15 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30211

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Avrupa Birliği Bakanlığından:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Avrupa Birliği Bakanlığından:

YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8 inci dereceli kadroda görev yapmak üzere öğrenim dalları itibariyle kadro dağılımı TABLO I’de gösterilen toplam 12 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.

II. SINAVA KATILMA KOŞULLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Hukuk, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1982 ve daha sonra doğmuş olanlar)

d) ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen bölümler ile ilgili puan türlerinde asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Uzman Yardımcısı sayısının 7 katı aday arasına girmiş olmak, (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

 

Tablo I

 

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Boş Pozisyon Sayısı

Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

Hukuk

4

28

KPSSP-4

85

İktisat

2

14

KPSSP-14

85

İşletme

2

14

KPSSP-24

85

Uluslararası İlişkiler

4

28

KPSSP-34

85

Toplam

12

84

 

 

 

e) Sınav başvurusunun son gününe kadar geçerliliğe sahip Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır.)

II. BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular, 16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09.30’da başlayacak ve 3 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir.

Başvurular aşağıda yer alan iki yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:

a) “T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı İdari Hizmetler Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4   06530 100. Yıl-Çankaya/ANKARA” adresine şahsen,

b) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).

3 Kasım 2017 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Bakanlık Genel Evrakına en geç 3 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitimine (18:00) kadar ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süreden daha sonra gelen başvurular işleme alınmayacaktır.

IV. GEREKLİ BELGELER

Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:

a) Bakanlığımız İdari Hizmetler Başkanlığı’ndan veya Bakanlığın internet sayfasından (www.ab.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu,

b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi,

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

e) 3 adet vesikalık fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmeyecektir),

f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair başvuru sahibine ait yazılı beyan,

g) Sabıka kaydına dair başvuru sahibine ait yazılı beyan,

h) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

i) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair başvuru sahibine ait yazılı beyanı,

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste 17 Kasım 2017 tarihinde Bakanlığımız resmi web sitesinde ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. (www.ab.gov.tr)

Yazılı Sınava kabul edilen adaylar, adlarına düzenlenmiş SINAV GİRİŞ KARTLARI’nı, Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan 24 Kasım 2017 Cuma günü mesai saati bitimine (18:00) kadar şahsen müracaat ederek imza karşılığında teslim alabilecektir. Sınav Giriş Kartlarını belirtilen tarihe kadar teslim almayan adaylar yazılı sınav saatinden 1 saat önce sınav salonu girişinden kartlarını temin edebilirler.

V. SINAV KONULARI, GİRİŞ SINAVI YERİ VE TARİHİ:

Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI GİRİŞ SINAVI

Yazılı sınav, klasik usulde yapılacak olup, Alan bilgisi, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon ve tercüme) başlıklarından oluşur. (Alan bilgisi 30 puan, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 40 puan ve Yabancı Dil Bilgisi 30 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı sınav: Alan bilgisi (Hukuk, İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler), Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon ve tercüme) şeklinde tek oturumlu yapılacak olup adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) belirteceklerdir. Oturum 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

- Hukuk Alanı: Anayasa Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku

- İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, İktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi

- İşletme Alanı: Üretim Yönetimi, Yönetim Organizasyonu, Finans, Hukukun Temel Kavramları, Genel İktisat

- Uluslararası İlişkiler Alanı: Uluslararası İlişkiler Politikası ve Teorisi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İktisat

- Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

- Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon ve tercüme)

Alanlar itibarıyla;

Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Ancak Yazılı Giriş Sınavı başarı oranı, ilan edilen kadronun dört katının altında olursa başarılı olan tüm adaylar Sözlü Giriş Sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır.

Adaylar yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz haklarını kullanabilirler.

YAZILI GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 25 Kasım 2017 Cumartesi günü 09.30 - 12.30 saatleri arasında Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez Teşkilatının bulunduğu yerleşkede yapılacaktır.

Adaylar sınavda sınav giriş kartları ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI

Sözlü sınav Ankara’da Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez Teşkilatının bulunduğu yerleşkede yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır.

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınavda, adaylar;

a) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (30) ile Yabancı dil bilgisi, (20)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI. DEĞERLENDİRME

Giriş Sınavı nihai başarı listesi, Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde adayların yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenir ve adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulurlar. Sınav sonuçları açıklanırken; adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması durumunda ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla alanlar itibarıyla yedek liste de belirlenir.

