28 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30224

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/421 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9304/1-1

—————

Bingöl 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/549 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9327/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

01/06/2017 tarihli ve 7106-62 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Ali Büyükleyla Petrol Ürün. Nak. Lpg Kuy. Gıda Teks. San. ve Tic. Limited Şirketi'nin "Harbiye Beldesi Esenbulak Mah. Atatürk Cad. Antakya/HATAY" adresinde kurulu istasyonunda ve 31 ACH 32 plakalı tankerde 15-16/06/2012 tarihlerinde yapılan denetimlerde yapılan tespitlere göre lisans sahibinin;

a) İstasyonundan alınan akaryakıt numunelerinin İNÖNÜ-PAL tarafından hazırlanan 28/08/2012 tarihli ve "Motorin (2012-1362)" sayılı analiz raporunda ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olması sebebiyle Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği,

b) İstasyonunda yakalanan ürüne ait yaklaşık 20.200 lt motorinden 16.000 litresine ait faturayı ibraz etmeyerek 5015 sayılı Kanunun "Bayiler" başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği,

c) 15/06/2012 tarihinde Dursun KAYMAKÇI'ya yeniden satış amaçlı satış yaparak, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri" başlıklı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği,

d) Yazılı savunmasında belirtilen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı,

anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında;

a) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt bulundurmak fiilinden dolayı 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 163.111,-TL,

b) Dağıtıcı harici akaryakıt ikmal fiilinden dolayı 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereği 70.000,- TL,

c) Yeniden satış amaçlı akaryakıt ikmal etmekten dolayı 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,- TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 67.962,-

olmak üzere toplamda 301.073,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 301.073,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9325/1/1-1

—————

03/08/2017 tarihli ve 7225-51 sayılı Kurul Kararı uyarınca, "Büyük Oturak Kasabası Kabalar Mevkii (Pafta: K23-B,18B-D, Parsel: 18) Banaz/UŞAK" adresinde, 22/09/2010 tarih ve BAY/939-82/28297 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Altınlar Petrol Ürünleri Yedek Parça Nakliyat Oto Tamir Bakım İnşaat ve Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 01/10/2013 tarihli tespite göre; otomasyon sisteminin arızalı olduğu süre boyunca piyasa faaliyetine devam etmesi eyleminin 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu fıkrası, 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükte olan 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve yazılı savunmasında ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Altınlar Petrol Ürünleri Yedek Parça Nakliyat Oto Tamir Bakım İnşaat ve Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9325/2/1-1

—————

03/08/2017 tarihli ve 7225-52 sayılı Kurul Kararı uyarınca, "Büyük Oturak Kasabası Kabalar Mevkii (Pafta: K23-B,18B-D, Parsel: 18) Banaz/UŞAK" adresinde, 22/09/2010 tarih ve BAY/939-82/28297 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Altınlar Petrol Ürünleri Yedek Parça Nakliyat Oto Tamir Bakım İnşaat ve Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 01/10/2013 tarihli tespite göre; Akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde alınan numunelerin EGE-PAL tarafından yapılan analizleri neticesinde düzenlenen 25/10/2013 tarih ve Gazyağı (E-13100401) numaralı analiz raporunda söz konusu yakıtın ulusal marker seviyesinin “GEÇERSİZ” olmasının 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırılık teşkil ettiği ve yazılı savunmasında ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Altınlar Petrol Ürünleri Yedek Parça Nakliyat Oto Tamir Bakım İnşaat ve Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9325/3/1-1

—————

20/07/2017 tarihli ve 7196-3 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 29/03/2013 tarihli ve BAY/939-82/32385 numaralı (01/07/2014 tarihli 23355 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Taşköprü Köyü E-5 Mahallesi No: 53/5 Merkez/ DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Arslaner Ambalaj San. A. Ş.'nin, 19/11/2013 tarihli tespite göre BAY/939-82/32157 numaralı bayilik lisansı sahibi Topaloğlu-Şen Turizm Taş. İnş. Orman Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.'ne Yeniden satış amaçlı akaryakıt temin etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9325/4/1-1

