22 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30218

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARSA SATILACAKTIR

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya PTT Başmüdürlüğünden:


PETROL VE PETROL TÜREVİ ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Bilecik Valiliği Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 24 KALEM MUHTELİF CİNS MADENİ YAĞ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Ankara İli Akyurt Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARSA SATILACAKTIR

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Erzurum İli Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesinde bulunan ada, pafta ve parsel numarası ile alanı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda yazılı arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.

 

SIRA NO

MEVKİİ

VASFI

ADA/PAFTA PARSEL

ALAN (m2)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİH/SAAT

1

Osmangazi Mahallesi

Arsa

5893 - 1

4.185,27

6.539.484,38

196.185,00

03/11/2017 - 09:00

 

2 - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3 - Bu ihaleye ait arsa için İdari Şartname Belediyemiz İhale Hazırlık Servisinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 03/11/2017 tarihi saat 08:30’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak İhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye de tebligat için adres beyanı,

c) Noter tasdikli imza beyannameleri,

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza beyannameleri ile vekaletnameleri,

e) Satış şartnamesinin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,

f) İhale dokümanın satın alındığına dair belge,

g) Şirket olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2017 yılında alınmış) ile Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü. (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri)

h) Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek zorundadır.)

6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.

İlan olunur.

9106/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Antalya PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Antalya İli, Finike İlçesi, Bağyaka Köyü, Demircilik Mevkiinde bulunan, tapuda; 2 pafta, bila ada, 1345 parsel nolu 1.761,00 m2 arsa ve üzerinde betonarme karkas olan (Lojman kısmı 3 kat, Merkez Müdürlüğü kısmı 2 kattan oluşan) Turunçova PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binası (A ve B Blok) taşınmaz mal kapalı zarf, artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Antalya PTT Başmüdürlüğü-7. Kat Toplantı Salonu Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5 C Blok 07102 Muratpaşa / ANTALYA adresinde olup, Telefon No: 0 242 244 01 98 / 1526, Belgegeçer: 0 242 244 01 94’dür.

3 - İhale konusu taşınmaza ait Satış İhale Şartnamesi çalışma saatleri içerisinde Antalya PTT Başmüdürlüğü Binası -Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü-526 No.’lu Odada incelenebilecek ve 20,00.-TL (Yirmi Türk Lirası) bedel karşılığı temin edilebilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 21.300,00.-TL.’lik (Yirmibirbinüçyüz Türk Lirası) geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç İhale günü 13.11.2017 Pazartesi, saat 14:30’a kadar Antalya PTT Başmüdürlüğü-Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne (Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5  07102 C Blok Muratpaşa / ANTALYA ) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

5 - Satıştan doğacak giderler (Satış işlemleri ve bu işler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) Alıcıya aittir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi İhale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) gündür.

7 - Taşınmaz satışı ile ilgili İhale 13.11.2017 tarihi, Pazartesi günü, saat: 14:30’da Antalya PTT Başmüdürlüğü Binası-7. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

8 - Taşınmaz malın muhammen bedeli 710.000,00.-TL (Yediyüzonbin Türk Lirası ) olup, geçici teminat bedeli 21.300,00.-TL’dir. (Yirmibirbinüçyüz Türk Lirasıdır.)

9 - Satışa sunulan Antalya PTT Başmüdürlüğüne bağlı Turunçova PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binasının Depreme Dayanım Testleri yapılmış olup; binada güçlendirme çıkmıştır. İstekliler teklif vermekle bu durumu bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılırlar.

10 - Taşınmaz Resmi Kurum (PTT) alanındadır ve satın alındıktan sonra imar plan tadilatı yapılamaması durumunda, Şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

11 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

9159/1-1


PETROL VE PETROL TÜREVİ ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su Oranı Düşürülmüş 21.000 m³ (± %25) Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi için Satış İhalesi Yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  3532

2 - İşin Konusu                       :  MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su Oranı Düşürülmüş 21.000 m³ (± %25) Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi için Satışı.

