21 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30217

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Akreditasyon Kurumundan:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aydın İli, Söke İlçesi, Sarıkemer Mahallesi, Musluk Mevkii, 5601 parsel üzerindeki 969654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 12581 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 781 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özege Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2017/805 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 15.06.2017 tarihli ve E. 2017/805-K. 2017/1748 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.06.2016 tarihli ve 29743 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortakları Mehmet ATAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28536) ve Beytullah AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24213, Oda Sicil No: 37209) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemler 16.10.2017 tarihli ve 25043 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9161/1-1


Türk Akreditasyon Kurumundan:

AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Türk Akreditasyon Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere, 03 Nisan 2013 tarihli ve 28607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca 15 (on beş) adet Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü olarak yapılacak özel yarışma giriş sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

II - GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan şartları taşımak,

b) 2017 yılında yapılmış Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), aşağıdaki Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden asgari KPSS puanını almış olmak,

c) Aşağıdaki Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş en az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki öğretim kurumlarının ilgili öğrenim programlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarının öğrenim programlarından mezun olmak,

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1982 ve daha sonra doğmuş olanlar).

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan istekliler, 2017 yılında yapılmış KPSS’ den aşağıdaki Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralanacak ve her bir gruptan atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar en yüksek puana sahip olanlar sözlü olarak yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Her bir gruptan giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.

Giriş sınavına katılmak isteyenler, aşağıdaki Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen gruplardan yalnızca birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde, kadro ve hizmet gereklilikleri çerçevesinde, gruplar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

 

GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ TABLOSU

Gruplar

Unvanı

İlgili Öğrenim Programı

Atama Yapılacak Kadro Sayısı

Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı

2017 KPSS Puan Türü

Asgari KPSS Puanı

Grup 1

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Biyoloji

1

4

KPSS P2

70

Grup 2

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Çevre Mühendisliği

1

4

KPSS P2

70

Grup 3

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği

3

12

KPSS P2

70

Grup 4

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Endüstri Mühendisliği

2

8

KPSS P2

70

Grup 5

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Gıda Mühendisliği

1

4

KPSS P2

70

Grup 6

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

İnşaat Mühendisliği

2

8

KPSS P2

70

Grup 7

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Kimya Mühendisliği

1

4

KPSS P2

70

Grup 8

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Makine Mühendisliği

3

12

KPSS P2

70

Grup 9

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Veterinerlik

1

4

KPSS P2

70

 

III - GİRİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Giriş sınavı başvuruları, 7 Kasım 2017 tarihinde başlayıp 14 Kasım 2017 tarihinde, saat 24.00’de sona erecektir. Başvurular, Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmış olan “Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı - 2017” bağlantısı üzerinden online olarak yapılacaktır. Elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV - İSTENİLEN BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyenler, Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmış “Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı - 2017” bağlantısı üzerinden ulaşacakları başvuru formunu dolduracak ve aşağıda belirtilmiş belgeleri sözkonusu bağlantı üzerinden sisteme yükleyerek Kuruma göndereceklerdir.

a) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesi ya da yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesi,

b) KPSS sonuç belgesi,

c) Özgeçmiş,

ç) Vesikalık fotoğraf.

Bunlar dışında Kuruma ayrıca herhangi bir belge gönderilmesine ya da teslim edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Başvuru süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V - GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavı, 27 Kasım 2017 tarihinde başlamak üzere Kurumun Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. Başvurular incelenip değerlendirildikten sonra giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Kurumun www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ise herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

VI - GİRİŞ SINAVI KONULARI

Giriş sınavı, adayların;

a) Öğrenim dallarına ilişkin temel bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

VII - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, DUYURULMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki giriş sınavı konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Giriş sınavında başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavında başarılı kabul edilir. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS P2 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulacaktır. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında atama yapılmak üzere; yapılan giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda bölümler itibariyle ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste de ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VIII - İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulmasından itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, giriş sınavı komisyonu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

IX - BİLGİ ALMA

Giriş sınavıyla ilgili her türlü bilgi ve teknik destek aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.

Bilgi Alınabilecek Telefon No                      : (0 312) 410 82 72 ya da (0 312) 410 82 39

Teknik Destek Alınabilecek Telefon No       : (0 312) 410 82 68 ya da (0 312) 410 82 05

X - DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi ibraz ederek sınava alınacaklardır. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen aday, mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

9081/1-1


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü/fakültesi, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 20 (yirmi) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır.

 

Sıra No

Bölümü

Kadro Sayısı

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

1

Bilgisayar Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

2

Endüstri Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

4

Gemi İnşaatı Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

5

İnşaat Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

6

Makina Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

7

Hukuk

5

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

8

İşletme

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

9

Uluslararası İlişkiler

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

TOPLAM

20

 

 

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3, hukuk bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P4, işletme bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P24 ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P34 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvurular, 30 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

2) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

2) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri, tarihi ve saati; sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

3) Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

5) Sınav konuları;

Mühendislik grubu:

a) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri,

Hukuk grubu:

a) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

İşletme ve Uluslararası İlişkiler grubu:

a) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma - Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, İletişim Kuramları,

b) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

6) Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

7) Sözlü sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek, giriş sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır.

8) Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır.

İlan olunur.

9156/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/385 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

9124/1-1


Spor Toto Teşkilat Başkanlığından:

Sonuç Tahmini Oyun Planında (SPOR TOTO 15) Değişiklik Yapılmasına Dair Oyun Planı

MADDE 1 - 27/07/2003 tarih ve 25181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sonuç Tahmini Oyun Planı’nın (SPOR TOTO 15) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Dağıtılacak İkramiye ve İkramiye Dereceleri

14.03.2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4. Maddesi gereğince Spor Toto 15 oyununun oynatılması karşılığında iştirakçilerden elde edilen tutardan Katma Değer Vergisi düştükten sonra kalan tutarın % 59’una tekabül eden tutar derecelere pay edilerek iştirakçilere dağıtılır.

SPOR TOTO oyunu 15 maç üzerinden oynatılacak olup, dağıtılacak ikramiye miktarı derecelere aşağıda belirtilen oranlarda dağıtılır.

% 35    15 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere,

% 20    14 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere,

% 20    13 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere,

% 25    12 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere,

Her dereceye düşen pay, bu dereceyi doğru tahmin etmiş sütunların sayısına bölünerek bilet sahiplerine eşit biçimde ikramiye olarak dağıtılır. Bir kolonda yalnız bilinen en üst dereceye ikramiye ödenir.

Yürütme

MADDE 2 - Bu Oyun Planı hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.

9122/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi Yuva Mahallesi 43249 ada 1 parseli kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 07.09.2017 tarih ve 910/2043 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.10.2017 tarih ve 2149/4565 sayılı kararıyla onaylanan 84138/44 no’lu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere İlan olunur.

9099/1-1


 


 


 


 


 


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 ( altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç

Yrd. Doç.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

 

2

Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Uluslararası Finans ve Bankacılık

 

 

2

Uluslararası Finans, İşletme veya Bankacılık alanında doktora yapmış olmak veya bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak.

Ekonomi ve Finans

 

 

2

İktisat alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

 

 

2

Dış Ticaret veya Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret alanlarından birinde doktora yapmış olmak veya bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak.

Gümrük İşletme

 

 

2

Gümrük İşletme, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Lojistik Yönetimi alanlarının birinde doktora yapmış olmak veya bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

 

3

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği veya Beslenme Öğretmenliği-Aile Ekonomisi alanlarından birinde doktora yapmış olmak veya bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik

2

 

2

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

2

 

 

Tıp fakültesi mezunu olmak, uzmanlığını fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında yapmış olmak.

 

 

2

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

 

 

2

Tıp fakültesi mezunu olup beyin ve sinir cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

 

 

2

Tıp fakültesi mezunu olup fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Sağlık Yönetimi

2

 

2

Tıp fakültesi, hemşirelik veya iktisadi ve idari bilimleri fakültesi lisans mezunu olmak, sağlık yönetimi alanında doktora yapmış olmak

Ebelik

2

 

 

Ebelik veya kadın doğum hastalıkları hemşireliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak veya bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak.

2

 

 

Tıp fakültesi mezunu olmak, uzmanlığını kadın hastalıkları ve doğum alanında yapmış olmak.

 

 

2

Tıp fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını enfeksiyon hastalıkları alanında yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

 

 

1

Tıp fakültesi mezunu olup çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Hemşirelik

 

 

2

Tıp fakültesi mezunu olup anestezi ve reanimasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

 

 

2

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup pedodonti alanında doktorasını tamamlamış olmak.

 

 

2

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup ortodonti alanında doktorasını tamamlamış olmak

 

 

2

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup endodonti alanında doktorasını tamamlamış olmak

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon

Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

9151/1-1


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları yanı sıra 24.01.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

9 - Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen “ Tıbbi Farmakoloji ve Fizyoloji ” kadroları hariç diğer kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

(***) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı ve Alanı

Unvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Meme ve Troid Hastalıkları konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Alt ekstremite kırıklarında yürüme analizi ve omuz-dirsek cerrahisi konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Keratokonus ve kornea biyomekaniği konularında çalışmaları ve tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuklarda kubbe damak ve seröz otit ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

Otofaji konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak. Kronik karaciğer hastalığında demir metabolizması ve Gilbert sendromu ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Yenidoğan yandal uzmanı olmak, prematüre retinopatisi lazer fotokoagülasyon tedavisinde sedoanaljezi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Yenidoğan yandal uzmanı olmak, prematüre retinopatisi konusunda epidemiyolojik çalışmaları olmak ve perinatal merkezlerin planlaması konusunda deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Kardiyoloji yandal uzmanı olmak, çocuklarda hipoksik hasar, kardiyak trombüs ve romatizmal ateş tedavisinde güncel yaklaşımlar konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Göğüs Hastalıkları yandal uzmanı olmak. Çocukluk çağı tüberkülozu, interstisiyel akciğer hastalıkları ve kistik fibrozis konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Yenidoğan yandal uzmanı olmak. Prematüre anemisi ve yenidoğanda kemik ultrasonu kullanımı konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Yardımcı Doçent

