6 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30202

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


118 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


139 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


32 KALEM IP TABANLI ÇEVRE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


DE 22000 (EMD/GM - G26CW-2) VE DE33000 (EMD/GM - GT26CW-2) TİPİ LOKOMOTİFLERİN SİLİNDİR BAŞLIKLARININ SÖKÜLÜP TAKILMASI İÇİN 10 ADET HİDROLİK TORK ANAHTARI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU HATLARINDA BULUNAN KÖPRÜ VE MENFEZLERİN BAKIMI İÇİN (DEBUŞE VE MECRA TEMİZLİĞİ) İŞ MAKİNASI KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


GEMİCİ DUVAR TAKVİMİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


PLASTİK ENJEKSİYON ATA MODEL UÇAK KAFASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Eskişehir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR KAPALI TEKLİF USULÜ İLE SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


118 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Kartal Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü ihtiyacı 118 kalem muhtelif cins ve miktar mobilya, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/10/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8716/1-1


139 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, TC Adalet Bakanlığı Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu ihtiyacı "139 kalem mutfak malzemesi”; ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan malzeme listesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

KALEM NUMARASI

MALZEMENİN CİNSİ

KALEM SAYISI

İHALE EVRAK BEDELİ

1

MUTFAK MALZEMESİ

139

130.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, bu nedenle Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıda belirtilen şartname bedelini, Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16.10.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamına olmak kaydıyla teklifte bulunulacak olup, kısmi teklifler dikkate alınmayacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8698/1-1


32 KALEM IP TABANLI ÇEVRE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 32 kalem IP tabanlı çevre güvenlik kamera sistemi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 17.10.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8699/1-1


ERTELEME İLANI

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - Resmi Gazete’nin 16.09.2017 tarihli 30182-0 sayılı nüshasında, 10.10.2017 Salı günü yapılacağı ilan olunan Kurumumuz “ELİ Müdürlüğü Isı Merkezlerinin Çalıştırılması” hizmet alımı işi ihalesi 19.10.2017 tarihine ertelenmiştir.

2 - İsteklilerin tekliflerini gerekli belgeleri ile birlikte 19.10.2017 perşembe günü saat 14:00’e kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Teklif zarfları aynı gün saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz İhale Komisyonunca açılacaktır.

4 - İlgililere duyurulur.

8695/1-1


DE 22000 (EMD/GM - G26CW-2) VE DE33000 (EMD/GM - GT26CW-2) TİPİ LOKOMOTİFLERİN SİLİNDİR BAŞLIKLARININ SÖKÜLÜP TAKILMASI İÇİN 10 ADET HİDROLİK TORK ANAHTARI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/495000

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15/71579 - 71599 - 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi         :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 10 Adet Hidrolik Tork Anahtarı ve Ekipmanı Alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 07/11/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8694/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU HATLARINDA BULUNAN KÖPRÜ VE MENFEZLERİN BAKIMI İÇİN (DEBUŞE VE MECRA TEMİZLİĞİ) İŞ MAKİNASI KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/475734

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi      :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) Dokümanların Görülebileceği

    İnternet Adresi                    :  malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Hatlarında Bulunan Köprü ve Menfezlerin Bakımı İçin (Debuşe ve Mecra Temizliği) İş Makinası Kiralanması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 17/10/2017 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100.00 - TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8531/1-1


GEMİCİ DUVAR TAKVİMİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 250.000 adet duvar (gemici) takviminin sayfalarının ve aynasının basımı, yaprakların tel spiral kullanılarak ayna ile birleştirilmesi işi 16 EKİM 2017 Pazartesi günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 - 79 – 80

8718/1-1


PLASTİK ENJEKSİYON ATA MODEL UÇAK KAFASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 30.000 adet plastik enjeksiyon Ata model uçak kafası alımı 18 EKİM 2017 Çarşamba günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 - 79 – 80

8719/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, Geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur.

 

Sıra No

Adresi

Ada No

Parsel No

Toplam Alan (m²)

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Dosya Satış Bedeli

Geçici Teminatı

1

Akse Mah. Rahmi Dibek Cad.

