21 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30217

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GRUNDFOS MARKA DALGIÇ POMPA ORJİNAL YEDEK ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:


8 ADET SMITHS DETECTION MARKA HI-SCAN 6040İ MODEL X-RAY BAGAJ KONTROL CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1700 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BÜTÜNLEŞİK SİSTEM ALTYAPISI İÇİN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ANORAK (YAĞMURLUK) VE BERE SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


500 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


P, H VE N ÇAPTA BORUSAL MALZEME ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Balıkesir Defterdarlığı Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GRUNDFOS MARKA DALGIÇ POMPA ORJİNAL YEDEK ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0 344 524 22 82/0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

GRUNDFOS MARKA DALGIÇ POMPA ORJİNAL YEDEK ALIMI

54 KALEM

2017-517600

TER-AEL- 2017-0160

175,00-TL

15/11/2017

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  15/11/2017   Saat: 14:00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4 - 1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4-2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344-524 22 80)

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri, İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, GRUNFOS Marka orijinal yedek malzeme satış belgesi, GRUNFOS Yetkili Bayii sertifikası, Amil-i mütehassıs firmanın Patent Hakkı veya Yed-i Vahit belgesi, GRUNDFOS marka dalgıç pompa (motor+asamble) yedek malzemelerinin imal edileceği fabrika/ fabrikaların adı ve açık adresi.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

9080/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlar ihale yoluyla 06 Kasım 2017 Pazartesi günü Saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S.No

Mahalle

Ada/Parsel

Durumu

Alan

Muhammen Bedel. KDV. Dâhil Değil

Geçici Teminat

1

Fatih Mahallesi

347/2

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

2

Fatih Mahallesi

347/3

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,44 m2

100.000 TL

3.000 TL

3

Fatih Mahallesi

347/4

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

4

Fatih Mahallesi

347/5

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

5

Fatih Mahallesi

347/6

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

6

Fatih Mahallesi

347/7

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

7

Fatih Mahallesi

347/8

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

8

Fatih Mahallesi

347/9

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

9

Fatih Mahallesi

347/10

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

10

Fatih Mahallesi

347/11

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

11

Fatih Mahallesi

347/12

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

12

Fatih Mahallesi

347/13

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

13

Fatih Mahallesi

347/14

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

14

Fatih Mahallesi

347/15

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

15

Fatih Mahallesi

347/16

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

16

Fatih Mahallesi

347/17

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

17

Fatih Mahallesi

347/18

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

18

Fatih Mahallesi

347/19

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

19

Fatih Mahallesi

347/20

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

20

Fatih Mahallesi

347/21

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

21

Fatih Mahallesi

347/22

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,71 m2

100.000 TL

3.000 TL

22

Fatih Mahallesi

347/23

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,00 m2

100.000 TL

3.000 TL

23

Fatih Mahallesi

347/24

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,00 m2

100.000 TL

3.000 TL

24

Fatih Mahallesi

347/25

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,00 m2

100.000 TL

3.000 TL

25

Fatih Mahallesi

347/26

Bir Katlı Betonarme Dükkan

53,99 m2

100.000 TL

3.000 TL

26

Fatih Mahallesi

347/27

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,00 m2

100.000 TL

3.000 TL

27

Fatih Mahallesi

347/28

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,00 m2

100.000 TL

3.000 TL

28

Fatih Mahallesi

347/75

Bir Katlı Betonarme Dükkan

200,36 m2

250.000 TL

7.500 TL

 

1 - Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü suretiyle ihale yoluyla satılacaktır.

2 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, bulunan adres beyanı,

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sürküsü,

d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname,

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az % 3’i tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,

h) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi,

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az % 3’i tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

4 - Söz konusu satış ihalesi 06 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. Ancak bu ihalede istekli çıkmaması veya az çıkması halinde, ikinci bir ihale yapılacaktır. İkinci ihale ondört gün sonra 20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 06 Kasım 2017 Pazartesi günü Saat: 09:30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Geçici teminat satış bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 3 (yüzde Üç) tutarı yukarıdaki tabloda belirtilen şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında % 3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

Ödeme: Peşin alımlarda yüzde 5 indirim uygulanacaktır. Bir Katlı Betonarme Dükkânlara ait ödemelerin % 30’u peşin, geriye kalan % 70’lik kısmı ise 5 eşit taksitte, her taksit 2 ayda bir ödenmesi gerekmektedir.

