10 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30206

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


MODÜLER GÖRÜNTÜLEME VE EKİPMANLARI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


İZOTERMAL TİTRASYON KALORİMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


2. EKİP DOKTORLARI, 3. FLEBOTOMİ PERSONELİ, 10. KAN BAĞIŞÇISI KAZANIMI PERSONELİ, 1. HEMOVİJİLANS BİRİM YÖNETİCİLERİ EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


KARAMUKLU MAH. 30 ADA 140 PARSEL KAT KARŞILIĞI KONUT VE SOSYAL TESİS ALANI İNŞAATI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çerkeş Belediyesinden:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SU CEKETİ HAM SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


LALAHAN-IRMAK ARASI 60 KG/M'LİK RAYLARA 450 ADET GERİLİMİ ALINARAK ALÜMÜNOTERMİT KAYNAĞI YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


9 ADET MUHTELİF TEZGAH SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: ZONGULDAK


FELAKET KURTARMA MERKEZİ İÇİN BİLİŞİM ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 ADET PRIME (3*600 KVA SENKRON) DİZEL JENERATÖR SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


11 KALEM KİT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


TTK İHTİYACI OLARAK DİK MİLLİ KADEMELİ TİP POMPA 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ UHDESİNDEKİ MADEN OCAĞI ATIĞI (CÜRUF) SATIŞ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN KOCATEPE YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ KAPISI YENİLENMESİ VE PEYZAJ YAPILMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programda bulunan muhtelif taşınmazlar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

İhaleye Konu Taşınmaz

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi, 42 ada, 81 parseldeki 32.923 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000.000

1000

15.11.2017

İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi, 34 ada, 13 parseldeki 20.800 m2 yüzölçümlü taşınmaz

   500.000

  500

15.11.2017

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde birden fazla Teklif Sahibi’nden teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhalelere gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Yatırım fonları ise sadece bir Ortak Girişim Grubu içinde yer alabilirler. Ortak Girişim Grubu üyelerinin tamamı yatırım fonu olamaz. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım dokümanı almak için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.

6 - İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin

• T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 4000 0100 1745 3877 5661 5738 No’lu

• T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesi nezdindeki TR 2200 0150 0158 0072 8755 0667 No’lu

• T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 No’lu

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta Teklif Sahibi’nin ismi (Teklif Sahibi’nin Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınacağı belirtilecektir.

7 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden önce duyurulacaktır.

8 - İhalelere konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

10 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA/TÜRKİYE

Tel: 312/585 83 40, Faks: 312/585 83 07

www.oib.gov.tr

8816/1-1


MODÜLER GÖRÜNTÜLEME VE EKİPMANLARI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

1 Adet Modüler Görüntüleme ve Ekipmanları Sistemi alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2017/492606

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkail/Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası      :  (342)360 11 85- (342)360 17 01

c) Elektronik posta adresi          :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)           :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet

b) Teslim [yeri/yerleri]               :  Gaziantep Üniversitesi proje yürütücüsünün göstereceği yere

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :  Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati                        :  02/11/2017 Perşembe günü saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’dan görülebilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100 (Yüz) Türk Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler..

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8766/1-1


İZOTERMAL TİTRASYON KALORİMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Cihazların alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2017/4498364

1 - İdarenin:

a) Adı                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

b) Adres                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Gençlik Caddesi No: 12   35040 Bornova/İZMİR

c) Telefon                               :  232 311 4270 - 4274

ç) Belgegeçer                          :  232 311 4322

d) E- posta                              :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                     :  1 ADET İZOTERMAL TİTRASYON KALORİMETRE CİHAZI ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Laboratuvar Cihazı Alımları-1 Adet İzotermal Titrasyon cihazı Alımı

c) Teslim Yeri                         :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Merkezi Araştırma Test Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                      :  150 (Yüzelli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu (Gençlik Caddesi No: 12   35040 Bornova/İZMİR)

b) Tarihi ve Saati                    :  20/10/2017 Cuma günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Gençlik Caddesi No: 12 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

8818/1-1


SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı tarafından orta gerilim ve alçak gerilim abonesi olan ve serbest tüketici belgesi almaya hak kazanan Türk Kızılayı birimlerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi serbest piyasadan tam tedarik esasına göre günün her saatinde kesintisiz olarak kapalı zarf ile teklif almak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar en az 285.000,00 TL tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 02.11.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 03.11.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8811/1-1


