20 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30216

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karabağlar Belediyesinden:

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Gebkim Eğitim Araştırma ve Sağlık Vakfı (Gebkim Vakfı)

VAKFEDENLER: GEBKİM Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Ak-taş Dış Ticaret A.Ş, Gebze Ticaret Odası, Mehmet Volkan Eronat, Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş, Vefa İbrahim Aracı, Koruma Temizlik A.Ş, Şükrü Kemal Aracı, Ayşe Aracı Güleşen, Kadriye Zümran Aracı, Ahmet Dinç, Sebahattin Işık, Esas Kimya Makine Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş, Hakan Özhuy, Jokey Plastik İstanbul San. ve Tic. A.Ş, Santa Farma İlaç San. A.Ş, Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası, Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti., Köster Yapı Kimyasalları İnşaat San. ve Tic. A.Ş, Mehmet Cem Yelten, Ömer Kaya Yelten, Ece Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş, Polin Su Parkları ve Havuz Sis. A.Ş, İzocam Tic. ve San. A.Ş, Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş, Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş, Macit Aydın.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Kocaeli

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/07/2017 tarihli ve E: 2017/104 K: 2017/338 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kimya sektöründe kurulu sektör örgütlerinin birlikteliği ve sektörün daha ileriye gitmesi için faaliyette bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 590.000,00 TL Nakit.

VAKFIN YÖNETİM KURULU: Vefa İbrahim Aracı, Mehmet Şafak Türkay, Cem Yelten, Macit Aydın, Hakan Özhuy, Sebahattin Işık, Ş. Kemal Aracı, Eralp Erdem, Mehmet Yılmaz, Nabi Akpınaroğlu, Barış Pakiş.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakıf kurucu meclisi kararı uyarınca en yakın konulu vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

9075/1-1

—————

VAKFIN ADI: Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı (Kısa Adı “ŞEHİTALİ VAKFI”)

VAKFEDENLER: Mehmet ALKAN

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.07.2017 tarih ve E:2016/295, K:2017/287 sayılı kararı ve aynı mahkemenin 29.09.2017 tarih ve E: 2016/295, K: 2017/287 sayılı tavzih kararı.

VAKFIN AMACI: Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali ALKAN’ın hatırasına ve onun hatırasını yaşatmak amacıyla şehitlik kavramının topluma maledilmesi, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması, hukuk devleti, demokrasi ve toplumsal barış kültürünün gelişmesi, … ve vakıf senedinde yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-TL.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesi şartları ve tasfiye sonunda kalan malvarlığının intikal şekil ve şartı vakfın feshine karar veren mütevelli heyet toplantısında kararlaştırılır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

9076/1-1

—————

VAKFIN ADI: Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfının (ASKEV)

VAKFEDENLER: Mustafa Ergun Melin

VAKFIN İKAMETGAHI: BALIKESİR

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ayvalık 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/09/2017 tarihinde kesinleşen 18/07/2017 tarih ve E: 2017/60, K: 2017/346 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Maddi olanakları sınırlı ailelerin lise, lisans, lisansüstü dönemindeki; yetenekli, çalışkan, gelişmeye açık gençlerini çağdaş, tarafsız düşünebilen, araştırmacı, yaratıcı, katılımcı, sağduyulu, iyi derecede yabancı dil bilen, farklı kültürlere saygılı bireyler olarak gelişebilmeleri için eğitim bursuyla desteklemek ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000,00 TL (Yüz Elli Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU: Mustafa Ergun Melin, Binnaz Melin, İlhan Keçeli, Şener Bayar, Yılmaz Keskin, Canan Okatan, Fatma Biray Haşlaman

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

9077/1-1

—————

VAKFIN ADI: Uygur İlim Marifet Vakfı

VAKFEDENLER: Abdulgani KUTUBİ

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.07.2017 tarihli ve E:2017/79, K:2017/298 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Doğu Türkistanlı Uygurlara hizmet etmek amacı ile ülkemize de katkıda bulunmak gayesi ile iyiliğin egemen olması için eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, iktisat, sanat, çevre ve kültürel alanlarda faaliyetlerde bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 120.000 TL (Yüz Yirmi Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Abdulgani KUTUBİ, Rehim TEŞNA, Yusuf KUÇAR, Habybulla Amat KUSENİ, Abdulkadir BULAK

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

9086/1-1


Gençlik ve Spor Bakanlığından:

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7 nci dereceden boş bulunan 25 (Yirmibeş) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır.

A - GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçi ve yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 500 (beşyüz) aday arasına girmek (son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır),

ç) 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak (5525 Sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır)

d) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ikiden fazla katılmamış olmak,

e) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak,

f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,

g) Başvuru formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığına süresi içinde teslim etmek ya da ulaştırmak.

B - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 25.10.2017- 31.10.2017 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr, Kurumun www.kyk.gov.tr internet adreslerinden veya doğrudan e- devlet kapısından (https://www.turkiye.gov.tr/) giriş yaparak başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları, yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgeleri ile KPSS sonuç belgelerini tarayarak eklemeleri ve başvuru formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri en geç 06.11.2017 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar “Kıbrıs Cad. No: 3   06600 Kurtuluş/ANKARA” adresinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikme nedeniyle 06.11.2017 tarihinde saat 18.00’den sonra Başkanlığa ulaşan başvurular ile gerekli belgeleri ihtiva etmeyen başvurular işleme alınmayacaktır.

5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adaylar, durumlarını belgelendirmek kaydıyla yukarıdaki adrese bizzat başvuruda bulunacaklardır.

Başvurusu kabul edilerek sınava katılanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş Sınavına başvuruda bulunan ancak yazılı sınava kabul edilmeyenler, kendilerine ilişkin belgeleri istemeleri halinde, Teftiş Kurulu Başkanlığından yazılı sınav tarihinden sonraki bir tarihte bizzat teslim alabileceklerdir. (Teftiş Kurulu Başkanlığınca ‘Aslı Gibidir’ şeklinde onaylanan belgeler iade edilmeyecektir.)

C - SINAV YERİ VE TARİHİ:

Giriş Sınavının yazılı bölümü 03.12.2017 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, yazılı bölüme katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saat 20.11.2017 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ve Kurumun www.kyk.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınava girecek adaylar; 20.11.2017 tarihinden itibaren Bakanlık ve Kurumun söz konusu internet adreslerinden kendileri için düzenlenmiş olan ve kimlik bilgileri, sınav yeri ile sınav saatinin ve sınav kurallarının yer alacağı fotoğraflı Adaylık Belgelerinin renkli bir çıktısını alacaklar ve sınav günü T.C. Kimlik numaralı nüfus belgesi ya da sürücü belgesi veya pasaport ile birlikte yanlarında bulunduracaklardır.

Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile bu adayların gireceği sözlü sınav yeri, tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ve Kurumun www.kyk.gov.tr internet adreslerinde ayrıca duyurulacak ve adayların başvuru esnasında verecekleri elektronik adreslerine de yazılı olarak bildirilecektir.

D - SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav adaylara aşağıdaki her bir sınav grubundan (a, b, c, ç, d, e) 20’şer soru olmak üzere test usulü toplam 120 sorudan oluşacaktır.

a) Medeni Hukuk (Aile Hukuku Hariç),

Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti Hariç),

b) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Kaza, İdari Teşkilat) ve Ceza Hukuku (Genel Esaslar)

c) Maliye (Genel Maliye, Kamu Kredisi, Kamu Geliri, Bütçe),

ç) Ekonomi (Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi),

d) Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilanço Analizi),

e) Yabancı Dil (İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri)

Yabancı dil sınavı değerlendirmeye alınmayacak, yabancı dil puanı tercih nedeni olarak kullanılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, Maliye, Ekonomi, Muhasebe bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulacaktır.

E - DEĞERLENDİRME:

1 - Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavı kazanmış sayılabilmek için, yabancı dil dışındaki sınav gruplarının (a, b, c, ç, d) her birinden alınan notların 50’den, sınav gruplarından alınan notların ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil notu tercih sebebidir.

2 - Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağırılırlar. Değerlendirme ve not vermede yazılı sınavdaki usuller uygulanır.

3 - Yazılı sınav konularından alınan notların ortalaması ile yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasının 65’ten aşağı olmaması gerekir.

