9 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30205

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


MUHTELİF ÖLÇÜLERDE 179 ADET LED IŞIKLI YÖNLENDİRME LEVHASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:


MUHTELİF VİNÇ TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


MÜLKİYETİ TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 14 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:       


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atelye Müdürlüğünde bulunan DE 2400, DE 33000, DE 36000 tipi lokomotifler ile DMU 30000 tipi tren setleri üzerinde bulunan ATS (Otomatik Tren Durdurma Sistemi) + GPS Navigasyon (Araç Takip) sistemlerinin (50) adet (±%20) teknik şartnamesine göre bakım ve onarım hizmet alım işi satın alınacaktır.

İhale Kayıt No                           :  2017/489824

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44

c) Elektronik Posta Adresi         :  afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atelye Müdürlüğünde bulunan DE 2400, DE 33000, DE 36000 tipi lokomotifler ile DMU 30000 tipi tren setleri üzerinde bulunan ATS (Otomatik Tren Durdurma Sistemi) + GPS Navigasyon (Araç Takip) sistemlerinin (50) adet (± %20) teknik şartnamesine tamir ve bakım yapılması hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 20/10/2017 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8744/1-1


MUHTELİF ÖLÇÜLERDE 179 ADET LED IŞIKLI YÖNLENDİRME LEVHASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

Muhtelif Ölçülerde 179 Adet Led Işıklı Yönlendirme Levhası Alımı Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Dosya Numarası                  :  2017/50

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32    06330 - Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  0 312 204 28 46

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  Isa.TARHAN@dhmi.gov.tr

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Muhtelif Ölçülerde 179 Adet Led Işıklı Yönlendirme Levhası Alımı

b) Teslim yeri                               :  Amasya Merzifon Havalimanı Müdürlüğü Deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 120 (yüzyirmi) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06330-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  20/11/2017 Pazartesi günü saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen bedelin % 5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak ekte örneği sunulan belgelerin verilmesi zorunludur. Bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. Ortak girişimlerde, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş Deneyim Belgeleri:

İstekliler teklif edecekleri bedelin en az % 40’ı (kırk) oranında son beş yıl içinde tek bir sözleşme ile iş yapmış olduğunu gösteren iş deneyim belgesi verecektir.

Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:

Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

- İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeleri,

- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri,

- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini,

- İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesini veya teknolojik ürün deneyim belgesini, teklif evrakları ile birlikte verecektir.

- İstekliler teklif edecekleri LED ışıklı yönlendirme panolarının ilgili ICAO Annex-14 ve / veya FAA standartlarına uygun olduğunu ve/veya IEC/EN standardına uygunluğunu belgelendirecektir. Bu belgeler teklifle birlikte sunulacaktır.

- İstekliler teklif edecekleri izolasyon trafoları için TSE ve/veya IEC/EN 61823 standart belgesini teklifle birlikte ibraz edeceklerdir.

4.4- Bu ihalede tek sözleşmeye bağlı olarak;

Bu ihalede benzer iş olarak alıma ait malzemeler veya ICAO standartlarında pist ve taksiyolu aydınlatma malzemelerinin (armatürler, sabit akım regülatörler vb.) satışı ve/veya imalatı yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliler lehine %14 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanı İhale dokümanının görülebileceği yer: Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:32 06330-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği zemin kat Z-138 nolu oda adresinde görülebilir ve 150,00 TL (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 20/11/2017 Pazartesi günü saat 11:00’e kadar İhale dokümanının görülebileceği yer: Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:32 06330-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği zemin kat Z-138 nolu oda’ya verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

8714/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz M.K.P. Mahallesinde, tapunun 1265 ada 1 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) zemin katında bulunan;

1.1-   224 m2 (Zemin 110 m2 – Asma Kat 114 m2)              2 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.2-   199 m2 (Zemin   91 m2 – Asma Kat 108 m2)              3 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.3-   245 m2 (Zemin 141 m2 – Asma Kat 104 m2)              4 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.4-   263 m2 (Zemin 160 m2 – Asma Kat 103 m2)              5 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.5-   256 m2 (Zemin 148 m2 – Asma Kat 108 m2)              6 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.6-   262 m2 (Zemin 152 m2 – Asma Kat 110 m2)              7 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.7-   224 m2 (Zemin 114 m2 – Asma Kat 110 m2)              8 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.8-   219 m2 (Zemin 110 m2 – Asma Kat 109 m2)              9 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.9-   287 m2 (Zemin 183 m2 – Asma Kat 104 m2)            10 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.10- 269 m2 (Zemin 165 m2 – Asma Kat 104 m2)            11 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.11- 216 m2 (Zemin 108 m2 – Asma Kat 108 m2)            12 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.12- 224 m2 (Zemin 110 m2 – Asma Kat 114 m2)            13 Nolu Bağımsız Bölüm;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - Şartname ve ekleri Strateji Geliştirme ve Gelir Takip Müdürlüğü’nden, her bir bağımsız bölüm için 500,00-TL bedelle satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen bağımsız bölüm satışları ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalelerinin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Strateji Geliştirme ve Gelir Takip Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - İhaleler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No: 6 Kat: 3 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Meclis Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif (arttırma) usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 

S.N.

