6 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30202

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ekonomi Bakanlığından:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

27/07/2017 tarihli ve 32749 sayılı Başkanlık Olur'u ile; Durhasan Mahallesi Selendi Cad. No: 11 Demirci/Manisa adresinde faaliyet gösteren 12.08.2016 tarihli ve BAY/93982/37232 numaralı bayilik lisanslı Abdullah Kartal- Bilgisayar Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye Kırtasiye Ticaret’in 20.04.2012 tarihli ve BAY/939-82/30859 sayılı bayilik lisansı sahibi Gündeğer Petrol Nakliye Gıda Turizm Tekstil İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden en son tarihi 20.05.2015 olan 20 fatura ile Kalorifer yakıtı cinsi ürün aldığı tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahipleri hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Başkanlık Olur’u kapsamında 02/08/2017-918 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda: Durhasan Mahallesi Selendi Cad. No: 11 Demirci/Manisa adresinde faaliyet gösteren 12.08.2016 tarihli ve BAY/939-82/37232 numaralı bayilik lisanslı Abdullah Kartal- Bilgisayar Petrol Ve Petrol Ürünleri Nakliye Kırtasiye Ticaret’in Gündeğer Petrol Nakliye Gıda Turizm Tekstil İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi isimli firmadan en son tarihi 20.05.2015 olan 20 belge ile Kalorifer yakıtı cinsi ürün aldığı tespit edildiğinden lisans sahibi tarafından faturası ibraz edilen dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varıldığı kayıt altına alınmıştır.

Dolayısıyla yukarıda geçen mevzuata aykırılıklara karşılık yapacağınız savunmanızın yazının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8683/1/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/09946 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Afacan Akaryakıt Ve Petrol Ürünleri Nakliye Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ait tesiste 10.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, hakkınızda, 03/05/2017 tarih ve 20529 sayılı Makam Olur’u uyarınca yapılan soruşturma neticesinde, 7225-76 sayılı Karar ile, Toplam; 83.839.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8683/2/1-1

—————

 “KURUGÖL KASABASI MEVKİİ KÖY ÖNÜ ACIGÖL/NEVŞEHİR” adresinde 18.05.2012 tarihli ve BAY/939- 82/30991 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Alkent Petrol Gıda ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Göztepe Vergi Dairesi Müdürlüğünün 21.03.2013 tarihli ve 84966348 sayılı yazısına göre, 2012 yılı içerisinde toplamda yaklaşık 5,5 milyon TL’lik akaryakıt alımı gerçekleştirerek lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal ettiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde 31/05/2017 tarihli ve 24717 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 12/06/2017-743 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8683/3/1-1

—————

Kurul’un 13/04/2017 tarihli ve 7027-23 sayılı Kararı ile, “Kaynar Mahallesi İstiklal Caddesi Pınarbaşı/KAYSERİ” adresinde 06/09/2007 tarihli ve BAY/939-82/22872 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Can-Pet Petrol Ürünleri Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin akaryakıt istasyonunda 19/12/2012 tarihinde yapılan denetimde, dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal ettiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 26/09/2013 tarihli ve 463020 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının Danıştay 13. Dairesinin 2015/1750 E. 2015/3646 K. sayılı kararıyla "ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması nedeniyle" iptal edilmesi sonrasında kararda belirtilen gerekçe çerçevesinde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında 10/03/2016 tarihli ve 6151-52 sayılı Kurul Kararı gereğince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 28/03/2016-487 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında; dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8683/4/1-1