2. EKİP DOKTORLARI, 3. FLEBOTOMİ PERSONELİ, 10. KAN BAĞIŞÇISI KAZANIMI PERSONELİ, 1. HEMOVİJİLANS BİRİM YÖNETİCİLERİ EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezinin ihtiyacı için “2. Ekip Doktorları, 3. Flebotomi Personeli, 10. Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli, 1. Hemovijilans Birim Yöneticileri Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları” hizmet alımı, İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 01.11.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 01.11.2017 günü saat 15:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8812/1-1


KARAMUKLU MAH. 30 ADA 140 PARSEL KAT KARŞILIĞI KONUT VE SOSYAL TESİS ALANI İNŞAATI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çerkeş Belediyesinden:

İHALE MAKAMI:

Çerkeş Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

İDARENİN:

a) Adresi                                                   :  Hükümet Cad. No: 60 ÇERKEŞ/ÇANKIRI

b) Telefon ve faks numarası                      :  376-7661012 - 376-7662825

c) Elektronik Posta Adresi                        :  cerkesbelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği yer    :  Hükümet Cad. No: 60 Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ÇERKEŞ/ÇANKIRI

d) İlgili personelin adı, soyadı ve unvanı   :  Ramazan GÖKTEPE Fen İşleri Müdürü

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

İli/İlçesi                                                     :  Çankırı/Çerkeş

Mahallesi                                                   :  Karamuklu

Ada                                                           :  30

Parsel                                                        :  140

Yüz Ölçümü                                              :  1588 m2

İmar Durumu                                            :  H=Z+3 Kat

Toplam İnşaat Alanı                                  :  3037,70 m2

İhale tarihi ve saati                                     :  19.10.2017 Saat: 10.00

İşe başlama tarihi                                       :  Sözleşmenin idarece tescil edildiği günden itibaren en geç 5(beş) gün içinde yer teslimi yapılacaktır. Ruhsat alındıktan sonra işe başlanacaktır.

İşin süresi                                                  :  İşin tamamı 30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Muhammen Bedeli                                    :  2.800.000,00 TL

Geçici Teminat                                          :       84.000,00 TL

İHALENİN YAPILACAĞI YER:

Yukarıda belirtilen taşınmaz için uygulama projesi, idari ve teknik şartname hükümlerine uygun olarak; 19.10.2017. tarihinde ve saat 10.00’da Çankırı/Çerkeş Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) sureti ile Kat Karşılığı İhalesi yapılacaktır.

İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:

İhale dokümanı, idarenin adresinde ücretsiz görülebilir ve 250 TL (ikiyüzelliTürk Lirası) karşılığı Doküman Bedeli Çerkeş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılarak satın alınabilir.

1 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat Mektubu

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnamedeki örneğine uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi

f) İdari şartname 7. Madde (h) ve (i) bentlerinde belirtilen, Ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge

g) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren Banka Referans Mektubu

h) İdari şartnamede belirtilen şartlarda Mali Durum Bildirisi ve belgelerini

i) Yapı Araçları Taahhütnamesini

j) Teknik Personel Taahhütnamesini

k) Biten ve devam eden İşler Bildirisi ve belgelerini

l) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri

m) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını

n) İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler

o) İhale dokümanı dosya alındı belgesinin aslı

2 - Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler:

Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan (B) Üst Yapı (Bina Grubu işlerden III. Gruptaki işler benzer işlere denk sayılacaktır. Bu ihale kapsamında; onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSİ veya MİMARLIK diplomasıdır.

İsteklinin, Yapım işleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %50’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili iş deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Benzer iş bitirme belgelerinin aslı ile sureti İDARE tarafından görülüp sureti kontrol edilip imzalandıktan sonra iade edilecektir.

3 - İstekliler tekliflerini, şekli ve içeriği şartnamede asgarisi belirtilen Belediye ye kalacak payları dikkate alarak bunun üzerinden artırmak suretiyle maddi (nakti) ve/veya bağımsız bölüm şeklinde teklifte bulunacaktır.

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

7 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8796/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler, iç ve dış piyasadan teknik şartnamesine uygun olarak ve Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTAR

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

MALZEMENİN GRUBU

Dar Mekanizma

500.000

adet

Teknik Şartname

31.10.2017

Geniş Mekanizma

1.500.000

adet

Teknik Şartname

31.10.2017

Sırt Halkası

2.500.000

adet

Teknik Şartname

31.10.2017

Sıkıştırma Elemanı (Kompresör)

2.400.000

adet

Teknik Şartname

31.10.2017

Rado

4.500.000

adet

Teknik Şartname

31.10.2017

Pim (Perçin)

9.000.000

adet

Teknik Şartname

31.10.2017

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a. İstekliler, ihale evraklarını Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III No.lu Satınalma Daire Başkanlığından veya Ofisimize ait İnternet sitesinden görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için 130,00 TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahütname ve ticari şartnamenin 5. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhaleye iştirak eden Firmalar, teklifleri ile birlikte Dar ve Geniş mekanizmalardan (aksesuarları ile birlikte) 2.500’er takım numune verecektir. Teklif mektuplarının dış zarfları son teklif verme günü saat 14.00’de açılacak olup, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numuneleri teknik şartnamesine ve kullanım amacına uygunluk açısından incelenecektir.

