10 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30206

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Dışişleri Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

Spor Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hacı Bahaddin Kamer Vakfı.

VAKFEDENLER: Cafer AY, İsa YEĞİN, Osman DİNÇ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/06/2017 tarihli ve E: 2016/421, K: 2017/177 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür ve İslami ilmi araştırma faaliyetlerinde bulunmak, Kur’an-ı Kerim’i öğrenen, hafızlık yapan öğrencilere ve hocalarına maddi ve manevi yardım etmek, Kur’an kursu binalarının inşaatına ve ihtiyaçlarına destekte bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, İstiklal Mahallesi, 400 ada, 20 parsel, 210 m2 yüzölçümlü gayrimenkul.

YÖNETİM KURULU: Cafer AY, İsa YEĞİN, Osman DİNÇ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetinin belirleyeceği benzer amaçlı vakıf ve derneğe devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8768/1-1


Dışişleri Bakanlığından:

ADAY MESLEK MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI DUYURUSU, 10 EKİM 2017

I. GENEL BİLGİLER

(1) Meslek Memurları, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.

(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 30’dur. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9. derece kadrolara yapılabilecektir.

(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 18-19 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

(4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 6004 sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

(5) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

b) 01.01.2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1982 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya

- Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak,

- 2015, 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS/e-YDS), sınava girilen birinci yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) en az 85 puan almış olmak gerekmektedir. Eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınan puanların bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

d) Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

(2) Giriş sınavına başvuranlar YDS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 450 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

(1) Giriş sınavı başvuruları 12 Ekim 2017 Perşembe günü başlayacak ve 31 Ekim 2017 Salı günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

f) Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkriptlerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.

(2) Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için,

- Sınava İngilizce’den girecek adaylardan, ikinci veya üçüncü bir dilden 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların,

- Sınava Fransızca veya Almanca’dan girecek adaylardan, Bakanlıkça yapılacak İngilizce sınavına ilaveten, üçüncü bir yabancı dilden 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınmış 70’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların

anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

IV. SINAVIN AŞAMALARI

(1) Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

- Türkçe Kompozisyon

- Yabancı Dilde Kompozisyon

- Yabancı Dilden Türkçe’ye Çeviri

- Türkçe’den Yabancı Dile Çeviri

Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

b) Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde yapılacaktır.

c) Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece Fransızca veya sadece Almanca bilen adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, Almanca veya Fransızca’dan sınava girecek adaylar, İngilizce’den de sınava tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce sınavlarda (kompozisyon ve Türkçe’den İngilizce’ye çeviri) herbir bölümden en az 60 puan almaları zorunludur.

d) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

- Yazılı sınava İngilizce’den girecek adayın, ikinci bir yabancı dilden 2015, 2016 veya 2017 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir diğer uluslararası dil sınavı puanın YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2015, 2016 veya 2017 yılında YDS/e-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanın YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- Yazılı sınava Almanca veya Fransızca’dan girecek adayların, Bakanlıkça düzenlenecek İngilizce yazılı sınavından aldıkları puanın 70’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir. Yazılı sınavda üçüncü bir yabancı dilden daha ilave puan alınabilmesi için YDS/e-YDS’den alınmış puanın veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir diğer uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 70’in üzerinde olması gerekir.

e) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(2) Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/ANKARA

E-posta : sinav@mfa.gov.tr

Tel        : (0 312) 2921000

8767/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen - Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 11 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Fen - Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

1

Mütercim Tercümanlık, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

Histoloji - Embriyoloji Anabilim Dalı

1

Histoloji - Embriyoloji

Prof., Doç., Yrd. Doç. Dr.

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

1

Tıbbi Farmakoloji

Prof., Doç.,Yrd. Doç. Dr.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

1

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

Endodonti Anabilim Dalı

1

Endodonti

Prof., Doç., Yrd. Doç. Dr.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Prof., Doç., Yrd. Doç. Dr.

