13 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30209

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör ve yardımcı doçent alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe

2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve yardımcı doçent başvuruları için 4 takım dosya

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4. Yabancı dil belgesi

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT: 1 - Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

2 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

3 - Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4 - Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

5- İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus-ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 - 596 44 53

 

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İslam Felsefesi, Türk İslam Düşüncesi, Osmanlı Düşüncesi konularında çalışmaları bulunmak.

Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ABD

Profesör

1

1

İslam kelamında kötülük problemi, insan hürriyeti ve Mutezilenin Kuran Müdafaası üzerine çalışmaları bulunmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri ABD

Yardımcı Doçent

1

4

Üniversite Bilişim Sistemleri, Eğitim Öğretim Bilgi Sistemleri, Öğrenim Hareketliliği Bilgi Sistemleri ve Yükseköğretimde Eğitim Öğretim Planlama konularında çalışmaları bulunmak.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Temel İngilizce Bölümü

Temel İngilizce ABD

Yardımcı Doçent

1

5

İngilizcenin yabancı dil olarak öğrenilmesinde söz eylemlerinin edinilmesi, öğrenme stratejileri ve Yabancı dilde dinleme becerisi konularında çalışmaları bulunmak.

Temel İngilizce Bölümü

Temel İngilizce ABD

Yardımcı Doçent

1

5

İngilizce öğretmenlerinin harmanlanmış öğrenme hakkındaki görüşleri, bireysel olarak yönlendirilen mesleki gelişim aktiviteleri, Strateji temelli öğretim, Öğretmen özerkliği konularında çalışmaları bulunmak.

8860/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. Maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Profesör

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

8859/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Hukuk Fakültesi

 

 

 

1

Doktorasının Milletlerarası Özel Hukuk alanında yapmış olmak. İyi derecede İngilizce biliyor olması.

Hukuk Fakültesi

 

 

 

1

Doktorasını Avrupa Birliği alanında yapmış olmak. İyi derecede İngilizce biliyor olması.

İşletme Fakültesi

İşletme

 

 

1

Doktorasını Pazarlama alanında yapmış olmak. Tüketici Davranışları ve Marka Yönetimi alanlarında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

 

1

Enerji sistemleri operasyonları ve planlaması üzerine doktora yapmış olmak. Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı sistemlerinin matematiksel modellemesi, bu sistemlerin yöneylem araştırmaları için algoritma geliştirilmesi ve enerji piyasaları alanlarında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergi ve konferanslarda yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

 

 

1

Üretim ve envanter planlama alanında doktora yapmış olmak, Üretim, dağıtım ve envanter sistemlerinin matematiksel modellemesi, bu sistemlerin optimizasyonu için yöntem ve algoritma geliştirilmesi alanında uzmanlaşmış olmak, Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Sosyal Bilimler Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri

 

 

1

Tarih alanında doktorasını tamamlamış; yeniçağ/erken modernite kültür tarihi alanında uzman; dünya veya uygarlık tarihi alanında öğretim tecrübesine sahip; lisans düzeyinde uzmanlaşmış dersler verebilecek; kendi uzmanlığında birden fazla yayın sahibi olan; iyi derecede İngilizce ve en az bir başka yabancı dili, araştırma yapabilecek seviyede bilen.

Sosyal Bilimler Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri

 

 

1

Tarih alanında doktorasını tamamlamış; yakınçağ ve/veya 20. yüzyıl kültür tarihi alanında uzman; dünya veya uygarlık tarihi alanında öğretimde tecrübeli; lisans düzeyinde uzmanlaşmış dersler verebilecek; kendi uzmanlığında birden fazla yayın sahibi olan; iyi derecede İngilizce ve en az bir başka yabancı dili, araştırma yapabilecek seviyede bilen.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

 

1

Yüksek lisans veya lisans derecesini Turizm İşletmeciliği alanında, doktorasını Siyasal Bilgiler ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmış ve Turizm ve Avrupa Birliği, Turizm Politikaları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

8847/1-1


Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış ve Sağlam İstatistik konusunda çalışmaları bulunmak.

TARİH BÖLÜMÜ

ESKİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış ve Hitit Dili ve Kültürü konusunda çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI

Profesör

1

1

Termodinamik ve Enerji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDSİLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANASANAT DALI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

8803/1-1


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

UNVAN

ADET

UZMANLIK ALANI

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Klinik Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Adli Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık

Prof./Doç./Yrd. Doç.

2

Çeviri, Çeviribilim ve Sözlü Çeviri alanlarında uzman olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr.

1

Yeni Türk Dili

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Prof. Dr./Doç. Dr.

1

Tıbbi Farmakoloji

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Prof. Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

1

Tıbbi Patoloji

Tıp Fakültesi

Tıbbi Fizyoloji

Prof. Dr./Doç. Dr.

1

Tıbbi Fizyoloji

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı

Prof. Dr.

