16 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30212

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 88 ADET YAĞ KALİTESİ ÖLÇÜMÜ İLE İZLEME VE KAYIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:


OFİS İŞYERİ VE ARSASI KİRAYA VERİLECEKTİR

Vize Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Tekirdağ İli Kapaklı Belediye Başkanlığından:


ELEKTRONİK REHBERLİK SİSTEMİ KİRALAMA İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


49 E1 VE 60 E1 RAY SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Tekirdağ İli Kapaklı Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 88 ADET YAĞ KALİTESİ ÖLÇÜMÜ İLE İZLEME VE KAYIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/507250

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/71519 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi         :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  88 Adet Yağ Kalitesi Ölçümü ile İzleme ve Kayıt Sisteminin Alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3, Gar-ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 08/11/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8907/1-1


HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:

2017/2018 Kampanya Döneminde Fabrikamızda 20.000 Ton Yaş Pancar Posasının Paketlenmesi, Depolama Alanına Taşınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının Yapılması Hizmet Alımı İşleri T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/514609

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  20.000 Ton Yaş Pancar Posasının Paketlenmesi, Depolama Alanına Taşınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının Yapılması İşi.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası Yaş Pancar Posası Paketleme Tesisi

c) İşin Süresi                          :  61 (Altmışbir) Takvim Günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  26.10.2017 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8925/1-1


OFİS İŞYERİ VE ARSASI KİRAYA VERİLECEKTİR

Vize Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mehmet Akif Mahallesi Acı Çeşme Caddesi No: 38 ve 259 Ada 36 Parselde kayıtlı 13.372,23 arsa alanı ile birlikte 5.322,00 m2 kullanım alanı bulunan Ofis işyeri ve Arsası şartnamesi dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) suretiyle 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.

2 - Kiralaya verilecek olan yerin geçici teminatı, ihale gün ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Kiralama ihaleleri aşağıda belirtilen gün ve saatte, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte;

- Başvuru Dilekçesi

- Belediye veznesine yatırdığına dair Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna Uygun teyitli teminat mektubu.

- Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge.

- Tebligat adresini gösterir belge.

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

- Noter tasdikli imza beyannamesi.

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekâleten gireceklerde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.

- Bağlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Kaydı.

- Belediyemize borcu olmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediye Yazı işleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gereklidir.

5 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 50.00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

6 - Kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin geçici teminatlarını, ihalelerin yapılacağı saate kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

7 - İsteklilerin İhale gün ve saatinden önce yukarıda istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalelere posta ile müracaat halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

KİRALANACAK DÜKKÂNLARIN

 

Mahallesi

Cadde/ Sokağı

Kiralama

Aylık Muhammen Bed.

%3 Geçici Teminat

İhale Tar. ve Saati

Niteliği

Süresi

Mehmet Akif Mah.

259 Ada 36 Parsel

Ofis İşyeri ve Arsası

10 Yıl

22.000,00- TL

79.200,00 TL

31/10/2017

14.00

 

İlan olunur.

8892/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Tekirdağ İli Kapaklı Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1576 ada 8 nolu parsel 6000 m² lik arsa Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 14. maddesine göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 26.10.2017 Perşembe günü saat: 11:00'da Belediye Encümeni tarafından Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9. kat Komisyon Toplantı Odasında yapılacak İhale ile satılacaktır.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Atatürk

1576

8

6000

Arsa

Özel Eğitim Alanı

6.009.600,00 TL- (Altımilyon dokuzbin altıyüz Türk Lirası)

180.288,00- TL - (Yüzseksenbinikiyüzseksensekiz Türk Lirası )

 

Niteliği: İmar durumu "Özel Eğitim Alanı" şeklindedir. Emsal 1.60'dır.

İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, haftaiçi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet binası giriş kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve şartnameyi; 100,00.-TL (yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

MADDE 2 - 1576 ada 8 parsel 6000 m²'lik arsanın muhammen bedeli : 6.009.600,00 TL- (Altımilyondokuzbinaltıyüz Türk Lirası)'dır. Geçici teminat muhammen bedelin %3 (yüzde üç)'ü oranında olup , miktarı 180.288,00 TL (Yüzseksenbinikiyüzseksensekiz)'dir. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 3 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

MADDE 4 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

MADDE 5 - İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6 - İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,

c) Geçici Teminat makbuzu veya 2886 sayılı kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

d) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

k) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

l) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

m) Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

n) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

o) Şartname alındı makbuzu.

p) Borcu yoktur belgesi. (Kapaklı Belediyesinden alınacak)

MADDE 7 - Taşınmaz ihalesine katılmak isteyenler yukarıda istenen belgelerle birlikte 26/10/2017 Perşembe günü saat 11:00'da Kapaklı Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

8919/1-1


ELEKTRONİK REHBERLİK SİSTEMİ KİRALAMA İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Müze ve Örenyerleri için “Elektronik Rehberlik Sistemi Kiralama İşi İhalesi” yapılacaktır.

İhale 08 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 10:00’da, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) 10. Kat Mehmet Yurtseven Toplantı Salonunda, Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50   06530 Çukurambar Çankaya/ ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.

Muhammen bedel, 4.341.428,49-TL (Dörtmilyon üçyüzkırkbirbin dörtyüzyirmisekiz TürkLirası kırkdokuz Kuruş)’dir.

Geçici teminat tutarı, 651.214,27-TL (Altıyüzellibirbin ikiyüzondört TürkLirası yirmiyedi Kuruş)’dir.

Kiralama süresi 01.01.2018-31.12.2022 tarihleri arasındadır.

İsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) saat ayarına göre, saat 08:30 - 09:55 saatleri arasında, ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif şartları ihale tarihini takip eden 90 (doksan) gün süre ile sabit kalacaktır.

İhale dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. Ayrıca www.dosim.gov.tr veya  www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden görülebilecektir. İhale dokümanının bedeli, 1.000,00 TL (binTürkLirasıdir. Söz konusu bedel, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesinde bulunan TR 4800 0100 2533 0348 3170 5190 IBAN numaralı hesabına EFT ile veya T.C. Ziraat Bankası şubelerinden, 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak idarenin kurumsal tahsilat hesabına yatırılacaktır. İhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının satın alınması zorunludur.

İSTEKLİNİN SUNACAĞI ZORUNLU BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1 - İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış, İdari Şartnamenin 30.1. maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formu.

2 - İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâh belgesi.

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4 - Vekâleten İhaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, İhaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5 - Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi.

6 - Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkârlar Odasına.

7 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, İhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belgenin aslı.

8 - İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı.

9 - İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edilecek belgenin aslı.

10 - İdari Şartnamenin 5.6. maddesinde belirtilen; İhale Dosyasının satın alınmış olduğuna ilişkin banka veya internetten aldığı dekontu (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dosyasını satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekontun aslını vermeleri gereklidir).

11 - Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dosyasının aslı (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dosyasını satın almış olmaları ve pilot ortağın satın aldığı İhale Dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak kaşelenmesi şarttır).

12 - Bir örneği İdari Şartnamenin 30.5. maddesinde verilen Teklif Mektubu Beyanı.

13 - Özellikleri İdari Şartnamenin 15.1. maddesinde açıklanan Geçici Teminat.

14 - İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş, İstekliye, İsteklinin tüzel kişilik olması halinde İstekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi.

15 - İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisinin, yukarıda 1., 2., 3., 4., 5., 6. ,7., 8., 9., 10. maddelerde ifade edilen, İdari Şartnamenin 8.7.2., 8.7.3., 8.7.4., 8.7.5., 8.7.6., 8.7.7., 8.7.8., 8.7.9., 8.7.10. ve 8.7.13. maddelerinde belirtilen belgeleri tanzim edecekler ve ayrıca İdari Şartnamenin 30.4. maddesinde örneği verilen Ortak Girişim Beyannamesini noter tasdikli olarak vereceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için   :  http://www.kulturturizm.gov.tr, http://www.dosim.gov.tr