VII. NİHAİ SONUÇ VE ATAMA

Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Giriş Sınavı Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Giriş Sınavı Kurulunca en fazla 7 gün içerisinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir.

Giriş sınavını kazananların Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

Sınavı kazananların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gereklidir. Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Başvuru Tarihleri

16 Ekim - 3 Kasım 2017

Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesinin Yayımlanması

17 Kasım 2017

Yazılı Sınav Tarihi

25 Kasım 2017

Sözlü Sınav Tarihi

Daha sonra ilan edilecektir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin  :  Personel Daire Başkanlığı

Cenk YILMAZ      :  0312 218 15 22

Avrupa Birliği Bakanlığı

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4   06530 100. Yıl, Çankaya – ANKARA

8835/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Abdulkadir EDECAN’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 17.08.2017 tarihinde başlanmıştır.

2 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ersin AYYILDIZ’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 12.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 12.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

3 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Arzu MERTKİL’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 18.08.2018 tarihinde son bulacaktır.

4 - Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre UCAR’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 05.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

5 - Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan Tahsin DÖLEK’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 05.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Vedat TELLİOĞLU’na iki ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 06.08.2019 tarihinde son bulacaktır.

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Zühdü SÜKÜT’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 10.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 10.02.2019 tarihinde son bulacaktır.

8 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Metin ÖZGÜN’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 10.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

9 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hüseyin Avni YÜKSEL’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 10.08.2018 tarihinde son bulacaktır.

10 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kerem ÖZDİL’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 11.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 11.08.2018 tarihinde son bulacaktır.

11 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Baki ÇÖPOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 03.01.2017 gün, 1392-1603 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.08.2017 tarihinde başlanmış olup, ceza 18.08.2018 tarihinde son bulacaktır.

12 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Özcan UYGUR’a Oda Disiplin Kurulu’nun 29.11.2016 gün, 1358-1569 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.07.2017 tarihinde başlanmış olup, ceza 09.01.2018 tarihinde son bulacaktır.

13 - Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nurullah TEKCAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 04.05.2017 gün, 15 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.08.2017 tarihinde başlanmış olup, ceza 09.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

8901/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

26/04/2013 tarih ve BAY/939-82/32503 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Halepetra Akaryakıt İnşaat Nakliyat Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 15/01/2014 tarihinde yapılan denetimde, istasyon otomasyon sistemine müdahale ettiği ve/veya otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı suresi içerisinde dağıtıcısına bildirmediği ve otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan ve pompalardan akaryakıt satışı gerçekleştirdiğinin tespit edilmiş olmasının 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Halepetra Akaryakıt İnşaat Nakliyat Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 24/05/2017 tarihli ve 7094-29 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Emek 8 C.57S 1/27 Ankara ve Ankara Konya Karayolu 36. Km. Yağlıpınar Serpmaler Mavkii 161-A Gölbaşı Ankara adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8903/1/1-1

—————

“Aşağı Yurtçu Mah. Eskişehir Yolu Kenarı Kümeevleri No: 74 Yenimahalle / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 07/06/2013 tarih ve BAY/939-82/32707 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ankara Çetin Akaryakıt Gıda Market İşletmeciliği Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 26/11/2013 tarihinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin olarak, Ankara Çetin Akaryakıt Gıda Market İşletmeciliği Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan (Elpet 1 Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği, İstasyonun otomasyon sistemine müdahale ederek ve/veya otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı süresi içerisinde dağıtıcısına bildirmeyerek ve otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tankları ve pompaları piyasa faaliyetine konu ederek 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinde yer alan hükümler ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Ankara Çetin Akaryakıt Gıda Market İşletmeciliği Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL, istasyonun otomasyon sistemine müdahale etmesi ve/veya otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı süresi içerisinde dağıtıcısına bildirmemesi ve otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tankları ve pompaları piyasa faaliyetine konu etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL, olmak üzere toplamda 140.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 01/06/2017 tarihli ve 7106-81 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Aşağı Yurtçu Mah. Eskişehir Yolu Kenarı, Kümeevleri No: 74 Yenimahalle Ankara ve Aşağı Yurtçu Mah. Eskişehir Yolu 32. Km. Kapı No: 74 Etimesgut Ankara adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8903/2/1-1