2

Lisansını, Yükseklisansını ve Doktorasını Grafik Tasarım alanında yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

Lisansını Grafik Tasarım, Yüksek Lisansını Fotoğraf ve Video, Sanatta Yeterliliği Grafik Tasarım Alanında Yapmış. Sektör deneyimi olan, proje derslerini yürütebilecek.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof./Doç./Yrd. Doç.

1

Bilgisayar Bilimleri dalında ve/veya Web Teknolojileri alanında uzman olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof./Doç./Yrd. Doç.

1

Yapay Zeka alanında uzman olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof./Doç./Yrd. Doç.

1

Termodinamik alanında uzman olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof./Doç./Yrd. Doç.

1

Konstrüksiyon-İmalat veya Mekanik alanında uzman olmak

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik

Prof. Dr.

2

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Çocuk Sağlığı Hemşireliği ABD, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik

Doç. Dr.

2

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç. Dr.

1

Hemşirelik Esasları ABD

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD

Sağlık Bilimleri YO

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, alanında doktorasını yapmış olmak. Üniversitemiz öğretim üyeliğine yükseltme ve atanma kriterlerine uygun olması.

Sağlık Bilimleri YO

Ebelik

Prof./Doç./Yrd. Doç.

2

Lisansta Ebelik Yada Hemşirelik mezunu olmak. Tercihen Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde veya hemşireliğin diğer alanlarında doktorasını yapmış olmak. (Hemşirelik esasları, Cerrahi Hastalıkları, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Halk Sağlığı) 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

1

Antrenörlük Eğitimi bölümü, Tenis İhtisas mezunu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Rekreasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

Rekreasyon bölümü mezunu, Engelliler alanında çalışma veya ihtisas yapmış olması

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Spor Yöneticiliği Mezunu

Konservatuvar

Türk Müziği

Yrd. Doç.

1

Konservatuvar Temel Bilimler Bölümü mezunu olmak. Sanatta Yeterlilikte Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı'nda mezun olmak. (Kanun, Tanbur Sazlarından birinde uzmanlaşmış olmak.) En az 5 yıl bir üniversitede ders vermiş olmak.

Konservatuvar

Opera

Prof.

1

Müzik Teori-Kompozisyon Sanat Dalı Lisans mezunu olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sanatta yeterliliğini Komposizyon Sanat Dalı'nda yapmış olmak. Ulusal/Uluslarası kompozisyon yarışmalarıda ödül almış olmak.

Yapıtları yurt içi ve yurt dışında seslendirilmiş ve kaydedilmiş olmak. Kompozisyon, Orkestrasyon, Armoni ve Form Bilgizi/Analizi dersi vermiş olmak.

 

Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler 

- Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

- YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

- Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

- Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

- Nüfus Cüzdanı Sureti

- 1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Başvuru İçin; Adaylar ilanın Resmi Gazetede ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) müracaatlarını yapmalıdır.

Yardımcı Doçent Başvuruları İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.

Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları Rektörlük Yazı İşleri Birimine Yapılacaktır. (Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5. Kat)

Not: 12/10/2017 tarihli ve 30208 sayılı Resmi Gazete’nin 167. sayfasında yayımlanan öğretim üyeleri ilanının düzeltmesidir.

8879/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/09/2017 ve 28/09/2017 tarihli Kararıyla Doğal Gaz Piyasası Lisans

Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret Anonim Şirketi

İthalat (Spot LNG) Lisansı

07/09/2017 tarihli ve 7270-2 sayılı Kurul Kararı ile 07/09/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

2

Erzurum Enerji Üretim Dağıtım Doğalgaz Petrol Metal Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Oto CNG Lisansı

28/09/2017 tarihli ve 7304-7 sayılı Kurul Kararı ile 28/09/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama Anonim Şirketi

14/07/2011 tarihli ve CNG/3324-4/250 numaralı

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

28/09/2017 tarihli ve 7304-9 sayılı Kurul Kararı ile 28/09/2017 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir.

2

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama Anonim Şirketi

14/07/2011 tarihli ve CNG/3324-5/251 numaralı

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

28/09/2017 tarihli ve 7304-10 sayılı Kurul Kararı ile 28/09/2017 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir.

8861/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/09/2017, 21/09/2017 ve 28/09/2017 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans

Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Golteks Petrol ve Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

14/09/2017 tarihli ve 7284-1 sayılı Kurul Kararı ile 14/09/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

2

Aksaray Akaryakıt Dağıtım Nakliye Enerji Gıda İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

21/09/2017 tarihli ve 7294-1 sayılı Kurul Kararı ile 21/09/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

Lıon Pet LPG Ürünleri Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

28/09/2017 tarihli ve 7306-1 sayılı Kurul Kararı ile 28/09/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Sun Havacılık Ticaret Limited Şirketi

09/11/2006 tarihli ve İHR/975-1/20522 numaralı

İhrakiye Teslimi Lisansı

14/09/2017 tarihli ve 7284-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Skot Oil Ticaret ve Sanayi Anonim  Şirketi

