22 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30218

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 14.06/67

Toplantı Tarihi ve No    : 15.09.2017 - 234                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 15.09.2017 - 4707                                          ANKARA

Bolu İli, Mengen İlçesi, Dereköy Köyünde tespit edilen yapı kalıntısının tesciline ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 18/07/2017 gün ve 153536, Bolu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20/07/2017 gün ve E.2499, Bolu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25/07/2017 gün ve E.1624471, DSİ Etüt, Plânlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 03/08/2017 gün ve 534582, Bolu Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 09/08/2017 gün ve E.1932451, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11/08/2017 gün ve 21760, Karayolları 4.Bölge Müdürlüğünün 22/08/2017 gün ve E.273676 sayılı yazıları, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 06/09/2017 gün ve 4482 sayılı Dosya İnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Bolu İli, Mengen İlçesi, Dereköy Köyünde tespit edilen yapı kalıntısının tesciline ilişkin olarak Kurulumuzun 06/07/2017 gün ve 4522 sayılı kararıyla tescilden faaliyeti etkilenecek kurumlardan görüş istendiğinin anlaşıldığına, gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu yapı kalıntısının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ile belirtilen koordinatlar ve Bolu Valiliği Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan kadastro paftasındaki durumunu gösterir krokide işaretlendiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline;

Bolu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün gün ve sayısı yukarıda belirtilen yazısında, 06/07/2017 gün ve 4522 sayılı kararımız eki öneri sit sınırlarını gösterir 1/5000 ölçekli haritada belirtilen koordinatların kadastro paftasına tersimatı sonucunda Mengen İlçesi, Dereköy Köyü 383-384-385-386-387 parseller üzerine oturduğu bildirildiğinden, anılan taşınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olduklarına dair şerh konulmasına;

Bahse konu sit alanına ilişkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, arkeolojik sitlerde koruma ve kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

43-1

43-2

9043/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                06.04/717

Toplantı Tarihi ve No    : 28/09/2017 - 236                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28/09/2017 - 4752                                          ANKARA

50-1

 

50-2

50-3

9050/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 37.15/18

Toplantı Tarihi ve No    : 28/09/2017 - 236                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28/09/2017 - 4786                                          ANKARA

51-1

 

51-2

9051/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                37.18/317

Toplantı Tarihi ve No    : 15/09/2017 - 234                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 15/09/2017 - 4729                                          ANKARA

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Akçakese Köyü, Boyalı Mahallesi, Boyalı Mevkiinde tespit edilen höyüğün tesciline ilişkin Kastamonu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24/07/2017 gün ve 158/2447, Kastamonu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 31/07/2017 gün ve E.1697662, Kastamonu Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 04/08/2017 gün ve E.1804421, İller Bankası A.Ş.’nin 21/08/2017 gün ve E.21814, Kastamonu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 21/08/2017 gün ve 4052 sayılı yazıları, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 13/09/2017 gün ve 4602 sayılı Dosya İnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;            

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Akçakese Köyü, Boyalı Mahallesi, Boyalı Mevkiinde tespit edilen höyüğün tesciline ilişkin olarak Kurulumuzun almış olduğu 06/07/2017 gün ve 4536 sayılı kararıyla tescilden faaliyeti etkilenecek kurumlardan görüş istendiğinin anlaşıldığına, gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu yerleşim alanının kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla, Davutlar Türbetepe Höyüğü adıyla I.-III. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ve sit sınırları içerisinde kalan taşınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olduklarına dair şerh konulmasına;

Sit sınırlarının mülkiyeti Hazineye ait olan 278 ada, 89 parselin güneybatı kısmına girmesi nedeniyle, bahse konu parselin tamamının tescil işleminden etkilenmemesi için, sit sınırlarını parsel dışında bırakacak şekilde hazırlattırılacak ifraz krokilerinin Kurulumuzca değerlendirilerek onaylanmasından sonra ifraz işleminin yapılabileceğinin ilgili kurumlara hatırlatılmasına;

Bahse konu höyüğe ilişkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, arkeolojik sitlerde koruma ve kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I.-III. maddelerinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

52-1

9052/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                37.18/316

Toplantı Tarihi ve No    : 15/09/2017 - 234                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 15/09/2017 - 4728                                          ANKARA

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Eskiatça Köyü, Oluk Mevkiinde tespit edilen yerleşim alanının tesciline ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 21/06/2017 gün ve 135459, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 20/06/2017 gün ve E.125836, İller Bankası A.Ş.’nin 22/06/2017 gün ve E.16976, Kastamonu Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 23/06/2017 gün ve E.1577274, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 29/06/2017 gün ve E.17628-663, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 22/06/2017 gün ve E.7292, Kastamonu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 03/07/2017 gün ve 89586723/299, Kastamonu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 04/07/2017 gün ve E.1459082, DSİ Etüt, Plânlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 20/07/2017 gün ve 495752, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25/07/2017 gün ve E.420990, Karayolları Genel Müdürlüğünün 25/07/2017 gün ve E.237941 sayılı yazıları, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 08/09/2017 gün ve 4496 sayılı Dosya İnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Eskiatça Köyü, Oluk mevkiinde tespit edilen yerleşim alanının tesciline ilişkin olarak Kurulumuzun almış olduğu 08/06/2017 gün ve 4456 sayılı kararıyla tescilden faaliyeti etkilenecek kurumlardan görüş istendiğinin anlaşıldığına, gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu yerleşim alanının kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlar ile Kastamonu Valiliği Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan kadastro paftasındaki durumunu gösterir krokide işaretlendiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline;