—————

19/01/2011 tarih ve MYG/3038-1/28893 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hedef Petro Kimya Kimyasal Ürünler İmalatı Paketleme Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 24/12/2013 tarihinde yapılan denetimde, motorin-mineral yağ karışımını ve mineral yağ-bitkisel yağ karışımını piyasaya hidrolik sistem yağı adı altında ikmal ettiği tespit edilmiş olup bu durum 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına ve ayrıca "Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ"in 9 uncu maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Hedef Petro Kimya Kimyasal Ürünler İmalatı Paketleme Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri uyarınca belirlenen 350.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 01/06/2017 tarihli ve 7106-78 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Başkent OSB 172. Ada 8 Parsel 18. Cadde No: 32 Malıköy Temelli Sincan Ankara ve Hedef Petrokimya Viranşehir Şanlıurfa adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8903/3/1-1

—————

Samsun Yolu Üzeri 32. km, (Ada: 1227, Pafta: -, Parsel: 1) Hasanoğlan Köyü Elmadağ Ankara adresinde 30.05.2013 tarih BAY/939-82/32673 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Beddur Petrol Taşımacılık Gıda İletişim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 28/12/2016 tarihinde yapılan denetim ve TÜBİTAK MAM’ın1720P00001001 nolu Motorin Muayene Raporu çerçevesinde; Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulundurduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendine; Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt bulunması hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin (d) bendine, 5015 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırı olduğu ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Beddur Petrol Taşımacılık Gıda İletişim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 1.208.229-TL tutarında; Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt bulunması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 1.208.229-TL tutarında olmak üzere toplamda 2.416.458-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiş ve bu yöndeki 15/06/2017 tarihli ve 7131-22 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Samsun Yolu Üzeri 32. km, (Ada: 1227, Pafta: -, Parsel:1) Hasanoğlan Köyü ELMADAĞ ANKARA adresine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.416.458-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8903/4/1-1

—————

Samsun Yolu Üzeri 32. km, (Ada:1227, Pafta: -, Parsel: 1) Hasanoğlan Köyü Elmadağ Ankara adresinde 30.05.2013 tarih BAY/939-82/32673 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Beddur Petrol Taşımacılık Gıda İletişim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 28/12/2016 tarihinde yapılan denetimde, istasyona ait kanopide (tabela) firma isminin kayıtlı olmayıp Acar Petrol yazdığının ve bayilik lisans numarasının yazılı olmadığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Beddur Petrol Taşımacılık Gıda İletişim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 84.575-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 15/06/2017 tarihli ve 7131-23 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Samsun Yolu Üzeri 32. km, (Ada:1227, Pafta: -, Parsel: 1) Hasanoğlan Köyü ELMADAĞ ANKARA adresine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8903/5/1-1

—————

Kurumun 02/06/2017 tarihli ve 25191 evrak numaralı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca; ancak Fikret POLAT’a ait (TC No: 48829134964) 38 NF 920 plakalı aracın LPG taşıma lisansı olmaksızın taşıma faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesi gerekçesiyle Fikret POLAT (TC No: 48829134964) hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 15/08/2017-953 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8903/6/1-1

—————

Kurumun 03/07/2017 tarihli ve 28873 evrak numaralı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca “Ankara-Konya Karayolu 36. Km Yağlıpınar Serpmeler Mevkii 161/A Gölbaşı/ANKARA” adresinde mukim 25.01.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13514 sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Halepetra Akaryakıt İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri Gıda İthalat ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 03/11/2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 15/08/2017-957 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8903/7/1-1

—————

24/07/2017 tarihli ve 32158 sayılı Başkanlık Olur’u ile 20.11.2008 tarihli ve MYĞ/1847-1/25275 numaralı ile 14.01.2010 tarihli ve MYĞ/2396-7/27078 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında yurtdışından ithal edilen veya değişik yöntemlerle yurt içinden temin edilen hammaddelerin (bazyağlarının) yoğunlukları dikkate alınarak inceltilmek suretiyle elde edilen ve piyasa adıyla 10 numara yağ olarak adlandırılan ve araçlarda yakıt olarak kullanılan yağın mükellef adı altında tenekelenmek suretiyle satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 23 ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ'in 9 uncu Maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ'in 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26/07/2017 tarihli ve 873 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8903/8/1-1

