28 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30224

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4 KALEM TIBBİ CİHAZ VE MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BULUT VE OTOMASYON ALT YAPISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


6 ADET MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:


TRABZON SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. SERMAYESİNDE BULUNAN %4,636 HİSSE, SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:


TTK İHTİYACI OLARAK EKSPROOF KAMERA SİSTEMLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TUZLA AYDINTEPE MAHALLESİ YEŞİLDERE CADDESİ İLE PROF. NECMETTİN ERBAKAN CADDESİNİN BİRLEŞTİĞİ YERDEKİ PARK ALANINDA PARK ALANI TESİSİ İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

DSİ I. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünden:


HEMZEMİN GEÇİTLERDE BEKÇİLİK HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4 KALEM TIBBİ CİHAZ VE MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırım Harcamaları Şube Müdürlüğü ihtiyacı 4 Kalem Tıbbi Cihaz ve Malzeme, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/11/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9296/1-1


BULUT VE OTOMASYON ALT YAPISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı “Bulut ve Otomasyon Alt Yapısı” Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve VMware markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ve VMware markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve VMware markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9365/1-1


6 ADET MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 6 adet mal alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası :  Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 440 0019

c) Elektronik Posta Adresi      :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :  -

2 - İhale Konusu malın:

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale tarihi

İhale saati

1-

Ekokardiyografi Cihazı

İhale kayıt no: 2017/544177

1

Adet

03/11/2017

10:30

2-

2 Kalem Mal Alımı:

İhale kayıt no: 2017/544219

03/11/2017

11:00

1

TLC Scanner (Radio-TLC Sistemi)

1

Adet

 

2

Doz Kalibratörü

1

Adet

3-

4 Kalem Mal Alımı:

İhale kayıt no: 2017/544293

03/11/2017

11:30

1

Real-Time PCR Cihazı

1

Adet

 

2

Gradient PCR Cihazı

1

Adet

3

Nükleik Asit İzolasyon Cihazı

1

Adet

4

Otomatik Pipetleme Cihazı

1

Adet

4-

6 Kalem Mal Alımı:

İhale kayıt no: 2017/544446

03/11/2017

14:00

1

Buz Makinası

1

Adet

 

2

Hava Hareketli CO2 İnkübatörü

1

Adet

3

Isıtıcı Blok Cihazı

1

Adet

4

Isıtmalı Çalkalamalı İnkübatör

1

Adet

5

Anaerob Cihazı

1

Adet

6

Yıkama-Dezenfeksiyon ve İç-Dış Kurutma Cihazı

1

Adet

5-

15 Kalem Mal Alımı:

İhale kayıt no: 2017/544566

03/11/2017

14:30

1

Kuru Hava Strerilizatörü

1

Adet

 

2

Etüv (İnkübatör)

2

Adet

3

Mikrobiyolojik Emniyet Kabini

2

Adet

4

Laminer Hava Kabini

1

Adet

5

Laminer Hava Kabini

1

Adet

6

Kit Saklama Dolabı

3

Adet

7

Derin Dondurucu (-41C)

2

Adet

8

Dik Tip Laboratuvar Buharlı Sterilizatörü (Otaklav)

2

Adet

9

Çeker Ocak 120 cm'lik 120x90x240cm

1

Adet

10

Vorteks Mikser

3

Adet

11

Su Banyosu

1

Adet

12

Elektronik Terazi

1

Adet

13

Derin dondurucu

2

Adet

14

Mikro Terazi

1

Adet

15

Masa Üstü Ph Metre

1

Adet

6-

6 Kalem Mal Alımı:

İhale kayıt no: 2017/544604

03/11/2017

15:00

1

Yer Tipi Soğutmalı Ultrasantrifüj

1

Adet

 

2

Masaüstü Santrifüj

1

Adet

3

Masaüstü Tip Soğutmalı Santrifüj

1

Adet

4

Masaüstü Tip Mikro Santrifüj

1

Adet

5

Spektrofotometre Mikroplaka Absorbans Okuyucu

1

Adet

6

Homojenizatör Cihazı

1

Adet

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar Kardiyoloji Enstitüsüne teslim edilecektir. (1 sıra nolu ihale için)