Numunelerin gerek teknik şartnameye uygunluk açısından incelemesinde ve gerekse Klasör İmal Makinesinde kullanılmaya elverişlilik bakımından İstanbul Basım İşletme Müdürlüğümüzde yapılacak denemelerde numune ile ilgili teklif sahibi firma yetkilileri de hazır bulunacaklardır. Deneme ve inceleme sonuçları düzenlenecek tutanağa açıkça yazılacak ve bu tutanak deneme ve inceleme çalışmalarında hazır bulunan firma yetkilileri tarafından da mutlaka imzalanacaktır.

Numuneleri teknik şartnamesine ve kullanma amacına uygun bulunan firmaların fiyatla ilgili iç zarfları firmalara bildirilecek gün ve saatte açılacak, numunesi uygun bulunmayan firmaların fiyatla ilgili iç zarfları ise açılmadan firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulanacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para birimi cinsinden verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8815/1/1-1

—————

BY DIRECTORATE GENERAL OF STATE SUPPLY OFFICE

The commodities mentioned below shall be purchased from domestic and foreign markets through open procedure, in accordance with the stipulations of the commercial and technical specifications and additional conditions concerning the tender.

 

COMMODITY

QUANTITY (pcs.)

BASIS OF PURCHASING

BIDDING DEADLINE

Narrow Lever Arch Mechanisms

   500.000

Technical Specification

31.10.2017

Broad Lever Arch Mechanisms

1.500.000

Technical Specification

31.10.2017

Finger Hole Rings

2.500.000

Technical Specification

31.10.2017

Compressors

2.400.000

Technical Specification

31.10.2017

Rado Eyelets

4.500.000

Technical Specification

31.10.2017

Rivets (pin)

9.000.000

Technical Specification

31.10.2017

 

1 - THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS SHOWN ON THE ADDITIONAL SHEET FOR COMMERCIAL SPECIFICATION.

a) For the aim of getting information, the tenderers can obtain the tender documents from Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı (3rd Purchasing Department of Directorate General of State Supply Office) or from our Office’s website. However, the tenderers to submit a proposal for the bid should make the payment of tender document price (130.-TL) to any of our Office’s cashiers or our Office’s bank accounts.

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be added to the tender documents and put into the outer envelope. The original of the receipt shall be returned to the tenderer after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the order, the price of tender documents shall be returned to the tenderers.

2 - The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. In addition to the inner envelope, the outer envelope shall also contain the letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted, the documents specified in the article 5 of the commercial specification, and the documents stated in the Additional Conditions.

3 - The bids must reach or be submitted to “III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı” at our Headquarters latest by 12:00 a.m. on the mentioned date. Bids submitted after this time shall not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail.

4 - The bidders to participate in the tender shall give 2.500 sets of samples from both wide and narrow mechanisms (with accessories) together with their bids. Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 on the bidding deadline. The samples provided by the bidders who present a full set of documents shall be inspected in accordance with technical specifications and in respect of usage purpose.

The authorities of the bidders shall be ready at our İstanbul Printing House Directorate while the samples are both inspected in accordance with technical specification, and tested on file manufacturing machine for usage purpose. The results of inspections and tests shall clearly be recorded in writing and these written records shall also be undersigned by the bidder authorities participating in these trial and inspection works.

The inner envelopes of the bidders whose samples are found in compliance with technical specification and usage purpose shall be opened in the date and time to be announced to the bidders. Those whose samples are not found in compliance with the requirements shall be returned without opening with all the other documents and samples. If required, bidders shall be cautioned and urged for inspection in terms of financial and technical sufficiency.

5 - The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into consideration.

6 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the date on which the inner envelopes are opened in accordance with article 7 of commercial specification concerning this tender.

7 - Bidders shall submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months as of the bidding deadline, in same the currency of their offers, at a rate to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they will submit.

8 - This tender is exempt from Public Procurement Law in accordance with the paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to tender, to partially tender the mentioned supplies or to award the tender to whomever it may please.