Elektronik posta      :  rehberlik2018@kulturturizm.gov.tr

Telefon                   :  (0312) 309 49 51 (0312) 309 49 52

Faks                        :  (0312) 312 21 25

8917/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1. Fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince terk talebinde bulunulan 3 (üç) Adet jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı sahalar, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

a) 26 No’ lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli                               :  BİTLİS

İlçesi                          :  GÜROYMAK

Köy- Mevki               :  ÖZKAVAK, TAŞÜSTÜ, ÇITAK

Ruhsat Alanı              :  2742,14 HEKTAR

Pafta No                     :  VAN K48d1, K48d2

Taban İhale Bedeli     :  30.000,00 TL

Geçici Teminat           :       900,00 TL

İhale Tarihi                 :  26/10/2017

İhale Saati                  :  11:00

Ruhsat Koordinatları:

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa

(Y)

243447

244123

248998

252271

253987

253987

249796

Yukarı

(X)

4284004

4286593

4286262

4288349

4292000

4287186

4284003

 

b) 27 No’ lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli                               :  BİTLİS

İlçesi                          :  TATVAN

Köyü- Mevkii            :  HANELMALI, PAŞAELMALI, DİBEKLİ

Ruhsat Alanı              :  4921,95 HEKTAR

Pafta No                     :  VAN K48c3, K48c4, K48b1, K48b2

Taban İhale Bedeli     :  30.000,00 TL

Geçici Teminat           :       900,00 TL

İhale Tarihi                 :  26/10/2017

İhale Saati                  :  11:15

Ruhsat Koordinatları  :

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa

(Y)

264439

264531

265611

267631

267895

269192

269386

Yukarı

(X)

4259989

4263240

4262793

4264253

4264129

4264447

4264680

 

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

13. Nokta

Sağa

(Y)

271537

271716

273241

274178

276535

276551

Yukarı

(X)

4264626

4264098

4263546

4264540

4264489

4260001

 

c) 28 No’ lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli                               :  BİTLİS

İlçesi                          :  AHLAT

Köyü- Mevkii            :  SAKA

Ruhsat Alanı              :  4999,74 HEKTAR

Pafta No                     :  VAN K48c1, K48c2

Taban İhale Bedeli     :  30.000,00 TL

Geçici Teminat           :       900,00 TL

İhale Tarihi                 :  26/10/2017

İhale Saati                  :  11:30

Ruhsat Koordinatları:

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

Sağa

(Y)

267766

275340

276430

275920

276020

Yukarı

(X)

4288640

4289205

4288735

4287739

4285525

 

 

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

Sağa

(Y)

276865

277130

269635

267145

Yukarı

(X)

4284175

4283872

4282697

4283957

 

İhale Tarihi                                       :  26/10/2017 saat 11:00’de başlayacak, 15’er dakika ara ile ihaleler yapılacaktır.

2 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                               :  İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü.

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 100,00- TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarı yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Bitlis İl Özel İdaresi, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne yatırılacaktır.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                             :  Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümen toplantı salonu.

b) Yapılacağı Tarih/Saat                   :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

4 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                              :  Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümen toplantı salonu.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati      :  26/10/2017   Saat: 11:00

5 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi,

2- Noter tasdikli imza beyannamesi,

3- T.C Kimlik numarasını içeren yıl içerinde alınmış, onaylı nüfuz cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1- Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan)

2- Yönetim onaylı imza sürküleri,

3- Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları Vekaletnameyi ibraz Edeceklerdir.

d) Bitlis İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul Edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

e) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedeli %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

f) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu.

g) Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

h) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibariyle alınmış belge.

6 - İhale bedeli KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi ihale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

7 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda ön görülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Belirtilen tarih ve saten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

8600/1-1


49 E1 VE 60 E1 RAY SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1  GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr )

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı, ihale kayıt no, ihale tarih ve saati:

 

S. No

İhale Kayıt No

İşin Adı - Ayrıntıları

İhale Tarihi

İhale Saati

1

2017/509696

1.900 Ton 49 E1 (Teknik şartnameye göre) doğrusal kütleye sahip ray alım işidir.

09/11/2017

14.30

2

2017/509702

1.350 Ton 49 E1 ve 1.500 Ton 60 E1 (Teknik şartnameye göre) doğrusal kütleye sahip ray alım işidir.

09/11/2017

15.30

 

2 - Yukarıda ayrıntıları yazılı (2) adet mal alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanlarında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatlerine kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanları TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Yasalara tabi değildir.