2

1

Halk Sağlığı uzmanı olmak. Sağlık ekonomisi alanında bilgisi, hastane enfeksiyonlarının maliyeti ve kontrol önlemlerinin etkisi konusunda çalışması olmak. SCI/SCI-Expanded dergilerde yayınları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

Girişimsel MR, MR güvenliği ve BOS hastalıkları konularında araştırma ve yayınlara sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

1

Deneysel obezite konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Glokomda ultrason elastografi konusunda çalışma yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

-

Profesör

1

1

Antosiyanin analizi üzerine kondense tanen ve polimerik rengin etkisi konusunda araştırma yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Profesör

1

1

Doğrusal olmayan sistemlerin analizi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Güneş enerjisiyle sulama sistemlerinin sayısal/deneysel incelenmesi ve karmaşık akışkanlıkların dinamiği konularında ulusal / uluslararası düzeyde eserlere sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği bölümünde almış olmak. Seyrek matriks hesaplamaları ve çok çekirdekli dağıtık sistemler için direkt ve yinelemeli çözücüler konularında çalışmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

Yardımcı Doçent

2

1

Lisans, Master ve Doktora eğitimlerini Şehir ve Bölge Planlama alanında tamamlamış olmak. Sanayi ve Lojistik Kümelenmeleri ile Lojistik merkezleri üzerine eserleri olmak.

İşletme Fakültesi

Bankacılık ve Finans

İstatistik

Doçent

1

1

Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Banka İflaslarının Analizi ve Tahmini, Kredi Riskinin hesaplanması konularında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi

Doçent

2

1

Yenilik, İnovasyon ve teknoloji Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

2

1

Doktora ve Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olup; küreselleşme ve din, tüketim kültürü, yoksulluk ve Türk modernleşmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

Çağdaş Türk Düşüncesi, Türkiye'de Felsefe, Bergson ve Türkiye'de Bergsonculuk alanlarında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Mütercim Tercümanlık

Profesör

1

1

Arapça mütercim tercümanlık alanında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

16.yüzyıl eski Türk Edebiyatı, nazım şekilleri ve Ankara'yla ilgili yayınları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Zirkonyum implant ve üst yapılarının sonlu elemanlar stres analizi (FEA) ile değerlendirilmesi ve Digital renk tespit sistemlerinin kıyaslanmasıyla ilgili çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Doçent

2

1

Mine matriks proteini kullanarak çoklu diş eti çekilmelerinin tedavisi ve çekim soketlerinin korunması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri   (Din Sosyolojisi)

Doçent

1

1

Kadın dindarlığı Din değiştirme alanlarında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları

Yardımcı Doçent

3

1

Türk İslam Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Kerbela olayı ile ilgili metin çalışmaları yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

1

1

Şirketler Topluluğu konusunda çalışmaları olmak.

9147/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y. DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

1

1

 

 

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

1

1

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Makina Mühendisliği Bölümü

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı

2

1

1

1

1

3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

1

1

1

3

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

1

1

 

 

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya Bölümü

Fizikokimya Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Tarih Bölümü

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Sanat Tarihi Bölümü

Türk İslam Sanatı Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tasavvuf Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

Tefsir Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Muhasebe Alanında doktora yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Kseroderme Pigmentosum ve Oksidatif stres araştırma alanlarında deneyimli olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Yan Dal Uzmanı Olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

Yenidoğan Yan Dal Uzmanı Olmak. Yenidoğan Endokrin Bozukluklar alanında deneyimli olmak

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

En az 1 yıl Yoğun Bakım Tecrübesi olmak, Inhaler Cihazlar Alanında Deneyimli olmak.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Onkolojii Yan Dal Uzmanı Olmak, Metastatik GİS kanserlerinde primer tümörler ve metastatik böbrek kanserleri tedavileri alanlarında deneyimli olmak

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Hematoloji Yan Dal Uzmanı Olmak

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanı Olmak

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

Nefroloji Yan Dal Uzmanı Olmak. Böbrek Nakli deneyimi olmak.

Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

TAVİ ve CTO Alanlarında deneyimli olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Alanında en az 1 yıl yurtdışı tecrübesi olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Biyoistatistik Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

Tıp Doktoru ve TUS ile İlgili Alanda Uzman Doktor olmak.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Tıp Fakültesinde Lisans düzeyinde en az 5 yıl ders anlatma deneyimi olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Tıp Doktoru ve TUS ile “Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı” olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

Ortodonti Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Endodonti Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

Elektron Mikroskopi ile çalışma yapmış olmak.

PAMUKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Fidan Yetiştiriciliği Programı

 

 

 

 

1

1

Veteriner hekim ve veteriner cerrahisi doktoralı olmak, “3. Düzel deney hayvanlarında cerrahi girişimler sertrifikası” olmak.

9160/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