1037

1

4.700,00

Arsa

18.10.2017

14:00

13.160.000,00 ¨

500,00 ¨

394.800,00 ¨

 

2 - Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

3 - Satış ihaleleri 18.10.2017 Çarşamba günü bu ilanın 1 maddesinde belirtilen saatte Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır. İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4 - İhale isteklileri; ihale dosya bedelini ödeyerek satın almak zorundadırlar.

5 - Geçici teminat miktarı bu ilan metninde yer alan ilgili ihalelere ait maddelerde belirtilmiştir.

6 - İhaleye katılabilmek için; “Devlet İhale Kanunun 35. ve 36. maddeleri ile ihale şartnamesinin 7. 8. 9. maddelerine uygun olarak ilan metninin 1. maddesindeki saatlerde ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri bir dosya içinde vererek katılacaklardır.

7 - Teklif Mektubu (Ek 1),

8 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

a) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

b) Geçici Teminat,

c) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),

d) Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için),

e) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),

f) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği,

g) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,

l) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dâhilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe ’ye çevirmek zorundadır,

m) Şartname alındı makbuzu,

n) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.

o) Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 18/10/2017 tarihinde Çarşamba günü katılmak istedikleri ihalenin saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamının ödenmesi halinde kesin teminat alınması ve sözleşme yapılması gerekmemektedir.

10 - Taksitli satışlarda ödemeler %50 peşin geriye kalan kısmını 4 ay içerisinde 4 eşit taksit olarak yapılır. Vadesinde ödenmeyen borçlara 6183 sayılı kanunun 51. Maddesine göre gecikme zammı tahsil edilir.

11 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.

13 - Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

14 - İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği,

İlan olunur.

8682/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 19/10/2017 Perşembe günü saat 14:30 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

YAKUTİYE İLÇESİ KAVAK MAHALLESİNDE BULUNAN ARSALAR

 

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz m²

Pay

Payda

Hisse Oranı m²

m² Birim Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

%3 Geçici Teminat TL

3118

3

Ticaret E=2.00 Hmax=13,50 m

3.490,98

42017

58183

2.521,02

905,00

2.281.523,10

68.445,69

 

Kavak mahallesinde kayıtlı arsaların satış bedelinin %50’si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan %50’si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 19/10/2017 Perşembe günü saat 11:00’a kadar teslim etmek zorunludur.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi

14 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

15 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

8532/1-1


MÜBADELE İLANI

Eskişehir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

Ekonomik ömrünü doldurmuş (29) adet muhtelif marka ve model HEK taşıt ile (3) adet motosiklet, 3500 Kg. kesilmiş araç plakası ve 6000 Kg. HEK durumda bulunan demirbaş malzeme 4645 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca İdarece hazırlanan Teknik Şartnamede ayrıntıları belirtilen (6) adet Toyota Corolla marka 2017 model Touch tipi araç ve 2 (iki) adet lassa marka 195/60 R 16 C kışlık lastik ile mübadele edilecektir.

1 - İdarenin :

a) Adı ve Adresi                           :  Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü Esentepe Mahallesi, Çevre Yolu No: 358 Tepebaşı/ ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 222 310 31 77 - Fax: 0 222 310 31 77

c) Elektronik posta adresi             :  lojistik@eskisehir.pol.tr

2 - Mübadele Konusu Taşıtların:

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Ekonomik ömrünü doldurmuş (29) adet muhtelif marka ve model taşıt, (3) adet motosiklet, 3500 Kg. kesilmiş araç plakası ve HEK durumda bulunan demirbaş malzeme,

b) Durum ve Özellikleri                :  Mübadelede verilecek taşıt, mal ve malzeme;

                                                         29 adet taşıtın;

                                                         1- (15) adet Ford Connect 90 PS dizel

                                                         2- (1) adet Toyoto Corolla marka binek araç benzinli

                                                         3- (3) adet Keeway Focus sıkıtur 150 cc. tipi motosiklet

                                                         4- (5) adet Renault Megane benzinli

                                                         5- (3) adet Hyundai 1.6 cc. benzinli araç,

                                                         6- (3) adet Ford Transit minibüs dizel araç,

                                                         7- (1) adet Isızu otobüs dizel araç,

                                                         8- (1) adet Renault Fluence benzinli araç,

                                                         - Araçlar Marka olarak (6)’ Renault grubu, (18)’i Ford grubu, (3)’i Keeway, (1) adet Toyoto grubu, (3) adet Hyundai, (1) adet Isuzu grubudur.

