24 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30220

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


CHECK POİNT GÜVENLİK DUVARI YAZILIMI BAKIM/DESTEK VE LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİYERARŞİK YAŞLANDIRMA, ARŞİVLEME VE TEYP KÜTÜPHANESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YAP İŞLET DEVRET USULÜ ÇEŞİTLİ TESİSLER KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Edirne İli Güney Edirne Katı Atık Birliği Başkanlığından: KEŞAN


YER SİLOSUNDAN BETON KANALLARA PANCAR NAKLİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Çiğli Belediye Başkanlığından:


2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT BOJİLERİN DEMONTE VE TEMİZLİK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


BİG-BAG DOLUM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHECK POİNT GÜVENLİK DUVARI YAZILIMI BAKIM/DESTEK VE LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı Check Point güvenlik duvarı yazılımı bakım/destek ve lisans güncellemesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9176/1-1


HİYERARŞİK YAŞLANDIRMA, ARŞİVLEME VE TEYP KÜTÜPHANESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı Hiyerarşik Yaşlandırma, Arşivleme ve Teyp Kütüphanesi, Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01.11.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9177/1-1


YAP İŞLET DEVRET USULÜ ÇEŞİTLİ TESİSLER KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Edirne İli Güney Edirne Katı Atık Birliği Başkanlığından:

KEŞAN

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Birliğimize ait Paşayiğit Mahallesi 1578 nolu parselde bulunan mevcut Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Sahası, Kompost Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesine ilave olarak Güney Edirne Katı Atık Birliği (Günekab) tarafından hazırlanmış projesine uygun Mekanik Ayırma Tesisi ile

Aynı parselde Katı Atık Düzenli Depolama alanından çıkan metan gazından elektrik enerjisi üretilmesini sağlayacak Elektrik Üretim Sisteminin hazırlanan projesine uygun olarak yapılması,

Yine Birliğimize ait Keşan Çelebi köyü bağlık mevkii 18 Parselde, hazırlanmış projesine uygun Aktarma İstasyonu yapılması,

Yapılan bu ilave tesisler (Aktarma istasyonu hariç) ve sistemin mevcut olan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Sahası, Kompost Tesisi ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesi ile birlikte 25 yıllığına sınırlı ayni hak tesis edilmesi suretiyle işletilmesi, müteakiben sürenin bitiminde Güney Edirne Katı Atık Birliğine devredilmesi İşi

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, Güney Edirne Katı Atık Birliği Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi A Blok Kat: 1 No: 17 Keşan/Edirne adresindeki görevli Çevre Mühendisi Gürkan ÇOLAK’tan satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Keşan Belediyesinin Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Cad. No: 23/E Blok Keşan/EDİRNE adresindeki Encümen Toplantı Salonunda 20/11/2017 tarih ve Saat: 11.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

Madde 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

İşin geçici teminatı, bu iş için belirlenen aylık intifa hakkı kullanım bedeli olan KDV hariç 1.500,00.-TL’sının, toplam intifa hakkı süresi olan 25 yıl ile çarpılması suretiyle belirlenen 450.000,00.-TL’sının % 3’ü olan 13.500.00.-TL (OnüçbinbeşyüzTürklirasıdır). dır.

Madde 5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu,

ç) İş bu Şartnamenin 4.8. maddesinde belirlenen geçici teminat miktarına uygun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya teminatları Güney Edirne Katı Atık Birliğinin Keşan Halk Bankasındaki TR04 0001 2009 3370 0016 0000 52 no’lu hesabına yatırıldığını gösteren makbuz,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) SGK’ya ve Vergi Dairesine Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce temin edecekleri belge,

g) İhale dokümanı alındığına dair makbuz,

h) Yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiş ve 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait ortalama cirosunun en az 7.500.000,00-TL (Yedimilyon beşyüzbin TürkLirası) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu,

İlgili ciro şartını sağlayamayan istekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı sağlaması gerekir.

ı- İş bu Şartnamenin 2.1.2. maddesinde yazılı olan İş tanımına uygun olarak

- Mekanik Ayırma Tesisi,

- Metan Gazından Elektrik Üretim Tesisi,

- Aktarma İstasyonu Tesisi,

- Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Sahası

- Kompost Tesisi,

- Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesi

Yapmış olması veya bu tesislerden herhangi birini işletmiş olması bu konuda iş yapmış olduğu manasına gelecektir.

Bu durumu belgelemek için de, istekliler kamu kuruluşu ya da belediyelerle yapmış oldukları en az 4.000.000,00,-TL (DörtmilyonTürkLirası) tutarlı sözleşmelerini (tek sözleşme) ibraz edeceklerdir.

İlgili şartı sağlayamayan istekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı sağlaması gerekir.

i- İstekliler en az 500.000,00,-TL (BeşyüzbinTürkLirası) ödenmiş sermayeye sahip olmalıdır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmaların tamamı bu şartı sağlamalıdır.

Madde6- Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, 17/11/2017 tarihi, mesai saati bitimine kadar Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi A Blok Kat: 1 No: 17 Keşan/Edirne adresindeki Güney Edirne Katı Atık Birliğinde görevli Çevre Mühendisi Gürkan ÇOLAK’a verilecektir.

İlan olunur.