—————

07/08/2017 tarihli ve 34312 sayılı sayılı Başkanlık Olur'u ile; “Bahçelievler Mahallesi Bilal Şahin Sokağı No:27 Esenli Kasabası-Merkez-YOZGAT" adresinde faaliyet gösteren 04.04.2014 tarihli ve BAY/939-82/34019 sayılı bayilik lisans sahibi Kent Akaryakıt-Ferhat Yavuz'un merkez adresi olan Manavkuyu Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak 2/1 Bayraklı-İzmir adresinde 25.10.2016 tarihinde yapılan denetimde lisans sahibi tarafından faturası ibraz edilen bayilik lisansı sahibi Ensar Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yaptığı tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahipleri hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Başkanlık Olur’u kapsamında 14/08/2017-948 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda: “E-5 Mahallesi No:53/5 Taşköprü Köyü Merkez-DÜZCE” adresinde faaliyet gösteren 09.09.2015 tarihli ve BAY/939-82/35940 (15.05.2017 tarihli 22147 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisans sahibi Ensar Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25.10.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere yeniden satış maksadıyla faturası ibraz edilen en son tarihi 28.03.2016 olan faturalar ile Kent AkaryakıtFerhat Yavuz’a akaryakıt ikmalinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına, 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varıldığı kayıt altına alınmıştır.

Dolayısıyla yukarıda geçen mevzuata aykırılıklara karşılık yapacağınız savunmanızın yazının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8683/5/1-1

—————

Kurul’un 01/06/2017 tarihli ve 7106-73 sayılı Kararı ile, “Gülşehir Asvaltı Çat Yolu Kavşağı Nevşehir” adresinde 30.06.2005 tarihli ve BAY/507-154/12171 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Gün Emek Petrol Gıda Un Turizm Nakliyat İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda 15.09.2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle uygulanan idari para cezasına ilişkin 30.10.2013 tarih ve 4673-151 sayılı Kurul Kararının Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2014/799 E. 2014/1663 K. sayılı kararı ile "ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması nedeniyle" iptal edilmesi sonrasında bahse konu mahkeme kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında 15.12.2016 tarihli ve 6774-16 sayılı Kurul Kararı gereğince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 12/01/2017-102 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında; akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8683/6/1-1

—————

“Özbağ Kasabası Kırşehir - Ankara Karayolu 1. Km /KIRŞEHİR" adresinde 29/11/2004 tarih ve BAY/390-38/00192 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hekimoğulları Petrol Ürünleri Nakliye Turizm İşletmecilik Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda 15-19/10/2009 tarihli tespite göre, lisans sahibinin istasyonda gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile istasyonda vaziyet planına aykırı tank bulunması nedeniyle lisans sahibi hakkında idari para cezası uygulanmasına ilişkin 09/02/2012 tarihli ve 3687-90 sayılı Kurul Kararının, Danıştay 13. Dairesinin E. 2012/1918 sayılı dosyası ile açılan davada tebligatın usulüne uygun olarak yapılmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Hekimoğulları Petrol Ürünleri Nakliye Turizm İşletmecilik Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi nezdinde 24/08/2017 tarihli ve 37105 sayılı Başkanlık Oluru ile doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05/09/2017 tarihli ve 990 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8683/7/1-1

—————

“Özbağ Kasabası Kırşehir - Ankara Karayolu 1. Km /KIRŞEHİR" adresinde 29/11/2004 tarih ve BAY/390-38/00192 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hekimoğulları Petrol Ürünleri Nakliye Turizm İşletmecilik Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda 24/01/2012 tarihli tespite göre, lisans sahibinin istasyonda ulusal marker seviyesi geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş edilmiş akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle lisans sahibi hakkında idari para cezası uygulanmasına ilişkin 07/03/2013 tarihli ve 4308-56 sayılı Kurul Kararının, Ankara 6. İdare Mahkemesinin E. 2013/1142 sayılı dosyası ile açılan davada ön araştırma ve soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Hekimoğulları Petrol Ürünleri Nakliye Turizm İşletmecilik Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi nezdinde 24/08/2017 tarihli ve 36951 sayılı Başkanlık Oluru ile doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05/09/2017 tarihli ve 988 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8683/8/1-1