—————

27/02/2013 tarih ve BAY/939-82/32217 sayılı bayilik lisansı sahibi Bozdemir Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin Yeni Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:1 Honaz- DENİZLİ adresinde kurulu bulunan akaryakıt istasyonunda 03/08/2015 tarihinde yapılan denetime göre; satışların otomasyon sistemine yansımaması ve pompalara ait tabancaların otomasyona bağlı olmaması nedeniyle, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen lisans sahibi hakkında 05/05/2017 tarih ve 20733 Başkanlık Makamı OLUR’u kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 08/05/2017 tarih ve 568 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/08/2017 tarih ve 7225-64 sayılı Kararı ile “….,BAY/939-82/32217 sayılı bayilik lisansı sahibi Bozdemir Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 80.106,- TL idari para cezası uygulanmasına,,” uygulanmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 05/09/2017 tarih ve 40935 sayılı yazımız ile Bozdemir Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin ticaret sicilinde kayıtlı Koza Sokak No:75-5 Gaziosmanpaşa Çankaya-ANKARA adresine yapılan tebligatın ilgilisine tebliğ edilemediği hususu tebliğ mazbatasından görülmüştür.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 80.106,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9325/5/1-1

—————

20/07/2017 tarihli ve 7196-4 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 205 054 2858 vergi kimlik numaralı, Sanayi Mahallesi Sarı Limon Sokak No:4/B İzmit/ Kocaeli adresli Cenfi Otomotiv Oto Tamir Bakım Yedek Parça Servis Hiz. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, 19/11/2013 tarihli tespite göre lisans almaksızın bayilik faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9325/6/1-1

—————

18/08/2017 tarihli ve 36115 sayılı Başkanlık Oluru ile 09/01/2014 tarihli ve 4826/51 sayılı Kurul Kararının Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2014/777 E. ve 2014/3217 K., Danıştay 13. Dairesinin 2015/2414 E., 2015/2546 K. sayılı Kararlarında “ön araştırma ve soruşturma yapılmadan tesis edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 08/02/2011 tarih ve BAY/939-82/28992 sayılı bayilik lisansı sahibi (19.10.2015 tarihli 38665 sayılı Karar ile sonlandırılmış) DE PA Petrol İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin akaryakıt istasyonunda 27/09/2012 tarihinde yapılan denetimde alınan benzin numunesinin ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğu ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ’nde yapılan analiz sonucunda düzenlenen PAL-12-715-1489 sayılı analiz raporu ile tespit edilmiş olup ilgili lisans sahibinin ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etme eyleminden dolayı 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23/08/2017 tarihli ve 978 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9325/7/1-1

—————

27/07/2017 tarihli ve 7213-16 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Güvenevler Mahallesi G.M.K. Bulvarı No: 366/B MERSİN adresinde 19.03.2005 tarih ve BAY/459-960/07033 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Europet Petrol Ürünleri İnş. Turz. Otom. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda yapılan 23/06/2013 tarihli tespite göre; Bağlı olduğu dağıtıcı lisansı sahibinin izni olmadan istasyon otomasyon sistemine müdahale etmek eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı mülga 5 inci maddesinin (14) üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek hususlar olmadığı anlaşıldığından; lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9325/8/1-1

—————

18/05/2017 tarihli ve 22963 sayılı Başkanlık Oluru ile Torunsolaklı Köyü Karaisalı/ADANA adresinde, 24.05.2012 tarih ve BAY/939-82/31012 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd.Şti. bayii olarak faaliyet gösteren Ferpet İnşaat Petrol Nak. San. ve Tic. A.Ş.'nin Atalar Mah. Cemal Gürsel Bulvarı No: 144 Yenice-Tarsus/MERSÎN adresinde, 05.09.2012 tarih ve BAY/939-82/31464 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Oneks Akaryakıt Dağıtım San. ve Tic. Ltd.Şti. bayii olarak faaliyet gösteren Mesal Petrol Ürünleri Gıda Nak. Tic. Ltd. Şti.'ne yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı eyleminden dolayı konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 21/08/2017 tarihli ve 973 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9325/9/1-1