Hukuk Fakültesi

Mali Hukuk Anabilim Dalı

1

Mali Hukuk

Profesör

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

Bölge Planlama / Proje Uygulama

Profesör

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç. Dr.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

8804/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 10.10.2017

Son Başvuru Tarihi    : 25.10.2017

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi                                             : (0232) 488 81 45

İletişim Fakültesi                             : (0232) 488 81 38

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi               : (0232) 488 53 01

Fax                                                  : (0232) 279 26 26

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Prof. Dr.

1

  Pazarlama İletişimi

Hukuk Fakültesi

-

Yrd. Doç. Dr.

1

  Ticaret Hukuku

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

  Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı

8775/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Devlet Personel Başkanlığının web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi         : 09.10.2017

İlan son başvuru tarihi  : 23.10.2017

İlan olunur.

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör:

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doçent:

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabii tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

4 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır. (Ayrıca lisans diplomasının E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)

Adayların, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

AÇIKLAMA

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PERİODONTOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA

ENTOMOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

YARDIMCI DOÇENT

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

YARDIMCI DOÇENT

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

YARDIMCI DOÇENT

3

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

PROFESÖR

1

Tarım makinaları alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

PROFESÖR

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

DOÇENT

1

 

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Üniversite hastanelerinin beyin cerrahisi kliniğinde uzman olarak çalışmış olmak veya intervertebral mesafe enfeksiyonları konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

 

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

PARAZİTOLOJİ

PROFESÖR

1

 

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOİSTATİSTİK

YARDIMCI DOÇENT

1

 

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

 

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Üç boyutlu ekokardiyografi konusunda deneyimli olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYASYON ONKOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Karaciğer nakli cerrahisinde doktora yapıyor olmak

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Karaciğer nakli cerrahisinde doktora yapıyor olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ACİL TIP

PROFESÖR

1

 

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

AİLE HEKİMLİĞİ

DOÇENT

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

FELSEFE TARİHİ

PROFESÖR

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

YARDIMCI DOÇENT

3

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YAKINÇAĞ TARİHİ

PROFESÖR

1

Afganistan tarihi üzerine çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

DOÇENT

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

SİSTEMATİK FELSEFE

YARDIMCI DOÇENT

3

Etik alanında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİM

YÖNETİM BİLİMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

Kamuda yatırım yönetimi üzerine çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

YARDIMCI DOÇENT

3

Sosyal sermaye alanında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

SAYILSAL YÖNTEMLER

PROFESÖR

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE

MALİ İKTİSAT

YARDIMCI DOÇENT

3

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

PROFESÖR

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

ANALİTİK KİMYA

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

 

8798/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

Yayın Tarihi               : 10.10.2017

Başvuru Tarihi           : 10.10.2017

Son Başvuru Tarihi    : 24.10.2017

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalında doçentlik unvanını almış olup, roman ve hikaye edebi türleri üzerine çalışmaları olmak.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Makro iktisat alanında doçent olmak, Dış borç, kamu harcamaları ve ekonomik büyüme konularında çalışmaları olmak.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Sağlık çalışanlarında hepatit A enfeksiyonları ile ilgili çalışması ve viral hepatitle ilgili deneyimleri olmak.

4

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp fakültesi mezunu olmak ve toksikoloji alanında doktora yapmış olmak

5

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp fakültesi mezunu olmak ve tıbbi biyokimya uzmanı olmak.

6

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Çocuk ve Ruh Sağlığı Uzmanı olmak

7

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Onkoloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

5

1

Onkoloji uzmanı olmak

8

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Gastreoenteroloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

3

1

Gastreoenteroloji uzmanı olmak.

9

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk cerrahisi uzmanı olmak.

10

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Anatomi uzmanı olmak

11

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Koroner multidedektör BT anjiyografi ve iliyak arter anevrizma rüptürü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

12

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını makine mühendisliği bölümünde yapmış olmak ve yorulma konusunda bilimsel çalışmalar üretmiş olmak.

