23 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30219

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


NAKLİYE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Nevşehir Defterdarlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü ve Gebze Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NAKLİYE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/524666

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  Nakliye Hizmet Alımı (41 Kalem), 250.383 nolu teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  08.11.2017 - Saat 10:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 08.11.2017 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9107/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Nevşehir Defterdarlığından:

 

Sıra No

İli-İlçesi

Kasabası

Cinsi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (M2)

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Satışa Esas Tah. Bedeli (TL)

Geçici Teminatı

İhalenin Tarihi

İhalenin Saati

1

Nevşehir-Merkez

Uçhisar

Arsa

---

15779

694,82

Tam

Tercihli

kullanım alanı

3.040.000,00 TL

304.000,00 TL

03.11.2017

10:30

 

1 - Yukarıda ihale bilgileri yer alan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre satış ihalesi Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır.

2 - İhalelerle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Talep halinde ihale konusu taşınmaz bulunduğu yerde gösterilecektir.

3 - Yasal yerleşim sahibi olup, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneğini,

b) Geçici teminat belgesini, (Geçici teminat belgesi: Defterdarlıkların Muhasebe Müdürlükleri ile Malmüdürlüklerine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin yazılması zorunludur.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)

c) Özel hukuk tüzel kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişilerin ise bir başkasını temsilen ihaleye katılmak istemesi halinde Noter tastikli vekaletnamem ve imza sirküsünü ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir."

4 - Taşınmazın satış bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve sekiz eşit taksitle ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir.

5 - Hazine'ye ait taşınmazın satışı KDV ye tabi değildir. Ayrıca tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden de muaftır.

6 - İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü itilaflar alıcısına aittir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. İrtibat tel: 0384 213 17 04

İlan olunur.

9125/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü ve Gebze Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra No

Taşınmaz No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi (m²)

Vasfı

İmar Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

41080116582

Başiskele

Bahçecik

584

2

7.589,09

Tam

Arsa

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Konut Alanı

3.036.000,00

759.000,00

08.11.2017

14:45

2

41010103249

Başiskele

Kullar

0

719

10.290,00

5.145,00

Tarla

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (3 Kat) + Yol + Park

2.316.000,00

579.000,00

09.11.2017

09:45

3

41020101722

Gebze

Mustafapaşa

4794

1

3.954,00

Tam

Arsa

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Sosyo Kültürel Tesisler Alanı

8.700.000,00

2.175.000,00

09.11.2017

12:00

 

1 - Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen mülkiyeti Hazineye ait 3 (Üç) adet taşınmazın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No: 48 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Defterdarlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a - Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı),

b - Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (İlgili muhtarlık ya da nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi),

c - Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

ç - Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

d - Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

3 - Satışı yapılacak taşınmazlardan 1. sıradaki taşınmaz üzerinde ekili tarla bulunmaktadır. 2. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan muhtelif sayıda kavak ağacı ve tek katlı yığma bina bulunmaktadır. 3. sıradaki taşınmaz boştur. Taşınmazlar üzerindeki Hazineye ait olmayan yapıların tahliyesinden Hazine sorumlu değildir.

4 - İhale şartnameleri mesai saatleri dahilinde Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü ve Gebze Emlak Müdürlüğü servislerinde bedelsiz görülebilir.

5 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit/Gebze Emlak Müdürlüğüne veya Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7 - Ortak katılım halinde Komisyona 2017 yılı Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ibraz edilecektir.

8 - Satılacak taşınmazların ihale bedeli 5.000,00-TL'sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

9 - İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kodef.gov.tr adresinde görülebilir.

İlan olunur.

9111/1-1