4 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30200

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliğinden:

Hakkari Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul'da kurulmuş olan Otomatik Kontrol Vakfı, İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.09.2017 tarihinde kesinleşen, 02.03.2017 tarihli ve E: 2016/53, K: 2017/86 sayılı ve aynı mahkemenin 06.07.2017 tarihli ve E: 2016/53, K: 2017/86 sayılı Tavzih kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8586/1-1

—————

VAKFIN ADI: Sağlıkta Sürekli Eğitim Vakfı (Sağlık SEV)

VAKFEDENLER: Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK, Sevil ERTÜRK, Işık ERTÜRK

VAKFIN İKAMETGAHI: BURSA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.06.2017 tarihinde tashih edilen, 05.07.2017 tarihinde kesinleşen, 26.04.2017 tarihli ve E: 2017/152, K: 2017/406 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Sağlık hizmeti alan kişilerin ve sağlık uygulayıcılarının tıbbi bilgilerinin gelişmesini sağlayarak daha bilinçli bir toplum yaratmak için sağlık konusunda eğitimler vermek, kişilerin güncel tıbbi bilgilere ulaşımını sağlamak, sağlık araştırmalarını desteklemek, sağlık uygulayıcılarının mesleki yeterliliklerini ve donanımlarını desteklemek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK, Uzm. Dyt. Sevil ERTÜRK, Doç. Dr. Özen ÖZ GÜL, Doç. Dr. Soner CANDER, Doç. Dr. Sinem KIYICI

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8587/1-1

—————

VAKFIN ADI: Erikli Baba Eğitim ve Kültür Vakfı (Kısa Adı “EBV”)

VAKFEDENLER: Erikli Baba Kültür Derneği’dir.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.07.2017 tarihinde kesinleşen, 04.05.2017 tarih ve  E: 2016/340, K: 2017/99 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Evrensel kültür değerlerini yakalayan engin ve eşsiz kültür mirasımızın, özellikle tasavvuf kültürünün araştırılması, ortaya çıkartılması, geliştirilmesi ve korunması, Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünü bir bütünlük içinde ele alarak araştırmak, belgelemek ve yararlı sonuçlar elde etmek üzere tanımlamak, geliştirmek, geniş kitlelere tanıtılmasını sağlamak, yaşatmak ve geleceğe aktarmak; bilim, sanat, eğitim ve öğretim, sağlık, spor, ekonomi ve ticaret alanlarında çalışmalar yapmak, aynı amaçla çalışan gerçek ve tüzel kişilere yardımcı olmak, yardımlaşmak ve dayanışmak, iş birliği yapmak, farklı inanç ve kültürler arasında dostluk, diyalog, karşılıklı sevgi ve saygının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyette bulunur.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000.-TL.

YÖNETİM KURULU: Erdoğan Metin, Cumali Kara, Kazım Akşahin, Mustafa Ergin, Ercan Boy, Şule Aydın, Kenan Doğan, Hüseyin Kamo, Hüseyin Selvi, Sema Kaya, Mehmet Şen, Hıdır Ali Alsan, Dursun Kılıçkaya

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8588/1-1

—————

VAKFIN ADI: Pamukova Muradiye Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER : Hikmet Şenol, Yılmaz Gültekin, Bilal Çuhalılar, Mehmet Tuncer Şafak, Hasan Kocatepe

VAKFIN İKAMETGAHI: SAKARYA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Pamukova Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/09/2017 tarihinde tashih edilen 21/07/2017 tarih ve E: 2017/164, K: 2017/167 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurtiçi ve yurtdışında her türlü eğitim-öğretim, sağlık, sosyal-kültürel, sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle, sosyal ve insani meselelerin çözümüne, toplumun maddi ve manevi gelişmesine vakıf senedi çerçevesinde katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Sakarya ili Geyve ilçesi, Orhaniye mah., 18.L4 pafta, 61. ada 61. parselde kayıtlı 540 metre kare bodrum üzeri 3 katlı binadır.

YÖNETİM KURULU: Hikmet Şenol, Yılmaz Gültekin, Bilal Çuhalılar, Cemil Aydın, Muhammet Bulut.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dağılma bilançosu çerçevesinde çıkacak malvarlığı, kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile Mütevelli Heyetinin uygun göreceği benzer amaçlı bir vakfa devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8589/1-1

—————

VAKFIN ADI: Dr. Emin Acar Vakfı.

VAKFEDENLER: Süleyman Rahmi Acar, Emin Mert Acar, Semra Acar Okur, Ali Osman Köse.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İnegöl 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/09/2017 tarihli ve E: 2017/115 K: 2017/192 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, sağlık ve sosyal yardım amacı yanında özel amacı eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Bursa İli, İnegöl İlçesi, Deydinler Mahallesi, Köy içi mevkii, 145 ada 6, 7, 8, 13, 14 ve 15 parselde kayıtlı taşınmazlar.