13

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Kaya mekaniği ve yeraltı yapıları konusunda çalışmalar ve nitelikli yayınlar yapmış olmak

14

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Kamu yönetiminde stratejik yönetim konusunda çalışmalar yapmış olmak

15

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Doktorasını havacılık yönetimi alanında yapmış olmak.

16

Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Üretim yönetimi ve pazarlama alanında doktora yapmış olup depolama ve satınalma kararları üzerine ve lojistik konusunda çalışmaları olmak

17

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Kinetik enerji holditch teoremi üzerine çalışmaları olmak.

8794/1-1


Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.

1 - İlan edilen Profesör kadrolarına başvuracakları adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 7 Adet Flash Bellek ile birlikte Rektörlük - Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 5 Adet Flash Bellek ile birlikte Rektörlük-Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve diplomalarını ekleyerek ilgili birime vermeleri gerekmektedir. Ayrıca hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren elektronik ortamda hazırlanmış 5 adet Flash bellek ise ilgili fakülte dekanlık veya yüksekokul müdürlüklerine, yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olunması halinde teslim edilecektir.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulacak jüri tarafından, ilgili programa ilişkin eğitim dilinde 20 dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.

5 - Adayların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.

6 - Tüm adayların Üniversitemiz Senatosu tarafından Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) kadroları için belirlenen şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar Üniversitemizin web sitesi, www.gantep.edu.tr/kriterler sayfasında görülebilir veya Personel Dairesi Başkanlığından sağlanabilir.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Patoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Yoğun Bakım alanında yan dal yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Onkolojisi alanında yan dal yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Yoğun Bakım için hemodinamik Monitorizasyon eğitimi almış olmak. YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği yükseköğretim kurulu başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puana sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Hastane ve Yoğun Bakım enfeksiyonları ile ilgili çalışmaları olmak. YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği yükseköğretim kurulu başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puana sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mekanik Anabilim Dalı

Doçent

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı

Doçent

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

Profesör

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tasavvuf Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ortodonti Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Gaziantep Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

Gaziantep Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Doçent

1

Gaziantep Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon Bölümü

Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Sivil Havacılık İşletmeciliği Bölümü

Sivil Havacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Uçak ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Gazetecilik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Nizip Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

Yardımcı Doçent

1

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İnşaat Bölümü

İnşaat Teknolojisi Pr.

Yardımcı Doçent

1

Araban Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik Bölümü

Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.

Yardımcı Doçent

1

Deney Hayvanları kullanım sertifikası FELASA C kategoride belgeye sahip olmak.

8779/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemeler ve/veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü Heyetleri tarafından mahallinde yapılan denetimler sonucunda 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri gereği ruhsat sahiplerine/üçüncü kişilere idari para cezaları uygulanmıştır. İdari para cezalarının yatırılması için ilgililerin Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunan son adreslerine gönderilen yazılar tebliğ edilememiştir.

Tahakkuk ettirilen idari para cezalarının tahsilinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun uygulanmasına dair Maliye Bakanlığı tarafından 12/05/2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 442 no’lu Tahsilat Genel Tebliği çerçevesinde işlemler yürütülecektir.

Uygulanan idarî para cezalarının 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “Bakanlıkça verilen idarî para cezaları ve tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.” hükmü gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulunulan Vergi Dairesine ödenmesi ve ödendiğine dair makbuzun bir nüshasının Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi gerektiği hususları ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