—————

Kurul’un 07/09/2017 tarih ve 7274-8 sayılı Kararı ile, BAY/459-513/06586 sayılı bayilik lisansı sahibi Gür-Pet Petrolcülük Otomotiv Tarım Turizm İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nce 28/06/2009 tarihinde Kurumca belirlenen tavan fiyatın üzerinde fiyatla akaryakıt satışı yapıldığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 25/06/2009 tarih ve 2145-1 sayılı Kurul Kararı’na aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 56.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9325/10/1-1

—————

18/09/2017 tarihli ve 38836 sayılı Başkanlık Oluru ile Kargalıhanbaba Mah. Sakarya Cad. No:358 Hendek Sakarya adresinde faaliyet gösteren 10.03.2014 tarihli ve BAY/939-82/33891 sayılı bayilik lisansı sahibi Kalpet Akaryakıt Ürünleri Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 04.08.2015 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kalpet Akaryakıt Ürünleri Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/09/2017 tarihli ve 1014 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9325/11/1-1

—————

D.100 Karayolu Caddesi No:42 Yenicepınar Köyü Merkez/Bolu adresinde yer alan ve (04.03.2016 tarihinde sonlandırılan) 09/05/2007 tarihli ve BAY/939-82/22015 sayılı bayilik lisansı ile denetim tarihinde faaliyet gösteren Yiğit Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm Ticaret Limited Şirketinin akaryakıt istasyonunda 29.06.2015 tarihinde yapılan denetimde; satış raporlarının ve tank dolum raporlarının sağlıklı olarak alınamadığı tespit edilmiş olup buna istinaden ilgili lisans sahibinin otomasyon dökümlerinin Kurum kayıtları üzerinden incelenmesi sonucunda yapılan değerlendirme uyarınca, otomasyon sisteminin sağlıklı ve doğru çalışmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) ve (c) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi hakkında 20/09/2017 tarihli ve 39195 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 5015 sayılı Kanun kapsamına giren mevzuata aykırı durumların 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin aynı kanunun 20 nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi amacıyla hazırlanan yazı ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 25.09.2017 tarihli ve 1023 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere (Büyük Cami Mah. İzzet Baysal Caddesi Şahinoğlu İş Hanı No:91/105 Merkez/BOLU adresinde mukim) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9325/12/1-1

—————

22/06/2017 tarihli ve 7149-10 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 05.03.2013 tarih ve BAY/939-82/32249 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ladik Kasabası, Pancarcı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:9 (Ada:-, Pafta:40, Parsel:3690) SARAYÖNÜ/KONYA adresinde faaliyet gösteren İzzettin BULUT'a ait istasyonda 12/03/2014 tarihinde yapılan tespite göre; lisans sahibinin İstasyonunda bulunan otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmadığının tespit edilmesi ve bu arızanın giderildiği 20.03.2014 tarihine kadar söz konusu pompa ve tankların kullanılmasının 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı'nın mülga 5 inci maddesinin (10) numaralı bendi hükümleri ile halen yürürlükte olan 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu ve yazılı savunmasında belirtilen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9325/13/1-1

—————

10/08/2017 tarihli ve 34989 sayılı Başkanlık Oluru ile 09.09.2013 tarih ve BAY/939-82/33184 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi No:214 (Ada:1666, Pafta:249, Parsel:4) Meram KONYA adresinde Karapınar Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 22/03/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde alınan numunelerin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1420P00559001, 1420P00559002 ve 1420P00559003 sayılı analiz raporlarıyla ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve akaryakıtta tağşiş yapıldığı tespit edilmiş olup, Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; piyasa faaliyetine konu akaryakıta tağşiş amaçlı solvent karıştırması fiillin ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 21/08/2017 tarihli ve 972 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9325/14/1-1

