27 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30223

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 ADET HİDROSTATİK BASINÇ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3 ADET YUMUŞAK POŞET ÇAY PAKETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


2 ADET TAM OTOMATİK BARDAK SÜZEN ÇAY PAKETLEME VE SELEFONLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


400/500 GRAMLIK YUMUŞAK POŞET ÇAY PAKETLEME MAKİNESİ VE ENTEGRE KARTON KUTULAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ACİL DURUM JENERATÖR SIZDIRMAZLIK YAĞ POMPASI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “KONVEYÖR BANT BEZİ DOKUNMASI” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


TEPEKÖY-SELÇUK ARASI 26 KM. YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 35.000 M³ KONKASÖR BALASTININ SÖKE’DE BULUNAN FİGÜRE SAHASINDA TESLİM ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Eskişehir Odunpazarı Belediyesinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 ADET HİDROSTATİK BASINÇ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı ihtiyacı "2 Adet Hidrostatik Basınç Cihazı”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09/11/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9295/1-1


3 ADET YUMUŞAK POŞET ÇAY PAKETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı, 3 Adet Yumuşak Poşet Çay Paketleme Makinesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası İBAN: TR03 0001 0024 7629 3289 8761 83 ile T.Vakıflar Bankası İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.11.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9016/1/1-1


2 ADET TAM OTOMATİK BARDAK SÜZEN ÇAY PAKETLEME VE SELEFONLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı, 2 Adet Tam Otomatik Bardak Süzen Çay Paketleme ve Selefonlama Makinesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası İBAN: TR03 0001 0024 7629 3289 8761 83 ile T.Vakıflar Bankası İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.11.2017 günü saat 14.00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9016/2/1-1


400/500 GRAMLIK YUMUŞAK POŞET ÇAY PAKETLEME MAKİNESİ VE ENTEGRE KARTON KUTULAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı, 400/500 Gramlık Yumuşak Poşet Çay Paketleme Makinesi ve Entegre Karton Kutulama Makinesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası İBAN: TR03 0001 0024 7629 3289 8761 83 ile T.Vakıflar Bankası İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.11.2017 günü saat 14.00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9016/3/1-1


ACİL DURUM JENERATÖR SIZDIRMAZLIK YAĞ POMPASI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 2 Adet Acil Durum Jeneratör Sızdırmazlık Yağ Pompası Temini mal alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/531530

Dosya No                                  :  2017/39-MLZ-531530

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

b) Adresi                                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                   :  0 312 212 69 00 - 2681

d) Faks numarası                       :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

     türü ve miktarı                      :  Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 2 Adet Acil Durum Jeneratör Sızdırmazlık Yağ Pompası Temini mal alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin

    yapılacağı yer                         :  Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Teslim tarihi/işin süresi         :  İşin süresi 300 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli           :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

    satın alınabileceği yer             :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No: 22 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                            :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                  :  15.11.2017, saat 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer        :  Teklifler 15.11.2017 saat 11:00’a kadar;

                                                     EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya / ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                        :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9266/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın (Apartman) satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No                :  3454

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                           :  İstanbul

b) İlçesi                                      :  Şişli

c) Cinsi                                      :  Apartman

d) Niteliği                                  :  10 kat, bir mağaza 8 meskenli kargir apartman

e) Ada No                                  :  610

f) Parsel No                               :  17

g) Arsa Alanı                             :  112,50 m²

h) Hali Hazır Durumu               :  Boş

ı) Vakfiye                                  :  Yok

j) İmar Durumu                         :  Ticaret

k) Bağımsız Bölüm Bilgileri:

 

Kat No

Bağ. Böl. No

Nitelik

Arsa Payı

Zemin

1

Mağaza

36/648

1

2

Mesken

36/648

2

3

Mesken

90/648

3

4

Mesken

90/648

4

5

Mesken

90/648

5

6

Mesken

90/648

6

7

Mesken

90/648

7

8

Mesken

90/648

Çatı

9

Mesken

36/648

 