                                                         - Bunun yanında taşıtların (1) adet 1999, (7) adet 2005, (4) adet 2007, (7) adet 2008, (2) adet 2011, (5) adet 2009, (1) adet 2000, (1) adet 2012, (4) adet 2004 modeldir.

                                                         - Bu taşıtların tamamı Ekonomik Ömrünü doldurmuş, yürüyen araçlardır.

                                                         3500 Kg. araç plakası kesilmiş, 6000 Kg. Hurda demirbaş malzeme HEK durumdadır.

3 - Alınacak Taşıtların ve Oto

    Lastiklerinin Özellikleri            :  Alınacak taşıtların marka ve modelleri ile oto lastiklerinin özellikleri aşağıdadır.

                                                         a) (6) adet Toyota Corolla marka 2017 model Touch tipi araç manüel vites beyaz renkli (sıfır) km. araç

                                                         b) (2) adet Lassa marka yazlık 165 60 R 16 C kışlık lassa marka oto lastiği alınacaktır.

4 - Değer Tespit Komisyonunca

     Belirlenen Tahmini Bedel        :  Yukarıda sayılan araçlar için tespit edilen bedel 442.000,00 TL.

5 - İstekliler, Verilecek Mala ait tahmini bedelin en az % 6 oranında geçici teminat vereceklerdir.

6 - Mübadele işlemi; kapalı zarfla teklifler alındıktan sonra Mübadele Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak teklif etmeleri üzerine gerçekleşir.

7 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                           :  Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü

                                                         Lojistik Şube Müdürlüğü Esentepe Mahallesi, Çevre Yolu No: 358

                                                         Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresinde yapılacaktı

b) Tarihi ve saati                           :  18/10/2017 saat:14.00

8 -

a) Mübadele dokümanı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Esentepe Mahallesi, Çevre Yolu No: 358 Tepebaşı/Eskişehir Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği adresinde görülebilir.

b) Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında motorlu araçlar Ertuğrulgazi Mahallesi İncesu Sok. No: 30 sayılı yerde bulunan Aksu hizmet binası yerleşkesi içinde, kesilmiş araç plakaları Esentepe Mahallesi Çevre Yolu No: 358 nolu Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içinde, HEK durumda bulunan demirbaş malzeme Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesi içinde görülebilir.

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmini bedelin %6 sından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Tüzel kişiler için; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

e) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belgesini,

f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi ve imza beyannamesini,

g) Kimlik bilgilerini belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

9 - Mübadele şartnamesi mevcut olup, Eskişehir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 20,00.-TL. tutarında makbuz karşılığı yukarıda belirtilen adresten temin edilebilecektir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

12 - Teklifler kapalı zarf içinde 18/10/2017 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Esentepe Mahallesi, Çevre Yolu No: 358 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

13 - Bu iş için kısmi teklif verilmeyecektir.

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü olacaktır.

15 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR MÜBADELE ARAÇ LİSTESİ

 

S.