Bir Katlı Betonarme Dükkân (Lokantaya) ait ödemenin % 25’i peşin, kalan % 75’lik kısım ise 5 eşit taksitte ödemesi yapılacaktır.

İhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.

7 - Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resmi harç, bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup;

İlanen duyurulur.

9083/1-1


8 ADET SMITHS DETECTION MARKA HI-SCAN 6040İ MODEL X-RAY BAGAJ KONTROL CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ihtiyacı 8 adet Smiths Detection marka Hi-Scan 6040i model X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve kuruluşça talep edilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, marka/modelinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 02/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve kuruluşça talep edilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9141/1-1


1700 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1700 adet Tablet Bilgisayarın Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Samsung markasına uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamenin, markanın, Ofis tip ticari şartnamesinin ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30.10.2017 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Samsung markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup. Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9142/1-1


BÜTÜNLEŞİK SİSTEM ALTYAPISI İÇİN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı Bütünleşik Sistem Altyapısı için Muhtelif Cins ve Miktar Donanım ve Yazılım kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Bütünleşik Sistem Altyapısının EMC markasına, mevcut kullanılmakta olan yazılım güncellemelerinin Datadomain ve Isılon markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markaları ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9143/1-1


ANORAK (YAĞMURLUK) VE BERE SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığı ihtiyacı 8.490 adet Anorak (Yağmurluk) ve 9.770 adet Bere, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca belirlenen marka ve modellere uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2- Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/10/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9144/1-1


500 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 500 adet dizüstü bilgisayar Teknik şartnamesine ve Dell Latitude 7480, Fujitsu Lifebook U747 veya Lenovo Thinkpad T470s serisi ürünlerden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka/model, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 31/10/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Teknik şartnamesine ve Dell Latitude 7480, Fujitsu Lifebook U747 veya Lenovo Thinkpad T470s serisi ürünlerden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9145/1-1


P, H VE N ÇAPTA BORUSAL MALZEME ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

P, H ve N Çapta Borusal Malzeme Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2017/531041

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0312 201 20 55 - 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi       :  ---

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :  ---

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal Alımı,

                                                  1. KISIM: 3.000 Adet P Çapta Boru, (Dış Çap Min: 114,30 mm, Max: 114,68- İç Çap Min: 102,79 mm, Max: 103,17 mm, Sondaj Borularının Uzunluğu 3070 ± 3 mm olacaktır)

                                                  2. KISIM: 15.000 Adet H Çapta Boru, (Dış Çap Min: 88,90 mm, Max: 89,28- İç Çap Min: 77,62 mm, Max: 78,00 mm, Sondaj Borularının Uzunluğu 3070 ± 3 mm olacaktır)

                                                  3. KISIM: 10.000 Adet N Çapta Boru, (Dış Çap Min: 69,90 mm, Max: 70,15- İç Çap Min: 60,07 mm, Max: 60,32 mm, Sondaj Borularının Uzunluğu 3070 ± 3 mm olacaktır)

b) Teslim yeri/yerleri              :  a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Ambarları

                                                  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz Limanı

c) Teslim tarihi/tarihleri           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren; 1. KISIM: 150 (yüzelli) takvim günü, 2. KISIM: 150 (yüzelli) takvim günü, 3. KISIM: 150 (yüzelli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                     :  03/11/2017 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (203 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9139/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Balıkesir Defterdarlığı Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MAL

 

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Hazine Hissesi

Vasfı

İmar Durumu

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Balıkesir

Ayvalık

Çamoba

J17-b-23-b-1-d

186

16

13.474,09

Tam

Ham Toprak

İmarsız

472.000,00

141.600,00

06.11.2017

10.30

 

1 - Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Çamoba Mahallesinde bulunan ve yukarıda bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazın hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünde satışı yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar aşağıda sayılan belgeleri Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz ya da Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz geçici teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu Senetler yerine düzenlenen belgeler,

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge,

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek Kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

3 - Satılacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (iki) yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenebilir.