—————

Kurul 10/08/2017 tarihli ve 7236-10 sayılı Kararı ile, Reşit Galip Caddesi Han Sokak No:1/5 Çankaya Ankara adresinde mukim 20/08/2008 tarih ve BAY/939-82/24945 sayılı bayilik lisansı sahibi Günışığı Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 06.01.2011 tarihli ve 3010/200, 22.06.2011 tarihli ve 3282/79 sayılı Kurul Kararlarının Danıştay 13. Dairesinin E.2011/1043, K.2013/196, E.2011/3403, K.2014/634, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E. 2013/2986, K.2015/3905, E. 2016/1212, K.2016/3852 E. 2014/4188, K.2015/2027, E. 2016/411, K.2016/3882 sayılı Mahkeme Kararlarında “savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle, akaryakıt istasyonunda yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi, akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Günışığı Petrol Ürünleri

Madeni Yağ Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 24/02/2017 tarihli ve 9377 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 02.03.2017 tarihli ve 301 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunmada bulunmayan Günışığı Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv İnşaat Sanayi

Ticaret Limited Şirketi hakkında

a) 01.03.2010 ve 10.07.2010 tarihlerinde yapılan denetimlere ilişkin Günışığı Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 24/11/2009 tarih ve 2322/9 sayılı Kurul Kararı ile 2008 ve 2009 yıllarında yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali nedeniyle 120.000,-TL ve 134.400,-TL tutarında idari para cezası uygulanmış olması ve bu Kurul Kararının 21.12.2009 tarihinde Günışığı Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne tebliğ edildiği anlaşıldığından; 5015 sayılı Kanunun denetim tarihi itibari ile yürürlükte olan 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 137.356,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı fiilin tekerrüren işlenmesi sebebiyle 19 uncu maddenin 6 ncı fıkrası uyarınca iki katına çıkarılmak suretiyle 01.03.2010 ve 10.07.2010 tarihlerindeki her fiil için 274.712,- TL olmak üzere toplamda 549.424,-TL,

b) 10.07.2010 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun denetim tarihi itibari ile yürürlükte olan 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 11.446,-TL,

c) 15.02.2010 ve 10.05.2010 tarihlerinde yapılan denetimlere ilişkin Günışığı Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 24/11/2009 tarih ve 2322/9 sayılı Kurul Kararı ile yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 120.000- TL ve 134.400.TL tutarında idari para cezası uygulanmış olduğu ve bu Kurul Kararının 21.12.2009 tarihinde tebliğ edilmiş olduğu anlaşıldığından; marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun denetim tarihi itibari ile yürürlükte olan 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 137.356,-TL tutarındaki idari para cezasının Kanunun 19 uncu maddenin 6 ncı fıkrası uyarınca tekerrür nedeniyle iki kat uygulanması sonucu 15.02.2010 ve 10.05.2010 tarihlerindeki her bir fiil için ayrı ayrı 274.712,- TL tutarında olmak üzere 549.424,-TL,

d) 10.05.2010 tarihinde yapılan denetimde vaziyet planında bulunmayan akaryakıt tankını piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun denetim tarihi itibari ile yürürlükte olan 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 11.446-TL, olmak üzere toplamda 1.121.740,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.121.740,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8683/9/1-1

—————

Kurul 03/08/2017 tarihli ve 7225/45 sayılı Kararı ile, İpekyolu Mah. Çağçağ Köprü Yanı Nusaybin Mardin adresinde mukim 27.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32218 sayılı bayilik lisansı sahibi İlker Otomasyon Pompa Sistemleri Petrol Nakliyat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 28-29.04.2014 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca İlker Otomasyon Pompa Sistemleri Petrol Nakliyat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 07/04/2017 tarihli ve 16813 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 13.04.2017 tarihli ve 468 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunmada bulunmayan İlker Otomasyon Pompa Sistemleri Petrol Nakliyat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 176.681,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.681,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8683/10/1-1