F - SINAV SORU VE CEVAPLARINA İTİRAZ

Sınav soruları, cevap anahtarı ve adayların optik cevap kağıtları Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr, Kurumun www.kyk.gov.tr ve https://www.turkiye.gov.tr/ internet adreslerinden 06.12.2017 tarihinde yayımlanacak olup, bu tarihten itibaren adaylar sınavın soru ve cevapları ile uygulanmasına ilişkin itirazlarını ve gerekçelerini içeren dilekçelerini Teftiş Kurulu Başkanlığının yukarıdaki adresine en geç 14.12.2017 tarihi saat 18.00’e kadar ulaştıracaklardır.

İtirazlar incelenerek sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

İlan olunur.

9118/1-1


Karabağlar Belediyesinden:

UZUNDERE CEMEVİ SOSYOKÜLTÜREL MERKEZ ULUSAL MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine göre, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca "Karabağlar Belediyesi Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkez Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması" serbest ve tek kademeli ulusal mimari fikir projesi yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmaya ekip olarak katılmak zorunludur. Ekipteki her üye, idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip üyelerinden birinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ekipte diğer disiplinlerden danışman üye bulunabilir. Ekipteki her üyenin aşağıda yer alan koşulların tamamına uyması gerekmektedir. Yarışmaya katılım şartlarına uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

• TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

• Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak.

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

• 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını "Karabağlar Belediyesi Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkez Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile 50 TL (Elli Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesap numarasına ya da elden Karabağlar Belediyesi tahsilat veznelerine yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek yarışma kaydını gerçekleştireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümde verilen adresten dijital olarak edinilebilecektir.

 Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır. Ekip olarak katılımlarda tüm müelliflerin TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması şarttır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın ilanı .......................................................................    20 Ekim 2017

• Soru sormak için son gün .......................................................     01 Kasım 2017

• Soruların yanıtlarının ilanı .....................................................       09 Kasım 2017

• Projelerin teslim tarihi .............................................................     19 Aralık 2017

• Projelerin Kargo ile teslim alım tarihi ....................................       21 Aralık 2017

• Jüri değerlendirme başlangıç tarihi .........................................      23 Aralık 2017

• Sonuçların açıklanması ...........................................................     29 Aralık 2017

• Kolokyum ve ödül tarihi ..........................................................    06 Ocak 2018

 

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

• Hüseyin HEPŞENGÜNLER, Mimar - Karabağlar Belediyesi Başkan Yrd.

• Dürrin SÜER, Mimar

• Gani PEKŞEN

• Mehmet ERSAL, Halk Bilimci

• Özkan YILDIZ, Sosyolog

Asli Jüri Üyeleri

• Deniz DOKGÖZ, Mimar

• Hikmet SİVRİ GÖKMEN, Mimar

• Nevzat SAYIN, Mimar (Jüri Başkanı)

• Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU, Mimar

• Muzaffer TUNÇAĞ, İnş. Yük. Müh.

Yedek Jüri Üyeleri

• Can GÜNDÜZ, Mimar

• Deniz ALKAN, İnş. Müh.

• Yelda TUNA, Mimar

Raportörler

• Nil YAPRAK, Mimar

• Seda İLHAN, Mimar

• Yasemin MUSAL, Mimar

Raportör Yardımcıları

• Ali İhsan İLHAN

• Bilge MÜRSELOĞLU

• Halil ULUSAL

ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

• 1.Ödül            : 70.000,00- TL

• 2.Ödül            : 50.000,00- TL

• 3.Ödül            : 30.000,00- TL

• 1. Mansiyon   : 15.000,00- TL

• 2. Mansiyon   : 15.000,00- TL

• 3. Mansiyon   : 15.000,00- TL

• 4. Mansiyon   : 15.000,00- TL

• 5. Mansiyon   : 15.000,00- TL

Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum   :  Karabağlar Belediyesi (Yarışma raportörlüğü)

Adres                               :  İzmir Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Proje birimi Yeşillik Caddesi No: 232 Karabağlar-İZMİR

Telefon                             :  +90 232 414 7789, +90 232 414 7672, Fax: +90 232 414 8000

E-posta                             :  sosyaltesisyarisma@karabaglar.bel.tr

Web                                  :  www.karabaglar.bel.tr/sosyaltesisyarisma

Banka bilgisi                    :  Halkbank Karabağlar Şubesi

Hesap Adı                        :  Karabağlar Belediye Başkanlığı

IBAN                               :  TR50 0001 2009 7190 0010 2605 40

9102/1-1


Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

İlan Tarihi                  : 19.10.2017

Son Başvuru Tarihi    : 02.11.2017

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat daha sonra www.munzur.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim

Munzur Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0 428 213 17 94

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı/Program

Unvan

Adet

Drc.