TLF. 0266 312 31 02

İlan olunur.

9078/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:

 

SIRA

NO

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

ARSA PAYI ALAN

İMAR DURUMU

CİNSİ

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

KOCAELİ

KÖRFEZ

Yavuz Sultan Selim (Yarımca)

1188

30

1/1 - 4686.83

1/5000 Ticaret

ARSA

6.092.879,00 ¨

182.786,37 ¨

1.11.2017

10:00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen ( İhale Komisyonu ) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.

GEREKLİ BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler

 

GERÇEK KİŞİLERDEN

TÜZEL KİŞİLERDEN

A - İÇ ZARF

A - İÇ ZARF

İsteklinin ihale için teklif mektubu.

İsteklinin ihale için teklif mektubu.

B - DIŞ ZARF

B - DIŞ ZARF

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.

İhale Şartname bedeline ait makbuz

İhale Şartname bedeline ait makbuz

 

Noter Tasdikli İmza Sirküleri

Teklif Mektubunu havi iç zarf. (Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

Teklif Mektubunu havi iç zarf. (Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

İkametgâh

İkametgâh

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirküleri.

Tüzel kişilerde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri verilmesi şarttır.

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Nüfus Cüzdanı Sureti.

Ticari Sicil Gazete

Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Tüzel kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

 

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 31.10.2017 Tarih, saat 15:00’a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 31.10.2017 Tarih, saat 15:00'a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 100.00 TL. Karşılığında, Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilir.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

9119/1-1


DÜZELTME İLANI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

20.10.2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmi Gazete’de, 9105 ilan numarası ile yayımlanan; İhalesi 02.11.2017 tarihinde yapılacak olan “Sakarya İli sınırlarında, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren Cadde, Bulvar, Sokak, Meydan ve sair alanlarda özellikleri teknik şartnamede belirtilen istekli tarafından yeni ilave edilecek 248 adet İlan ve Reklam Materyalleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Envanterinde bulunan 615 İlan ve Reklam Materyallerinin (Toplam ihale edilecek İlan ve reklam Materyali: 863 adet) 10 (On) yıl süreyle kiraya verilmesi işi ihalesi” ilan Metninin 4. maddesi sehven,

“MADDE - 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI: toplam 853 adet İlan ve Reklam materyallerinin tamamının işletmeciliğinin aylık tahmini kira bedeli: 77.131.00 TL (yetmiş yedi bin yüz otuz bir Türk lirası)+KDV olup, 1 yıllık kira bedeli 925.572.00 TL (dokuz yüz yirmi beş bin beş yüz yetmiş iki Türk lirası)+KDV’dir.

Toplam 10 Yıllık kira bedeli: 9.255,720,00 (dokuz milyon iki yüz elli beş bin yedi yüz yirmi Türk lirası)

Geçici teminat 10 yıllık muhammen kira bedelinin 9.255,720,00 (dokuz milyon iki yüz elli beş bin yedi yüz yirmi Türk lirası) %3’ü olan 277.667,04 TL’dir. denilerek yayınlanmıştır.

Yayınlanan maddenin düzeltilmiş hali;

“MADDE - 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI: Toplam 863 adet İlan ve Reklam materyallerinin tamamının işletmeciliğinin aylık tahmini kira bedeli:77.131.00 TL (yetmiş yedi bin yüz otuz bir Türk lirası)+KDV olup, 1 yıllık kira bedeli 925.572.00 TL(dokuz yüz yirmi beş bin beş yüz yetmiş iki Türk lirası)+KDV’dir.

Toplam 10 Yıllık kira bedeli: 9.255,720,00 (dokuz milyon iki yüz elli beş bin yedi yüz yirmi Türk lirası)

Geçici teminat 10 yıllık muhammen kira bedelinin 9.255,720,00 (dokuz milyon iki yüz elli beş bin yedi yüz yirmi Türk lirası) %3’ü olan 277.671,60 TL’dir.”

İlan olunur.

9158/1-1