3 - Muhammen Bedel             :  5.334.000.- TL+ KDV

4 - Geçici Teminat                  :     160.020.- TL

5 - Satış Yeri                          :  Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı

6 - İşin Bitiş Tarihi                 :  31/12/2018

7 - Yeterlik İçin Son Başvuru

      Tarih ve Saati                    :  07 Kasım 2017 Saat: 16:00

8 - İhale Tarihi ve Saati           :  08 Kasım 2017 Saat: 13:00

                                                  Son teklif verme tarih ve saati: 08 Kasım 2017 Saat: 13:00

9 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

                                                  Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 Saraçhane - Fatih/İSTANBUL

10 - Yeterlik Başvurusunun

       Yapılacağı Yer                 :  Deniz Hizmetleri Müdürlüğü

                                                  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sok.   No: 22 Beyoğlu / İSTANBUL

11 - İhale Usulü                      :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

12 - İhale şartnamesinin görülebileceği veya

       satın alınabileceği yer       :  İhale Şartnamesi 100.-TL bedelle Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sok. No: 22 Beyoğlu / İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                  Tel: 0 212 312 64 95 Fax: 0 212 455 43 72

13 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

13.1.1. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

13.1.2. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

13.1.3. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküleri.

13.1.4. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

13.1.5. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi. (Tüzel Kişiler)

13.1.6. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.1.6.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

13.1.7. Tüzel kişiler için, İmza Sirküleri.

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.1.7.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

13.1.8. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

13.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

13.1.10. İstekliler Petrol ve Petrol Türevi Atıkları depolamak için toplam en az 7.000 m³ Depolama Tankına sahip olduklarını, ilgili ticaret ve sanayi odasından alacakları kapasite raporu ile belgelendireceklerdir. İhale tarihinden geriye doğru son 10 (On) yıl içinde alınan kapasite raporları kabul edilecektir.

13.1.11. ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem” belgesi.

13.1.12. ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” belgesi.

13.1.13. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesi.

13.1.14. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış “13 05 08 (kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar) tesise kabul edilecek atık koduna sahip konusu “Atıksu Deşarjı, Hava Emisyon, Tehlikeli Atık Geri Kazanım olan” Çevre İzin ve Lisans belgesi.

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

13.1.15. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.

13.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

13.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

13.2.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

13.2.4. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküleri,

13.2.5. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

13.2.6. Yabancı istekliler için Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres Beyanı)

13.2.7. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.2.7.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

13.2.8. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

13.2.9. Tüzel kişiler için, imza sirküleri,

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.2.9.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

13.2.10. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

13.2.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

14 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

15 - İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Hacı Ahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sok. No: 22 34440 Beyoğlu/İSTANBUL adresine, 07/11/2017 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.

16 - Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

17 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (08 Kasım 2017) en geç saat:13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane / Fatih / İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

18 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

19 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

20 - İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

İlan olunur.

9108/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  3383

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Sultangazi

c) Mahallesi                            :  Cebeci

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  2335

f) Parsel No                            :  2

g) Yüzölçümü                         :  1.450 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

ı) Hâlihazır                              :  Boş

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok

k) İmar Durumu                     :  T2 Ticaret Alanı

l) Cinsi                                    :  Arsa

3 - Muhammen Bedeli            :  5.075.000.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :     152.250.- TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  15 Kasım 2017 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İSTANBUL

7 - İhale Usulü                        :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL

                                                  Tel: 0 212 455 33 88 Fax: 0 212 449 51 33

9 - Şartname Bedeli                :  100.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

11 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.

14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir

İlan olunur.

9109/1-1


MÜBADELE İLANI

Bilecik Valiliği Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi                                :  İstiklal Mah. Tevfikbey Cad. No: 101 Merkez/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası   :  0 228 212 18 42 - 0 228 212 20 61

c) Elektronik Posta Adresi      :  bileciklojistik@egm.gov.tr

2 - Mübadele konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ekonomik ömrünü doldurmuş 21 adet muhtelif marka ve modelde hek durumundaki taşıt, 2.000 kg hurda demir, 750 kg alüminyum kesik plaka.

b) Durum ve Özellikleri          :  13 adet otomobil, 7 adet kamyonet, 1 adet otobüs olmak üzere toplam 21 adet taşıttan 19 tanesi faal durumda olup, 2 tanesi gayri faal durumdadır.