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar Eczacılık Fakültesine teslim edilecektir. (2 sıra nolu ihale için)

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar Cerrahpaşa Tıp Fakültesine teslim edilecektir.(3,4,5 ve 6 sıra nolu ihaleler için)

3 - İhalenin yapılacağı Yer      :  İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. (1 sıra nolu ihale için)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

4.3.4.1. İstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiş; TSE “Hizmet Yeterlilik Belgesi ve T.C Sağlık Bakanlığının/İl Sağlık Müdürlüğünün vermiş olduğu “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi”ni sunmalıdır. (1 sıra nolu ihale için)

4.3.4.2. İstekli firma ISO, TSE ve CE belgelerini sunmalıdır. (4 sıra nolu ihale için)

4.3.4.3. İstekli firma TSE, ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, TS 6073, TS 5151, TS EN 12469, ISO 9001-2000 ve CE belgelerini sunmalıdır.(5 sıra nolu ihale için)

4.3.4.4. İstekli firma ISO ve ürün CE belgesini sunmalıdır. (6 sıra nolu ihale için)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. (1 sıra nolu ihale için)

10 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. (2, 3, 4, 5 ve 6 sıra nolu ihaleler için)

11 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

9362/1-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Elhaç Selmi Ağa, Elhaç İbrahim Ağa Vakıflarına ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selamali Mahallesi, Söz Ebesi Sokağında bulunan, tapunun (67/1) Pafta, (2627) Ada, (1-2-3-5-6-7-8-9-10) Parsellerinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazların üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 21/08/2017-466/429 sayılı Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süreyle Yurt Binası İnşaatı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                                                :  İstanbul

İLÇESİ                                                         :  Üsküdar

MAHALLESİ                                              :  Selamiali

SOKAK/CADDE                                         :  Söz Ebesi Sokak

YÜZÖLÇÜMÜ                                           :  1.701,28 m2

PAFTA NO.                                                :  67/1

ADA NO.                                                    :  2627

PARSEL NO.                                              :  1-2-3-6-7-8-9-10

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MECLİS KARAR VE TARİHİ                   :  21/08/2017 - 466/429

YÜZÖLÇÜMÜ                                           :  134,35 m2

İHALE USULÜ                                           :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif usulü

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ                          :  Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 21/08/2017- 466/429 sayılı Meclis Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süreyle “Yurt Binası” inşaatı Yapım Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işi.

İŞİN TAHMİNİ BEDELİ                            :  4.061.370,00 TL.

                                                                        (DörtmilyonaltmışbirbinüçyüzyetmişTürkLirası)

                                                                        (yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT                                     :  121.841,10 TL.

                                                                        (YüzyirmibirbinsekizyüzkırkbirTürkLirası OnKuruş) (Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.)

İHALE TARİH VE SAATİ                         :  14/11/2017 - 15.00

I - Mülkiyeti Elhaç Selmi Ağa, Elhaç İbrahim Ağa Vakıflarına ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selamali Mahallesi, Söz Ebesi Sokağında bulunan, tapunun (67/1) Pafta, (2627) Ada, (1-2-3-5-6-7-8-9-10) Parsellerinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazların üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 21/08/2017 -466/429 sayılı Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süreyle Yurt Binası İnşaatı yapılmak üzere, Yapım Karşılığı kira ve işletme ihalesi işinde;

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılmak üzere,

a) Sözleşme süresinin toplam 25 (Yirmibeş) yıl olması,

b) Kira bedellerinin; İlk 3 yılın aylık kirası 10.350,00 TL, 4. yılın aylık kirasının 34.500,00 TL olması, 5. yıldan işin süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

2) 2627 ada, 1 ve 2 parsellerde yer alan sarnıçlarla ilgili olarak Kurul kararına göre işlem yapılması,

3) Şu an projesiz değerlendirmesi yapılan söz konusu taşınmaza hazırlanacak olan projeler için gerekli kurum ve kuruluşlardan alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması, onay alma sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep edilmemesi,

4) Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama modeline göre değerlendirilmesi planlanan ve son alınan aplikasyon krokisinde tecavüz durumu gözükmeyen taşınmaza yönelik uygulama esnasında çıkabilecek tecavüz miktarının hesaplanarak, bedelinin işin yüklenicisi tarafından İdaremize ödenmesi,

