’10’’80’’’

 

KARAR:

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 27.09.2017 tarihli Olur’ları alınmıştır.

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.’ye 25.11.2014 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/İPK/K/L47-d1-3 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 12 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.’ye bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9517/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A. O.’nun Batman ilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4873 hak sıra no’lu petrol arama ruhsatının müddeti, söz konusu arama ruhsatından ARİ/TPO/K/M47-a4-1 paftasının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 18.09.2017 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince yukarıda ismi yazılı şirketin tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9518/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ahmet Kayhan’ın İzinde Topluma Hizmet Barış ve Birlik Vakfı.

VAKFEDENLER: Mehmet Bahaddin KAYHAN, Mehmet Mustafa KAYHAN, Hidayet Reyhan DAŞ, Osman Berat GÜRZUMAR.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/10/2017 tarihinde kesinleşen 06/06/2017 tarihli ve E: 2016/200, K: 2017/324 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı merhum Hacı Ahmet KAYHAN Hazretlerinin büyük ve manevi mirasını şimdiki ve gelecek kuşaklara tanıtmak ve o’nun mübarek ömrü boyunca Kur’an ve Peygamber Efendimizin (S.A.V.) sünneti ışığında, dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, tarikat, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın davet ve tedris ettiği sevgi, barış, birlik ve kardeşlik yolunu izleyerek, eğitim, öğretim, sağlık, sosyal yardım, kültür, sanat ve çevre konularında topluma hizmet etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ankara İli, Mamak İlçesi, Demirlibahçe Mahallesi, 131 pafta, 1599 ada, 1 parsel, 830 m2 yüzölçümlü, “mesken” vasıflı, 40/830 arsa paylı, 14 nolu bağımsız bölüm ile 100.000,00 TL (Yüzbin) ve 76.650,00 USD (Yetmişaltıbinaltıyüzelli) Nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mal varlığını devralacak kurumun, vakfın amacına benzer bir amaç güden, vakfın çalışma ve faaliyet ilkelerine uygun faaliyette bulunan bir vakıf olması ve ayrıca intikale dahil Mamak Caddesi, Parlar Apt. No:55/14, Demirlibahçe, Mamak/ANKARA adresindeki (Mehmet Mustafa KAYHAN’ın vakfettiği) bağımsız bölümü, içindeki eşyalarla birlikte aynen muhafaza etme ve ziyarete açık bulundurma koşuluyla devralması şarttır. Mütevelli Heyetinin karar verememesi durumunda, tasfiyeden artan mal varlığı Darüşşafaka Cemiyeti’ne intikal eder. Vakfın tasfiyesi devam ederken, o sırada Mütevelli Heyeti üyesi olanların da dahil olduğu kişilerce Kayaş Kızılcaköy’deki Hacı Ahmet Kayhan Birlik Camii’nin muhafaza ve bakımı amacını taşıyan bir dernek kurulabilirse, Mamak Caddesi, Parlar Apt. No: 55/14, Demirlibahçe, Mamak/ANKARA adresindeki (Mehmet Mustafa KAYHAN’ın vakfettiği) bağımsız bölüm, içindeki eşyalarla birlikte aynen muhafaza edilmesi ve ziyarete açık bulundurulması koşuluyla, bu Derneğe devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9542/1-1


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz GSTMF, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne 2547 S. Kanunun 65. maddesine, Öğr. Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Doç. alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

BÖLÜM: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI: Doçent

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Mimarlık alanında lisans ve yüksek lisans derecesi sahibi olmak, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Sanat dalında doktora yapmış, doktora sonrasında uluslararası saygın bir üniversitenin mimarlık bölümünün akademik kadrosunda yer almış olmak. Temel Tasarım, İç Mimarı Tasarım ve İç Mekan Sürdürülebilirliği konulu lisans derslerini verebilme deneyimine sahip olmak. Çalışma ve uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası saygın dergilerde yayın yapmış olmak.

BAŞVURU ADRESİ:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü

Bilkent/Ankara • www.bilkent.edu.tr

9546/1-1


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

01/11/2017 tarihli 30227 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan öğretim üyesi alımı ilanı iptal edilmiştir.

İlan olunur.

9594/1-1


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

27/10/2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda "Diğer Şartlar" bölümünde yer alan "Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar." ibaresi iptal edilmiştir.

9595/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

29 Mart 2017 tarihli ve 30022 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Karabük İli Safranbolu İlçesi Karasu İçme Suyu Kaynağı Koruma Alanı İlanına ait koruma alanı haritası revize edilmiş olup, revize edilen harita aşağıda gösterilmiştir.

 

9552/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_18.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_19.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_21.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_22.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_24.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_26.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