3 - Alınacak taşıtların ve malzemenin özellikleri

a) 1 adet 2017 model sıfır kilometre Siyah Renkli (metalik) Ford Mondeo (STYLE) sedan, 1.5L Ecobost Benzinli, 160ps (240nm) Euro 6, 4 Kapı, 6 ileri, otomatik otomobil, 1 adet 2017 model sıfır kilometre Beyaz Renkli (metalik) Yeni Toyota Corolla 1.6 (Advance) sedan, 132 hp 6 ileri düz vites, benzinli otomobil, 1 adet 2017 model sıfır kilometre Titanyum gri renkli(metalik)Renault Megane (Joy) sedan 1.6 16V 115 bg. Benzinli 5 ileri düz vites otomobil olmak üzere toplam 3 adet araç ile açık artırmaya başlanacaktır.

b) Açık artırım ihale komisyonunun önünde sözlü olarak yapılacak ve Mübadelede artırımlara 1 çift 205*55*16 ebadında lastik ile devam edecektir. (Lastikler Lassa marka Greenways yaz tipi lastik olacaktır.), artırım esnasında katılımcılar yukarıda belirtilen özelliklerde Toyota veya Renault marka araç ile de artırıma gidebilirler. Bu şekilde yapılan artırımlardan sonra tekrar yukarıda belirtildiği şekilde bir çift lastik ile artırıma devam edilir. Ancak teklif edilen lastik miktarı yukarıda belirtilen Renault marka araç fiyatına ulaşması durumunda (134 çift) artırıma yukarıdaki araçlara ilaveten bir adet Renault marka araç ile devam edilecektir.

4 - Değer Tespit Komisyonunca Tespit Edilen Bedel

280.808,33 TL (İkiyüzseksenbin sekizyüzsekiz Lira Otuzüç Kuruş)

5 - İstekliler, verilecek mala ait tahmini bedelin en az %3’ü oranında ve 03 Şubat 2018 tarihine kadar geçerli geçici teminat vereceklerdir.

6 - Mübadele işlemi; kapalı zarfla teklifler alındıktan sonra mübadele komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak teklif etmeleri üzerine gerçekleşir.

7 - Mübadelenin;

a) Yapılacağı Yer: İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi No: 101 Merkez/BİLECİK adresinde bulunan Emniyet Müdürlüğünün A Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b) Tarihi ve Saati: 08.11.2017 saat 14:00

8 - Mübadelesi yapılacak taşıt, mal ve malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00/17:00 saatleri arasında Lojistik Şube Müdürlüğüne bilgi verilerek Trafik Hizmet Binası Yerleşkesinde görülebilir.

 