5) Gerekli izinlerin yüklenici tarafından alınarak, taşınmaz üzerinde hâlihazırda bulunan yapının yıkım-hafriyat işleri ve bu işlemler sırasında alınacak güvenlik tedbirlerinin yüklenici tarafından yerine getirilmesi, bu konularla ilgili İdaremizden herhangi bir bedel talebinde bulunulmaması,

6) İlk üç yıl içerisinde binanın tatbikat projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatılması, inşaat ruhsatının alınması ve inşaat imalatlarının bitirilerek binanın faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleşmenin fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde İdareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların irat kaydedilmesi,

7) İşletme süresi sonrasında, yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi veya kiralamaya devam etme durumunda; günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek yeni kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi şartlarıyla uzun süreli kira ihalesine konulmuştur.

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının-1. katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İhale dökümanı, Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresindeki Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü (3). kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosunda görülebilir. İhale Dokümanının satışı yapılmayacaktır.

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katında bulunan İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %50'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin % 80'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici (ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2. ve sözleşmenin 10.5 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

V - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 2 Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII - Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3. Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

X - Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TEL                  : 0216 695 21 00 - (7234-7244

FAKS               : 0216 695 21 30

E-MAİL           : istanbul2@vgm.gov.tr. İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İlan olunur.

9148/1-1


TRABZON SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. SERMAYESİNDE BULUNAN %4,636 HİSSE, SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:

Kuruluşumuza ait TRANSBAŞ - Trabzon Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. sermayesinde bulunan %4,636 oranındaki hissesi, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında Kanun hükümleri kapsamında “Satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

Sıra No

İhale Konusu Hisse

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli (TL)

Bilgi Notu

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati

1

TRANSBAŞ, Trabzon Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. Sermayesinde bulunan %4,636 oranındaki hisse

50.000 TL

(Ellibin Türk Lirası)

50 TL

(Elli Türk Lirası)

İhale Dokümanı

29/11/2017

14:00

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Arttırma” suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılabilecekler için “İhale Şartnamesi”nin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluşumuzun İstanbul ilindeki T. Vakıflar Bankası Salıpazarı Şubesi nezdinde bulunan TR 080001500158007261917602 IBAN no.lu Türk Lirası hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek hissenin İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında veya şartname bedeli Kuruluşumuz veznesine nakit olarak yatırılarak, İdarenin aşağıda belirtilen adresinden 25.10.2017 Çarşamba gününden itibaren temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.

3 - İhaleye katılabilecekler katılacakları taşınmaza ilişkin tekliflerini, İhale Şartnamesi de dikkate alınarak yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar, Kuruluşumuzun aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir.

4 - Teminat olarak kabul edilecek değerler;

- Türk Lirası veya,

- Hazine Müsteşarlığı'nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya yetkili finans kurumlardan alınacak, Kuruluşumuzca kabul edilecek, Kuruluşumuz lehine, Türk Lirası bazında, konusu da belirtilerek düzenlenmiş (Ortak Girişim Grubu'nun alacağı teminat mektubu, Ortak Girişim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecektir.) gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli ve süresiz geçici teminat mektubu kabul edilecektir.

5 - Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır.

6 - Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Kuruluşumuz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. Kuruluşumuz son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7 - Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

Kemankeş Mah. Karamustafapaşa Kemankeş Cad. No: 47

34425 Karaköy / İSTANBUL

Tel: (0212) 251 11 79 / Faks: (0212) 251 53 91

www.tdi.gov.tr

9216/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK EKSPROOF KAMERA SİSTEMLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)  

                                                                  Fax:0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Eksproof Kamera Sistemleri                  6 Takım

b) Teslim yeri                                         :  Yerli Yükleniciler için: Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası.

                                                                  Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen yurt dışı teslim limanı veya C+F Türkiye limanı.

c) Teslim tarihi                                       :  Siparişi takiben 120 takvim günü.

