7 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30203

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İlinde faaliyet gösteren 364 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip RT Beton Çelik İnş. Malz. Test Lab. San. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin 2 nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin onikinci fıkrası gereği RT Beton Çelik İnş. Malz. Test Lab. San. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin ortakları olan Hakan AKGÜN ve Tahire AKGÜN’ün üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.08.2017 tarih ve 538/06 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 03.10.2017 tarih ve 23941 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8720/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.10.2017 Karar No: 7051

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ          :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86, 06100 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  25.08.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                            :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ                 :  TPO/H

• KAPSADIĞI İL                  :  Siirt

• KAPSADIĞI İLÇE             :  Baykan

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  3.159 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :  ARİ/TPO/822

• BAŞLANGIÇ TARİHİ       :  02.10.1967

• VERİLİŞ TARİHİ               :  02.10.1967

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda saha işareti, ili, ilçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 02.10.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 02.10.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/822 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin sahanın üretilebilir rezerv durumu ve verilen üretim programı dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 02.10.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

8721/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Güvenilir Gıdalar Vakfı, İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/09/2017 tarihinde kesinleşen, 15/06/2017 tarih ve E: 2016/300, K: 2017/201 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8702/1-1

—————

Kütahya İli Çevre Koruma Vakfı, Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/09/2017 tarihinde kesinleşen 05/04/2017 tarih ve E: 2015/138, K: 2017/208 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8703/1-1


Sağlık Bakanlığından:

Osmaniye İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 16/05/2017 tarihinde 2017/145286 İhale Kayıt No ile yapılan "250 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI" ihalesi kapsamında;

Ayfer BAŞBUĞAN - GÜVEN Tıp (Adres: Mustafa Kemal Mah. 584/1 Sk No: 8/2 İskenderun/HATAY, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Sicil No: 10208, Oda Sicili No: 11251, TC. Kimlik No: 22987940360) firmasına ve anılan istekli adına Teklif Mektubunu imzalayan Mustafa BAŞBUĞAN (Savaş Mah. Ş. Oğuz Yener Cad. No: 11/C İskenderun/HATAY, TC Kimlik No: 22999939956)'a;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 06/09/2017 tarihli ve 30172 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Bakanlık Makamı'nın 27/09/2017 tarihli ve 1944 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

8741/1-1


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince Profesör alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Profesörlerin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları, adayların http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Yonergeler/Ogretim_Uyeligine_Atanma_ve_Yukseltilme_Yonergesi.pdf web adresinde mevcut başvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan müracaat formu, başvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri 6 (altı) takım dosya.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

DERECE

ADET

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Hidrometalurji, Elektriksiz Kaplama ve Optimizasyon konularında çalışmaları olmak.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 

 

Malzeme Ana Bilim Dalı

1

1

8705/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_18.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_24.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_25.jpg