4 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30230

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


AFYONKARAHİSAR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇETİNKAYA MAHALLESİNDE BULUNAN 2 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:


EYNEZ AÇIKOCAK PANOSUNDAN 300.000 TON KÖMÜRÜN YÜKLENMESİ, DEREKÖY LAVVAR TESİSİ BUNKERİNE VEYA STOĞUNA TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


GÜVENLİ UYGULAMA DAĞITICISI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı tarafından orta gerilim ve alçak gerilim abonesi olan ve serbest tüketici belgesi almaya hak kazanan Türk Kızılayı birimlerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi serbest piyasadan tam tedarik esasına göre günün her saatinde kesintisiz olarak kapalı zarf ile teklif almak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar en az 285.000,00 TL tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 27.11.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 28.11.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9573/1-1


DÜZELTME İLANI

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

02.11.2017 TARİH VE 30228 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 2017/557259 İKN MUHTELİF PASLANMAZ SAC LEVHA ALIMI İHALESİNİN İHALE TARİHİ 15.11.2017 GÜNÜ SAAT 14.00 OLARAK DÜZELTİLMİŞTİR.

9574/1-1


AFYONKARAHİSAR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇETİNKAYA MAHALLESİNDE BULUNAN 2 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi’nde 2 adet taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatte TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Gar Binasının toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu taşınmazın geçici teminat miktarı Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi, 1287 ada, 3 parsel için 300.000,00 (Üçyüzbin) TL, 1287 ada, 4 parsel için 300.000,00 (Üçyüzbin) TL olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı gün ve saate kadar TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Aşağıda belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dokümanı, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü veznesine; Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi 1287 ada 3 parsel için 500,00 (Beşyüz) TL ve Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi 1287 ada 4 parsel için 500,00 (Beşyüz) TL yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

17.11.2017 TARİHİNDE YAPILACAK İHALE

Sıra

İli

İlçe

Mah./Köy

Ada

Parsel

Alanı (m²)

Hisse

İhale Saati

1

Afyonkarahisar

Merkez

Çetinkaya

1287

3

2.701,90

TAM

10:00

2

Afyonkarahisar

Merkez

Çetinkaya

1287

4

2.670,75

TAM

14:30

 

6 - Ayrıca 0 272 213 76 21 / 4248 numaralı telefonlardan ve www.tcdd.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

9435/1-1


EYNEZ AÇIKOCAK PANOSUNDAN 300.000 TON KÖMÜRÜN YÜKLENMESİ, DEREKÖY LAVVAR TESİSİ BUNKERİNE VEYA STOĞUNA TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

İdarenin

a) Adresi                             :  E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   : (236) 613 23 26 (4 hat)   Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi    :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Eynez Açıkocak Panosundan 300.000 ton kömürün yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesisi Bunkerine veya Stoğuna taşınması ve boşaltılması işi

2017/558249

2017-2000

22.11.2017

14:00

150 gün

 

b) Yapılacağı yer                 :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                        :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                      :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer  :  ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No.89   45500 Soma/ MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

9548/1-1


GÜVENLİ UYGULAMA DAĞITICISI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Güvenli Uygulama Dağıtıcısı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                  :  2017/559342

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  MTA Genel Müdürlüğü

                                                                     Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                      :  0312 201 20 55 - 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                            :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                         :  Mal Alımı,

                                                                     Güvenli Uygulama Dağıtıcısı,

b) Teslim yeri/yerleri                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı Ambarı

c) Teslim tarihi/tarihleri                             :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                       :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                                        :  14/11/2017 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması    

İstekliler, teklif etmiş oldukları ürünlerle ilgili Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesini teklifleri ekinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge ile teknik şartnamenin her bir maddesi sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanıp, hiçbir madde boş bırakılmayacaktır. Cevaplar açık, anlaşılır olmalı ve teknik detay istenilen maddelerde yeterli teknik düzeyde cevaplar verilmelidir. Boş bırakılan maddeler cevapsız sayılacak ve değerlendirmede “karşılamıyor” şeklinde yorumlanacaktır. İstekliler bu bilgi ve belgeleri teklif ekleri kapsamında sunacaklardır.