—————

18/08/2017 tarihli ve 36270 sayılı Başkanlık Oluru ile 09/01/2014 tarihli ve 4826/86 sayılı Kurul Kararının (a) ve (b) bentlerinin Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2014/1196 E. ve 2014/1535 K., Danıştay 13. Dairesinin 2015/1734 E., 2015/2263 K. sayılı Kararları ve Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2014/1194 E. ve 2014/1534 K., Danıştay 13. Dairesinin 2015/1729 E., 2015/2262 K. sayılı Kararlarında “ön araştırma ve soruşturma yapılmadan tesis edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 03/09/2010 tarih ve BAY/939-82/28227 sayılı bayilik lisansı sahibi (28.03.2014 Tarih ve 10821 sayılı Karar ile sonlandırılmış) Nurettin Işık Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 04/03/2013 tarihinde yapılan denetimde alınan akaryakıt numunelerine ilişkin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1320P00228001 ve 1320P00229001 sayılı analiz raporları ile akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunelerinin Ulusal Marker Ölçümünde marker seviyesinin GEÇERSİZ ve Teknik Düzenlemelere AYKIRI olması ve akaryakıt istasyonunda sözleşme yaptığı dağıtıcı firmaya ait marka ve logoları bulundurmaması fiillerinden dolayı 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23/08/2017 tarihli ve 979 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9325/15/1-1

—————

15/05/2013 tarih ve BAY/939-82/32607 sayılı bayilik lisansı ile Nurse Parke Hafriyat İnşaat Petrol Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilmekte olan akaryakıt istasyonunda Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca 09/05/2014 tarihinde yapılan denetimde, istasyonda dağıtıcı firmanın kurumsal kimlik işaretlerinin bulunmadığı, pompa satış fiyatının, fiyat ilan panosunda ilan edilen fiyattan yüksek olduğu ve dağıtıcı dışı akaryakıt ikmali yapıldığı tespiti ile ilgili olarak 18/08/2017 tarih ve 36116 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında yapılan soruşturma sonucu hazırlanan 14/09/2017 tarih ve 1002 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 14/09/2017 tarih ve 42667 sayılı yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edileceği konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9325/16/1-1

—————

17/08/2017 tarihli ve 7247-21 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Asfaltı Üzeri/ DÜZCE adresinde 12/03/2005 tarihli ve BAY/454-257/03567 numaralı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Önyar Oto. Tic. A.Ş.'nin, 27/12/2013 tarihli tespite göre;

- İlan edilenden daha yüksek fiyattan akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından; Önyar Oto. Tic. A.Ş. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9325/17/1-1

—————

24/08/2017 tarihli ve 37027 sayılı Başkanlık Oluru ile 09/01/2014 tarihli ve 4826/48 sayılı Kurul Kararının Ankara 17. İdare Mahkemesinin E. 2014/510, K. 2014/1397 sayılı ve Danıştay 13. Dairesinin E. 2015/2031, K. 2015/2596 sayılı Kararlarında “ön araştırma ve soruşturma yapılmadan tesis edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 17/02/2012 tarih ve BAY/939-82/30608 sayılı (24.11.2015 tarih ve 43042 sayılı Karar ile sonlandırılmış) bayilik lisansı sahibi Özsafran Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 30/10/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmak fiili nedeniyle iptale ilişkin mahkeme kararlarında belirtilen gerekçeler çerçevesinde konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/09/2017 tarihli ve 1003 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9325/18/1-1

—————

DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 ve 2013 yıllarında Kuruma bilgi sunulmasını sağlayan sistemini sürekli olarak Kurumun erişimine sağlamaması ve bayi denetim sistemine ilişkin eksiklikleri gidermemek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 ve 2’nci fıkrasına ve 7 inci maddesinin 6’ncı fıkrasına, 27/6/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerine ve 5 inci maddesinin 8, 11 ve 12’nci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2016/408 E. sayılı dosyası ile açılan davada ön araştırma ve soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde 24/08/2017 tarihli ve 36956 sayılı Başkanlık Oluru ile doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 07/09/2017 tarihli ve 992 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9325/19/1-1