İlan Şartı

Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

3

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapmış olup modern romanlarda anlatı bilimsel alanında çalışmış olmak.

 

Not: 19.10.2017 tarihli ve 30215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz akademik personel alım ilanının ikinci satırının ikinci sütununda Anabilim Dalı adı Yeni Türk Edebiyatı olarak yazılması gerekirken sehven Yeni Türk Dili olarak yazılmıştır.

İlgililere duyurulur.

9115/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Yemler ve Hayvan Besleme

Profesör

1

1

Asites, Ultra İz Mineraller ve Bitki Ekstrakları konusunda çalışmış olmak.

Entomoloji

Profesör

1

1

Erzurum ve çevre illerdeki pimplinae (Hymenoptera:İchneumonidae) türleri üzerinde faunistik, sistematik ve ekolojik çalışmalar üzerine araştırmalar yapmış olmak.

Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği dalında doçent olmak, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji ve Mikrobiyal kaynaklı Biyopestisitler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Profesör

1

1

Arıtma çamurlarının tarımda kullanımı konusunda çalışmış olmak.

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Yrd. Doç.

1

1

Hotbox yöntemiyle duvar ısı iletkenliği ölçülmesi konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Anatomi

Profesör

1

1

Göz Anatomisi ile ilgili kadavra çalışması yapmış olmak.

Radyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı olan bir merkezde konjenital kalp hastalıklarının görüntülenmesi konusunda eğitim almış olmak.

Nöroloji

Yrd. Doç.

1

1

Bel ağrılarında Nöromodülasyon uygulamaları konusunda sertifikalı eğitim almış olmak.

Tıbbi Farmakoloji

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fakültesi mezunu, Farmakoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Voltametri konusunda çalışmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

In2S3, CdS ve In1-xCdxS yarıiletken ince filmlerinin SILAR metodu ile büyütülmesi ve karakterizasyonu konusunda doktora yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Türk Halk Bilimi (Folklör)

Profesör

1

1

İdil-Ural ve Anadolu Sahası üzerine Halk Bilimi çalışmaları yapmış olmak.

Güney-Doğu (Türk-Uygur) T.L.E.

Profesör

1

1

Özbek Folkloru ve Edebiyatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Profesör

1

1

Din-Modernlik ve Edebiyat Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

1

Mandibular kemiğin kantitatif değerlendirilmesinde panoramik radyogramın dansitometre değerleri ile dual enerji X-Ray absorpsiyometri değerlerinin karşılaştırılması konusunda çalışma yapmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

'Eski Türk Edebiyatı' alanında doçent unvanı almış olmak.

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

'Türk Dili' alanında doçent unvanı almış olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi

Profesör

1

1

'Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi'' alanında doçent unvanı almış olmak.

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

'Türkçe Eğitimi' alanında doçent unvanı almış olmak.

Görme Engellileri Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Görme Engellileri üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Enerji

Doçent

1

1

Gözenekli ortamda ısı ve kütle transferi konularında çalışma yapmış olmak.

Mekanik (Makine)

Yrd. Doç.

1

1

Soğuk ve sıcak haddelemede akış fonksiyonları (dual stream functions) kullanarak teorik ve deneysel analizler konusunda deneyimi olmak.

Geoteknik

Yrd. Doç.

1

1

Elektromanyetik yöntemler ile aktif tektonik zonlar üzerinde çalışması olmak, yerel deprem tomografisi üzerine doktora yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Arap Dili ve Belagatı

Profesör

1

1

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Mali Hukuk

Doçent

1

1

Yüksekdenetim, sayıştayın performans denetimi ve sıfır tabanlı bütçeleme sistemi üzerine çalışma yapmış olmak.

