15 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30211

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ERZİNCAN BELEDİYESİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN KAYNAKLANAN DEPONİ GAZINDAN 15 YIL SÜRE İLE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ KURULMASI, İŞLETİLMESİ, ESKİ ÇÖP SAHASININ REHABİLİTASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ERZİNCAN BELEDİYESİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN KAYNAKLANAN DEPONİ GAZINDAN 15 YIL SÜRE İLE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ KURULMASI, İŞLETİLMESİ, ESKİ ÇÖP SAHASININ REHABİLİTASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait, ekte sunulan ilan metninde bilgileri mevcut olan ilimiz merkez Erzincan ili, Merkez ilçesi, Çağlayan yolu üzeri Beybağı mahallesi 367 ada  18 parseldeki taşınmaz mal üzerinde bulunan 6.500 m2’lik alan üzerine enerji üretim tesisi kurulacak olup, 367 ada 19-20 parseller de bulunan 178.832 m²’lik çöp depolama lotları kullanılacak olup, eski çöp sahasının üzerinin kapatılması, gerekli peyzajların ve düzenlemelerin yapılması, tesisin her türlü idari, teknik işinin yapılması şartıyla on beş (15) yıl süre ile Gayri Ayni Hak Tesis edilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması ihalesi yapılacaktır.

 

İli

İlçe

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Mevcut Durumu

Yatırım Maliyeti ve Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

Erzincan

Merkez

Beybağı

367

18

6.500 m2

Boş arsa

7.408.000,00 TL

222.240,00 TL

 

2 - İşim Yapım Süresi; Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (On) takvim günü içerisinde yer teslimi yapılacaktır. Sözleşme imzalanmasından itibaren Yüklenici tarafından uygulama projelerinin yapılması, inşaat ruhsatının alınması, gerekmesi halinde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporunun alınması da dâhil, inşaat süresi en fazla 15 (on beş ) aydır. Aylar takvim günü olarak hesaplanır. Yapılacak olan bütün bu işler yüklenici tarafından karşılanacaktır. İdareden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından kaynaklı ve ayrıca 4735 sayılı kanuna istinaden idarece tespit edilmiş mücbir sebeplerden dolayı yükleniciye en fazla 90 (doksan) takvim gününe kadar idarenin belirleyeceği ek tamamlama süresi verebilir. Ancak ek süre verilse dahi Yüklenici kira bedeli verecektir. Söz konusu süre bitiminde de eksiklikler tamamlanmaz ise İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih eder ve kesin teminatı belediyeye irat olarak kaydeder. Yüklenici bu tarihe kadar yapılmış tüm yatırım ve harcamalar ile ilgili olarak idareden hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

3 - İhale için teklif verecekler; İhale zarflarını ihale komisyonu başkanlığına sunulmak üzere yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte hazırlayarak 31.10.2017 Salı günü saat, 10:00'a kadar Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim edeceklerdir.

3.1. İhale 31.10.2017 Salı günü saat 10.30’da Belediye Encümen Salonu’nda yapılacaktır.

3.2. Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur.

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Yasal ikametgâh olması,

4.1.2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

4.1.3. Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve faaliyet durum belgesi

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve faaliyet durum belgesi.

4.1.4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.6. Bu şartnamenin 19. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

4.1.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

4.1.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

4.1.9. İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde ortakların her birinin ihale ilan tarihinden sonra vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi ve kurumumuza borcu olmadığına dair belge,

4.1.10. İhale Dosyası Alındı Belgesi,

4.1.11. İhaleye iştirak eden tarafından okunup şartların kabul edildiğine dair her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname örneği,

4.1.12. İstenecek belgeler TS EN İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS EN İSO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve İSO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemleri Belgesi; bu belgeleri temin etmek zorundadır. Ayrıca yurt dışından temin edilen kalite standart belgelerinin yurt içinde yetkili akredite kurumları tarafından onaylanması gerekmektedir. Kullanılacak ekipmanlar TSE kalite standartlarına uygun olmalıdır. T.C. ENERJİ Ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'nın belirlemiş olduğu ve AB standartların da imal edilmesi, gerekli üretim ve çalışma izinlerinin alınması.

4.1.13. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.1.14. İsteklinin teknik şartnamenin 4.7. maddesinde belirtilen asgari teknik personeli bulunduracağına dair taahhütname vermesi zorunludur.

4.1.15. İdari şartnamenin Madde 23 Dış zarf içerisine konulması gereken diğer evraklar.

4.1.16. Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 500,00 TL(Beş Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur.

4.1.17. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi.

5 - İstekli hiçbir şekilde alt yüklenici çalıştıramaz. Alt yüklenici çalıştırılması hakkında idareye teklifte bulunamaz.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. Bundan dolayı, İdare yada komisyon herhangi bir suretle sorunlu değildir.