—————

Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 20.07.2017 tarihli ve 31624 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi SETAŞ Isı Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Ankara İli, Keçiören İlçesi, Aşağı Eğlence Mahallesi, Berçin Sokak No:11/17 adresine ait iç tesisat yapımının sertifikasız firma tarafından yapılmasına rağmen kendisi tarafından yapılmış gibi üstlenilmesi eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun (Kanun) Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Kurul Kararı’nın 7 nci maddesine aykırı olması nedeniyle 02.08.2017 tarihli ve 33514 sayılı Başkanlık Oluru ile 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca firmanız hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen 02/08/2017 tarihli ve 920 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9325/20/1-1

—————

13/06/2014 tarih ve BAY/939-82/34329 sayılı bayilik lisansıyla "Kütahya Karayolu 15 Km. Şahmelek Tavşanlı KÜTAHYA" adresinde faaliyet gösteren SRH Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Nakliyat Emlak Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 19/04/2015 tarihinde Ankara Kazan ilçesinde Çelik İnş. Nak. Paz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti unvanlı firmanın kamyonlarına, adına tescilli 35 EUV 41 plakalı tankerden motorin dolumu yaptığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 08/09/2017 tarih ve 37896 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında yapılan soruşturma sonucu hazırlanan 27/09/2017 tarih ve 1047 sayılı soruşturma raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 27/09/2017 tarih ve 44612 sayılı yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edileceği konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9325/21/1-1

—————

20/07/2017 tarihli ve 7196-1 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 18/02/2013 tarihli ve BAY/939-82/32157 numaralı (21/05/2014 tarihli ve 17851 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Şimşir Mahallesi Düzce Caddesi No:5/C Kaynaşlı/DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Topaloğlu-Şen Turizm Taş. İnş. Orman Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.'nin, 19/11/2013 ve 23/01/2014 tarihli tespitlere göre; dağıtıcısı dışında 19/04/2013 tarihinde Cenfi Otomotiv Oto Tamir Bakım Yedek Parça Servis Hiz. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nden, 26/08/2013 tarihinde Cannes Petrolcülük ve Tur. Tic. Ltd. Şti.'nden, 20/09/2013 tarihinde Arslaner Ambalaj San. A. Ş.'nden akaryakıt ikmal etmek suretiyle ve 23/01/2014 tarihinde menşei belli olmayan akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 19/11/2013 tarihli tespit için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.- TL. ve 23/01/2014 tarihli tespit için ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751.- TL. olmak üzere toplam 142.751- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 142.751- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9325/22/1-1

—————

27/05/2010 tarihli ve 2577/20 sayılı Kurul Kararının “vaziyet planı harici tank bulundurulması” fiiline ilişkin kısmının Danıştay 13. Dairesinin 30/10/2012 tarih ve E.2010/3255, K.2012/2597 sayılı ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E. 2013/1974 K. 2015/2028 sayılı Kararlarında “ön araştırma ve soruşturma yapılmadan tesis edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 30/03/2009 tarih ve BAY/939-82/25804 sayılı (21/01/2011 tarihli ve 297 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilmiş) bayilik lisansı sahibi Yayan Petrol Madeni Yağlar Nakliyat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 01/10/2009 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen akaryakıt istasyonu içerisinde ve/veya bitişiğinde gizli yer altı tankları bulundurmak fiili nedeniyle iptale ilişkin mahkeme kararlarında belirtilen gerekçeler çerçevesinde konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/09/2017 tarihli ve 997 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9325/23/1-1