MÜBADELESİ YAPILACAK TAŞITLARIN ÖZELLİKLERİ

S. No

Cinsi

Plakası

Modeli

M. Hacmi

M.Gücü

Km

Yakıt

Durumu

1

R.Megane

11 A 0263

2009

1.598

82 Kw

361457

Benzinli

Faal

2

H.Accent

11 A 0253

2009

1.599

82 Kw

195478

Benzinli

Faal

3

H.Accent

11 A 0235

2007

1.599

112 Bg

168420

Benzinli

Faal

4

R.Clio

11 A 0241

2007

1.390

98 Bg

185391

Benzinli

Faal

5

R.Clio

11 A 0250

2008

1.390

72 Kw

172215

Benzinli

Faal

6

F.Albea

11 A 0276

2011

1.388

57 Kw

906650

Benzinli

Faal

7

R.Megane

11 A 0206

2004

1.598

115 Bg

119523

Benzinli

Faal

8

F.Connect

11 A 0267

2010

1.753

66 Kw

316417

Dizel

Faal

9

F.Connect

11 A 0280

2011

1.753

66 Kw

241478

Dizel

G.Faal

10

O.Sultan

11 A 0211

2004

3.190

114 Bg

145000

Dizel

G.Faal

11

R.Clio

11 A 0363

2004

1.461

……

173879

Dizel

Faal

12

F.Connect

11 A 0233

2007

1.753

75 Bg

278999

Dizel

Faal

13

F.Connect

11 A 0234

2007

1.753

55.1 Kw

225819

Dizel

Faal

14

F.Connect

11 A 0256

2008

1.753

66 Kw

256755

Dizel

Faal

15

R.Megane

11 A 0223

2006

1.598

110 Bg

158001

Benzinli

Faal

16

R.Clio

11 A 0242

2007

1.390

75 Bg

180485

Benzinli

Faal

17

F.Connect

11 A 0271

2010

1.753

66 Kw

247839

Dizel

Faal

18

T.Corolla

11 A 0218

2005

1.598

67 Kw

203750

Benzinli

Faal

19

R.Megane

11 A 0261

2009

1.598

82 Kw

320032

Benzinli

Faal

20

F.Connect

11 A 0255

2008

1.753

66 Kw

265310

Dizel

Faal

21

H.Accent

11 A 0364

2008

1.599

82 Kw

135578

Benzinli

Faal

 

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

d)

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

2- Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1- Gerçek kişi olması halinde; kendisinin

2- Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi sunmak zorundadır.

10 - Mübadele şartnamesi mevcut olup, Bilecik Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 50,00 TL (Elli Türk Lirası) tutarında makbuz karşılığı yukarıda belirtilen adresten temin edilebilecektir. Mübadeleye teklif verecek olanların Mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman Bilecik Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.

11 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi durumunda sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

12 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

13 - Teklifler kapalı zarf içinde 08.11.2017 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi No: 101 Merkez/BİLECİK adresinde bulunan Bilecik Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

14 - Bu iş için kısmi teklif verilemez.

15 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olacaktır.

16 - İdare Mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9084/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 24 KALEM MUHTELİF CİNS MADENİ YAĞ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2017/516274

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel     :0 372 259 47 94 - 84

                                                            Fax    : 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

 a) Niteliği, türü ve miktarı

Muhtelif cins madeni yağ

24 Kalem

b) Teslim yeri                                   :  Madeni yağların teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim süresi                                :  Madeni yağlarda kısmi teslimat yapılacaktır. İhtiyaç listesi haftalık, 15 günlük veya aylık olarak T.T.K’ca belirlenecek olup her hafta pazartesi günü firmaya gönderilecek ve teslimat o hafta içinde yapılacaktır. Faturalar ihtiyaç listelerinde belirtilen birimler adına İdari Şartnamenin 45.1 maddesine göre düzenlenecektir. Malzemelerin tamamı 365 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  13.11.2017 Pazartesi - Saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1718048

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

f) İhale idari şartnamesinin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale idari şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale idari şartnamesinin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

4.2.1.1. İstekliler teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan alınmış Banka Referans Mektubunu vereceklerdir. Banka Referans Mektubu ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olacaktır.

İş ortaklığında, bu belgeler ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde sunulabilir.

4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İstekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ve bu belgelere eşdeğer belgelerini vereceklerdir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olmalı

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar / toplam aktif) en az 0.15 olmalı

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, yeterlilik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunulabilir. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve 4.2.2 maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Bilanço veya bilançonun 55.1.2 maddede belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun 55.1.2 maddede belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:

İstekli ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu ve taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleşen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalarını veya fatura yerine bunların noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretlerini vereceklerdir. İstenilen yeterlilik şartlarını bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde; bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlamaması halinde ise, iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu mal satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınacaktır.

Bu belgelerin tutarlarının, toplam ciro için, isteklinin teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise isteklinin teklif ettiği bedelin %15’inden az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden herhangi birini sağlaması ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin iş ortaklığı olarak ihaleye katılması halinde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. İsteklinin ortak girişim ortağı olarak taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği mal satışlarının parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi; İstekli ihale konusu alımla veya benzer işlerle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, teklif ettiği bedelinin %30’u oranında tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerini vereceklerdir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartı ile iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İdare ve Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından iş bitirme belgesi düzenlenmesi, özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi, iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi ve iş deneyiminin güncellenmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki Madde 44, 46, 47 ve 48’e göre yapılacaktır

4.3.2. İhale tarihinde süresi dolmamış Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış madeni yağ lisansının veya madeni yağ alt başlığı altında dağıtıcı lisansının aslı veya noter tasdikli sureti (Bu lisansları almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir.)