—————

Kurulun 24/08/2017 tarihli ve 7261-16 sayılı Kararı ile; “14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi No: 1 IĞDIR” adresinde faaliyet göstermek üzere 10/03/2005 tarih ve BAY/450-46/02033 numaralı istasyonlu bayilik lisansı alan (20/06/2012 tarihinde sona erdirilmiştir.) Ahmet AKYOL-Akyol Petrol’e ait tesiste 12/12/2011 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde, istasyonda ikmal edilen akaryakıtın ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğunun anlaşılması nedeniyle lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereği belirlenen 147.933,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8903/9/1-1

—————

02/02/2017 tarihli ve 6900-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait istasyonun müştemilatında 13/03/2012 tarihinde yapılan denetim sonucu ulusal marker seviyesi geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş ve/veya hile amaçlı amacı ile akaryakıta katılabilecek ürün ikmali sebebiyle 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 18/08/2016 tarihli ve 6444/65 sayılı Kurul Kararı kapsamında ve Ankara 17. İdare Mahkemesinin E.2014/62, K.2014/1127 sayılı kararı ile Danıştay Onüçüncü Dairesi, 24/06/2015 tarih ve E.2015/1923, K.2015/2583 sayılı kararında belirtilen gerekçeler çerçevesinde yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 26/09/2016 tarihli ve 1453 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmesi hususu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup;

Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin;

- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali fiillerinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve piyasa faaliyetine konu akaryakıtta tağşiş fiilinin ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği;

- Yazılı savunmasını süresi içinde Kuruma sunmadığı,

anlaşıldığından Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında,

- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ve piyasa faaliyetine konu akaryakıtta tağşiş fiillerinden ötürü, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8903/10/1-1

—————

Kurul’un 17/08/2017 tarih ve 7247-31 sayılı kararı ile; "Süleyman Demirel Bulvarı, Şelale Mahallesi No: 103 Varsak/ANTALYA" adresinde mukim, 25/02/2011 tarihinde alınan LPG-BAY/941-54/11304 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Mirşah Petrol Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 05/05/2014 tarihinde yapılan denetimlerde, söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz Sorumlu Müdür çalıştırılmadığı ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 18/04/2017 tarihli ve 18143 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 10/05/2017-578 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8903/11/1-1

—————

Kurul’un 07/09/2017 tarihli ve 7274-21 sayılı kararı ile; Elazığ-Diyarbakır Yolu 58. Km Tekevler Maden / ELAZIĞ adresinde faaliyet gösteren 11.08.2010 tarihli ve BAY/939-82/28136 sayılı bayilik lisansı (11/10/2011 tarihli 5045 sayılı kararla lisansı sonlandırılmıştır.) sahibi Nursaş Petrol Nakliye İnşaat Bilişim Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullandığının, marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiğinin ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının tespit edilmiş olması ile ilgili olarak, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında 24.03.2016 tarihli 6173-32 sayılı Kurul Kararı kapsamında düzenlenen 01/06/2016-998 sayılı Soruşturma Raporu, istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında, Marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunması ve istasyonunda akaryakıtı tağşiş etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933,-TL tutarında, İstasyonunda vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 12.327,-TL tutarında olmak üzere toplamda 160.260,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8903/12/1-1

—————

Kurumun 28/07/2017 tarihli ve 32914 evrak numaralı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca “Konya Yolu 47. km (Ada: -, Pafta: -, Parsel: 462) Gölbaşı/ANKARA” adresinde mukim, 02.12.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/14478 lisans numaralı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Özgüney Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 03/11/2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 16/08/2017-962 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8903/13/1-1

—————

06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nak. Pet. Ür. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin, “Taşlıca Köyü Murtiçi Mevkii Akseki / ANTALYA” adresinde faaliyet göstermek üzere 10/10/2011 tarih ve BAY/939-82/30096 numaralı istasyonlu bayilik lisansı bulunan BLN Akaryakıt Taşımacılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı bayisinin otomasyon sistemini çalıştırmadan faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle, hakkında uygulanan 850.000 TL tutarındaki idari para cezasına ilişkin 13.02.2014 tarihli ve 4880-62 sayılı Kurul Kararı'nın iptali için Raman Akaryakıt Dağıtım Nak. Pet. Ür. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin E:2016/420, K:2017/1157 sayılı Kararında belirtilen gerekçeler çerçevesinde, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde 09.06.2017 tarihli ve 26107 sayılı Başkanlık Olur’u ile soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda düzenlenen 03.07.2017-774 sayılı Soruşturma Raporu ekte sunulmuş ancak belirlenen adresine tebligat yapılamamıştır.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8903/14/1-1