Bağımsız Bölüm No

Muhammen Satış Bedeli (KDV Hariç)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

1

2 Nolu Bağımsız Bölüm

2.330.000,00-TL

69.900,00-TL

19/10/2017

13:30

2

3 Nolu Bağımsız Bölüm

1.600.000,00-TL

48.000,00-TL

19/10/2017

14:00

3

4 Nolu Bağımsız Bölüm

1.970.000,00-TL

59.100,00-TL

19/10/2017

14:30

4

5 Nolu Bağımsız Bölüm

2.115.000,00-TL

63.450,00-TL

19/10/2017

15:00

5

6 Nolu Bağımsız Bölüm

2.060.000,00-TL

61.800,00-TL

19/10/2017

15:30

6

7 Nolu Bağımsız Bölüm

2.460.000,00-TL

73.800,00-TL

19/10/2017

16:00

7

8 Nolu Bağımsız Bölüm

2.160.000,00-TL

64.800,00-TL

20/10/2017

13:30

8

9 Nolu Bağımsız Bölüm

1.760.000,00-TL

52.800,00-TL

20/10/2017

14:00

9

10 Nolu Bağımsız Bölüm

2.310.000,00-TL

69.300,00-TL

20/10/2017

14:30

10

11 Nolu Bağımsız Bölüm

2.165.000,00-TL

64.950,00-TL

20/10/2017

15:00

11

12 Nolu Bağımsız Bölüm

1.735.000,00-TL

52.050,00-TL

20/10/2017

15:30

12

13 Nolu Bağımsız Bölüm

2.330.000,00-TL

69.900,00-TL

20/10/2017

16:00

 

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLER :

• İkametgah Belgesi.

• Nüfus Kayıt Örneği.

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

TÜZEL KİŞİLER :

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

M.K.Paşa Mah. Plevne Cad. NO:6 Fatsa/ ORDU

Tel    : 0452 423 63 00

Fax   : 0452 423 63 09

8707/1-1


MUHTELİF VİNÇ TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Muhtelif vinç temini 4734 Sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/490251

Dosya No                                  :  1724526

1 - İdarenin

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 125   67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)  Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif vinç temini:3 adet

b) Teslim yeri                            :  İlgili birim ambarları ve iş sahaları/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 5 tonluk tek kiriş gezer vinç ve 2 tonluk pergel vinç 75 takvim günü 5 tonluk elektrikli monoray vinç 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  18.10.2017 Çarşamba günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Vinçler ve halatlar için TSE belgeleri

4.2.2. Soru formları cevapları.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 18.10.2017 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8752/1-1


MÜLKİYETİ TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 14 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:           

1 - Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait;

a) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 507,24 m² miktarlı 1700 Ada, 38 No.lu Parselde kayıtlı, 2364/50724 hisse oranı tutarı olan, 23,64 m² taşınmazın satışı (Üzerinde bina mevcut olup, zeminde hisse bulunmaktadır.)

b) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 240,11 m² miktarlı 1701 Ada, 35 No.lu Parselde kayıtlı, 1490/24011 hisse oranı tutarı olan, 14,90 m² taşınmazın satışı (Üzerinde bina mevcut olup, zemine hisse bulunmaktadır.)

c) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 401,87 m² miktarlı 1701 Ada, 36 No.lu Parselde kayıtlı, 830/40187 hisse oranı tutarı olan, 8,30 m² taşınmazın satışı (Üzerinde bina mevcut olup, zemine hisse bulunmaktadır.)

ç) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 475,24 m² miktarlı 1701 Ada, 42 No.lu Parselde kayıtlı, 5844/47524 hisse oranı tutarı olan, 58,44 m² taşınmazın satışı (Üzerinde bina mevcut olup, zemine hisse bulunmaktadır.)

d) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 475,24 m² miktarlı 1701 Ada, 43 No.lu Parselde kayıtlı, 3976/43466 hisse oranı tutarı olan, 39,76 m² taşınmazın satışı (Üzerinde bina mevcut olup, zemine hisse bulunmaktadır. )

e) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 425,25 m² miktarlı 1701 Ada, 44 No.lu Parselde kayıtlı, 674/42525 hisse oranı tutarı olan, 6,74 m² taşınmazın satışı (Üzerinde bina mevcut olup, zemine hisse bulunmaktadır.)

f) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 847,93 m² miktarlı 1701 Ada, 53 No.lu Parselde kayıtlı, 829/84793 hisse oranı tutarı olan, 8,29 m² taşınmazın satışı (Üzerinde bina mevcut olup, zemine hisse bulunmaktadır.)

g) Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi, 233,00 m² miktarlı 111 Ada, 3 No.lu Parselin satışı (Boş Arsa olup, İşgalen Kullanılmaktadır.)