Kastamonu Valiliği Kadastro Müdürlüğünce, 08/06/2017 gün ve 4456 sayılı kararımız eki öneri sit sınırlarını gösterir 1/10000 ölçekli haritada belirtilen koordinatların kadastro paftasına tersimatı sonucunda oluşan krokide gösterildiği şekilde, Taşköprü İlçesine bağlı, ‘A’ harfi ile belirtilen Eskiatça Köyü 136 ada, 64 parsel numaralı mera vasıflı ve ‘B’ harfi ile belirtilen Karapürçek Köyü 108 ada, 1 parsel numaralı orman vasıflı taşınmazlarda kaldığı anlaşıldığından, anılan taşınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olduklarına dair şerh konulmasına;

Bahse konu sit alanına ilişkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, arkeolojik sitlerde koruma ve kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

53-1

53-2

9053/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                26.05.103

Toplantı Tarihi ve No    : 24.02.2017 - 224                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.02.2017 - 4963                                         ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Cevizli Mahallesi’nde yer alan tescilli Cevizli Köyü Yamaç Yerleşimi II. (İki) Derece Arkeolojik Siti’ne ilişkin hazırlanan koordinatlı kadastral haritanın değerlendirilmesinin talep edildiği Eskişehir Valiliği (Kadastro Müdürlüğü-Seyitgazi Kadastro Birimi)’nin 24.01.2017 tarih, 37623306-821.99-E.190639 sayılı yazısı ve ekleri, 21.02.2017 tarih, 1627 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı kadastral haritası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Cevizli Mahallesi’nde yer alan Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.08.2008 tarih ve 2943 sayılı Kararı ile II.(İki) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Cevizli Köyü Yamaç Yerleşimine ilişkin hazırlanan koordinatlı kadastral haritasının uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

44-1

9044/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 26.04.57

Toplantı Tarihi ve No    : 13.09.2017 - 243                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.09.2017 - 5548                                         ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Beyyayla Mahallesi’nde yer alan ve öneri Tabiat Varlığı Koruma Alanı sınırları içinde kalan Düden Deresi Kaya Mezarı ve Kaya Oluşumları I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının kadastral paftaya aktarılması sonucu hazırlanan bilgi ve belgelerin iletildiği Eskişehir Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 18.08.2017 tarih ve 82953731-821.99-E.1864189 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.09.2017 tarih ve 7373 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Beyyayla Mahallesi’nde yer alan ve öneri Tabiat Varlığı Koruma Alanı sınırları içinde kalan ve 30.06.2013 tarih ve 1591 sayılı Kararımız ile tescilli Düden Deresi Kaya Mezarı ve Kaya Oluşumları I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının aktarıldığı 1/2000 ölçekli kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu sit sınırları içerisinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı hükümlerinin geçerli olduğuna; bahsi geçen sit sınırları içinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

45-1

9045/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 29.09.2017-162                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.09.2017-2821                                           ERZURUM

Erzurum İli, Oltu İlçesi, Güryaprak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit içinde bulunmayan taşınmazın incelenmesi hususundaki Adem YÜCEL’in 03.03.2017 tarihli dilekçesi gereği tescillenmesinin değerlendirilmesine yönelik 2017/468 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Oltu İlçesi, Güryaprak Mahallesi, 120 ada, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 72, 73 parsel sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit içinde bulunmayan Güryaprak Kurganının kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki ED50-6 ve ED50-3 derecelik koordinatlı krokide işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi

 

46-1

9046/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.02/570

Toplantı Tarihi ve No    : 29.09.2017-363                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.09.2017-8795                                               İZMİR

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Soğuksu Mahallesi, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.12.2011 tarih ve 293 sayılı kararı ile sınırları son şeklini alan ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.03.2015 tarih ve 4590 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı uygun bulunan 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik sit sınırları içindeki 200 ada 15 parselde yapılan sondaj sonuçlarının iletildiği Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.09.2017 tarihli ve 3870 sayılı yazısı ve ekleri, Konuya ilişkin kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 28.09.2017 tarih ve 1250 sayılı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Alaşehir ilçesi, Soğuksu Mahallesi, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.12.2011 tarih ve 293 sayılı kararı ile sınırları son şeklini alan ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.03.2015 tarih ve 4590 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı uygun bulunan 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik sit sınırları içindeki 200 ada 15 parselde gerçekleştirilen sondaj kazısında ortaya çıkan arkeolojik kalıntılara ilişkin sunulan rölövenin uygun olduğuna, açılan sondaj çukurlarının uygun sergileme ortamı oluşana kadar ilgili müzesi denetiminde ve uygun göreceği yöntemle geçici olarak kapatılmasına,

Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Soğuksu Mahallesi’nde, 200 ada 15 parselinde kayıtlı taşınmazın sondaj kazıları sonucunda ortaya çıkan arkeolojik buluntular göz önünde bulundurularak l. (birinci) derece arkeolojik sit olarak tesciline, ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

9047/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.01/485

Toplantı Tarihi ve No    : 29.09.2017 - 363                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.09.2017 - 8789                                             İZMİR

Manisa ili, Akhisar ilçesi Başlamış Mahallesi Değirmencivarı Mevkiinde bulunan alanın Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.04.2017 tarihli ve 1510 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.09.2017 tarihli ve 1226 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Akhisar ilçesi Başlamış Mahallesi Değirmencivarı Mevkiinde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

48-1

9048/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               35.06/1867

Toplantı Tarihi ve No    : 13.09.2017- 358                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.09.2017- 8713                                              İZMİR

İzmir ili, Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi, Killik Mevkiinde bulunan bulunan alanın Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15.06.2017 tarihli ve 2239 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 12.09.2017 tarihli ve 1142 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi, Killik mevkiinde bulunan alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

49-1

9049/1-1