8900/1-1


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli                   : İstanbul                       İlçesi                       : Başakşehir

Mahallesi       : İkitelli-2                      Cadde-Sk.-Mevkii  : -

Ada               : 808                              Parsel                      : 2

Yüzölçümü    : 6.629,40 m2                Hisse Miktarı          : Tam

Cinsi              : Arsa                            Vakfı                       : Silahtar Abdullah Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği                            :  İstanbul-Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 808 ada, 2 parsel üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

Mevcut İmar Durumu-

Fonksiyonu                            :  Konut

İhale Yöntemi                         :  Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

Asgari Şartlar                         :  1 - Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan A Bloktan (38 adet daire) 3. normal katta 19 ve 20 nolu daireler, 4. normal katta 21, 22, 23, 24 nolu daireler, 5.normal katta 25, 26, 27, 28 nolu daireler, 6. normal katta 29, 30, 31, 32 nolu daireler, 7. normal katta 33, 34, 35, 36 nolu daireler, 8. normal katta 37, 38, 39, 40 nolu daireler, 9. normal katta 41, 42, 43, 44 nolu daireler, 10. normal katta 45, 46, 47, 48 nolu daireler, 11. normal katta 49, 50, 51, 52 nolu daireler, 12. normal katta 53, 54, 55, 56 nolu daireler, B2 Blokta (B2 Bloğun tamamı, 16 daire) 1. bodrum katta 1 ve 2 nolu daireler, zemin katta 3 ve 4 nolu daireler, 1. normal katta 5 ve 6 nolu daireler, 2. normal katta 7 ve 8 nolu daireler, 3. Normal katta 9 ve 10 nolu daireler, 4. normal katta 11 ve 12 nolu daireler, 5. normal katta 13 ve 14 nolu daireler, 6. normal katta 15 ve 16 nolu daireler olmak üzere toplam 54 adet bağımsız bölüme ilave olarak 10.000,- (onbin)TL nakit paranın İdaremize verilmesi,

                                                  2 - Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere; taşınmazların tapu kaydında varsa gerekli takyidatların (şerh, beyan vb.) kaldırılması, uygulama projeleri yüklenici tarafından hazırlatılarak İdaremiz teknik elemanlarının görüşü ve onayı doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, taşınmaz üzerindeki yapının yıkılmasına yönelik gerekli izinlerin (ilgili kurum ve kuruluşlardan) alınmasına müteakip güvenlik önlemleri alınarak yapıların yıktırılması ve enkazın işyerinden uzaklaştırılması, alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, her türlü güvenliğin iş ve sosyal güvenlik hukukuna göre sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

                                                  3 - 3194 sayılı kanuna göre, (önceden DOP kesintisi yapılmamış taşınmazlarda) taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde, %40'a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplaması (Ekspertizde belirlenen m2 birim değerinden az olmamak üzere) yapılarak yükleniciden defaten tahsil edilmesi,

                                                  4 - Taşınmazın onaylı uygulama projesinde, ihaleye esas ekspertiz raporunda belirtilen toplam inşaat alanına göre (İmar durumu ve/veya uygulama projesi vb. nedenlerle) artma, eksilme vs. değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliğin sözleşme oranında taraflara yansıtılması,

                                                  5 - Ayrıca Mimarlar odasınca belirlenecek Avan Proje bedelinden fazla olmamak şartıyla, mimari avan proje bedelinin sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tarafından defaten proje müellifine ödenmesi şartlarıyla, kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

Tahmin Edilen Bedel              :  34.700.000,00 TL+10.000,00 TL=34.710.000,00 TL

Geçici Teminat Miktarı           :  1.041.300,00-TL

İhale Dokümanlarının

(Görüleceği ve Satın alınacağı) 

Adres                                      :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/ İSTANBUL

                                                  Tlf. 0212 2518810 (Dahili: 7250)

                                                  e-mail: istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli            :  500,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres      :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