8 - Belediye Encümeni İhale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

8904/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin bedelle öncelikli olarak toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı satışı için peşin ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 26.10.2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

 - Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                            - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                               - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mevkii

Kullanım Amacı

Ada/Parsel

Blok No

Katı

Bağ. Böl. No

Oda Sayısı

Brüt Alan

Muhammen Bedel TL

Geçici Teminat TL

İhale Saati

1

Çankaya

Çayyolu

Tribleks Villa

43580/2

38

5+3

450

1.000.000,00

30.000,00

14.00

2

Çankaya

Çayyolu

Tribleks Villa

43580/2

47

5+3

450

1.000.000,00

30.000,00

14.00

3

Çankaya

Çayyolu

Tribleks Villa

43580/2

50

5+3

450

1.000.000,00

30.000,00

14.00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.

8908/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin alınmak şartıyla toptan ihaleye çıkarılması uygun görülmüştür.

1 - İhale 26.10.2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                          - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                                     - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                                        - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. N.

İlçesi

Mahallesi

Ada Parsel No

Kullanım Amacı

Blok

Bağımsız Bölüm Numarası

Katı

Dükkan Alanı m²

Muhammen Bedel TL

Geçici Teminat TL

İhale Saati

  1

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

2

Bodrum

30,93

204.429,11

6.132,87 TL

14:00

  2

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

3

Bodrum

30,93

204.429,11

6.132,87 TL

14:00

  3

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

4

Bodrum

33,04

223.336,75

6.700,10 TL

14:00

  4

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

5

Bodrum

33,04

223.336,75

6.700,10 TL

14:00

  5

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

6

Bodrum

37,67

254.793,81

7.643,81 TL

14:00

  6

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

7

Bodrum

37,67

254.793,81

7.643,81 TL

14:00

  7

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

8

Bodrum

41,86

284.059,70

8.521,79 TL

14:00

  8

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

9

Bodrum

51,72

341.561,77

10.246,85 TL

14:00

  9

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

10

Bodrum

39,74

265.102,26

7.953,07 TL

14:00

10

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

11

Bodrum

30,00

199.797,78

5.993,93 TL

14:00

11

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

12

Bodrum

39,74

265.102,26

7.953,07 TL

14:00

12

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

13

Bodrum

49,40

330.008,34

9.900,25 TL

14:00

13

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

14

Bodrum

50,15

333.743,28

10.012,30 TL

14:00

14

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

15

Bodrum

50,15

333.743,28

10.012,30 TL

14:00

15

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

16

Bodrum

50,15

333.743,28

10.012,30 TL

14:00

16

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

17

Bodrum

47,18

318.952,90

9.568,59 TL

14:00

17

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

18

Bodrum

47,18

318.952,90

9.568,59 TL

14:00

18

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

19

Bodrum

47,18

318.952,90

9.568,59 TL

14:00

19

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

20

Bodrum

47,18

318.952,90

9.568,59 TL

14:00

20

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

21

Bodrum

50,15

333.743,28

10.012,30 TL

14:00

21

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

22

Bodrum

50,15

333.743,28

10.012,30 TL

14:00

22

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

23

Bodrum

50,15

333.743,28

10.012,30 TL

14:00

23

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

24

Bodrum

50,15

333.743,28

10.012,30 TL

14:00

24

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

25

Bodrum

47,18

318.952,90

9.568,59 TL

14:00

25

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

26

Bodrum

47,18

318.952,90

9.568,59 TL

14:00

26

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

27

Bodrum

47,18

318.952,90

9.568,59 TL

14:00

27

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

28

Bodrum

47,18

318.952,90

9.568,59 TL

14:00

28

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

29

Bodrum

50,15

333.743,28

10.012,30 TL

14:00

29

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

30

Bodrum

50,15

333.743,28

10.012,30 TL

14:00

30

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

31

Bodrum

37,66

254.744,01

7.642,32 TL

14:00

31

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

32

Bodrum

37,66

254.744,01

7.642,32 TL

14:00

32

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

33

Bodrum

33,04

223.336,75

6.700,10 TL

14:00

33

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

34

Bodrum

33,04

223.336,75

6.700,10 TL

14:00

34

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

35

Bodrum

30,93

204.429,11

6.132,87 TL

14:00

35

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

36

Bodrum

30,93

204.429,11

6.132,87 TL

14:00

TOPLAM

      9.971.083,95

   299.132,52

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

8909/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin, ödenmesi şartıyla  mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 26.10.2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                                   - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                                              - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                                                 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 250 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mevkii

Kullanım Amacı

Ada/ Parsel

Blok No

Katı

Bağ. Böl. No

Oda Sayısı

Brüt Alan

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Çankaya

Dikmen Vadisi 3. Etap

Mesken

28440/3

D1

Zemin

1

2+1

100

340.000,00

10.200,00

14.00

2

Çankaya

Dikmen Vadisi 3. Etap

Mesken

28440/3

D1

Zemin

2

2+1

100

300.000,00

  9.000,00

14.00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

8910/1-1