Yetki belgeleri üretici firmanın Türkiye ofisinden alınacaktır ve yetki belgesini imzalayan kişinin yetkili olduğunu gösteren belgeler yetki belgesi ile birlikte sunulacaktır.

İsteklinin Ankara’da bürosu bulunacak ve bunu belgeleyerek teklif ekinde sunacaktır. Adres değişikliği olması durumunda en geç 1 (bir) hafta içinde yeni adresini İdare’ye yazılı olarak bildirecektir.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge ve belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (203 nolu oda) Çankaya/ANKARA) görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9543/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, Geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur.

 

Sıra No

Adresi

Ada No

Parsel No

Toplam Alan (m²)

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Dosya Satış Bedeli

Geçici Teminatı

1

Şekerpınar Mah. M. Yazıcıoğlu Cad.

473

6

1868,53

Arsa

15.11.2017

14:00

3.737.060,00 ¨

500,00 ¨

112.111,80 ¨

2

Şekerpınar Mah. Turgut Özal Cad.

577

10

2265,21

Arsa

15.11.2017

14:15

5.889.546,00 ¨

500,00 ¨

176.686,38 ¨

3

Şekerpınar Mah. Ayça Sokak

639

14

2000,00

Arsa

15.11.2017

14:30

2.500.000,00 ¨

500,00 ¨

75.000,00 ¨

4

Şekerpınar Mah. Leylak Sokak

687

26

1254,79

Arsa

15.11.2017

14:45

2.133.143,00 ¨

500,00 ¨

63.994,29 ¨

5

Şekerpınar Mah. Işık Sokak

820

5

2046,72

Arsa

15.11.2017

15:00

2.456.064,00 ¨

500,00 ¨

73.681,92 ¨

6

Şekerpınar Mah. Tanrıkulu Sokak.

815

3

2173,02

Arsa

15.11.2017

15:15

2.716.275,00 ¨

500,00 ¨

81.488,25 ¨

7

Şekerpınar Mah. Ş. Abdullah Ali Cad.

823

5

2000,00

Arsa

15.11.2017

15:30

2.000.000,00 ¨

500,00 ¨

60.000,00 ¨

8

Şekerpınar Mah. Ş. Abdullah Ali Cad.

824

6

4446,82

Arsa

15.11.2017

15:45

6.225.548,00 ¨

500,00 ¨

186.766,44 ¨

9

Şekerpınar Mah. Yeniay Sokak

803

4

1310,50

Arsa

15.11.2017

16:00

2.227.850,00 ¨

500,00 ¨

66.835,50 ¨

 

2 - Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

3 - Satış ihaleleri 15.11.2017 Çarşamba günü bu ilanın 1 maddesinde belirtilen saatlerde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır. İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4 - İhale isteklileri; ihale dosya bedelini ödeyerek satın almak zorundadırlar.

5 - Geçici teminat miktarı bu ilan metninde yer alan ilgili ihalelere ait maddelerde belirtilmiştir.

6 - İhaleye katılabilmek için; “Devlet İhale Kanunun 35. ve 36. maddeleri ile ihale şartnamesinin 7. 8. 9. maddelerine uygun olarak ilan metninin 1. maddesindeki saatlerde ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri bir dosya içinde vererek katılacaklardır.

7 - Teklif Mektubu (Ek 1),

8 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

a) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

b) Geçici Teminat,

c) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),

d) Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için),

e) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),

f) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği,

g) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,

l) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dâhilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe ’ye çevirmek zorundadır,

m) Şartname alındı makbuzu,

n) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.

o) Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 15/11/2017 tarihinde Çarşamba günü katılmak istedikleri ihalenin saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı ödenecektir.

10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 - İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.

12 - Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13 - İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

9580/1-1