To be announced to all candidates.

8815/2/1-1


SU CEKETİ HAM SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/498615

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi      :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı                    :  1440 adet su ceketi ham teknik şartname ve teknik resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  25.10.2017 - 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 25.10.2017 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8761/1-1


LALAHAN-IRMAK ARASI 60 KG/M'LİK RAYLARA 450 ADET GERİLİMİ ALINARAK ALÜMÜNOTERMİT KAYNAĞI YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                        :  2017/498266

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi      :  basrimeletli@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu mal veya

     hizmetin adı ve süresi        :  TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ LALAHAN-IRMAK ARASI 60 KG/M'LİK RAYLARA 450 ADET GERİLİMİ ALINARAK ALÜMÜNOTERMİT KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhalenin Saati                     :  07/11/2017 Salı günü, saat 10:00

4 - İhalenin yapılacağı adres   :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 07/11/2017 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8712/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1

E.L.İ Müdürlüğüne ait (290 adet makinenin) ağır iş makinası, ağır iş kamyonları ve hafif vasıtalarda bulunan klimaların arıza, bakım, montaj ve parça değişimi işi hizmet alımı işi

2017-498641

2017-1816

24.10.2017

14:00

365 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                              :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma / MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3(g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8793/1-1


9 ADET MUHTELİF TEZGAH SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ZONGULDAK

1 - Kurumumuzda mevcut 9 adet muhtelif tezgah satılacaktır.

2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Tarihi

Saati

İhale bedeli TL

Torna tezgahı 1971 USA Lodge

1 Ad.

26.10.2017

15.00

1.500,00

Torna tezgahı 1976 Butler

1 Ad.

26.10.2017

15.00

20.000,00

Torna tezgahı 1965 Çekoslavak Tos

1 Ad.

26.10.2017

15.00

13.000,00

Torna tezgahı 1977 Bimak E 400 C

1 Ad.

26.10.2017

15.00

1.500,00

Taşlama tezgahı 1973 Rus silindirik taşlama

1 ad.

26.10.2017

15.00

13.000,00

Freze tezgahı 1973 Alman Üniversal

1 Ad.

26.10.2017

15.00

1.000,00

Freze tezgahı 1972 USA Cincinati (Üniversal)

1 Ad.

26.10.2017

15.00

15.000,00

Matkap 1977 Türk Şahinler

1 Ad.

26.10.2017

15.00

1.500,00

Profil bükme 1972

1 Ad.

26.10.2017

15.00

10.000,00

 

3 - Teklif zarfları ihale günü saat 15.00’e kadar Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. maddesinde yer alan belgeleri teklif zarflarına koymaları gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00’de Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığında açılacaktır.

6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.

7 - Şartnameler Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığından, Ankara’da TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinden temin edilebilir.

8 - Kurumumuz 2886 nolu Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8764/1-1


FELAKET KURTARMA MERKEZİ İÇİN BİLİŞİM ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Felaket Kurtarım Merkezi Bilişim Malzemelerinden “Veri Depolama Sanallaştırma Birimleri’nin ve Flash Tabanlı Veri Depolama Sistemi’nin IBM Markası, San Direktörlerinin Brocade Markası, Yedekleme Yazılımı’nın Veeam Markası, Sanallaştırma Yazılımı’nın VMware markası” ve teknik şartnamesine diğer ürünlerin ise Teknik Şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, Felaket Kurtarım Merkezi Bilişim Malzemelerinden “Veri Depolama Sanallaştırma Birimleri’nin ve Flash Tabanlı Veri Depolama Sistemi’nin IBM Markasına, San Direktörlerinin Brocade Markasına, Yedekleme Yazılımı’nın Veeam Markasına, Sanallaştırma Yazılımı’nın VMware Markasına” ve teknik şartnamesine, diğer ürünlerin ise Teknik Şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 18/10/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8777/1-1


2 ADET PRIME (3*600 KVA SENKRON) DİZEL JENERATÖR SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü ihtiyacı 2 adet prime (3*600 kva senkron) dizel jeneratör seti ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve kuruluşça talep edilen Perkins marka motora sahip Aksa veya Teksan markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 19/10/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve kuruluşça talep edilen Perkins marka motora sahip Aksa veya Teksan markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8778/1-1


11 KALEM KİT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

11 Kalem Kit alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/498612

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  11 Kalem Kit Alımı

 