—————

10/08/2017 tarihli ve 34996 sayılı Başkanlık Oluru ile Mustafa Kemal Mahallesi 2139. Sokak No:21/4 Çankaya Ankara adresinde mukim 11.03.2014 tarihli ve BAY/939-82/33895 sayılı bayilik lisansı sahibi Ayyıldız 06 Petrol Akaryakıt Dağıtım Lojistik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 09.03.2015 tarihinde yapılan denetimde Kurumca belirlenen tavan fiyatın üzerinde fiyatla akaryakıt satışı yapıldığının tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 20/03/2014 tarih ve 4927, 19/02/2015 tarih ve 5486/1 sayılı Kurul Kararlarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ayyıldız 06 Petrol Akaryakıt Dağıtım Lojistik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14.08.2017 tarihli ve 951 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8683/11/1-1

—————

Kurulun 03/08/2017 tarihli ve 7225-68 sayılı Kararı ile; "Kavaklı Köyü Çeltikyeri Mevkii Bozdoğan / AYDIN" adresinde, 05/12/2012 tarihli ve BAY/939-82/31849 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında (17/06/2014 tarihli ve 21543 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) faaliyet gösteren Cüneyt DEVECİ’nin 30/04/2014 tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve istasyonda otomasyon sistemi çalıştırılmaksızın akaryakıt satışı yapılması nedeniyle, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince her bir fiili için 72.751,- TL olmak üzere toplam 145.502,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.502,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8683/12/1-1

—————

Kurulun 01/06/2017 tarihli ve 7106-83 sayılı Kararı ile; "Güldiken Mahallesi Ortaköy Caddesi No: 78 Merkez / KIRŞEHİR" adresinde, 07/02/2012 tarih ve BAY/939-82/30607 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Aspet Lojistik Dış Ticaret Petrol Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 08/06/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere MSM Altyapı İnş. Enj. Pet. Mad. Nak. Gıda San. Tic A.Ş.'ye ait akaryakıtı Aspet Lojistik Dış Ticaret Petrol Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ikmal etmeleri nedeniyle Ali ÇAĞLAYAN (Kaletepe V.D. No: 60379432284) ve Ömer KARADOĞAN’ın (TC No: 37115249956) lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunması nedeniyle ilgililer hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi gereğince 70.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8683/13/1-1

—————

Kurulun 22/12/2016 tarihli ve 6796-20 sayılı Kararı ile; "Bayraktepe Mahallesi, Yalova Bursa Yolu No:160/A YALOVA" adresinde faaliyet gösteren 13/03/2014 tarihli ve BAY/93982/33911 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 07/05/2014 tarihli tespite göre, 41 B 0335 plakalı çekiciye bağlı 41 RY 823 plakalı dorse tankerden dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 72.751,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8683/14/1-1

—————

“Çay Mahallesi İstanbul Caddesi No:173 Gümüşhacıköy/AMASYA” adresinde 19.10.2012 tarih ve BAY/939-82/31673 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mustafa AKAL-Mert Petrol'e ait istasyonda 04.01.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ulusal marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiğinin, akaryakıtı tağşiş ettiğinin ve akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan tank tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde 31/05/2017 tarihli ve 24676 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 14/06/2017-750 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8683/15/1-1

—————

Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2017 tarihli ve 24465 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi MMG Mim. Müh. İnş. En. Mek. Doğalgaz İnş. Malz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin, Iğdır İli, Topçular Mahallesi, 106. Sokak’ta bulunan Alyans Düğün Salonu ve Atlantis Oyun Salonu’nun iç tesisatında dağıtım şirketinin proje onayı olmadan iç tesisatta yer alan regülatörü sökmesi ve ilave branşmanlar ile yakıcı cihaz eklemesi eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun (Kanun) Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine, Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesine aykırı olması nedeniyle 30.06.2017 tarihli ve 28828 sayılı Başkanlık Oluru ile 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca firmanız hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen 25/07/2017 tarihli ve 866 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8683/16/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17/08/2017 tarih ve 7247-20 sayılı Kararıyla 20/09/2012 tarih ve DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı alan ve 24/03/2016 tarihinde sonlandırılan bu lisansıyla faaliyet gösteren Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi olan 23/11/2012 tarih ve BAY/939-82/31803 sayılı bayilik lisansı sahibi Seran Petrol Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 04/01/2013 tarihinde icra edilen denetim sonrası yapılan incelemede otomasyon sistemindeki verileri izlememesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olması nedeniyle lisans sahibi hakkında düzenlenen 12/06/2017 tarih ve 737 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş ve Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 850.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8683/17/1-1