İli

Ruhsat Numarası

İdari Para Cezası Uygulanan Kişi/Kuruluşun Adı Soyadı/Unvanı

3213 Sayılı Maden Kanununun İlgili Maddeleri

Uygulanan İdari Para Cezası ile İlgili Makam Onayının Tarih ve Sayısı

Uygulanan İdari Para Cezası Tutarı (TL) veya Verilen Süre

1

ADANA

78406

SAFMETAL MAD. NAKL. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

2

ADIYAMAN

200804487

ALİMİNA MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

3

ADIYAMAN

200805247

MUSTAFA NAMLI

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

4

AFYONKARAHİSAR

81305

VESA MAD. TAŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

5

AFYONKARAHİSAR

201300071

NECATİ GÜR

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

6

AĞRI

201100765

ÖMER ÇİÇEK

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

7

ANKARA

41318

ANADOLU ENDÜSTRİ MİNERALLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

8

ANKARA

75185

MEHMET AKYÜZ

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

9

ANKARA

20057631

CEM İNŞ. HAFR. NAK. TAAH. VE TUR. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

10

ANKARA

200704629

NET-TAŞ HAFRİYAT MÜH. MAD. İNŞ. NAK. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

11

ANTALYA

20053683

SEDAT DEMİR

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

12

AYDIN

73486

MEHMET IŞIK

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

13

AYDIN

200806994

SEL MAD. NAK. TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

14

BALIKESİR

20056501

DİVAZ MADENCİLİK İNŞ. EMLAK NAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

15

BALIKESİR

74298

HATAY AKPINAR MADENCİLİK VE YAPI MAL SAN. VE TİC. A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

16

BALIKESİR

201100135

CENGİZ ERIŞIK

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

17

BOLU

200809806

YILMAZ SERCAN EREL

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

18

BİLECİK

77052

SEBAD TOPRAK İNŞ. GIDA. MAD. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

19

BURDUR

80600

AMR MADENCİLİK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

20

BURDUR

20069337

ADEM MAZI

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

21

BURDUR

20069510

CCG İÇ VE DIŞ TİC. BİLİŞİM A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

22

BURDUR

200610518

AK ALTIN MOB. GIDA TAR. İNŞ. MAD. TURZ. TEKS. KON. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

23

BURDUR

200700209

İMS KROM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

24

BURSA

75193

GÜVENLİ MAD. HAFR. NAKL. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

25

BURSA

81786

AZİZ BAYTEKİN

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

26

ÇANAKKALE

50793

GELİBOLU MİNERAL MADENCİLİK NAK. İNŞ. TUR. İT. İH. SAN. TİC. LTD.ŞTİ

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

27

ÇANAKKALE

200801677

TERRA MADEN ENERJİ KAY. YAPI TURZ. GÜBS. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

28

ÇORUM

200808086

CROWN MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

29

ÇORUM

200903697

SELEN YAZICI

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

30

DENİZLİ

70200

BAYKO MAD.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

31

DENİZLİ

82241

AMİFOX SÜSA MADENCİLİK ENERJİ NAKLİYE SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

32

DENİZLİ

20058670

YANO BAKIR İŞL. VE MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

33

DENİZLİ

200801883

HAVVA SAĞUN

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

34

DENİZLİ

200901729

PEDRA MADENCİLİK MERMER DIŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

35

DİYARBAKIR

20066394

FE CHROMIUM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

36

DİYARBAKIR

200804866

SARPKAYA MAD. TAŞ. İNŞ. OTO. AKARY. İST. ÜRT. İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

37

DİYARBAKIR

200806366

TEKNOMINING MAD. İNŞ. TURZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

38

EDİRNE

200711044

OREGOLD MADENCİLİK VE RAFİNERİ SAN. TİC. A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

39

ELAZIĞ

43464

EVREKA MAD. ASİL METALLER İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

40

ELAZIĞ

20050425

TAŞKIN KADİR METİN

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

41

ELAZIĞ

20052684

ERSEM MÜH. NAK. MAD. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

42

ELAZIĞ

200707540

BEDRİ AYDIN

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

43

ERZURUM

200707514

İMA MADENCİLİK İŞLET. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

44

ERZURUM

201001575

DEMSU MAD. İNŞ. NAK. VE TİC. A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