Yeterlik için Son

Müracaat Tarih/Saati               :  26.10.2017 - 17:00

İhale Tarih ve Saati                 :  30.10.2017 - 14:30

YETERLİK MÜRACAATI İÇİN ; Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin (Örnek Dilekçe Ekinde) Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No. 2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

1 - YETERLİK MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER;

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek: 3)

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 5),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 6),

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN ; Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (DIŞ ZARF) İçerisinde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No. 2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) 2. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

1 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER;

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç zarf)

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

f) İşbu ilanda belirtilen tutarda Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı soyadı/unvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle yatırılan) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

g) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek: 3)

h) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

ı) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

ı.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

ı.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

ı.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

j) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

k) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 5),

l) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

m) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 6),

n) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

2 - İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, isteklinin teklifi geçersiz sayılır.

4 - İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alınması mecburidir.

5 - Yeterlik ve/veya İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

7 - Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

8 - İşbu ilan metni mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılım ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

9 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8899/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın 02/11/2017 Perşembe günü Saat: 14.30 da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile Satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı m²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G. Teminat (%3) (TL)

Ödeme

1

Aydınlar

5499

1

2.133,24

Arsa

Ticaret

1.200,00

2.559.888,00

76.796,64 TL

Peşin

 

Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 02/11/2017 Perşembe günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

8906/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

TAMAMI BİRLEŞTİRİLEREK BLOK OLARAK SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR GAZANFERKENT KONUTLARI

SıraNo

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Blok

Kat

No

Alanı

Tipi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Karamürsel

Dereköy

149

8

A3

2

8

149 m²

3+1

155,200.00

318.098.70

01.11.2017

10:30

2

Karamürsel

Dereköy

149

8

A3

3

10

154 m²

3+1

160,800.00

3

Karamürsel

Dereköy

149

8

A3

4

12

206 m²

4+1 (Dubleks)

232,100.00

4

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

Bodrum

1

189 m²

4+1 (Dubleks)

148,800.00

5

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

Bodrum

2

207 m²

4+1 (Dubleks)

188,700.00

6

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

Zemin

3

141 m²

3+1

124,750.00

7

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

Zemin

4

141 m²

3+1

125,000.00

8

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

1

5

141 m²

3+1

138,500.00

9

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

1

6

141 m²

3+1

139,000.00

10

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

2

7

149 m²

3+1

150,600.00

11

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

2

8

149 m²

3+1

151,000.00

12

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

3

9

154 m²

3+1

159,700.00

13

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

4

11

206 m²

4+1 (Dubleks)

230,750.00

14

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

4

12

206 m²

4+1 (Dubleks)

231,000.00

15

Karamürsel

Dereköy

149

8

A5

Bodrum

1

189 m²

4+1 (Dubleks)

155,100.00

16

Karamürsel

Dereköy

149

8

A5

Bodrum

2

207 m²

4+1 (Dubleks)

187,700.00

17

Karamürsel

Dereköy

149

8

A5

Zemin

3

141 m²

3+1

130,500.00

18

Karamürsel

Dereköy

149

8

A5

Zemin

4

141 m²

3+1

132,000.00

19

Karamürsel

Dereköy

149

8

A5

2

7

149 m²

3+1

152,600.00

20

Karamürsel

Dereköy

149

8

A5

4

11

206 m²

4+1 (Dubleks)

230,750.00

21

Karamürsel

Dereköy

149

8

A5

4

12

206 m²

4+1 (Dubleks)

231,000.00

22

Karamürsel

Dereköy

149

8

A6

Bodrum

1

189 m²

4+1 (Dubleks)

156,610.00

23

Karamürsel

Dereköy

149

8

A6

Bodrum

2

207 m²

4+1 (Dubleks)

187,700.00

24

Karamürsel

Dereköy

149

8

A6

4

12

206 m²

4+1 (Dubleks)

231,000.00

25

Karamürsel

Dereköy

149

8

A7

Bodrum

1

189 m²

4+1 (Dubleks)

154,700.00

26

Karamürsel

Dereköy

149

8

A7

Bodrum

2

207 m²

4+1 (Dubleks)