8918/1-1


YER SİLOSUNDAN BETON KANALLARA PANCAR NAKLİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Yer Silosundan Beton Kanallara Pancar Nakli Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/532331

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 386 221 61 30 - 37/0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız 2017/2018 Kampanya döneminde yer silosundan taşınacak olan tahmini 180.000 Ton (± %20 toleranslı) pancarın 2 (İki) adet kepçe ve 7 (Yedi) adet damperli kamyon ile beton silolara taşınması işidir. Boşaltma kanal içerisine damper kaldırma şeklinde olacaktır.

b) Yapılacağı Yer                         :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra Kasım 2017 veya Aralık 2017 ayında herhangi bir günde başlatılabilir ve kampanya sonuna kadar sürer.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                           :  03.11.2017 Cuma Günü, Saat 09.30

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9208/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Çiğli Belediye Başkanlığından:

 

SIRA NO

ADA NO

PARSEL

BLOK

KAT

BAĞ. BÖL. NO

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

22625

2

L BLOK

ZEMİN

1

 

 

2

22625

2

L BLOK

ZEMİN

2

 

 

3

22625

2

L BLOK

1

3

 

 

4

22625

2

L BLOK

1

4

 

 

5

22625

2

L BLOK

2

5

 

 

6

22625

2

L BLOK

2

6

 

 

7

22625

2

L BLOK

3

7

 

 

8

22625

2

L BLOK

3

8

 

 

9

22625

2

L BLOK

4

9

 

 

10

22625

2

L BLOK

4

10

 

 

11

22625

2

L BLOK

5

11

 

 

12

22625

2

L BLOK

5

12

 

 

13

22625

2

L BLOK

6

13

 

 

14

22625

2

L BLOK

6

14

 

 

15

22625

2

L BLOK

7

15

 

 

16

22625

2

L BLOK

7

16

 

 

17

22625

2

L BLOK

8

17

 

 

18

22625

2

L BLOK

8

18

 

 

19

22625

2

L BLOK

9

19

 

 

20

22625

2

L BLOK

9

20

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

2.705.000,00-TL

270.500,00-TL

 

Yukarıda ayrıntısı belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malların tamamı toptan 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre 03/11/2017 Cuma günü saat: 11.00’de Çiğli Belediyesi Encümen Salonunda Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle satışı yapılacaktır.

1 - İhaleye iştirak edecek isteklilerin:

a) Kanuni ikametgaha sahip olmak

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

c) Çiğli Belediyesi veznesine yatırıldığına dair Geçici Teminat alındı makbuzu veya Maliye Bakanlığınca belirtilecek Bankaların verecekleri süresiz Geçici Teminat Mektubu vermeleri

d) Gerçek kişilerin nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti, Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi ve imza sirkülerini

e) Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda bahsi geçen belgeleri, vermiş olmaları gerekmektedir.

2 - Teklifler ihale saatine kadar Belediyemiz Encümenine verilecektir. Verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz

3 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazıyla okunaklı şekilde yazılacaktır.

4 - Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan taşınmazın dosyasındaki bilgileri ihale edilen kişi (Alıcı) tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

5 - İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

6 - İhale ve satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri, tapu harçları alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (Alıcı) aittir.

7 - 2886 sayılı Yasanın 6. maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

8 - Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 2.000,00-TL karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

9167/1-1


2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

 

İŞİN ADI

ALANI VE VASFI (m2)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE KARAR

GÜN/SAATİ

DOSYA SATIŞ BEDELİ

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mah. 234 pafta, 1991 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı Maddelere göre 12.10.2017 Tarih 2017/663 Sayılı Belediye Encümen kararı ile satış işlemi

2.447,00 m2 Arsa

Küçükbakkalköy Mahallesi, 234 Pafta, 1991 Ada, 2 Parsel sayılı yer, 18/01/1994 – 19/03/2012 T.T.'li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy mahallesi Uygulama Revizyon İmar planında, 1969-1991-1992-1970 Ada ve kapanan yolların tevhidi halinde plan notuna istinaden Avan Projeye göre uygulama yapılacak Sağlık Tesis Alanında kalmakta iken; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 24.04.2015 Tarih ve 1776 Sayılı Oluru ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilmiştir.

13.458.500,00

403.755,00

16.11.2017

11:00

1.000,00-TL

 

Gerçek Kişiler

1) Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

2) Kanuni İkametgâh Belgesi

3) Geçici Teminat makbuzu

4) İhale dosyası alındı makbuzu

5) Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

Tüzel Kişilerden

1) Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

2) Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

3) Geçici Teminat makbuzu

4) İhale dosyası alındı makbuzu

5) Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulundurmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

9123/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT BOJİLERİN DEMONTE VE TEMİZLİK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2017/522476

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                         :  30 Adet (15 Lokoluk) DE 24000 tipi lokomotiflere ait bojilerin demonte ve temizlik işi, teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  09.11.2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 09.11.2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9110/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZMALLARIN

Sıra No

Taşınmaz No

Mahalle/ Kasaba/Köy

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Haz. His.

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhalenin Tarihi ve Saati

1

03010113273

Erkmen Kasabası

Arsa

20İ3C

--

3090

20.462,29

20.462,29

Toplu Konut Alanı

10.948.000,00

1.094.800,00

06/11/2017 - 11:30

2

03010111011

Demirçevre (İnaz) Köyü

Arsa

21-J-1-C

388

2

22.782,50

21.681,07

Turizm Tesis Alanı

3.686.000,00

368.600,00

07/11/2017 - 11:00

 

Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait 1 adet taşınmazın (1. Sıra) satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" ile, mülkiyeti Hazine ile hisseli 1 adet taşınmazın (2. Sıra) satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Nüfus cüzdanı sureti ve yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

d) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

3 - Kapalı Teklif Usulüyle yapılacak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları Teklif mektuplarını ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4 - Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

9207/1-1


BİG-BAG DOLUM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı Big-Bag Dolum Sistemi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.11.2017 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

9112/1-1