3 - İhalenin                                            

a) Yapılacağı yer                                    :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  29/11/2017 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                            :  952–TTK/ E-167

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

- Yeraltında kullanılacak ekipmanlar için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QualityAssurance Notification – QAN veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.

- Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.

- Yerli Malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamı için %10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu İhalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 29.11.2017 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No.2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9348/1-1


TUZLA AYDINTEPE MAHALLESİ YEŞİLDERE CADDESİ İLE PROF. NECMETTİN ERBAKAN CADDESİNİN BİRLEŞTİĞİ YERDEKİ PARK ALANINDA PARK ALANI TESİSİ İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU: İstanbul İli, Tuzla İlçesi Aydıntepe Mahallesi, Yeşildere Caddesi ile Prof. Necmettin ERBAKAN Caddesinin birleştiği yerde Belediyemiz Lehine Park Alanı Olarak Terki Yapılan taşınmaza; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince, 10 (On) yıl süreli işletme hakkı tesisi sureti ile yükleniciden işletme bedeli alınması karşılığında yap - işlet modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü arttırma sureti ile iş bu ihale şartnamesinin ekinde mevcut projeye uygun olarak Park Alanı Tesisi yapım işi ihalesidir.

2 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 09.11.2017 Perşembe günü, saat 14:00’da, “Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA/ İSTANBUL” adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Tuzla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 - (Beşyüz) TL. bedel ödenerek alınabilecektir.

4 - PROJE VE ALTYAPI İŞLERİ: İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale şartnamesinde belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı işleri tamamlanacaktır.

5 - TAHMİNİ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Park Alanı Tesisinin ilk yıl için işletme bedeli olan 30.000,00 - (Otuzbin) TL + KDV’dir. Ancak teklifler, aşağıda belirtilen 10 (On) yıllık toplam işletme bedeli olan 732.000,00 - (Yediyüzotuzikibin) TL. + KDV üzerinden artırılarak verilecektir.

6 - GEÇİCİ TEMİNAT: Şartnamede belirtilen muhammen bedelin % 30’u olan 9000,00 - (Dokuzbin) TL’dir.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir.

A. Yerleşim belgesi, (Tüzel kişiler için tüzel kişiye tebligat yapılmasına yarar yasal tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.)

B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (İhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese yapılacaktır.)

C. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge,

a. Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için, tüzelkişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,

b. Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

E. İsteklinin şirket olması halinde şirket ana sözleşmesi ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

G. Şartnamede belirtilen ilk yılın işletme bedeli olan muhammen bedelin %30’u geçici teminat,

H. Teklif sahibinin son beş yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

İ. İhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir İdareden temin edilecek "Yer Görme Belgesi",

J. Bu şartnameye uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu,

8 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 5l/g Maddesi uyarınca 50’nci maddesinde düzenlenmiş bulunan pazarlık usulü uygulanacaktır;

9 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usülle yapılır.

10 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler İhale Günü ve saatinde İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına Tuzla Belediye Başkanlığı binası Encümen Salonunda teslim edilecektir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, aşağıda belirtilen 10 (On) yıllık toplam işletme bedeli olan 732.000,00 - (Yediyüzotuzikibin) TL + KDV üzerinden artırılarak verilecektir. Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

DÖNEM/YILLAR

YILLIK İŞLETME BEDELİ

TOPLAM SÜRE (YIL)

TOPLAM İŞLETME BEDELİ

YILLIK HESAP DEĞERLERİ

1. ve 2. yıllar arası (2. Yıl dahil)

30.000.00 TL + KDV

2

60,000.00 TL + KDV

0.040983606557377

3. yıl ila 4.yıl arası (4. Yıl dahil)

48,000.00 TL + KDV

2

96,000.00 TL + KDV

0.0655737704918033

5.yıl - 6. yıl arası  (6. Yıl dahil)

72,000.00 TL + KDV

2

144,000.00 TL + KDV

0.0983606557377049

7.yıl - 8. yıl arası (8. yıl dahil)

96,000.00 TL + KDV

2

192,000.00 TL + KDV

0.131147540983606

9. yıl ila 10. Yıl arası (10. Yıl dahil)

120,000.00 TL + KDV

2

240,000.00 TL + KDV

0.163934426229508

 

TOPLAM

10

732,000.00 TL + KDV

 

 

İstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır. Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem başı işletme bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 10 yıllık toplam işletme bedeli üzerinden, yukarıdaki tabloda belirtilen ‘Yıllık Hesap Değerleri’ ile çarpılarak hesaplanacaktır. Her dönem içerisinde her yıl için işletme bedeli 'Türkiye İstatistik Kurumu' tarafından açıklanan 'ÜFE' Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artış “ÜFE” artışından düşük ise “ÜFE” endeksine göre yükseltilecektir.