187,700.00

27

Karamürsel

Dereköy

149

8

A7

Zemin

3

141 m²

3+1

130,000.00

28

Karamürsel

Dereköy

149

8

A7

Zemin

4

141 m²

3+1

131,300.00

29

Karamürsel

Dereköy

149

8

A7

4

11

206 m²

4+1 (Dubleks)

230,750.00

30

Karamürsel

Dereköy

149

8

A7

4

12

206 m²

4+1 (Dubleks)

231,000.00

31

Karamürsel

Dereköy

149

8

A8

Zemin

1

189 m²

4+1 (Dubleks)

154,700.00

32

Karamürsel

Dereköy

149

8

A8

Zemin

2

207 m²

4+1 (Dubleks)

187,700.00

33

Karamürsel

Dereköy

149

8

A8

4

9

206 m²

4+1 (Dubleks)

230,750.00

34

Karamürsel

Dereköy

149

8

A8

4

10

206 m²

4+1 (Dubleks)

231,000.00

35

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

Zemin

1

142 m²

3+1 (Dubleks)

112,100.00

36

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

Zemin

2

155 m²

3+1 (Dubleks)

122,400.00

37

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

1

3

104 m²

2+1

102,250.00

38

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

1

4

104 m²

2+1

107,550.00

39

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

2

5

111 m²

2+1

109,800.00

40

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

2

6

111 m²

2+1

115,500.00

41

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

3

7

114 m²

2+1

115,200.00

42

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

3

8

114 m²

2+1

121,200.00

43

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

4

9

156 m²

3+1 (Dubleks)

150,100.00

44

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

4

10

156 m²

3+1 (Dubleks)

150,100.00

45

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

Zemin

1

142 m²

3+1 (Dubleks)

112,100.00

46

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

1

3

104 m²

2+1

102,250.00

47

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

2

5

111 m²

2+1

110,200.00

48

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

2

6

111 m²

2+1

108,500.00

49

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

3

7

114 m²

2+1

117,000.00

50

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

3

8

114 m²

2+1

115,400.00

51

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

4

9

156 m²

3+1 (Dubleks)

150,100.00

52

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

4

10

156 m²

3+1 (Dubleks)

150,100.00

53

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

Zemin

1

142 m²

3+1 (Dubleks)

112,100.00

54

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

Zemin

2

155 m²

3+1 (Dubleks)

122,400.00

55

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

1

3

104 m²

2+1

101,700.00

56

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

1

4

104 m²

2+1

102,670.00

57

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

2

5

111 m²

2+1

110,650.00

58

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

2

6

111 m²

2+1

111,500.00

59

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

3

8

114 m²

2+1

116,450.00

60

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

4

9

156 m²

3+1 (Dubleks)

150,100.00

61

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

4

10

156 m²

3+1 (Dubleks)

150,100.00

62

Karamürsel

Dereköy

149

8

B4

Zemin

1

142 m²

3+1 (Dubleks)

112,100.00

63

Karamürsel

Dereköy

149

8

B4

Zemin

2

155 m²

3+1 (Dubleks)

122,400.00

64

Karamürsel

Dereköy

149

8

B4

1

3

104 m²

2+1

93,550.00

65

Karamürsel

Dereköy

149

8

B4

1

4

104 m²

2+1

103,650.00

66

Karamürsel

Dereköy

149

8

B4

2

6

111 m²

2+1

110,850.00

67

Karamürsel

Dereköy

149

8

B4

4

10

156 m²

3+1 (Dubleks)

150,100.00

68

Karamürsel

Dereköy

149

8

B5

Bodrum

1

142 m²

3+1 (Dubleks)

112,100.00

69

Karamürsel

Dereköy

149

8

B5

Bodrum

2

155 m²

3+1 (Dubleks

122,400.00

70

Karamürsel

Dereköy

149

8

B5

Zemin

3

104 m²

2+1

104,200.00

71

Karamürsel

Dereköy

149

8

B5

Zemin

4

104 m²

2+1

101,160.00

72

Karamürsel

Dereköy

149

8

B5

1

5

104 m²

2+1

111,200.00

73

Karamürsel

Dereköy

149

8

B5

1

6

104 m²

2+1

109,600.00

                                                                       TOPLAM:

10.603.290,00

 

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşısında belirtilen tarih ve saatte Karabaş Mahallesi, Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit adresinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat.1’deki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a, 36. ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile blok olarak satış ihalesi yapılacaktır.