4.3.3. İmalatlarıyla ilgili 2 Takım tanıtıcı katalog ve/veya broşür (teknik özelliklerini, standartlarını, kullanma yerleri ve/veya dengini gösteren ürün karşılaştırma tablosunu içerecektir)

4.3.4. İhale tarihinde süresi dolmamış TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

4.3.5. İhale tarihinde süresi dolmamış; İmalat yeterlilik belgesi’nin (Türk Standartları Enstitüsünden alınmış) ve kapasite raporu’nun (min. 25.000 Ton/Yıl) (Sanayi - Ticaret odalarından alınmış) aslı veya noter tasdikli sureti

4.3.6. İhale tarihinde süresi dolmamış; petrol ürünlerinin her türlü test analizlerini yapabilecek nitelik ve kapasitede laboratuara sahip olduğunu gösteren TSE onaylı “ Laboratuar Yeterlilik Belgesinin” veya ISO 17025 akredite laboratuar belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. İş deneyim belgelerinde ihale konusu madeni yağların haricindekiler benzer olarak kabul edilmeyecektir.

4.4.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL), Euro (€), ABD Doları (USA $) olarak verebileceklerdir.

4.4.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; özel yağlar ve firma üretiminde bulunmayan madeni yağlar hariç diğer tüm madeni yağ kalemlerinde (firma seri üretimindeki en az 20 kalem malzemeye teklif verecektir ve bu kalemlerin miktarı en az toplam ihale miktarının %80 ini karşılayacaktır.) toplam tutarı en düşük fiyat esasına göre, bu değerlendirmenin dışında kalan madeni yağlarda ise en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 150,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. ihale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 13.11.2017 Pazartesi - saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler ihale konusu madeni yağlardan seri üretiminde olanlar hariç olmayanlarına kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif Kabul edilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi değildir

13.1. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

9085/1-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömer Ağa Mahallesinde bulunan ve tapunun (12) Pafta, (1090) Ada, (52) Parselinde kayıtlı Altında Dükkanı olan Kargir Apartman vasıflı taşınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 31/07/2017 tarih 22361 sayılı Olurunda belirtilen şartlar çerçevesinde 17 (Onyedi) yıl süreyle Bina İnşaatı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                                    :  Kocaeli

İLÇESİ                                            :  İzmit

MAHALLESİ                                 :  Ömerağa

SOKAK/ CADDE                           :  ---

YÜZÖLÇÜMÜ                               :  483,22 m2

PAFTA NO.                                    :  12

ADA NO.                                        :  1090

PARSEL NO.                                  :  52

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MECLİS KARAR VE TARİHİ      :----

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ              :  Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğünün 31/07/2017 tarih 22361 sayılı Olurunda belirtilen şartlar çerçevesinde 17 (Onyedi) yıl süreyle “Bina” inşaatı Yapım Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işi.

İŞİN TAHMİNİ BEDELİ               :  4.029.539,28-TL. (Dörtmilyon yirmidokuzbin beşyüz otuzdokuz Türklirası yirmisekiz kuruş)

                                                            (yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT                        :  120.886,17-TL (Yüzyirmibin sekizyüzseksenaltı Türklirası onyedi kuruş) (Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.)

İHALE TARİH VE SAATİ            :  07/11/2017 - 10:30

I - Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömer Ağa Mahallesinde bulunan ve tapunun (12) Pafta, (1090) Ada, (52) Parselinde kayıtlı Altında Dükkanı olan Kargir Apartman vasıflı taşınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 31/07/2017 tarih 22361 sayılı Olurunda belirtilen şartlar çerçevesinde 17 (Onyedi) yıl süreyle Bina İnşaatı yapılmak üzere, Yapım Karşılığı kira ve işletme ihalesi işinde;