 

l) Adres (Cadde-Sokak-No)      :  Cumhuriyet Cad. İnönü Mah. Letafet Apt. No: 89 Harbiye - Şişli

3 - Muhammen Bedeli               :  7.200.000.-TL

4 - Geçici Teminatı                    :    216.000.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati              :  29 Kasım 2017 – 13:00 Son teklif verme saati: 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                           :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                    :  Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                     Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy/İSTANBUL

                                                     Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

9 - Şartname Bedeli                   :  100.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (29 Kasım 2017) en geç saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5  34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

15 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

9276/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, MUHTELİF İŞ MAKİNESİ, MUHTELİF ALÜMİNYUM, MUHTELİF YÜZER VASITA, MUHTELİF YAĞ, MUHTELİF PASLANMAZ, MUHTELİF DEMİR ÇELİK MALZEME, KOMPRESÖR, TEZGAH, JENERATÖR, GALVANİZLİ ÇELİK HALAT, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE PARÇALARI, ELEKTRİK ELEKTRONİK, JANTLI VE JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, SONDAJ BORUSU, KARAVAN, TOPRAK VE TABAN ARTIĞI TERESSUBAT NİTELİKLİ MALZEME, SÖKÜMÜ EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, DİZEL-BENZİNLİ MOTOR, PLASTİK BİDON, HEGZAN-ASETON-TRİKLORETİLEN KİMYASAL ATIK, MOTORSİKLET-BİSİKLET, D.ÇELİĞE LASTİK AKUPLELİ TANK PALET-TEKER, D.ÇELİĞE LASTİK AKUPLELİ PAD (TAKOZ), DEMİR ÇELİK TALAŞI VE POTA CÜRUFU, PVC VE PLASTİK MALZEME, İNŞAAT DEMİRİ, LASTİKLİ TANK PALETLERİ, PİK, AHŞAP, KONTEYNER, PALET VE PALET ZİNCİRİ, TIR YER DORSESİ, D.ÇELİKLİ SU ARITMA TANKLARI, DİZEL TEKNE MOTORU VB. MALZ. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

07 KASIM 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

14 KASIM 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

21 KASIM 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

28 KASIM 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ          : 03123841065 - 0312 384 03 07/175-174

ALİAĞA HUR. MD.                            : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                       : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                           : 02623413797/124-126

 

9261/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “KONVEYÖR BANT BEZİ DOKUNMASI” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2017 / 532997

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 2. Cad. No: 1/29 ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                      :  0 222 230 13 44 veya 0 222 230 27 39 (10 Hat)

                                                         Dahili 1487

c) Faks numarası                          :  0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi(varsa)  :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  33.000 MT. KONVEYÖR BANT BEZİ DOKUNMASI

                                                         (KAU - TŞ - 012 D) Nolu Teknik Şartnameye Göre

                                                         660 mm lik 10.000 MT./810 mm lik 3.000 MT./ 1010 mm lik 20.000 MT.

b) Teslim Yeri                              :  Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                              :  Firmayla Sözleşme İmzaladıktan Sonra;

                                                         1. Parti: 15 - ARALIK - 2017 - %50’si

                                                         2. Parti: 15- ŞUBAT - 2018 - %50’si teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  20.11. 2017 - Pazartesi - Saat: 14:00

c) İhale Usulü                               :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7. ve 8.maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No: 1/29 - Tepebaşı/Eskişehir adresinde görülebilir ve 50.-TL. (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 50 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI - YUNUSEMRE ŞB. - TR26 0001 0008 8738 2482 7750 01 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR 75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 20.11.2017 - Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9213/1-1


TEPEKÖY-SELÇUK ARASI 26 KM. YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 35.000 M³ KONKASÖR BALASTININ SÖKE’DE BULUNAN FİGÜRE SAHASINDA TESLİM ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/519860

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR.