—————

20/07/2017 tarihli ve 7196-13 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. 8. Sok. No:14 KONYA" adresinde faaliyet gösteren 29.12.2009 tarih ve MYĞ/2379-1/26988 numaralı madeni yağ lisansı sahibi Yeni Toros Attariye İzolasyon Madeni Yağ Oto. Petrol Ürünleri Ltd. Şti.'nin; 2011-2012 takvim yıllarında ithal ettiği baz yağları üretimde kullanmaksızın doğrudan satmak suretiyle ticari faaliyete konu etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Madeni Yağın Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin (2) nci fıkrasına ve 2010-2012 takvim yıllarında ürettiği madeni yağları, alıcılarının (nakliye firmaları) kullanımını bilerek ve bu amacı gözeterek kasıtlı olarak motorin ikamesi ürün olarak satmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğu; 2010-2011 takvim yıllarında Küçükler Tic. A.Ş.'ye kalyak satışı gerçekleştirdiği 04/04/2013 tarihli ve 2013-A-963/2 numaralı Vergi Tekniği Raporunda yer alan ilgilinin satış faturaları dökümünden tespit edilmiş olup, söz konusu tüzel kişinin anılan 2010-2011 takvim yıllarında akaryakıt bayilik lisansı almaksızın faaliyette bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu ve yazılı savunmasını süresi içinde sunmadığı anlaşıldığından lisans sahibi hakkında; 2011-2012 takvim yıllarında ithal ettiği baz yağları, üretimde kullanmaksızın doğrudan satmak ve ürettiği madeni yağları, alıcılarının (nakliye firmaları) kullanımını bilerek ve bu amacı gözeterek kasıtlı olarak motorin ikamesi ürün olarak satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca 339.814.- TL ve 2010-2011 takvim yıllarında akaryakıt bayilik lisansı almaksızın faaliyette bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 61.638.- TL olmak üzere toplamda 401.452.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 401.452.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9325/24/1-1

—————

24/05/2017 tarihli ve 7094-27 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Aziziye Atatürk Mah. Yeni Köy Mevkii No: 20 (PAFTA: M 32 ADA:143 PARSEL:5) Ereğli/KONYA adresinde 21.02.2012 tarih ve BAY/939-82/30618 sayılı lisansı ile faaliyet gösteren ve daha sonra 26/11/2012 tarihli ve 3613 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisans iptal edilen Zeyneddin AKKAYA’ya ait akaryakıt istasyonunda 15/08/2012 tarihinde yapılan denetimde istasyondan alınan numunelere ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1220P00812001 sayılı analiz raporuna göre; lisans sahibinin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurmakla 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve yazılı savunmasında belirtilen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9325/25/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_24.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_25.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_26.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_29.jpg


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; Profesör kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, Doçent kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

BİRİM

UNVAN

K/D

ADET

NİTELİĞİ

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Yeni Doğan Alanında Doçentlik Unvanı almış olmak

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Nefroloji Alanında Doçentlik Unvanı almış olmak

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji Alanında Doçentlik Unvanı almış olmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Devreler ve Sistemler

Profesör

1

1

Robotik, kontrol sistemleri ve görüntü işleme konusunda çalışmaları olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Din Psikolojisi

Doçent

1

1

Öz Yeterlilik, Kimlik Duygusu ve Dindarlık Eğilimi konusunda çalışmaları olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Yurtiçi ve Yurtdışı kütüphanelerdeki el yazma divanlar konusunda çalışmaları olmak

9364/1-1


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Doçent / Profesör kadrosuna başvuracak adayların:

Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayın, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları (Teaching Portfolio) iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Erkek adayların askerliğini yapmış / muaf olmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyası (2 kopya halinde) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doçent yada Profesör

1

Adayların;

- Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

- İnsan – bilgisayar etkileşimi, bilgisayar grafiği, bilgisayarla görme, makine öğrenmesi, bilgisayar ağları ve robot programlama alanlarında araştırmalar yapmış adaylar tercih edilecektir.

9387/1-1


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nim yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE / BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

İSTENİLEN ÖZELLİKLER/ UZMANLIK ALANI

UNVAN

KİŞİ SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi Mezunu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış ve aynı Ana Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

Profesör

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih ve Türk Siyaset Hayatı konularında Doçentlik Yapmış olmak

Doçent

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İng)

Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Profesör

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İng)

Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Doçent

1

 

Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6) ve Doçent için dört (4) takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14  Üsküdar - İSTANBUL    

Tel:  0 216  400 22 22 (2840-2841-2842)

9346/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine ve her bir eser dosyasına ayrı ayrı eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan Akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının Başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (Eser Dosyaları Haricinde Hazırlanacaktır)

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserinin belirtmesi)