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılmak üzere,

a) Sözleşme süresinin toplam 17 (Onyedi) yıl olması,

b) Kira bedellerinin; İlk 3 yılın aylık kirası 32.000,00.-TL, 4. yılın aylık kirasının 64.000,00. -TL olması, 5. yıldan işin süresinin sonuna kadar (17. yılın sonuna kadar) her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

2) Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla, sözleşme konusu işte imar plan değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut İmar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon değişikliği yapılması halinde veya sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir proje dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde, öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kurum ve kuruluşların onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde ya da ilgili parametrelerde zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,

3) Şu an projesiz değerlendirmesi yapılan söz konusu taşınmaza hazırlanacak olan projeler için gerekli kurum ve kuruluşlardan alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması, onay alma sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep edilmemesi,

4) Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama Modeli ile değerlendirme planlanan ve son alınan aplikasyon krokisinde tecavüz durumu gözükmeyen söz konusu taşınmaza yönelik uygulama esnasında çıkabilecek tecavüz miktarlarının hesaplanarak, bedelinin işin yüklenici tarafından İdaremize ödenmesi,

5) Parsel üzerinde hali hazırda bulunan yapının yıkım-hafriyat işleri ve bu işlemler sırasında alınacak güvenlik tedbirlerinin yüklenici tarafından yerine getirilmesi, gerekli izinlerin yüklenici tarafından alınması ve bu konularla ilgili İdaremizden herhangi bir bedel talebinde bulunulmaması,

6) 3194 sayılı Kanununa göre, (önceden DOP kesintisi yapılmamış) taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde, %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplaması yapılarak yükleniciden defaten tahsil edilmesi,

7) İlk üç yıl içerisinde binanın tatbikat projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatılması, inşaat ruhsatının alınması ve inşaat imalatlarının bitirilerek binanın faaliyete geçirilmesinin yerine getirilmesi, aksi takdirde sözleşme fesh hakkını saklı tutulması, fesih halinde İdareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların irat kaydedilmesi,

8) İşletme süresi sonrasında, yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi veya kiralamaya devam etme durumunda; günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek yeni kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi, şartlarıyla, bina yapılmak üzere İnşaat yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur.

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının - 1. katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İhale dokümanı, Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 10 Üsküdar/İstanbul adresindeki Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü (3). kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosunda görülebilir. İhale Dokümanının satışı yapılmayacaktır.

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek: 3)

g) Tahmin edilen bedelin %50'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %80'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2. ve sözleşmenin 10.5 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6),

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 7),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

V - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6 ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII - Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3. Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

X - Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Tel                       :  0 216 695 21 00 - (7234-7244)

Faks                     :  0 216 695 21 30

E-Mail                 :  istanbul2@vgm.gov.tr

İnternet Adresi     :  www.vgm.gov.tr

İlan olunur.

9087/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Ankara İli Akyurt Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Akyurt Belediyesine ait 3 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince 08/11/2017 Çarşamba günü Saat: 10:00’da Akyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Akyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi ücretsiz olarak alabilirler.

3 - Satışı yapılacak Arsaların durumu ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. İhalede arsa satışları aşağıda tablodaki sıra numarasına göre yapılacaktır.

 

Satışı Yapılacak Arsaların:

İhale Sıra No

Mahallesi

Ada/Parsel No

Cinsi

Yüzölçümü (M²)

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL) (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Balıkhisar

1837/6

Arsa

7.937,00

3.968.500,00 TL.

119.055,00 TL.

08.11.2017

10.00

2

Balıkhisar

1881/1

Arsa

40.000,00

6.000.000,00 TL.

180.000,00 TL.

08.11.2017

10.15

3

Saracalar

1588/8

Arsa

3.689,00

4.057.900,00 TL.

121.737,00 TL.

08.11.2017

10.30

 

4 - İhale Dosyasında Aranacak Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

d) Geçici Teminat,

e) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için).

f) Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için).

g) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi,

h) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

l) İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.

m) Borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacak)

Taşınmazların Kapalı Teklif Usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 08.11.2017 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Akyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - Gayrimenkulün satış bedeli sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamı ödenecektir.

6 - İsteklilere ilanen duyurulur.

9101/1-1