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi      :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

    İnternet Adresi                    :  www.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Tepeköy-Selçuk Arası 26 Km. Yol Yenilemesinde Kullanılmak Üzere 35.000 m³ Konkasör Balastının Söke’de Bulunan Figüre Sahasında Teslim Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09.11.2017 Tarihi Perşembe Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9127/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Eskişehir Odunpazarı Belediyesinden:

1 - 1 İdarenin

a) Adresi                                          :  Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No: 4 Odunpazarı / Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  opemlakistimlak@gmail.com

d) İhalenin Yapılacağı yer                :  Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu

1 - 2 Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu, Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

1 - 3 Her İhale dokümanını satış bedeli 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) dır.

1 - 4 İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek teslim alır.

1 - 5 İhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda listede belirtilen tarih ve saatte Odunpazarı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

1 - 6 Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2 - Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıda belirtilen ihale maddeleri ile tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Niteliği

Yüzölçümü

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli TL

Geçici Teminat TL

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale şekli 2886

Mamuca

-

6664

Arsa

1.305,97 m2

Ayrık Nizam 5 Kat (Ticaret Alanı)

2.611.940,00

78.358,20

07.11.2017

10:00

2886/35-a

Orhangazi

7621

11

Arsa

144,50 m2

Bitişik Nizam 3 Kat (Konut Alanı)

93.925,00

2.817,75

07.11.2017

10:20

2886/45

Karacaşehir

7650

2

Arsa

141,98 m2

Bitişik Nizam 3 Kat (Konut Alanı)

70.990,00

2.129,70

07.11.2017

10:30

2886/45

Karacaşehir

7650

3

Arsa

133,48 m2

Bitişik Nizam 3 Kat (Konut Alanı)

66.740,00

2.002,20

07.11.2017

10:40

2886/45

Yenidoğan

8220

2

Arsa

329,00 m2

Bitişik Nizam 2 Kat (Konut Alanı)

131.600,00

3.948,00

07.11.2017

10:50

2886/45

Aşağı kalabak

-

2

Tarla

5.400,00 m2

Plansız

21.600,00

648,00

07.11.2017

11:00

2886/45

 

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır)

2- Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır)

3- Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7- Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tebligat için adres beyanı,

2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3- Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4- Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8- Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

(A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Lirası,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5 - Teminatların Teslim yeri:

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6 - İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7 - İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9256/1-1

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:

 

SIRA NO

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

ARSA PAYI ALAN

İMAR DURUMU

CİNSİ

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

KOCAELİ

KÖRFEZ

GÜNEY - (Yarımca)

2556

3

1/1 - 3727.11

SANAYİ

ARSA

5.590.665,00 ¨

167.719,95 ¨

08.11.2017

10:00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.

GEREKLİ BELGELER

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler

GERÇEK KİŞİLERDEN

TÜZEL KİŞİLERDEN

A - İÇ ZARF

A - İÇ ZARF

İsteklinin ihale için teklif mektubu.

İsteklinin ihale için teklif mektubu.

B - DIŞ ZARF

B - DIŞ ZARF

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.

İhale Şartname bedeline ait makbuz

İhale Şartname bedeline ait makbuz

Noter Tasdikli İmza Sirküleri

Teklif Mektubunu havi iç zarf. (Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

Teklif Mektubunu havi iç zarf. (Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

İkametgâh

İkametgâh

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

Tüzel kişilerde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri verilmesi şarttır.

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Nüfus Cüzdanı Sureti.

Ticari Sicil Gazete

Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Tüzel kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

 

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 07.11.2017 Tarih, saat 15:00’a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 07.11.2017 Tarih, saat 15:00'a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 250.00 TL. Karşılığında, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı peşin olmakla birlikte alıcı talep ettiği takdirde, 1/2 oranı peşinat olarak alınmak şartıyla, kalan 1/2 oranındaki bedel, sözleşme tarihinden itibaren 1 ay sonra başlamak kaydıyla, yasal faiziyle birlikte 6 (Altı) eşit aylık taksitle ödenmesi gerekmektedir.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

9126/1-1