Özgeçmiş,

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe,

Özgeçmiş,

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D./A.S.D./PROGRAM

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Temel  İmmünoloji Yan Dal Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Doçenti olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

Acil Tıp Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı olmak. Doğumsal Kalp Hastalıklarında Cerrahi Tedavi uygulanan ve bu konuda kurumsal hizmet verilen bir üniversitede, öğretim üyesi unvanı ile en az 2 (iki) yıl süreyle çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Acil Uzmanı olmak. Çocuk Acil ve Yoğum Bakım Üniteleri Kurmuş olmak, En az 5 (beş) yıl Çocuk Acil Birim Sorumluluğu deneyimine sahip olmak, Çocuk İhmali ve İstismarı konusunda eğitimli ve bu konuda kurumsal hizmet verilen bir üniversitede en az 2(iki) yıl deneyime sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Pediatrik ve Perinatal Patoloji Konusunda Deneyimli olmak

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Gıda Kimyası ve Enstrumental(HPLC, Mass spec, GC) analizleri konusunda deneyimli olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Öğretmen eğitimi programları ve modelleri ile öğrenme stilleri, öğrenme model, yaklaşım ve stratejileri konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doçent

1

1

Meşşâî Filozofların devlet anlayışları ve İşraki felsefede nefs konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Engelli Çalışanlarda Serbest Zaman Engelleri, Rekreasyon Alanında Kullanılan Ölçekler, Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük konularında çalışma yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Doçent

3

1

Fizyoloji Bilim alanında doktora yapmış olmak ve doçent ünvanına sahip olmak. Gastro-intestinal sistemde apopitozis ve oksidatif stres konusunda çalışmalar yapmış olmak.

9376/1-1


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile,

2 - Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile,

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar 10 Kasım 2017 tarihine kadar İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/ Program

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Aranan Nitelikler

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Profesör

1

Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Temel Alanında almış olmak. Hareket ve Antrenman Bilimi alanında çalışmalar yapmak.

Doçent

1

Doçentliğini Spor Bilimleri Temel Alanında almış olmak.

Spor Yöneticiliği

Profesör

1

Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Alanında almış olmak. Spor Yönetimi ve Organizasyon alanında çalışmalar yapmak

Doçent

1

Doçentliğini Spor Bilimleri Temel Alanında almış olmak.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini Sağlık Bilimleri Temel Alanında almış olmak. Ortopedi ve Travmatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Prof. Dr./ Doç. Dr./ Yardımcı Doçent

2

Doçentliğini Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanında almış olmak./ Doktorasını Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanında almış olmak./ Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak veya Çocuk Hastalıkları alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.

Sosyal Hizmet

Prof. Dr./ Doç. Dr./ Yardımcı Doçent

2

Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak./Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak./ Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji veya Sosyal Antropoloji alanlarının birinden doktora yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Prof. Dr./ Doç. Dr./ Yardımcı Doçent

1

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarında almış olmak./Doktorasını ilgili alanda almış olmak/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarının birinden doktora yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Doçentliğini Fizik alanından almış olmak

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanından almış olmak

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

3

Bilgisayar Mühendisliği-Yazılım Mühendisliği

Mimarlık

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

2

Mimarlık

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Lojistik

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

1

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık/Ekonomi/Uluslararası Ticaret alanında uzmanlaşmış olmak

Uluslararası Lojistik

Yardımcı Doçent

1

İktisat Teorisi alanında doktora yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret

Profesör

1

İktisat Politikası alanında Doçent olup İlgili alanda uzmanlaşmış olmak.

Uluslararası Ticaret

Profesör

1

Çalışma Ekonomisi alanında Doçent olup ilgili alanda uzmanlaşmış olmak.

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent

1

Ekonomi ya da Maliye alanında doktora yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

Sosyoloji veya Felsefe anabilim dallarından birinde doktora yapmış olmak

Psikoloji

Yardımcı Doçent

1

Psikoloji veya Klinik Psikoloji anabilim dallarından birinde doktora yapmış olmak.

9394/1-1