No

Plakası

Modeli

Markası

Tipive Cinsi

Miktarı

Motor No

Şaşe No

Motor Gücü

Motor Hacmi

Kilometresi

Durumu

Hasar Oranı %

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

Bulunduğu Yer

Muhafaza ve Hizmet Karşılığı Alacaklar

1

26 A 0021

2004

R.Megane

Binek

1

K4MR016672

VF1LM1BOH30135231

82

1598

228256

Faal

18.500,00

26520 TL.

Aydıner Hiz. Bin

Alınmayacak

2

26 A 0035

2008

Keeway 150

M.Siklet

1

KW158QM361004816

TSYTEJ5B16C667116

5,5

150

Faal

350,00

Aydıner Hiz. Bin

3

26 A 0041

2004

F.Transit

Minibüs

1

3P67568

NMOJXXTTF3P67568

70

1585

280200

Faal

17.000,00

Aydıner Hiz. Bin

4

26 A 0067

2008

Keeway 150

M.Siklet

1

KW158QM361004695

TSYTEJ5B16C667507

5,5

150

81000

Faal

350

Aydıner Hiz. Bin

5

26 A 0086

2008

Keeway 150

M.Siklet

1

KW158QM361004732

TSYTEJ5B15C667059

5,5

150

49000

Faal

400

Aydıner Hiz. Bin

6

26 A 0179

2007

Hyundai

Binek

1

G4ED6T002987

NLHCN41CP7Z031912

112

1585

301000

Faal

15.500,00

Aydıner Hiz. Bin

7

26 A 0201

2004

F.Transit

Minibüs

1

4C45447

NMOJXXTTFJ4C45447

90

2402

39000

Faal

15.500,00

Aydıner Hiz. Bin

8

26 A 0225

2007

Hyundai

Binek

1

G4ED6T002994

NLHCN41CP7Z031910

112

1599

5000

Faal

13.000,00

Aydıner Hiz. Bin

9

26 A 0246

2007

Hyundai

Binek

1

G4ED6T002995

NLHCN41CP7Z031909

112,0

1599

310000

Faal

13.000,00

Aydıner Hiz. Bin

10

26 A 0260

2011

F.T.Connect

Kamyonet

1

AR44729

NMOGXXTTPGAR44729

90

1753

380000

Faal

15.500,00

Aydıner Hiz. Bin

11

26 A 0277

2005

F.T.Connect

Kamyonet

1

5M67330

NMOGXXTTPG5M67330

90

1753

250000

Faal

12.000,00

Aydıner Hiz. Bin

12

26 A 0284

2005

F.T.Connect

Kamyonet

1

HCPC5M65031

NMOGXXTTPG5M65031

90

1753

180000

Faal

12.000,00

Aydıner Hiz. Bin

13

26 A 0286

2005

F.T.Connect

Kamyonet

1

4574953

NMOUXXTTPU4574953

90

1753

390000

Faal

12.000,00

Aydıner Hiz. Bin

14

26 A 0292

2005

F.T.Connect

Kamyonet

1

5M67336

NMOGXXTTPG5M67336

90

1753

286000

Faal

12.000,00

Aydıner Hiz. Bin

15

26 A 0298

2005

F.T.Connect

Kamyonet

1

5M67342

NMOGXXTTPG5M67342

90

1753

283000

Faal

12.000,00

Aydıner Hiz. Bin

16

26 A 0299

2005

F.T.Connect

Kamyonet

1

5M67339

NMOGXXTTPG5M67339

90

1753

332000

Faal

12.000,00

Aydıner Hiz. Bin

17

26 A 0304

2005

Toyota Cor.