—————

19/01/2017 tarihli ve 6872-19 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Portakal Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi No: 96/A (Ada: 10494, Pafta: 21.K.II, Parsel: 1) / MERSİN adresinde, 23/06/2016 tarihinde sonlandırılan 04/02/2009 tarih ve BAY/939-82/25567 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Suroil İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Hocaoğlu İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi)'nin, 15/12/2015 tarihinde yapılan kontrollerde tespit edilen hususlardan, 33 RP 707 plakalı tanker aracından 33 TC 377 plakalı araca motorin ikmal etmesi nedeniyle ilgili lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 31/12/2015 tarihli ve 6047/17 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 04/02/2016 tarihli ve 98 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup;

Suroil İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Hocaoğlu İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi)'nin;

- Akaryakıt istasyonu dışında Mersin Yeni Hal Toptancılar Sitesinde motorin ikmali yapması eylemi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (b) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı çıkaracak gerekçeler olamayacağı,

anlaşıldığından, Suroil İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Hocaoğlu İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) hakkında, akaryakıt istasyonu harici akaryakıt ikmal fiiline ilişkin olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 972.717,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8903/15/1-1

—————

11/09/2017 tarihli ve 38096 sayılı Başkanlık Oluru ile Abdurrahmangazi Mah. Osmangazi Cad. No: 111/3 Kat: 2 Sancaktepe İstanbul adresinde mukim 20.03.2013 tarihli ve BAY/939-82/32329 sayılı bayilik lisansı sahibi YSF Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 03/03/2015 tarihinde yapılan denetim sonucunda tespit edildiği üzere alınan motorin numunesinin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi sonucunda düzenlenen 13.03.2015 tarihli ve 1520P00071001 sayılı analiz raporu ile ürünün yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediğinin tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili lisans sahibi tüzel kişinin, yeterli şart ve seviyede marker içermeyen akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca YSF Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/09/2017 tarihli ve 1013 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8903/16/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Akkent Mahallesi, 17-I-III pafta, 114 ada, 1 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Yenişehir Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Aktanlar Mad. Pvc Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Mehmet AKTAN’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13586 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/1/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Yeşilbayır Mahallesi, 35868 ada, 19 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Alaattin AYDOĞAN’ın müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13581 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/2/1-1

—————

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi, 30MIVD pafta, 1210 ada, 3 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Beypazarı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Alişan İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315559767522), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Mehmet ÇELEN’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13574 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/3/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi, 025-A-09-D-4A pafta, 10175 ada, 08 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Antpark İnş. Eml. Mob. Gıda Oto. Taş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315595852112), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri Aziz DOĞAN ile Kerim YÜKSEL’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13573 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/4/1-1

—————

Burdur İli, Merkez İlçesi, Emek Mahallesi, 115 pafta, 29 ada, 379 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Burdur Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Bütüner Petrol Ürün. Yapı Malz. İnş. Nakl. Mad. Yağ. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0032315529638430), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Süleyman Aşkın BÜTÜNER’e şahıs şirketi olarak yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13553 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/5/1-1

—————

Yalova İli, Merkez İlçesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, 31P1B pafta, 2909 ada, 3 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Yalova Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Cesim YALÇINKAYA’nın Yetki Belgesi Numarasının (0077110313574303);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13582 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/6/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Cengizhan Mahallesi, 09C4D pafta, 50991 ada, 5 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Deniz Yapı Malz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0065311630263621), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Yılmaz AKAR’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13572 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/7/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, 45547 ada, 13 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Emrah KOCA’nın Yetki Belgesi Numarasının (0006110260576002), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13551 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/8/1-1