VAKFIN YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyetin uygun göreceği gayece aynı başka bir vakfa, kurum ve kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8645/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 211733, 211735 ve 211736 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Abdullah ŞENGEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1397, Oda Sicil No: 2748),

MYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 875233, 1103759 ve 1127075 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan MYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Abdurrahim SAĞLAM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26792, Oda Sicil No: 15853),

MYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 882663, 1103759 ve 1127075 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan MYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Ali Fuat HACIBEBEKOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26478, Oda Sicil No: 12609),

Bolu Yapı Denetim Mühendislik Hizmetleri ve Müşavirlik Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 639594, 629876 ve 638782 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bolu Yapı Denetim Mühendislik Hizmetleri ve Müşavirlik Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan İsmail HOTAKOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12554, Oda Sicil No: 9761),

Ermet Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 883301 YİBF nolu yapı ile Elbistan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1124166 ve 1103676 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ermet Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası, Elbistan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Mustafa Suphi ARIĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22801, Oda Sicil No: 58163),

Atlantis Grup Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 887962, 916532, 1094303 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Atlantis Grup Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Mustafa YÜKSEL’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21202, Oda Sicil No: 13423),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması için,

Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 985350, 1093552 ve 1096405 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Fatma ŞEKERCİ (ULUGERGER)’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96063),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlık Makamına teklifte bulunulması, iptal işleminin Resmi Gazetede ilan ettirilmesi;

Bakanlık Makamının 25.09.2017 tarihli ve 23312 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8646/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

- Pursaklar Belediye Meclisinin 07.07.2017 gün ve 141 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 gün ve 1778 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95517 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

8640/1-1

—————

- Pursaklar Belediye Meclisinin 07.06.2017 gün ve 120 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 gün ve 1764x sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95196 Ada 1 Nolu Parsel Batısında Bulunan Yolun Genişletilmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

8641/1-1

—————

- Pursaklar Belediye Meclisinin 07.07.2017 gün ve 142 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 gün ve 1774 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar-Saray 98162 Nolu Adanın Doğusunda Bulunan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

8642/1-1

—————

- Pursaklar Belediye Meclisinin 07.07.2017 gün ve 143 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 gün ve 1781 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar-Saray 98202 Nolu Adanın Kuzeyinde Bulunan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

8643/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_15.jpg


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde sahip olduğu İR/TPO/4635 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Kurkan kuyuları arası enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Eğil Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan, Diyarbakır ili, Eğil ilçesi, Baysu köyündeki 156 ada 5 no’lu parselin 1018,06 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 19.09.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur

8636/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

03.10.2017 tarihli ve 30199 sayılı Resmi Gazete'nin 258. sayfasında yayımlanan ilan, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı olarak yayımlanması gerekirken, sehven Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı olarak yayımlanmıştır.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

8541/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ALANI

EK AÇIKLAMALAR

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

1

İç Mimarlık alanında lisans mezunu, İç Mimarlık alanında yüksek lisans, Mimarlık alanında doktora yapmış olması.

Yardımcı Doçent

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   :  İstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu

                Ataköy Yerleşkesi

                E-5 Karayolu üzeri 34156

                Bakırköy / İSTANBUL

Tel        :  0 212 498 41 41

E-mail  :  ik@iku.edu.tr

8619/1-1


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

8

1

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. Son Başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 60 (atmış) puan almış olmak,

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

e. En az 8 (sekiz) yıl mesleği ile ilgili fiilen çalışmış olmak ve belgelendirmek.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sayfasından temin edilebilir)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı

5. Özgeçmiş

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

7. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8. Adli sicil belgesi

9. Mesleği ile ilgili fiilen çalıştığına dair onaylı deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü.

* Başvuru için gerekli belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

** Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru Yeri: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gültepe Mahallesi, Çatalan Caddesi No: 201/5 01250 Sarıçam/ADANA 0.322.4550013

Başvuru Tarihi: 04/10/2017-18/10/2017

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü - 06/11/2017 Pazartesi Saat: 10.00

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü - 08/11/2017 Çarşamba Saat:10.00

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 04/10/2017-18/10/2017 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır) Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (www.adanabtu.edu.tr) duyurulacaktır.

IV- YAZILI SINAV KONULARI

a. Anayasa Hukuku

b. Medeni Hukuk

c. Borçlar Hukuku

d. Ticaret Hukuku

e. Medeni Usul Hukuku

f. İcra ve İflas Hukuku

g. İdare Hukuku

h. İdari Yargılama Hukuku

i. Ceza Hukuku

j. Ceza Usul Hukuku

k. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

V - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok 4 (dört) katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

VI - SÖZLÜ SINAV KONULARI

a. “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği”nin 10. maddesinde yer alan sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e. Genel yetenek ve genel kültürü

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

VII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir.

2. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4. Duyuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VIIII - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1. Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3. Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

8652/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

2

 

 

Türk Dilleri alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler

 

 

2

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik

 

 

2

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

 

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

Odyoloji

 

 

2

Odyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

 

 

1

Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

 

 

2

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

 

 

1

Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

Spor Bilimleri

 

 

1

Spor Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

Hemşirelik

 

 

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

Ebelik

 

 

1

Ebelik alanında doktora yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon

Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

8628/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