07/07/2005 tarihli ve MYĞ/509-42/12181 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

21/09/2017 tarihli ve 7294-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Erciyes Havacılık Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

19/02/2015 tarih ve İHR/5481-1/35252 numaralı

İhrakiye Teslimi Lisansı

21/09/2017 tarihli ve 7294-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Arı Petrol Kimya Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi

04/08/2005 tarihli ve MYĞ/531-58/13632 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

21/09/2017 tarihli ve 7294-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi

25/04/2008 tarihli ve İHR/1585-11/24255 numaralı

İhrakiye Teslimi Lisansı

21/09/2017 tarihli ve 7294-10 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6

THY OPET Havacılık Yakıtları Anonim Şirketi

10/09/2014 tarihli ve DEP/5204-2/34662 numaralı

Depolama Lisansı

21/09/2017 tarihli ve 7294-11 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

7

Aslanlı Otelcilik Turizm İnşaat Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Gıda Tarım Hayvancılık Biodizel Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

26/12/2013 tarihli ve MYĞ/4794-4/33623 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

28/09/2017 tarihli ve 7306-22 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

8861/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/09/2017, 14/09/2017, 21/09/2017 ve 28/09/2017 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası

Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Türü

Tesis Tipi / Proje Adı

Süresi

1

Ulu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Karsantı Barajı ve HES projesi

07/09/2017 tarihli ve 7269-3 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Doğal Enerji Biyokütle Enerji Santrali

07/09/2017 tarihli ve 7269-9 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

ITC-KA Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

ITC-KA Yozgat Enerji Üretim Tesisi

14/09/2017 tarihli ve 7290-1 sayılı Kurul Kararı ile 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

4

Tire Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Tire Biyogaz Elektrik Santralı

21/09/2017 tarihli ve 7291-2 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Ahi Suluova Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Ahi Suluova Biyogaz Tesisleri

21/09/2017 tarihli ve 7291-3 sayılı Kurul Kararı ile 25 (yirmibeş) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

6

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Üretim Lisansı

Birecik-Nizip Barajı ve HES

21/09/2017 tarihli ve 7291-11 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

7

Pir Enerji Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Pir Enerji Üretim Tesisi

28/09/2017 tarihli ve 7303-1 sayılı Kurul Kararı ile 30 (otuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

8

TOSAB Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

28/09/2017 tarihli ve 7303-6 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli OSB dağıtım lisansı verilmiştir.

9

Entek Elektrik Üretimi A.Ş.

Üretim Lisansı

Azmak HES Projeleri (Azmak I Regülatörü ve HES, Azmak II Regülatörü ve HES, Kirpilik Regülatörü ve HES) Hidroelektrik Santralı

28/09/2017 tarihli ve 7303-8 sayılı Kurul Kararı ile;

Özgür Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Azmak HES Projeleri (Azmak I Regülatörü ve HES, Azmak II Regülatörü ve HES, Kirpilik Regülatörü ve HES) Hidroelektrik Santralı” üretim tesisi için verilen 22/11/2007 tarihli ve EÜ/1381-7/1002 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, Entek Elektrik Üretimi A.Ş.’ye “Azmak HES Projeleri (Azmak I Regülatörü ve HES, Azmak II Regülatörü ve HES, Kirpilik Regülatörü ve HES) Hidroelektrik Santralı” üretim tesisi için eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

TESİSİN

LİSANSIN

Türü

Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Cabakcur Elektrik Üretim Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Çapakçur HES

19/12/2013 tarihli ve EÜ/4165-15/2490 numaralı

21/09/2017 tarihli ve 7291-16 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

2

OSTİM Finans ve İş Merkezi İnşaat Gayrimenkul Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Ofim Enerji Santralı

26/10/2011 tarihli ve EÜ/3474-12/2117 numaralı

28/09/2017 tarihli ve 7303-3 sayılı Kurul Kararı ile 30/09/2017 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişi

 

Sıra No

 

1

21/09/2017 tarihli ve 7291-21 sayılı Kurul Kararı ile;

Hidrogüç Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Çamlıca Reg. ve HES projesi için verilen 20/09/2007 tarihli ve EÜ/1315-6/950 numaralı üretim lisansının iptal edilmesi hakkında alınan 12/01/2017 tarihli ve 6852-9 sayılı Kurul Kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Ankara 4. İdare Mahkemesinin 03/08/2017 tarihli 2017/510 E. sayılı kararının uygulanması kapsamında, 22/06/2017 tarihli ve 7144-1 sayılı Kurul Kararı’nın geri alınması nedeniyle, 20/09/2007 tarihli ve EÜ/1315-6/950 numaralı üretim lisansı yürürlüktedir.

8861/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/09/2017 tarihli Kararıyla, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans

Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

V Gaz Petrol ve LPG Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

21/09/2017 tarihli ve 7295-1 sayılı Kurul Kararı ile 21/09/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Ecogaz LPG Dağıtım Anonim Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

21/09/2017 tarihli ve 7295-2 sayılı Kurul Kararı ile 21/09/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

8861/4/1-1