ğ) Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi, 182,00 m² miktarlı 111 Ada, 4 No.lu Parselin satışı (Boş Arsa olup İşgalen Kullanılmaktadır.)

h) Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi, 14,00 m² miktarlı 119 Ada, 12 No.lu Parselin satışı (Boş Arsa olup, İşgalen Kullanılmaktadır.)

ı) Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi, 2.269,64 m² miktarlı 475 Ada, 2 No.lu Parselin satışı (Boş Arsa olup, İşgalen Kullanılmaktadır.)

i) Bingöl İli, Genç İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 304,00 m² miktarlı 291 Ada, 27 No.lu Parselin satışı (Boş Arsa olup, İşgalen Kullanılmaktadır.)

j) Bingöl İli, Genç İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 150,00 m² miktarlı 291 Ada, 35 No.lu Parselin satışı (Boş Arsa olup, İşgalen Kullanılmaktadır.)

k) Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 418,44 m² miktarlı 158 Ada, 188 No.lu Parselin satışı (Üzerinde Bina ve yol mevcut olup, İşgalen Kullanılmaktadır.)

2 - Parsellerin İhale Günleri

- (k) harfinde belirtilen 158 Ada, 188 no.lu parselin ihalesi 25/10/2017 ÇARŞAMBA günü saat 14.00 den itibaren yapılacaktır,

- (g, ğ, h, ı, i, j) harflerinde belirtilen 111 Ada, 3 no.lu, 111 Ada, 4 no.lu, 119 Ada, 12 no.lu, 475 Ada, 2 no.lu, 291 Ada, 2 no.lu ve 291 Ada, 35 no.lu parsellerin ihalesi 27/10/2017 CUMA günü saat 14.00 den itibaren yapılacaktır,

- (a, b, c, ç) harflerinde belirtilen 1700 Ada, 38 no.lu, 1701 Ada, 35 no.lu, 1701 Ada, 36 no.lu, 1701 Ada, 42 no.lu, parselin ihalesi 31/10/2017 SALI günü saat 14.00 den itibaren yapılacaktır,

- (d, e, f) harflerinde belirtilen 1701 Ada, 43 no.lu, 1701 Ada, 44 ve 1701 Ada, 53 no.lu parsellerin ihalesi 01/11/2017 ÇARŞAMBA günü saat 14.00 den itibaren yapılacaktır,

Satış İhalesi TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Binasının 1 katında bulunan Toplantı Salonunda kapalı zarfla teklif almak ve “Pazarlık Usulü” ile görüşmeler yapmak suretiyle yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, İhale Pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - Yukarıdaki İhale Konusu Parsellerin Şartname Miktarı;

 

- Yukarıda belirtilen parsellerin şartname miktarı

250,00.-TL (İki yüz Türk Lirası)

 

4 - Yukarıdaki İhale Konusu Parsellerin Geçici Teminat Miktarı;

 

- 1700 Ada, 38 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

  2.000,00.-TL (İki Bin Türk lirası)

- 1701 Ada, 35 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

  1.500,00.-TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası)

- 1701 Ada, 36 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

     600,00.-TL (Altı Yüz Türk Lirası)

- 1701 Ada, 42 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

  4.200,00.-TL (Dört Bin İki Yüz Türk lirası)

- 1701 Ada, 43 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

  2.800,00.-TL (İki Bin Sekiz Yüz Türk Lirası)

- 1701 Ada, 44 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

     500,00.-TL (Beş Yüz Türk Lirası)

- 1701 Ada, 53 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

     600,00.-TL (Altı Yüz Türk Lirası)

- 111 Ada, 3 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

  6.000,00.-TL (Altı Bin Türk lirası)

- 111 Ada, 4 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

  5.000,00.-TL (Beş Bin Türk Lirası)

- 119 Ada, 12 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

     200,00.-TL (İki Yüz Türk Lirası)

- 475 Ada, 2 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

80.000,00.-TL (Seksen Bin Türk Lirası)

- 291 Ada, 27 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

  3.200,00.-TL (Üç Bin İki Yüz Türk Lirası)