Milletlerarası Özel Hukuk

Yrd. Doç.

1

1

Hukuki işlemlerin şekline uygulanacak hukuk konusunda çalışma yapmış olmak.

Anayasa Hukuku

Yrd. Doç.

1

5

Anayasa Mahkemesinin yorum yöntemleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Huk.

Yrd. Doç.

1

1

Faillik ve suça iştirak konusunda çalışma yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Veteriner İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu, doçentlik unvanını Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak.

Veteriner Patoloji

Yrd. Doç.

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu, doktorasını Veteriner Patoloji Anabilim Dalında yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Yetiştiricilik

Profesör

1

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Beden Eğitimi ve Spor

Profesör

1

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Ebelik

Yrd. Doç.

1

1

Ebelik Bölümü lisans mezunu olup, doğum pozisyonları, bishops skorlama sistemi, ebeveynlik, emzirme ve depresyon alanlarında çalışma yapmış olmak.

Ebelik

Yrd. Doç.

1

2

Ebelik Bölümü lisans mezunu olup, gebelikte beden imajı, ölçek geçerlilik ve güvenirlilik çalışması ve cinsellik konularında çalışma yapmış olmak.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

İşletme Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktora yapmış, yapay zeka ve veri madenciliği ile karar destek sistemleri konularında çalışma yapmış olmak.

GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Tiyatro

Yrd. Doç.

1

1

Sahne Sanatları, Sahne Tasarımı Anasanat Dalı mezunu, Sahne Sanatları Bölümünde mitolojik operalarda kostüm tasarımı alanında doktora yapmış, ulusal profesyonel tiyatrolarda dekor ve kostüm tasarımı yapmış olmak.

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Müzikoloji

Profesör

1

1

Halkbilimi alanında doçentlik unvanı almış, müzik estetiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Un.

Adedi

Der.

İnşaat Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

3

Ferrokrom curufunun yapı malzemesi üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması konusunda doktora yapmış olmak.

9072/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Doçentliğini İç Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Dâhili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Kardiyoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

9103/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

S. No

Unvanı

Der.

Birimi

Bölümü

ABD/Prog.

Açıklama

1

Prof.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe Finansman

Muhasebe bilim alanında doçent unvanı almış olmak, muhasebe eğitimi ve muhasebe meslek etiği konularında çalışmalar yapmış olmak.

2

Doçent

2

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Felsefesi

Din Felsefesi alanında doçent unvanı almış olmak ve Kötülük Problemi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd. Doç.

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Türk Dili ve Edebiyatı programında doktora yapmış olmak, Kur'an tercümelerindeki söz varlığı ile Harezm Türkçesi ve eserleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

4

Yrd. Doç.

3

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı

Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı

Hazır giyim işletmelerinin üretim, tedarik, lojistik faaliyetleri ve rekabet yapısı üzerine doktora yapmış olmak, Tekstil ve Hazır Giyim İşletmelerinde tasarım ve ergonomi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

5

Yrd. Doç.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak, 1. Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği konularında çalışmaları olmak.

6

Yrd. Doç.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak, Egemenlik, Devlet ve Nüfus politikaları konularında çalışmaları bulunmak.

7

Yrd. Doç.

5

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Beden Eğitim ve Spor Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

8

Yrd. Doç.

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Adli Tıp Uzmanı olmak ve Türkiye’deki intihar vakalarıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

9

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Radyoloji alanında uzman olmak ve pediatrik radyoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

10

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Radyoloji alanında uzman olmak ve Girişimsel Radyoloji sertifikasına sahip olmak.

11

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Neonatoloji Yandal Uzmanı olmak.

12

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Çocuklarda dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

13

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları uzmanı olmak ve Romatolojik hastalıkların göz bulgularıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

14

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzman olmak ve Morbid Obezite anestezisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

15

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Biyokimya alanında uzman olmak ve miyokard iskemisi belirteçleri ile metabolik sendrom konusunda çalışmalar yapmış olmak.

16

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Beyin hasarı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

17

Yrd. Doç.

5

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve menopozal dönemde semptom yönetimi, infertilite, cinsel sağlık ve jinekoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

9104/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