9369/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

DSİ I. Bölge Müdürlüğünden:

Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait aşağıda niteliği yazılı taşınmaz mallar 2886 sayılı yasa ve “DSİ Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

Taşınmaz malın satış ihalesi; DSİ I. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu-Duaçınarı-Yıldırım-BURSA adresinde yapılacaktır.

Satış işlemi ile ilgili şartname ve teklif mektubu formu DSİ I. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nden ücretsiz temin edilebilir.

İsteklilerin DSİ I. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü Yıldırım-BURSA veznesine elden veya banka teminat mektubunu ilanda belirtilen ihale gün ve saatine kadar DSİ I. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Taşınmaz Satış Komisyon Başkanlığına (Yıldırım/Bursa) elden veya posta ile istenen diğer belgelerle birlikte iadeli taahhütlü ulaştırmaları gerekmektedir.

İsteklilerin, şartnameyi okuyup kabul ettiklerini belirterek, teklif edecekleri fiyatı rakam ve yazı ile yazıp imzalayıp bir zarfa koyarak üzerine isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazıldıktan sonra yapıştırılan yeri istekli tarafından mühürlenir ve imzalanır. Bu zarf geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ve diğer istenen belgelerle ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine de isteklinin adı, soyadı, adresi ve hangi işe ait olduğu yazılmalıdır.

İsteklilerin tekliflerini posta ile iadeli taahhütlü göndermeleri halinde, dış zarfın üzerine Satış Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılmalıdır.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada ki gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

İhale, en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. KDV dâhil her türlü vergi, resim, harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.

İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ihale günü ve saatinden önce yatırmak şarttır. Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdikli vekâletnameyi vermek şarttır.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebepten dolayı geri alınamaz.

 

İHALE KONUSU TAŞINMAZIN:

 

SIRA

NO

İLİ

İLÇESİ

MAH./

KÖYÜ

ADA

NO

PARSEL

NO

TAPU

ALANI

m2

DSİ

HİSSESİ

HİSSEYE

DÜŞEN

M2

TAŞINMAZ

CİNSİ

İMAR

DURUMU

BİRİM

FİYAT

TL/m2

TOPLAM

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

(%3)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

KOCAELİ

DİLOVASI

ÇERKEŞLİ

17

61

1.763,32

TAM

1.763,32

ARSA

ARSA

2.000,00

3.526.640,00

105.800,00

22.11.2017

17:30

2

KOCAELİ

DİLOVASI

ÇERKEŞLİ

17

109

   970,51

TAM

   970,51

ARSA

ARSA

2.000,00

1.941.020,00

  58.231,00

22.11.2017

17:30

TOPLAM

2.733,83

2.733,83

5.467.660,00

164.031,00

 

 

9222/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

S. No

Taşınmaz No

Mahallesi

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hazine Payı

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35140101664

Alaçatı

Arsa

26MIV

4115

1

5.464,00

4629/ 5464

A-2 Konut Alanı

Boş

6.944.000,00

2.083.200,00

16.11.2017

14:30

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Atatürk Bulvarı No: 105 Çeşme/İZMİR adresinde bulunan Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme Malmüdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz) ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2017 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4 - 4706 sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’sini geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.

6 - Taşınmazın satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan Olunur.

9279/1-1


HEMZEMİN GEÇİTLERDE BEKÇİLİK HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/538665

İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 12 adet bariyerli hemzemin geçit bekçilik hizmetlerinin 01.01.2018-31.12.2018 (dahil) tarihleri arasında aylık 48 personel ile 1 yıl süreyle yürütülmesi (Teknik şartnameye göre) hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 14/11/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9306/1-1