1

Agencourt AMPure XP,60 L

1 adet

2

E-Gel® SizeSelect™ Gels,2%

1 adet

3

Ion Library Quantiştation Kit

1 adet

4

Ion PGM™ Enrichment Beads

1 adet

5

Ion PGM™ Hi-Q™ OT2 Kit

1 adet

6

Ion PGM™ Hi-Q™ Wash 2 Boole Kit

1 adet

7

Ion PGM™ Hi-Q™ Sequencing Kit

1 adet

8

Ion Sphere™ Quality Control Kit

1 adet

9

Ion Xpress Barcode Adapters 1-6 Kit

1 adet

10

Ion Xpress Plus Fragment Library Kit (14 adet)

7 adet

11

Ion 314™ Chip Kit v2 BC

1 adet

 

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  16.10.2017 Pazartesi günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 16.10.2017 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8797/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK DİK MİLLİ KADEMELİ TİP POMPA 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat)   Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i                  :        Malzemenin Cinsi                                                          Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Dik Milli Kademeli Tip Pompa                                       1 Kalem (2 Adet)

b) Teslim yeri                                      :  Yerli yükleniciler için: TTK Kozlu TİM İş Sahası

                                                               Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                    :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 180 takvim günüdür.

                                                               Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 180 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  08.11.2017 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                        :  936-TTK/1552

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

- Bu ihaleye katılacak olan firmalar, elektro-pompa grubu için; Komple pompa sistemine ya da elektrikle çalışan ve elektrik ileten tüm ünitelerin (elektrik motorları, kablolar, kablo giriş-çıkış glenleri ve bağlantı elemanları vb. gibi teçhizat) Grup-1 metan gazlı ortamda çalışmaya uygun antigrizu vasfında olduğu ve böyle imal edildiğine dair akredite kuruluştan alınmış ATEX sertifikasını teklifle ya da teslimatla birlikte verilecektir. Bu durum teknik şartname cevaplarında belirtilecektir.

- Belgeler İdari Şartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak vereceklerdir. Bu belgeleri bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

k) İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 08.11.2017 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8763/1-1


NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ UHDESİNDEKİ MADEN OCAĞI ATIĞI (CÜRUF) SATIŞ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Maden Kanununun 36. maddesinin 2. fıkrası gereğince aşağıda yeri, miktarı ve koordinat bilgileri belirtilen Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İli                               :  Niğde

İlçesi                          :  Ulukışla

Köyü                          :  Gümüşköy

Malzemenin niteliği    :  Cüruf

Alan (hektar)              :  Poligon-1: 3,09       Poligon-2: 0,56       Toplam: 3,65

Miktarı (m3/ton)         :  56250 m3 = 225000 ton

 

Poligon No - 1

Sağa Y

Yukarı X

Poligon No - 2

Sağa Y

Yukarı X

1

376494

4150152

1

376472

4150124

2

376502

4150171

2

376501

4150083

3

376534

4150241

3

376507

4150063

4

376546

4150278

4

376474

4150050

5

376544

4150321

5

376428

4150042

6

376554

4150378

6

376424

4150059

7

376563

4150340

7

376418

4150072

8

376577

4150388

8

376402

4150094

9

376599

4150395

9

376435

4150119

10

376620

4150389

 

 

 

11

376637

4150372

 

 

 

12

376679

4150366

 

 

 

13

376674

4150336

 

 

 

14

376663

4150271

 

 

 

15

376652

4150186

 

 

 

16

376636

4150185

 

 

 

17

376633

4150161

 

 

 

18

376618

4150134

 

 

 

19

376582

4150146

 

 

 

20

376568

4150151

 

 

 

21

376542

4150134

 

 

 

22

376523

4150141

 

 

 

 

Satışı yapılacak Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) tahmini bedeli 2.925.000,00.-TL+ KDV (İdareye ödenecek Bedel) olup, geçici teminat tahmini bedelin %3'ü 87.750,00.-TL dir.

İhale 25.10.2017 Çarşamba günü saat 11.00’de Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE ) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 1.000,00.-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 25.10.2017 Çarşamba saat 11.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

1 - Kanuni ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

2 - Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

7 - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,

8 - Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 87.750,00.-TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı),

9 - İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00.-TL’lik banka makbuzu,

10 - İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,

11 - Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,

12 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

8743/1-1


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN KOCATEPE YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ KAPISI YENİLENMESİ VE PEYZAJ YAPILMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün Kocatepe Yerleşkesi Giriş Kapısının Yenilenmesi ve Peyzaj Düzenlemesi işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Pazarlama Satış Ofisinden veya “Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR” adresindeki Koordinatörlüğümüzden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 01 KASIM 2017 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 01 KASIM 2017 günü saat 14:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8791/1-1