—————

Demirkapı Köyü (Pafta: 5, Parsel: 1816) Susurluk/BALIKESİR” adresinde faaliyet gösteren 23.12.2010 tarihli ve BAY/939-82/28751 (lisansı 18/10/2011 tarih ve 5257 sayılı kararla iptal edilmiştir.) sayılı bayilik lisansı sahibi Cırcıp Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 05.02.2011, 18.02.2011 ve 04.03.2011 tarihlerinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin olarak 05.01.2012 tarih ve 3631-42 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, Danıştay 13. Dairesinin E: 2012/1837, K: 2015/1682 sayılı kararıyla “savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Cırcıp Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 20/07/2017 tarihli ve 31786 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 31/07/2017 tarihli ve 885 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8683/18/1-1

—————

"Karabük Yolu 25. km (Ada: - , Pafta:6, Parsel:799) Gerede/BOLU" adresinde faaliyet gösteren 05.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28365 (lisansı 20.02.2014 tarihli 6222 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı sahibi Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 08.01.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere söz konusu bayinin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 03.04.2014 tarih ve 4959-42 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, Ankara 4.İdare Mahkemesinin E: 2014/1300, K: 2014/1851 sayılı kararıyla “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması” gerekçesiyle iptal edilmesine karar verilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 18.07.2017 tarihli ve 31208 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 25/07/2017 tarihli ve 864 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8683/19/1-1

—————

“Çiftlikler Mah. Samsun Yolu 10. Km Osmancık/Çorum” adresinde 06.08.2009 tarih ve BAY/939-82/26396 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Vipet Akaryakıt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 21.08.2009 tarihinde yapılan denetimde alınan akaryakıt numunelerine ilişkin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-09/3568 ve M- 09/3569 sayılı analiz raporları ile akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunelerinin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve aynı zamanda teknik düzenlemelere de aykırı olduğunun tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde 17/05/2017 tarihli ve 22689 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 25/05/2017-668 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8683/20/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Uluslararası İyilik ve Yardım Vakfı.

VAKFEDENLER: Tuncay ÇETİN.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/09/2017 tarihinde kesinleşen, 06/09/2017 tarihli ve E: 2017/252, K: 2017/223 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim, bilim, teknoloji, beslenme, çevre, sosyal, kültür ve sağlık alanlarında hizmetlerde bulunmak için çalışmalar yapmak, gençlerin ve her yaş grubundan insanların eğitim, kültür, beslenme ve sağlık imkanlarından yararlanmasını sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (Yüzbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Tuncay ÇETİN, Cihangir ÇAKIR, Yahya Mıkdad HASHEM.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları yönetim kurulunun uygun göreceği bir başka hayır kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8666/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Encümenimizin 06/07/2017 gün 2017/218 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.09.2017 gün 1895 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar İlçesi Altınova Mahallesi 608 ada 1 ve Saray 98014 ada 1 parselleri kapsayan parselasyon planı 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8679/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Etimesgut İlçesi, Oğuzlar Mahallesi imarın 48325 ada 1 sayılı parsel ile 18232 ada 1 sayılı parseli kapsayan 85317 nolu parselasyon planı; 3194 sayılı imar Kanunun 18 ve 19. maddeleri gereğince tanzim ve tasdik edilmiş olup, 06.10.2017 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

8678/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

EYLÜL 2017 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ÇEKİÇKESEN TARIM ALET VE MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12531 - TS 12534

09-HYB-268

14.09.2017

FİRMA İSTEĞİ

ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK

TS 12134 - TS 12739

TS 10079 - TS 12498

TS 10956

09-HYB-571

25.09.2017

FİRMA İSTEĞİ

8685/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


Ekonomi Bakanlığından:

EKONOMİ BAKANLIĞINA YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

Dış Ticaret Uzmanları, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer memurlarıdır. Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak Ekonomi Bakanlığı Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı kadrolarında görev yaparlar. Bu kapsamda, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

Alan

Sayı

İktisat

8

Uluslararası İlişkiler

İşletme

6

4

Kamu Yönetimi

4

Hukuk

Endüstri Mühendisliği

4

4

TOPLAM

30

 

Bakanlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar personel alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. Bakanlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

3) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

4) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) ilgili puan türünden en az 80 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada,

- İktisat alanı için KPSSP-14 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak,

- Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-34 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,

- İşletme alanı için KPSSP-24 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,

- Kamu Yönetimi alanı için KPSSP-29 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,

- Hukuk alanı için KPSSP-4 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,

- Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-2 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,

Sıralamalarda son aday ile aynı puan alan adaylar da sınava çağırılacaktır.

5) Yazılı sınav tarihi itibariyle ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği güncel tablolara göre yapılacaktır.) gerekmektedir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri, 6 Kasım 2017 tarihinden itibaren Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI SINAV

Yazılı (klasik) sınav: Alan bilgisi (İktisat, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Endüstri Mühendisliği) şeklinde tek oturumlu yapılacak olup adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edeceklerdir. Oturum 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

Alan Bilgisi Sınavı:

- İktisat Alanı: Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka

- Uluslararası İlişkiler Alanı: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat

- İşletme Alanı: Genel İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletme İktisadı ve Genel İşletme

- Kamu Yönetimi Alanı: Genel İktisat, Türkiye’de Hükümet Sistemi, Yönetim-Siyaset İlişkisi, Cumhuriyet Dönemi Türk İdare Tarihi, İdarenin Kuruluşu: Anayasal İlkeler ve Örgütlenme, Yeni Yönetim Yaklaşımları

- Hukuk Alanı: Genel İktisat, Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

- Endüstri Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik İstatistiği ve Üretim Yönetimi ve Planlaması

Genel İktisat konu başlığı tüm bölümler için ortak olacaktır. Adayların kendi bölümleri ile ilgili konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada bölümler itibarıyla sorulan soruların ağırlıkları %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat şeklinde olacaktır.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yazılı puan ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 18 Kasım 2017 Cumartesi günü 10.00 - 15.00 saatleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Sınav yerinin tam adresi sınava katılmaya hak kazanan adayların Bakanlığın internet sitesinde yayınlanması sırasında açıklanacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun üç katının altında olursa yalnızca başarılı olanlar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınav Ankara’da Bakanlık merkezinde yapılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru ya da tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Yarışma Sınavı Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

Başvurular, 16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 27 Ekim 2017 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir.

Başvurular “www.ekonomi.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak olup, şahsen ve posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

GEREKLİ BELGELER

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. Kimlik Numarası,

b) KPSS, YDS veya diğer yabancı dil sonuç puanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)

Başvuru yapacak adaylar vesikalık fotoğraf, diploma ve yabancı dil belgesini taratarak (.JPG formatında) ilgili bölümlere eklemeleri gerekmektedir.

Eksik belge ve bilgi ile müracaatta bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.

SINAVLARA İTİRAZ

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılacak olup, süresi dışında yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

NİHAİ SONUÇ

Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İletişim bilgileri:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Tel: 0 312 204 9530 - 9532 - 9528 - 9511

8684/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler (1 adet Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğerleri ilgili birime) 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DRC

AÇIKLAMA

1.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

İnsan hakları ve demokrasi eğitimi, sorumluluk eğitimi ve sivilleşme konularında çalışma yapmış olmak.

2.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

5

Özgeci Suç Korkusu ve Suç Korkusunu Etkileyen Faktörler konusunda çalışmaları olmak.

3.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

Milli Bayram olgusu ve Türkiye’de yapılan cumhuriyet bayramı kutlamaları konusunda çalışma yapmış olmak.

4.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yardımcı Doçent

5

Lisansüstü çalışmalarını Din Eğitimi alanında yapmış olmak ve Jean Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı üzerine çalışma yapmış olmak.

8706/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Doçent kadrosuna) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik ve Doktora Belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak ilgili Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük:  0 322 338 62 85 dahili 104

                   0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/104

                   0 322 338 60 84, 85 dahili 2304

 

BİRİM

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

DERECE

SAYISI

Su Ürünleri Fakültesi

İşleme Teknolojisi

Doçent

1

1

8540/1-1


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(PROFESÖR VE YARDIMCI DOÇENT İLANI)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan adaylardan profesör kadrosuna başvuracakların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adayların ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

PROFESÖR:

Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten başvuru dilekçelerine (www.erzurum.edu.tr adresinden alınacaktır) özgeçmiş, (4) dört adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora ve onaylı doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (www.erzurum.edu.tr adresinden alınacaktır) özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Profesör

1

1

Biyomalzemelere uygulanan yüzey işlemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

3

İnsansız araçlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

8681/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Doçent

1

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İSTANBUL Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İSTANBUL Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

8480/1-1


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yer alan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

PROFESÖR

1

1

Algolojide yandal sahibi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Genel Cerrahi A.D.

PROFESÖR

1

1

Endokrin Cerrahi Alanında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Göz Hastalıkları A.D.

PROFESÖR

1

1

Vitreoretinal cerrahi de deneyimli olmak

TIP FAKÜLTESİ

Halk Sağlığı A.D.

PROFESÖR

1

1

İşyeri hekimliği eğitici sertifikasına sahip olmak. İlgili dalda uzmanlık yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Kalp ve Damar Cer. A.D.

PROFESÖR

1

1

Fizyoloji alanında doktora yapıyor olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Ekonometri A.D.

PROFESÖR

1

1

Çok değişkenli zaman serileri, uluslararası parasal hareketler ve regülasyon ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Muhasebe ve Finansman A.D.

PROFESÖR

1

1

Kamu teşvikleri ve muhasebesi konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Sayısal Yöntemler A.D.

DOÇENT

1

1

Yapay öğrenme konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Yönetim ve Organizasyon A.D.

PROFESÖR

1

1

Örgütsel unutma retorik analizi ve dengeli ölçüm kartı konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Yönetim ve Organizasyon A.D.

PROFESÖR

1

1

İnsan kaynakları yönetimi konusunda doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Yönetim ve Organizasyon A.D.

PROFESÖR

1

1

Örgütsel davranış, Cinsiyet rolleri ve yöneticilik konusunda çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Teknolojisi A.D.

PROFESÖR

1

1

Tehlikeli Atık Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği A.D.

DOÇENT

1

1

Endüstri Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri ile doçentlik unvanını almış olmak. Çizelgeleme, montaj hattı dengeleme, çok amaçlı optimizasyon, sürü zekası algoritmaları, metasezgisel algoritmalar konularında yayın yapmış olmak. Lojistik yönetimi, üretim planlama, izelgeleme alanlarında proje deneyimi ile iş etüdü, proje yönetimi, yöneylem araştırması, mühendislik ekonomisi ve yalın üretim konularında ders vermiş olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Taşıt Tasarımı A.D

PROFESÖR

1

1

Lisans ve lisansüstü dereceleri ile doçenrtlik unvanını makine mühendisliğinden almış olmak. Otomotiv parçalarının tasarımı, topoloji optimizasyonu ve hibrid optim, zasyon yöntemleri konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Tekstil Teknolojisi A.D.

PROFESÖR

1

1

Örme Teknolojisi konusunda çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Yapı Bilgisi A.D.

DOÇENT

1

1

Mimar kökenli olmak. Doktorasını ve Doçentliğini Mimarlık -Yapı bilgisi alanında almış olmak. Yapım yenilikleri, Mimari tasarım eğitimi, kullanıcı memnuniyeti ile Yapı ve Yapım Teknolojisi konusunda araştırma ve yayın yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Vet. Doğum ve Jinekolojisi A.D.

PROFESÖR

1

1

Meme sağlığı konusunda doktora çalışması ve ineklerde senkronizasyon protokolleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veterinerlik Biyokimyası A.D.

PROFESÖR

1

1

Kanser hücre biyolojisi ve metobolizma konularında doktora çalışması ve çalışmaları yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D.

PROFESÖR

1

1

Alkan İndikatör tekniği kullanarak yem tüketimi ve sindirilebilirlik tahmini üzerine doktora yapmış olmak yada near infrared reflektans spektroskopi kullanarak yem tüketimi ve sindirilebilirlik tahmini üzerine doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Gıda Teknolojisi A.D.

PROFESÖR

1

1

Gıda Biyoteknolojisi Fermentasyon Teknolojisi alanında Aroma Kimyası alanında çalışıyor olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarımsal Makine Sistemleri A.D.

PROFESÖR

1

1

Hayvancılıkta Mekanizasyon (Süt Sağım Mekanizasyonu) konularında çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarla Bitkileri A.D.

PROFESÖR

1

1

Buğday Islahı ve fizyolojisi alanında çalışıyor olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Analitik Kimya A.D.

PROFESÖR

1

1

Elektrokimyasal yöntemlerle çalışmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Atom ve Molekül Fiziği A.D.

PROFESÖR

1

1

Dinamik nükleer polarizasyon, nükleer manyetik rezonans, elektron spin rezonans ve güneş gözesi ince filimleri konularında çalışmaları bulunmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Botanik A.D.

PROFESÖR

1

1

Kıbrıs adası likenleri üzerinde floristik ve ekolojik çalışmalar yapmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Eski Türk Dili A.D.

PROFESÖR

1

1

Eski Türk dili (Kök Türkçe) alanında Doçent olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Eski Türk Edebiyatı A.D.

DOÇENT

1

1

III. Selim dönemi edebiyatı üzerine uzmanlaşmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Müzik Eğitimi Anasanat D.

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Güzel Sanatlar Müzik Bilimi alanında almış olmak. Müzik Öğretim yöntemleri alanında bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapmış olmak. Çağdaş Müzik Öğretim Yöntemleri konularında uzmanlaşmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi A.D.

DOÇENT

1

1

Filoloji Temel alanı; Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış ve Doçent olmuş olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe Tarihi A.D.

PROFESÖR

1

1

Doktorasını ve doçentliğini felsefe alanında tamamlamış ve çağdaş batı düşüncesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Hadis A.D.

PROFESÖR

1

1

Ravi tenkidi ve Hanbeli mezhebinin hadis metodu üzerinde araştırmaları bulunmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tefsir A.D.

PROFESÖR

1

1

Kur'an Ahlakı, Kur'an müşkilleri ve müteşabihleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAK.

Grafik Tasarımı Böl.

DOÇENT

1

1

Baskı sanatları alanında çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAK.

Oyunculuk

Anasanat D.

DOÇENT

1

1

Film yapımı, Türk sineması tarihi ve sinema-seyirci ilişkileri alanında çalışmaları olmak.

İNEGÖL İŞLETME FAK.

Muhasebe ve Finansman A.D.

DOÇENT

1

1

Vakıflar ve vakıfların muhasebe sistemi konusunda çalışmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAK.

Beden Eğitimi ve Spor A.D.

PROFESÖR

1

1

Kayak sporu (Alp Disiplini) eğitimi konusunda tecrübe sahibi olmak, Kayak öğretmenliği belgesine sahip olmak, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Beden Eğitimi ve Spor Dersinin müfredat programlarının hazırlanmasında danışmanlık yapmak ve Milli Eğitim Bakanlığının farklı projelerinde yer almak, Alanıyla ilgili en az 2 (iki) yıl yurt dışı tecrübesine sahip olmak.

8713/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