Binek

1

3ZZ-E344218

NMTBZ28E20R106522

1598

270000

Faal

17.500,00

Aydıner Hiz. Bin

18

26 A 0311

2011

F.T.Connect

Kamyonet

1

AR44719

NMOGXXTTPGAR44719

90

1753

465000

Faal

16.000,00

Aydıner Hiz. Bin

19

26 A 0324

2007

F.T.Connect

Kamyonet

1

7E67080

NMOGXXTTPG7E67080

90

1753

251000

Faal

13.000,00

Aydıner Hiz. Bin

20

26 A 0339

2008

F.T.Connect

Kamyonet

1

7U05241

NMOGXXTTPG7U05241

90

1753

335000

Faal

14.000,00

Aydıner Hiz. Bin

21

26 A 0340

2008

F.T.Connect

Kamyonet

1

7U09731

NMOGXXTTPG7U09731

90

1753

246500

Faal

14.000,00

Aydıner Hiz. Bin

22

26 A 0352

2009

R.Megane

Binek

1

K4MD8R061337

VF1LM1B0H40143791

110

1598

517000

Faal

19.000,00

Aydıner Hiz. Bin

23

26 A 0356

2009

F.T.Connect

Kamyonet

1

8C07331

NM0GXXTTPG8C07331

90

1753

353000

Faal

15.000,00

Aydıner Hiz. Bin

24

26 A 0362

2009

F.T.Connect

Kamyonet

1

8C20550

NM0GXXTTPG8C20550

90

1753

369000

Faal

15.000,00

Aydıner Hiz. Bin

25

26 A 0366

2008

F.T.Connect

Kamyonet

1

8D75942

MNOGXXTTPG8D75942

90

1753

430000

Faal

15.000,00

Aydıner Hiz. Bin

26

26 A 0367

2008

F.T.Connect

Kamyonet

1

8D74194

NMOGXXTTPG8D74194

90

1753

392500

Faal

15.000,00

Aydıner Hiz. Bin

27

26 A 0376

2009

R.Megane

Binek

1

K4MD8R074063

VF1LM1ROH41459055

82

1598

Faal

15.000,00

Aydıner Hiz. Bin

28

26 A 0378

2009

R.Megane

Binek

1

K4MD8R074203

VF1LM1ROH41459050

82

1598

381000

Faal

23.000,00

Aydıner Hiz. Bin

29

26 A 0402

2012

R.Fluence

Binek

1

K4MV8R075612

VF1LZB10547627258

82

1598

592000

Faal

17.500,00

Faal

30

26AA132

2004

R.Megane

Binek

VF1LM1B0H31752245

K4MTR037277

82

1598

Faal

16.000,00

Faal

31

26AA139

1999

Isuzu

Otobüs

NNAMDH1LLX1002994

A10S14085

4334

Faal

11.000,00

Faal

32

26AA142

2000

Ford Transit

Münibüs

SFAEXXDJVEXM26377

XM26377

70

2496

Faal

9.000,00

Faal

33

Kesilmiş araç plakası-3500 Kg.

12.300,00

34

HEK demirbaş malzeme listesi-6000 Kg.

3.600,00

                         GENEL TOPLAM                          : 442.000,00.- TL.

                         GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI         :    26.520,00.-TL.

8680/1-1


TAŞINMAZLAR KAPALI TEKLİF USULÜ İLE SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından

1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İli

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Mevcut Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Şanlıurfa

Karaköprü

5740

1

2056.05

Boş Arsa

4.317.705,00

129.531,15

19/10/2017

11:10

Şanlıurfa

Karaköprü

5740

2

2056.06

Boş Arsa

4.523.332,00

135.699,96

19/10/2017

11:20

Şanlıurfa

Karaköprü

5736

2

2168.42

Boş Arsa

4.770.524,00

143.115,72

19/10/2017

11:30

Şanlıurfa

Karaköprü

5736

3

2168.42

Boş Arsa

4.553.682,00

136.610,46

19/10/2017

11:40

Şanlıurfa

Karaköprü

5734

6

2146.66

Boş Arsa

4.615.319,00

138.459,57

19/10/2017

11:50

Şanlıurfa

Karaköprü

5734

7

2147.38

Boş Arsa

4.724.236,00

141.727,08

19/10/2017

12:00

Şanlıurfa

Karaköprü

5734

8

2199.89

Boş Arsa

4.619.769,00

138.593,07

19/10/2017

12:10

Şanlıurfa

Karaköprü

5734

9

2158.21

Boş Arsa

4.532.241,00

135.967,23

19/10/2017

12:20

Şanlıurfa

Karaköprü

5734

10

2171.90

Boş Arsa

4.560.990,00

136.829,70

19/10/2017

12:30

 

2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 19/10/2017 Perşembe günü Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 19.10.2017 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’e kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Bilgi İçin :

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası- ŞANLIURFA

Telefon    : 0 414 313 1607 Dahili 17 08

Faks        : 0 414 313 0649

                  www.sanliurfa.bel.tr kalite@sanliurfa.bel.tr

e-posta    : buyuksehiremlak63@hotmail.com

8601/1-1