—————

Adana İli, Seyhan İlçesi, Cemalpaşa Mahallesi, 18.M.III pafta, 1456 ada, 726 nolu parseldeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Seyhan Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Erçev İnşaat Taahhüt Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0001315010633310);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Egemen ATAÖZܒnün şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 5 (beş) yıl süre ile verilmemesine ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13534 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/9/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Altıağaç Mahallesi, 66KU4A pafta, 37366 ada, 4 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Fatih YILDIZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006111182781603);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13578 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/10/1-1

—————

Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Mahallesi, 19.K.I-II pafta, 10682 ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Seyhan Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Gülbahar Enerji Yat. Tur Otel. İnş. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0001312224803055);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri Selami GÜLBAHAR, Sefa GÜLBAHAR ve Elif HÜSREVOĞLU’na yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 5 (beş) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13571 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/11/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Ayanoğlu Mahallesi, 025-A-05-D-2-B pafta, 218 ada, 05 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak Kanunlarla verilen diğer sorumluluklarının gereğini yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi İsabet İnş. Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007311542327703), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri Tunahan KALKAN ile Harun AKDAĞ’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

  Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13584 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/12/1-1

—————

Ankara İli, Sincan İlçesi, Menderes Mahallesi, 450 ada, 10 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Sincan Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi İsmail KARAKURT’un Yetki Belgesi Numarasının (0006110307038403), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13615 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/13/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi, 025-A-09-D-2-C pafta, 7177 ada, 13 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Kadri YILDIZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110264665421), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13591 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/14/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 20L-2C pafta, 7408 ada, 9 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Lareks Mob. Nakl. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin Yetki Belgesi Numarasının (0026310185421138), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Mehmet ÇETİNKAYA’ya yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13579 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/15/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi, 3359 ada, 02 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mehmet TOPBAŞ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110120214665), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13546 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/16/1-1

—————

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 4 pafta, 1525 ada, 1 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Esenler Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Muhittin SÖZKESEN’in Yetki Belgesi Numarasının (0034111897420221);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13585 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/17/1-1

—————

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 1761 ada, 5 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Elazığ Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Nusret YILMAZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0023110297125102);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

  Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13575 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/18/1-1

—————

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, F22D24C1B pafta, 397 ada, 8 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Çekmeköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Özcanlar İletişim Kuy. İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Altan TAŞ’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13580 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/19/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Doğantepe Mahallesi, 23862 Ada, 13 no’lu Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği ve vergi borcu bulunduğu Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Abdülkadir ÖNCܒnün Yetki Belge Numarasının (0006110110790721), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13541 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/20/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, 5684 Ada, 9 no’lu Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği ve vergi borcu bulunduğu Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “GAZİ AKADEMİ Yapı Bil. İnş. Taah. Dan. Yaz. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315405496758);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Yaşar DEMİRCİOĞLU’nun yetki belge numarasının (0006110400958020) bir (1) yıl süre ile iptal edilmesi, diğer şirket müdürü olan “Hüseyin DEMİRCİOĞLU”na şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve bu işlemlerin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13542 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/21/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Piyade Mahallesi, 66KL-IId Pafta, 45409 Ada, 20 no’lu Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Mehmet Nuri TAŞKIN’ın müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13540 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/22/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 20L-1B Pafta, 7317 Ada, 14 no’lu Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Tepebaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Battal TAŞTEMEL’in Yetki Belge Numarasının (0026111238062157), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13537 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/23/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-4A Pafta, 15135 Ada, 14 no’lu Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Tepebaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Emre BİÇİCİ’nin Yetki Belge Numarasının (0026111576582604), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13538 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/24/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 21N-4D Pafta, 1080 Ada, 59 no’lu Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Tepebaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “KAAN Mim. Müh. İnş. Gıda ve İht. Madd. San. Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0026311186994130);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Hacı Ziya AYDIN”a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13536 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/25/1-1

—————

Samsun İli, Atakum İlçesi, Esenevler Mahallesi, F36B16C2B Pafta, 317 Ada, 2 no’lu Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İsmet KANBER’in Yetki Belge Numarasının (0055111340403747), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13543 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/26/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Cami Atik Mahallesi, 31 Pafta, 266 Ada, 45 no’lu Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Malkara Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Erkan SERT’in Yetki Belge Numarasının (0059110426773504), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13544 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/27/1-1