45

ESKİŞEHİR

201300076

NECATİ GÜR

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

46

GAZİANTEP

51405

ALMİN MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

47

GAZİANTEP

69712

MÜFTÜOĞLU MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

48

GAZİANTEP

20050047

CANDEMİR NAK. HARF. PET. ÜR. TURZ. İŞL. İNŞ. VE MAD. ÜR. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

49

GAZİANTEP

20055824

CANDEMİR NAK. HARF. PET. ÜR. TURZ. İŞL. İNŞ. VE MAD. ÜR. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

50

GAZİANTEP

200804397

OKAR MADENCİLİK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

51

GÜMÜŞHANE

50901

ŞENER SAĞLAM

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

52

GÜMÜŞHANE

20056397

AVLİYANA MADEN ÜRETİM VE DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

53

HAKKARİ

20069167

HASAN ÜMİT

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

54

HATAY

200705850

DÖRTTAŞ MAD. HAZ. BET. TAŞ OCAĞI NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

55

HATAY

200710940

GÖKDERE MAD. ÜRT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

56

HATAY

200901417

ALTİS İÇ VE DIŞ TİC. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

57

HATAY

67137

HATAY GENÇ MADENCİLİK NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

58

ISPARTA

74368

ANADOLU CEVHER MADENCİLİK TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

59

MERSİN

200810772

ROYAL AKC MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

60

İSTANBUL

76794

MEHMET KÜÇÜKDOĞRU

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

61

İSTANBUL

20054140

MEHMET AKYÜZ

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

62

İSTANBUL

20054256

NESİL MADEN İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

63

İZMİR

64918

ABDULLAH ŞENTÜRK

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

64

İZMİR

20054631

HİKMET MÜLAYİM

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

65

İZMİR

200800747

YELEN İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

66

İZMİR

20054911

SAHRA NAKLİYE MADENCİLİK İNŞ. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

67

KARS

200806070

TEMEL DAŞ

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

68

KASTAMONU

62845

MANAS GRUP TEKNOLOJİ MAD. TEM. İNŞ. TAR. GIDA HAYV. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

69

KAYSERİ

70168

POSTALLI TURİZM SEY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

70

KAYSERİ

200808671

DEVELİ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

71

KAYSERİ

200906529

BESA MAD. İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

72

KOCAELİ

79592

ALİ ALTUNER

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

73

KOCAELİ

200904469

STONEX MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

74

KONYA

79051

MUHAMMED VURAL

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

75

KONYA

200705939

AHMET FİKRET SAYAR

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

76

KONYA

200711320

KARİA MADENCİLİK MÜH NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

77

KÜTAHYA

60304

RECEP ÇELİK

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

78

KÜTAHYA

20051319

DER-KA MAD. NAKL. İNŞ. TAAH. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

79

KÜTAHYA

20054460

DER-KA MAD. NAKL. İNŞ. TAAH. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

80

KÜTAHYA

20057592

DER-KA MAD. NAKL. İNŞ. TAAH. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

81

KÜTAHYA

200810593

İRFAN PAZARKÖYLÜ

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

82

KAHRAMANMARAŞ

68843

KAFKAS NAK. VE MADEN SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

83

KAHRAMANMARAŞ

81429

TUANA MADENCİLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

84

KAHRAMANMARAŞ

20052944

MEHMET DOĞAN VARAT

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

85

KAHRAMANMARAŞ

20054977

BİO-DEMİR MAD. İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

86

KAHRAMANMARAŞ

20056953

NECMİ ALPAY-KROMİTAL MADENCİLİK VE PAZARLAMA

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

87

KAHRAMANMARAŞ

20065074

KUBİLAY UNCU

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

88

KAHRAMANMARAŞ

200707025

YÜKSELEN-GRUP İNŞ. PET. NAK. TAR. HAY. MAD. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

89

KAHRAMANMARAŞ

200809330

HOSTAŞ MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde

1. Fıkra

25.05.2016-806311

21.116,00

90

MUĞLA

20050060

MARMARA YATIRIM VE MAD. İNŞ. VE TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde