30 Eylül 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30196

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


43 ADET MASA TİPİ SIVI PATLAYICI TESPİT SİSTEMİ (LEDS) TEMİNİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


72 VOLT AKÜ TAKVİYE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


TENTELİ VAGON REVİZYON İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KİMYASAL ANALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR 30 YILLIĞINA İHALE EDİLECEKTİR

Salihli Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


43 ADET MASA TİPİ SIVI PATLAYICI TESPİT SİSTEMİ (LEDS) TEMİNİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Dosya Numarası            :  2017/22

1 - Kuruluşun

a) Adresi                                 :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası  :  +90 (312) 204 2000- 204 2340-204 2341-204 2348  -  204 2626-204 2878     

                                                  Fax No: + 90 (312) 212 81 58

c) İhale dokümanının

   görülebileceği adresi            :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal Alımı - 43 Adet

b) Teslim yerleri                     :  Söz konusu malzeme Teknik Şartname EK-5’te belirtilen Havalimanlarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                        :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 210 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                     :  16/11/2017 - Saat 11:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.4. İdari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

4.3.2. İstekli/İmalatçının, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek, yedek parça desteği sağlayabilecek bir teknik servisi bulunduğuna veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip başka firmaya yaptıracağına ilişkin belgeyi teklifle birlikte verecektir.

İsteklinin/İmalatçının bu işi başka bir firmaya yaptırılması durumunda; bu husus ya imalatçının antetli kâğıdına yazacağı kaşeli ve yetkilendirilmiş kişilerce imzalanmış yetki belgesi ile yada hizmeti yapacak firmaya ilişkin Hizmet Yeterlilik Belgesi ile tevsik edilecektir.

4.3.3. Teklif edilen Cihazlar, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve en az ECAC Doc. No: 30’un güncel baskısında bahsedilen özelliklere uygun olacaktır. İstekli, TSE, CE ulusal/ uluslararası standart veya standartlara uygunluk belgelerini teklifle birlikte İdareye verecektir. Ulusal/uluslararası standartlarda imal edilmeyen cihazlar teklif edilmeyecektir.

4.3.4. Teklif edilecek cihaz, ECAC Doc. No. 30’da belirtilen test kriterlerini karşılayacak ve ECAC CEP Management Group (ECAC Ortak Değerlendirme Süreci Yönetimi Grubu) tarafından gerçekleştirilen testten geçtiğine dair ECAC tarafından verilen belge teklifle birlikte sunulacaktır. Bu husus ECAC web sitesinden kontrol edilecektir.

4.3.5. Montaj/hizmete verme işlemleri aşamasında, herhangi bir şekilde yerli malzeme kullanılmasına ihtiyaç duyulması durumunda ise bu malzemelerin TSE standardında olacağına dair bilgi/belge ya da taahhütnameyi teklifle birlikte verecektir.

4.3.6. Teknik Dokümanlar

4.3.6.1. İstekli cihazlara ait broşür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları, CD/DVD’leri teklifle birlikte verecektir.

4.3.6.2. Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar (kataloglar), teklif ile birlikte verilecektir. Söz konusu dokümanlar teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsayacaktır.

4.3.7. Teklif edilecek cihazların operasyon konseptini (CONOPS) teklifle birlikte verecektir.

4.3.8. Ayrıntılı yedek malzeme listesi,

İstekliler, garanti süresinde ve garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif edeceği cihaza ait yedek malzemeyi en az 10 yıl süreyle temin edecek ve 10 yıllık süreyi içeren ayrıntılı yedek malzeme listesini imzalı ve kaşeli olarak fiyatlandıracaktır. (yabancı isteklilerde verilen fiyat DAT teslim fiyatı, yerli isteklilerde depo teslim fiyatı olacaktır.) İdare malzemeleri listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. (Yedek malzemelerin satın alınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını saklı tutar.)

4.3.9. Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar

4.3.9.1. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar Teknik Şartname Ek-6’da belirtilen formatta olacaktır.

4.3.9.2. Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.

4.3.9.3. Teknik Şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır.

4.3.9.4. Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu belirtilecektir.

4.3.9.5. Teknik Şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde cevaplandırılacaktır.

4.3.9.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %14 (yüzdeondört) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat   Z-136 no.lu odadan satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(bu şart yabancı isteklilerde aranmaz.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

8562/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Bor Şeker Fabrikası Yaş Pancar Posası Paketleme Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dâhilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                            :  2017/478544

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası – Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası                :  0388 311 93 01 - 06 (6 Hat) – 0388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Sözleşme konusu iş; Bor Şeker Fabrikasında, 01.11.2017 - 30.06.2018 tarihleri arası ± %20 toleransla 15.000 ton yaş pancar posasının mobil tip, silindirik formda streçlenmiş balya silajı yapım esasına göre çalışan Yaş Pancar Posası Paketleme Makineleri ile paketlenmesi, paketlenmiş yaş pancar posalarının fabrika tarafından gösterilen depolama alanına yüklenicinin sağlayacağı nakliye araçları ile taşınması, sözleşme süresi içerisinde ± %20 toleransla 5.000 ton yaş pancar posası balyalarının depo alanından veya satıştan dolayı vasıtalara, alıcı nakliye araçlarına yine yüklenicinin sağlayacağı balya tutucu ataşman takılı ön yükleyici ile yüklenmesi, makinelerin kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanımı, bakımı ve gerektiği durumlarda tamiratlarının yapılması işini kapsamaktadır.

b) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası Sahası

c) İşin süresi                                       :  01.11.2017 - 30.06.2018 tarihleri arası 8 (Sekiz) Ay süreyle

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  12.10.2017 Perşembe günü - Saat;14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. YÜKLENİCİDEN İSTENECEK YETERLİLİK BELGELERİ

1 - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlüğünden alınmış Firmanın Silaj Paketlemeye Yönelik İşletme Kayıt Belgesi

2 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış Firmanın silaj paketleme konusundaki Kapasite Raporu

3 - Firmanın silaj paketleme ile ilgili İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

4 - Firmanın son 5 yıl içinde alınmış Silaj paketleme ile ilgili İş Bitirme Belgesi

5 - Firmanın ana faaliyet alanları içerisinde silaj paketlemenin yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi örneği

6 - Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış firmanın iştigal konuları arasında silaj paketlemenin yer aldığı Oda Sicil Kayıt Sureti

Fabrikalarımızda seyyar pancar boşaltma makinesi hizmeti işleri yaptığına dair iş bitirme belgesi

4.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

Araç iş makineleri 24 Saat/Gün hazır bulundurulup hizmet vereceklerdir.

İş makineleri İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden bakımlı, işe emniyetli hazırlanmış ve periyodik bakımları yapılmış olacaktır.

İsteklilerin İdarenin belirttiği sayıda ve teknik özellikte işin ifası için gerekli araç park listesini gösteren belgeleri sözleşmeden önce idareye tevsik etmesi gerekmektedir. Araçların kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

Ancak isteklinin kendi malı olan araçları, amortisman kayıtlarında olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. İş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklara ait araçlar, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

İstenen araç park listesi:

1. Yüklenici; yaş pancar posası paketleme makinesinin işletilmesi için iş gücüne ilave olarak, 1 adet balya tutucu ataşman takılı ön yükleyici kepçe, 1 adet ön yükleyici kepçe ve 1 adet kamyonu hazır bulunduracaktır. Söz konusu bu araçların yakıt ve diğer her türlü giderleri Yükleniciye ait olacaktır.

2. Kepçeler, en az 3 ton kaldırma gücünde (kapasitesinde) olacaktır. Kepçelerin kaldırma yüksekliği, yüklü olarak en az 4 m yüksekliğe kaldırabilecek yükseklikte olacaktır. Yine kamyon en az 20 ton Net (darasız) taşıma kapasitesinde olacaktır. Kamyonun zemin kasası ve yan kapaklar, plastik paket ambalajına zarar vermeyecek şekilde pürüzsüz ve düzgün olacaktır.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8518/1-1


72 VOLT AKÜ TAKVİYE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atelye Müdürlüğüne ve Tavşanlı Lokomotif Araç Depo Müdürlüğüne 1’er Adet 72 Volt Akü Takviye Cihazı (Teknik Şartnamesine göre) satın alınacaktır.

İhale Kayıt No                           :  2017/473036

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44

c) Elektronik Posta Adresi         :  afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atelye Müdürlüğüne ve Tavşanlı Lokomotif Araç Depo Müdürlüğüne 1’er Adet 72 Volt Akü Takviye Cihazı (Teknik Şartnamesine göre) alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 10/10/2017 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8534/1-1


TENTELİ VAGON REVİZYON İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/479310

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  50 Adet Tenteli Vagon Revizyon İşçiliği, teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  13/10/2017 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 13/10/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8502/1-1


KİMYASAL ANALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Kimyasal Analiz hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2017/481100

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Hizmet Alımı,

                                                  50.000 Adet Kimyasal Analizi Hizmet Alımı

                                                  (teknik şartnamede belirtilen parametrelere göre olacaktır)

b) Yapılacağı yer                    :  Yüklenicinin kendi laboratuvarları

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren; 5 (beş) takvim günü içinde işe başlayacak olup, yazılı olarak İdareye bildirecektir. İşin süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                     :  11/10/2017 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Maden aramacılığına dayalı jeolojik örneklerin her türlü kimyasal analizi benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu:

İstekliler; her bir numunenin analizi için yeterli cihaz ve ekipmana sahip olduğunu belgeleyecektir. İsteklinin kendi malı olan cihaz ve ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile belgelenecektir. Cihaz ve ekipman listesini teklifleri kapsamında sunacaklardır.

İş ortaklığında, sunulan belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8489/1-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR 30 YILLIĞINA İHALE EDİLECEKTİR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümleri uyarınca, Salihli Belediyesi adına düzenlenmiş L20-a1, L20-a2 Paftalar ve aşağıda koordinatları verilen JEOTERMAL işletme ruhsatlı saha, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 3. Maddesinin 29. Fıkrası tanımı çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine göre, Salihli Belediye Meclisi’nin 22/08/2017 tarih ve 2017/74 Sayılı Kararına istinaden 30 yıllığına Sınırlı Ayni Hak Tesisi için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile 12/10/2017 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Salihli Belediye Binası Encümen Toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile birlikte, hazırlayacakları İhale Teklif Zarflarını en geç 11/10/2017 tarihi Çarşamba günü saat 17:00’ a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının teslim tarih ve saatine kadar İdare’ ye ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2 - İhaleye çıkarılan alanın bulunduğu koordinat, muhammen kira bedeli, geçici ihale teminatı, ihale kira süresi gibi unsurlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

SIRA NO

N.ADI

KOORDİNAT

Y (KUZEY)

KOORDİNAT

X (DOĞU)

PAFTA

VASFI

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE SÜRESİ

1

1

2

3

4

596000

603000

603000

596000

4262000

4262000

4255000

4255000

L20-a1,

L20-a2

Jeotermal İşletme Ruhsatlı Saha

İlk Üç yıl Yıllık 150.000,00 TL. diğer yıllar 1.500.000,00 TL Yıllık ruhsat kullanım bedeli ile İşletme bedeli ve Diğer Gelirlerin %8 i oranında hesaplanan bedeldir.

1.228.500,00 TL.

30 YIL

2

1

2

3

4

596000

598000

598000

596000

4258750

4258750

4256100

4256100

L20-a1,

L20-a2

Jeotermal İşletme Ruhsatlı Saha

 

 

 

 

Yukarıdaki tabloda 2. sırada belirtilen koordinatlar, Kurşunlu Kaplıcalarının neojen tabakasından beslenen mevcut kuyularının bulunduğu alanlar olup, kaynak koruma alanları ile sınırlı olacak şekilde yine belediyenin işletmesinde kalacak şekilde ihale dışında bulunmaktadır.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgâhının olması.

2- İsteklinin veya %50'sinden fazla hissesine sahip olduğu bağlı ortaklıklarının ve ortak girişimlerde pilot ortağın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansının Olması

3 - İsteklinin şirket olması halinde Ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette olması, gerekmektedir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Gerçek Kişilerden;

1 - TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

2 - Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılımın imza beyannamesi.

5 - Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığı hesabına yatırılacak geçici teminat alındı makbuzu.

6 - Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

7 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansı.

8 - Cumhuriyet Savcılığından Alınan Adli Sicil Belgesi

9 - 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8. Maddesi hükmü kapsamında yer alan gerçek kişiler ihaleye katılamazlar.

B) Tüzel Kişilerden;

1 - Tebligat için adres beyanı.

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4 - Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü.

5 - Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığına yatırılan geçici teminatın alındı makbuzu.

6 - Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

7 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansı.

8 - Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca istekli tüzel kişilik; Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, Kollektif şirket ise ortakların tamamının, Komandit şirket ise komantide ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi.

9 - İsteklinin tüzel kişi olması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, Kollektif şirket ise ortaklarının tamamının, Komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin 667 Sayılı Kanun hükmünde kararnamenin 8.maddesi hükmü kapsamında yer alanlar ihaleye katılamazlar.

C) Ortak girişim olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki belgeler ve iş ortaklığı beyannamesi,

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre ihalesi yapılacak olan sınırlı ayni hak tesisine dair geniş bilgi ve idari şartnamesini mesai saatleri dahilinde KDV dahil 5.000,00 TL. ödeyerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilecekleri gibi İdare’de ücretsiz de görebileceklerdir.

Taliplilere ilanen duyurulur.

8577/1-1