İsteklilerde aranacak belgeler:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

a) Teklif mektubu (imzalı)

b) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

d) Geçici teminat bedeli alındı makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

e) İhale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 1000,00 TL.’ye satın alınacak)

f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,

h) Noter tasdikli imza beyannamesi,

i) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

a) Teklif mektubu (imzalı ve kaşeli),

b) Tebligat için adres beyanı

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

d) Geçici teminat bedeli alındı makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

e) İhale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 1000,00 TL.’ye satın alınacak),

f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,

h) Noter tasdikli imza beyannamesi,

i) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.

ı) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

ı) a- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

ı) b- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (ı-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

j) a- Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılanların yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

j) b- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (j-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

8891/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale Saati

Selçuklu

Dikilitaş

M29A06B4A

43087

2

3.648,39

Tam

Arsa

Ticaret Alanı E: 1.20

Y en çok 12.00 m, Taks: 0,50

2.900.000,00 TL

(KDV’den muaftır)

87.000,00TL

Tamamı peşin

15.00

Plan Notları:

1 - Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, TSE standartları ile ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri gereğine uyulması kaydı ile kanopiler, akaryakıt pompaları, akaryakıt ve LPG depolama tankları yapı yaklaşma mesafeleri dışında yapılabilir.

2 - 3194 sayılı imar kanunun 18. madde uygulaması yapılmadan inşaat faaliyetleri ve ruhsat işleri yapılamaz.

3 - Tek katlı ve en fazla 2 bağımsız bölümlü projeler hariç konut alanlarında imar planında belirtilmedikçe bürüt 75 m² den küçük konut projelendirilmez.

4 - Otopark düzenlemesiyle ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 830 nolu kararı geçerlidir.

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 31.10.2017 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 31.10.2017 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üç ’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1. Dilekçe,

6.2. Tebligat için adres beyanı,

6.3. Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2. İmza beyannamesi,

6.4. Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

7 - Şartname, mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

8849/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Tekirdağ İli Kapaklı Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 363 ada 1 nolu parsel 2.192,52 m² lik arsa Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 14. maddesine göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 26.10.2017 Perşembe günü saat: 10:00'da Belediye Encümeni tarafından Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9. kat Komisyon Toplantı Odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İsmetpaşa

363

1

2.192,52

Arsa

Sağlık Tesis Alanı

2.137.707,00 TL- (İkimilyonyüzotuzyedibinyediyüzyedi

Türk Lirası)

64.131,21-

(Altmışdörtbinyüzotuzbir

Türk Lirası Yirmibir Kuruş)

 

Niteliği: Taşınmaz üzerinde 2 adet yapı bulunmaktadır. İmar durumu "Sağlık Tesis Alanı" şeklindedir. Emsal 1.00'dır.

İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, haftaiçi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet binası giriş kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve şartnameyi; 100,00.-TL (yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

Madde 2 - 363 ada 1 parsel 2.192,52 m²'lik arsanın muhammen bedeli : 2.137.707,00 TL- (İkimilyonyüzotuzyedibinyediyüzyedi Türk Lirası)'dır. Geçici teminat muhammen bedelin %3 (yüzde üç)'ü oranında olup, miktarı 64.131,21 TL 'dir.

Madde 3 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

MADDE 4 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

1 - İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2 - Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

MADDE 5 - İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6 - İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,

c) Geçici Teminat makbuzu veya 2886 sayılı kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

d) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

k) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

l) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

m) Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

n) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

o) Şartname alındı makbuzu.

p) Borcu yoktur belgesi.(Kapaklı Belediyesinden alınacak)

MADDE 7 - Taşınmaz ihalesine katılmak isteyenler yukarıda istenen belgelerle birlikte 26/10/2017 Perşembe günü saat 10:00'da Kapaklı Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

8852/1-1