- 291 Ada, 35 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

  5.500,00.-TL (Beş Bin Beş Yüz Türk Lirası)

- 158 Ada, 188 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

16.000,00.-TL (On Altı Bin Türk Lirası)

 

5 - Teklifler, Teknik Şartnamede belirtilen Gün ve Saate Kadar TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosuna (Özalper Mahallesi İstasyon Caddesi No: 2 Yeşilyurt/MALATYA) Bizzat elden teslim edilecektir. Teknik Şartnamede Belirlenen gün ve Saatten sonra ve posta ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - TCDD Genel Müdürlüğü İhale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD İhaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

7 - İhale dokümanları, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü (Özalper Mah. İstasyon Cad. No: 2 Yeşilyurt/MALATYA) veznesine veya Vakıflar Bankası Malatya Merkez Şubesindeki TR78 0001 5001 5800 7296 8130 62 No.lu IBAN numaralı hesabına Teknik Şartnamede Belirtilen ihale doküman bedelleri hangi parsele ait olduğu (……. İli, …….. İlçesi ………. Mahallesi …. Ada, …. Parsele ait Doküman Bedeli) belirtilmek suretiyle yatırılarak üstünde teklif sahibinin Adı veya Unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 5. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosundan temin edilebilir.

8533/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim

1

13 Kalem Rulman Alımı

496726

2017-1802

25.10.2017-14.00

45 Gün

2

38 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

496761

2017-1804

25.10.2017-15.00

90 Gün

3

17 Kalem Sanayi Gazları Dolumu

496776

2017-1806

25.10.2017-16.00

365 Gün

4

1 Adet Beton Köşk 36 KV Alımı

496788

2017-1803

26.10.2017-14.00

60Gün

5

2 Takım Hidrolik Güç Ünitesi Al.

496798

2017-1805

26.10.2017-15.00

60 Gün

6

19 Kalem Delici Yedeği Alımı

496808

2017-1807

26.10.2017-16.00

90 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

8701/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Tevsii II. Etap (347 Ha.) alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  I. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 44225 MALATYA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Tevsii II. Etap (347 Ha.) alanına ait yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, ve kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  MALATYA

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :  44.826.550 TL

f) Geçici Teminatı                      :  3.137.858,50 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  19/10/2017 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının I. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 44225 MALATYA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8621/2-2


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ            :  BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ         :  ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TARİHİ                                        :  19.10.2017

SAATİ                                         :  14:00

YERİ                                            :  Karacasu Bel. Düğ. Sal

 

Sıra No

Deposu

Cinsi

Boy (m)

Miktarı

Parti Sayısı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Adet

m3/Ster/K

1

Muhtelif

1.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

88

4

420,00

1.109,00

2

ÇAYDURT SD.

1.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

 

0

30

1

370,00

333,00

3

ORTAKIRAÇ SD.

1.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

40

2

450,00

540,00

4

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

500

17

350,00

5.252,00

5

ORTAKIRAÇ SD.

2.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk

 

0

300

10

300,00

2.700,00

6

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

 

0

753

13

300,00

6.777,00

7

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

352

11

370,00

3.907,00

8

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

 

0

464

7

320,00

4.454,00

9

ORTAKIRAÇ SD.

2.Sn. Sarıçam Maden Direk

 

0

90

3

190,00

513,00

10

BELKARAAĞAÇ SD.

3.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk

 

0

30

1

230,00

207,00

11

ORTAKIRAÇ SD.

3.Sn.Kb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

30

2

250,00

226,00

12

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk

 

0

75

2

240,00

540,00

13

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk

 

0

120

4

250,00

900,00

14

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk

 

0

50

2

230,00

345,00

15

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

1018

26

270,00

8.246,00

16

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk

 

0

1321

33

240,00

9.511,00

17

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

 

0

1970

35

260,00

15.366,00

18

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk

 

0

900

15

240,00

6.480,00

19

Muhtelif

3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

120

4

290,00

1.044,00

20

Muhtelif

3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

 

0

300

4

280,00

2.520,00

21

Muhtelif

Sarıçam Kağıtlık Odun (m3)

 

0

1070

37

180,00

5.778,00

22

Muhtelif

Karaçam Kağıtlık Odun (m3)

 

0

140

4

180,00

756,00

23

Muhtelif

Göknar Kağıtlık Odun (m3)

 

0

1600

33

180,00

8.640,00

 

TOPLAM

 

 

0

11361

270

6.390,00

86.144,00

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 270 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %10’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %7,2 vade faizi alınacaktır.

11 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık %1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Adres      :

Telefon    :  0 (374) 215 3740

Fax No    :  0 (374) 262 9610

8700/1-1