—————

Yalova İli, Merkez İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, 30Ö-2D Pafta, 502 Ada, 6 no’lu parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Yalova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “ALTINOVA İPEK Yemek Tmz. Bl. Özel Sağl. Hizm. Turz. Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0077311268991531);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Özer ŞENEL”e şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 5 (beş) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13535 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/28/1-1

—————

Yalova İli, Merkez İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 30Ö-2D Pafta, 2311 Ada, 9 no’lu parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Yalova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Harun YALÇIN”ın Yetki Belgesi Numarasının (0077110029236430);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13539 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/29/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şarhöyük Mahallesi, 8313 ada, 11 nolu parsel üzerindeki yapının yapı müteahhidi Sezen İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (Yetki Belge No: 0026315306395740) ile şirket müdürü Ayten SEZEN (Yetki Belge No: 0026111042961138) hakkında 14.07.2017 tarihli ve 30124 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile tesis edilen yetki belge iptal işlemi, söz konusu yapıdaki görev ve sorumlulukların yerine getirildiği Belediyesince bildirildiğinden, Bakanlık Makamının 20.09.2017 tarihli ve 12822 sayılı Olur’u ile kaldırılmıştır.

İlgililere duyurulur.

8905/30/1-1

—————

Hatay İli, Arsuz İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2331 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Arsuz Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Şimşekler İnş. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0031311172578447), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Hamid ŞİMŞEK’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13576 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/31/1-1

—————

Edirne İli, Keşan İlçesi, Aşağı Zaferiye Mahallesi, 298 ada, 11 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Keşan Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi USG Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0059315051554038), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket Müdürü Selman SALIŞ’ın yetki belge numarasının (0059111247067767) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13555 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/32/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 025-A-09-C-2-C pafta, 3909 ada, 2 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak Kanunlarla verilen diğer sorumluluklarının gereğini yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Yaldızak İnş. Pet. Tur. Eml. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007311989521440), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri İbrahim YALDIZ ile Tali Yüksel YEŞİLOT’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13583 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/33/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Başak Mahallesi, 67KV1D pafta, 37694 ada, 3 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Yücel Orman Ürün. Mob. İnş. Oto. Nakl. Tic. San. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315073320456), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket Müdürü Harun YÜCEL’in yetki belge numarasının (0006111827727003) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13577 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8905/34/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapım ve Yapı Bilimi

Yrd. Doç.

5

1

Yapı Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Yapım Teknolojileri, yapım süreci ile sürdürebilirlik ve çevresel performans üzerine araştırmaları ve yayınları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Prof.

1

1

Afet Yönetimi, risk yönetimi, lojistik yönetimi, ağ tasarımı alanlarında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Yrd. Doç.

4

1

Elektromanyetik dalgalar ve sistemler, optik antenler ve indüktif ısıtma konularında çalışmaları ve uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınları bulunmak. Tercihen ilgili konularda proje ve iş deneyimlerine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Yrd. Doç.

3

1

Matematik alanında doktora sahibi olmak, cebirsel geometri, topoloji ve tekillik araştırma alanlarında çalışmaları bulunmak.

8922/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

KAMU İDARESİNİN ADI

HESABIN YILI

ADI VE SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

Akdeniz Üniversitesi

2016

Ömer GEÇİCİ

Genel Sekreter Vekili

Diğer Sorumlu

Gazi Üniversitesi

2016

Mehmet BULUT

Müdür

Gerçekleştirme Görevlisi

İzmir Konak Belediyesi

2016

Gökhan ÇİÇEK

Meclis Üyesi

Diğer Sorumlu

İzmir Konak Belediyesi

2016

Adnan Oğuz AKYARLI

Meclis Üyesi

Diğer Sorumlu

İzmir Konak Belediyesi

2016

Mustafa CİNKILIÇ

Meclis Üyesi

Diğer Sorumlu

İzmir Konak Belediyesi

2016

Nimet HAYTABAY

Meclis Üyesi

Diğer Sorumlu

Van Büyükşehir Belediyesi

2016

Burcu YILMAZ

Memur

Diğer Sorumlu

Van Büyükşehir Belediyesi

2016

Adem ŞİMŞEK

Mali Hiz. Dai. Baş. Vekili

Diğer Sorumlu

Mardin Belediyesi

2016

Ahmet ZİREK

Genel Sekreter

Harcama Yetkilisi

8916/1-1